การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
811 ร.ต. นิวัฒน์ รามมะเริง นาง สายชล รามมะเริง 205,963 ช.2 พัน.201 16 ก.ค. 2561
812 ร.ต. ศุภชัย ชูสังข์ นาย กุลชาติ ชูสังข์ 205,951 สง.สด.จว.ต.ง. 16 ก.ค. 2561
813 ร.ต. ประเสริฐ นาคสีเมฆ นาง มะณีวัน นาคสีเมฆ 205,716 มทบ.24 16 ก.ค. 2561
814 ร.ต. ชีพ ไชยสาลี นาง อบ ไชยสาลี 126,115 มทบ.42 16 ก.ค. 2561
815 ร.ต. ชีพ ไชยสาลี นาง หนูวิน ไชยสาลี 79,588 มทบ.42 16 ก.ค. 2561
816 จ.ส.อ. ทองอยู่ ศรีใส นาง ประทวน ศรีใส 205,753 สง.สด.จว.น.ย. 16 ก.ค. 2561
817 จ.ส.อ. นำพล แสนสกุล น.ส. เนตรนพิณ แสนสกุล 205,532 ร.7 16 ก.ค. 2561
818 จ.ส.อ. สฤษดิ์ นันทศรี จ.ส.อ. ต๋า นันทศรี 205,965 มทบ.37 16 ก.ค. 2561
819 จ.ส.อ. ประวิทย์ ศิลปราคม นาง ลำยอง ทองมาก 205,995 มทบ.42 16 ก.ค. 2561
820 จ.ส.ท. วิษณุพงษ์ ปกติ นาย ภูวนารถ ปกติ 205,962 พัน.รพศ.ศสพ. 16 ก.ค. 2561