การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
811 พ.ต. สนิท กำปั่นทอง นาง จริยา ลำจวน 207,989 มทบ.21 29 ส.ค. 2562
812 ร.ต. รัตน์ ขิมกระโทก นาง สุมณฑา ขิมกระโทก 207,987 มทบ.21 29 ส.ค. 2562
813 ร.ต. อริยะ บุตรแสนลี นาง ปรารถนา บุตรแสนลี 207,975 มทบ.24 29 ส.ค. 2562
814 ร.ต. ทองคำ เทิบจันทึก นาง คำมูล เทิบจันทึก 207,985 มทบ.21 29 ส.ค. 2562
815 จ.ส.อ. ธรรมนูญ ถีระแก้ว นาง รัศมี ถีระแก้ว 207,983 สง.สด.จว.ส.พ. 29 ส.ค. 2562
816 จ.ส.อ. สมคิด ศรีชมภู น.ส. ปทิตตา ศรีชมภู 207,974 มทบ.12 29 ส.ค. 2562
817 จ.ส.ต. ฤทธิ์ หาญทองไชย นาง สมบูรณ์ หาญทองไชย 207,986 มทบ.21 29 ส.ค. 2562
818 นาง บัว เปรี่ยมพิมาย จ.ส.อ. วีระ เปรี่ยมพิมาย 207,978 สง.สด.จว.อ.ย. 29 ส.ค. 2562
819 นาย โสดา เอื้อทัดทาน นาง สายสิน เอื้อทัดทาน 207,977 ร.16 พัน.1 29 ส.ค. 2562
820 นาย สุวรรณ แสงตะวัน นาง หนูภา แสงตะวัน 207,976 มทบ.22 29 ส.ค. 2562