การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
811 นาง จำนงค์ (อนงค์) เข็มเล็ก ร.ต. ประกิต นาวินวัฒนา 211,078 มทบ.18 22 พ.ย. 2562
812 นาย ประยศ กองศรี จ.ส.อ. ภูมิสิทธิ์ เทศยิ้ม 211,076 มทบ.15 22 พ.ย. 2562
813 นาง อารีย์ ถิระมนัส ร.ต. ชูชาติ ถิระมนัส 211,077 มทบ.15 22 พ.ย. 2562
814 นาง จวด ป้านศรี นาย ทองสุข แผ้วลุ่มแฝก 211,075 มทบ.15 22 พ.ย. 2562
815 นาง วิรัชน์ วัฒนายุ จ.ส.อ. วิษณุ วัฒนายุ 211,078 พัน.สบร.23 บชร.3 22 พ.ย. 2562
816 นาย อุดม นุชรุ่งเรือง จ.ส.อ. ณรงค์ คงเกษม 211,085 ศบบ. 22 พ.ย. 2562
817 นาย จิ๋ว ทองแท้ ร.ต. บุญเต็ม ทองแท้ 211,088 มทบ.13 22 พ.ย. 2562
818 นาง สำเนียง สังวรณ์ ร.ต. ประยูร สังวรณ์ 211,086 มทบ.13 22 พ.ย. 2562
819 นาง สนุ่น เปียอยู่ ร.อ. พนม เปียอยู่ 211,087 มทบ.13 22 พ.ย. 2562
820 นาง ศรีนวล สุขสิงห์ ร.ต. ประสาน สุขสิงห์ 211,086 มทบ.13 22 พ.ย. 2562