การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
811 ร.ต. ประสาน เอี่ยมถาวร ว่าที่ ร.ต.หญิง กีรติญา เอี่ยมถาวร 203,171 มทบ.33 28 ก.ย. 2560
812 ร.ต. คำตัน โพธิษาเกตุ จ.ส.อ.หญิง อัมภวรรณ จักรกระโทก 203,862 มทบ.24 28 ก.ย. 2560
813 ร.ต. สุรเดช เกษมสัมฤทธิ์ นาง วิจิตตรา เกษมสัมฤทธิ์ 203,864 พธ.ทบ. 28 ก.ย. 2560
814 ร.ต. ศักดา กาญจนดิลก ส.อ.หญิง จิตรลดา กาญจนดิลก 203,858 มทบ.21 28 ก.ย. 2560
815 ร.ต. สมพงษ์ จันทร์หอม น.ส. รัติยา จันทร์หอม 203,875 มทบ.17 28 ก.ย. 2560
816 จ.ส.อ. ทองจันทร์ จันทาทอง นาย ไพสี จันทาทอง , นาง สมจิตร์ มาสิงห์ 203,859 มทบ.22 28 ก.ย. 2560
817 จ.ส.อ. ประยุทธ แสนชั่ง นาง กิ่งกาญจน์ แก้วประเสริฐ 203,858 มทบ.24 28 ก.ย. 2560
818 จ.ส.อ. สรศักดิ์ จงห่อกลาง นาย ภาณุวัฒน์ จงห่อกลาง , นาย ณัฐพล จงห่อกลาง 203,877 มทบ.310 28 ก.ย. 2560
819 จ.ส.อ. สมชัย ทันจิต นาง ละออ ทันจิต 203,879 มทบ.17 28 ก.ย. 2560
820 นาง มาลาวัลย์ คนไว จ.ส.อ. ประสพ คนไว 203,880 พัน.จจ. 28 ก.ย. 2560