การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
811 นาง ทองหล่อ ผานาค นาง สิรินทร มั่้นคงหิรัญย์ 211,061 มทบ.23 17 เม.ย. 2563
812 นาย อัมพร ทองเสงี่ยม นาง สุดา อยู่คง 211,060 มทบ.16 17 เม.ย. 2563
813 นาง ทองหยาด พรรณรัตน์ ร.ต. สมนึก ใจแก้ว 211,058 ป.71 พัน.711 17 เม.ย. 2563
814 นาย จริน เอกวงษา ร.ท. สมชาย แตงเจริญ 209,898 ช.1 รอ. 17 เม.ย. 2563
815 นาง สมพร ซาซุม พ.อ. ทองใบ ชารีวัน 211,097 สง.สง.จว.น.ธ. 17 เม.ย. 2563
816 นาย เอนก ถนอมรัตน์ ส.ต.ต.หญิง พุทธรักษา จงศิริ 108,000 มทบ.17 17 เม.ย. 2563
817 นาย เอนก ถนอมรัตน์ จ.ส.อ. ประพันธ์ ถนอมรัตน์ 103,081 มทบ.17 17 เม.ย. 2563
818 นาง จินดารัตน์ (จินตนา) อ่วมเครือ นาง จิตตรา ก้อนวิจิตร 211,077 มทบ.15 17 เม.ย. 2563
819 นาย ประจวบ แสนสุข ส.ท. บรรจบ แสนสุข 211,069 พัน.สห.31 17 เม.ย. 2563
820 นาง วิจิตร ดวงปรีชา ร.ต. ประภาท สิงหนสาย 211,084 สง.สด.จว.ส.น. 17 เม.ย. 2563