การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
811 นาย มณี สุบิน ร.ต. สมหมาย คารัมย์ 205,852 มทบ.22 13 มิ.ย. 2561
812 นาย เสงี่ยม พุทธาเทศ นาย วรวิทย์ มีมานะ 140,270 มทบ.16 13 มิ.ย. 2561
813 นาย เสงี่ยม พุทธาเทศ ร.ต. ถวิล มีมานะ 65,577 มทบ.16 13 มิ.ย. 2561
814 นาง สุนันท์ อ่อนอุดม ร.ต. อนุวัฒน์ อ่อนอุดม 205,856 มทบ.13 13 มิ.ย. 2561
815 นาง คำพอง เย็นหา จ.ส.อ. ประภาส เมยทะแค 205,856 พล.รพศ.1 13 มิ.ย. 2561
816 นาง มณฑา สินภิบาล ร.ต. สมบูรณ์ สินภิบาล 205,904 มทบ.41 13 มิ.ย. 2561
817 นาง สวาท แซ่จันทร์ จ.ส.อ. บุญคุ้ม แก้วเบี้ย 205,885 มทบ.35 13 มิ.ย. 2561
818 นาย ทอน จันทิ นาง พัชรีภรณ์ จันทิ 205,903 มทบ.32 13 มิ.ย. 2561
819 นาง พิกุล อัยแก้ว พ.ต. ธงชัย อัยแก้ว 203,998 มทบ.21 13 มิ.ย. 2561
820 นาง นวลจันทร์ ประสานเนตร ร.ท. โพยม ทองคำ 205,901 มทบ.21 13 มิ.ย. 2561