การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
811 ร.ต.หญิง เรียม เจนชัย นาง จุฬารัตน ลานขามป้อม 204,704 มทบ.21 25 ม.ค. 2561
812 ร.ต. สุพจน์ จันทร์โชติ น.ส. สิริธร , นาง สุวรรณี , ด.ช. สิทธิชัย , ด.ช. สิปนนท์ จันทร์โชติ , น.ส. จิราภรณ์ ต้นแก้ว 204,466 มทบ.17 25 ม.ค. 2561
813 ร.ต. ณรงค์ ผลอุดม นาง อมรรัตน์ ผลอุดม , นาง กมลวรรณ ผลอุดม 204,709 มทบ.17 25 ม.ค. 2561
814 ร.ต. ธงชัย แก้วสุนทร น.ส. อนุสรา แก้วสุนทร , นาง ซ่วน แก้วสุนทร 204,711 มทบ.17 25 ม.ค. 2561
815 ร.ต. ประมุข คงศิลา นาง เพลินพิศ คงศิลา 204,680 มทบ.21 25 ม.ค. 2561
816 จ.ส.อ. สมพร ชูชัย นาง สุชดาพร ชูชัย 204,224 มทบ.43 25 ม.ค. 2561
817 ส.อ. ประยุทธ พงษ์ประเสริฐ นาง เรณู พงษ์ประเสริฐ 204,696 มทบ.21 25 ม.ค. 2561
818 นาง แสงจันทร์ พิกุล นาง ประภาศรี พรหมสร 204,701 มทบ.18 25 ม.ค. 2561
819 นาง สำราญ สารีรอด นาง ทิพวรรณ สารีรอด 204,462 มทบ.13 25 ม.ค. 2561
820 นาย ชาติ ชิตารักษ์ นาย วิษณุ ทองจุน 204,700 รร.จปร. 25 ม.ค. 2561