การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
811 นาง สี สารีพันธ์ ร.ต. สุทิน สารีพันธ์ 207,604 มทบ.22 8 ก.ค. 2562
812 นาง ลมุล ดวงแก้ว นาง อัจฉราวดี มิ่งขวัญ 207,615 มทบ.22 8 ก.ค. 2562
813 นาง พันทอง อินทรพาณิชย์ จ.ส.ต. ชัยรัตน์ แสนทวีสุข 207,630 มทบ.22 8 ก.ค. 2562
814 นาง สมจิตร คำดี พ.ต. สุวัธน์ สวนส้มจีน 207,621 มทบ.21 8 ก.ค. 2562
815 นาง ประดิษฐ ถนอมบุญ จ.ส.อ. พรชัย ถนอมบุญ 207,362 มทบ.19 8 ก.ค. 2562
816 นาง หนูเล็ก ใบเข็ม ร.ท. วิชา สัญเพ็ชร 37,436 ม.6 พัน.6 8 ก.ค. 2562
817 นาง หนูเล็ก ใบเข็ม นาง ฉอ้อน สัญเพ็ชร 169,700 ม.6 พัน.6 8 ก.ค. 2562
818 นาง สังเวียน สร้อยระย้า นาย สุวรรณ สร้อยระย้า 207,586 รง.ปค.ศอว.ศอพท. 8 ก.ค. 2562
819 นาง บุญเสริญ ชูมณี นาย ยุทธศิลป์ ชูมณี 103,971 มทบ.33 8 ก.ค. 2562
820 นาง บุญเสริญ ชูมณี ส.ต. ยงยุทธ ชูมณี 103,971 มทบ.33 8 ก.ค. 2562