การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
811 นาย ฉลอง พงษ์พิษณุ ร.ต. ขยาย นิ่มทอง 205,937 มทบ.310 20 มี.ค. 2561
812 นาง วัลประภา เยียวยา จ.ส.อ. ชูโชค เยียวยา 205,937 มทบ.17 20 มี.ค. 2561
813 ร.ต. ดลยุทธ สิริบรรสพ นาง จินดา , พล.ต. ศิริศักดิ์ , พล.ท. วิจักขฐ์ , จ.ส.อ. ศิริวัฒน์ สิริบรรสพ , นาง ศิริลักษณ์ สังรวม , นาง ศิริพันธุ์ กาญจนสมวงศ์ 205,423 มทบ.32 23 มี.ค. 2561
814 ร.ต. นาม เชิดฉาย ร.อ. สมชาย เชิดฉาย 205,903 มทบ.32 23 มี.ค. 2561
815 นาง ฉลวย โพธิ์ชัยศรี นาย พิทักษ์ กองตะคุ 179,299 มทบ.21 23 มี.ค. 2561
816 นาง มวย สกุลเตียว ร.ต. มานะ ตินตะรสาละ ณ ราชสีมา , นาง มาลัย ตินตะรสาละ ณ ราชสีมา 205,894 มทบ.23 23 มี.ค. 2561
817 นาย ประสิทธิ์ จันทร์เพ็ญ ร.ท. สมชาย จันทร์เพ็ญ 205,900 มทบ.13 23 มี.ค. 2561
818 นาง ต้อย รอดกูล จ.ส.อ. พิชฑ์กานต์ รอดกูล 205,902 ร.31 รอ. 23 มี.ค. 2561
819 นาง ดำ มะนาวหวาน ร.ท. สกล ธนายศสกุล 205,182 พัน.ปพ. 23 มี.ค. 2561
820 นาง สาทร ฟินเสี้ยว ร.ต. สุรพล ฟินเสี้ยว 205,904 มทบ.15 23 มี.ค. 2561