การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
811 นาง พยอม ปั้นวงษ์ จ.ส.อ. ธวัชชัย เพ็ชรแวว 211,157 ศสพ. 13 ม.ค. 2563
812 นาย สมภพ เรือนกุนนา นาย สมฤทธิ์ เรือนกุนนา 133,860 ศพปน.พท.ศอพท. 13 ม.ค. 2563
813 นาย สมภพ เรือนกุนนา นาง นงนุช เรือนกุนนา 77,300 ศพปน.พท.ศอพท. 13 ม.ค. 2563
814 นาย กอง ธรรมมะ จ.ส.อ. สาธิต ทุมเกิด 211,161 รพ.ค่ายจักรพงษ์ 13 ม.ค. 2563
815 นาง บุญนาค ศรีม่วง ร.ท. นิวัติ มาสวัสดิ์ 211,409 มทบ.18 13 ม.ค. 2563
816 นาง สำเภา เนินทอง จ.ส.อ. อุทัย โฮตา 211,409 มทบ.15 13 ม.ค. 2563
817 นาง ประยูร อินทวงค์ นาง พิศมัย สิทธิสงคราม 182,205 กรม ทพ.36 13 ม.ค. 2563
818 นาง ประยูร อินทวงค์ ร.ต. ดำเนิน สิทธิสงคราม 29,205 กรม ทพ.36 13 ม.ค. 2563
819 นาง นัดดา โคตะมี นาง กนกรรณ ไชยฮ้อย 206,941 ร.13 13 ม.ค. 2563
820 นาง คนึงนิจ อาชีวะ นาย ศศิพงศ์ อาชีวะ 211,413 มทบ.13 13 ม.ค. 2563