การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
811 ร.ต. สมพร สุวรรณ์ นาย พยัคฆ์ สุวรรณ์ 207,783 มทบ.41 4 เม.ย. 2562
812 จ.ส.อ. ณรงค์ คงพล นาง สุนทร คงพล 207,773 มทบ.13 4 เม.ย. 2562
813 จ.ส.อ. รุ่งทิศ มีแดนไผ่ นาย ธีรวัฒน์ มีแดนไผ่ 67,285 พัน.สร.23 บชร.3 4 เม.ย. 2562
814 จ.ส.อ. รุ่งทิศ มีแดนไผ่ นาง ฉิมมา มีแดนไผ่ 140,000 พัน.สร.23 บชร.3 4 เม.ย. 2562
815 จ.ส.อ. ศุภชัย สัมมาพรต น.ส. ยุพิน สัมมาพรต 207,524 กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. 4 เม.ย. 2562
816 นาง ทิพย์ ชาวเชียงตุง พ.ต. ธีรศักดิ์ กันหาอาจ 207,526 สง.สด.จว.ล.ย. 4 เม.ย. 2562
817 นาย สมหวัง กลิ่นขจร จ.ส.อ. สุพล พุทธาภิรักษ์ 207,775 รพ.ค่ายสุรนารี 4 เม.ย. 2562
818 นาง ค้อม นามโสภา ร.ต. นิยม นามโสภา 207,781 มทบ.22 4 เม.ย. 2562
819 นาย ชูชีพ เจริญโชติ นาย บุญชู เจริญโชติ 207,782 มทบ.21 4 เม.ย. 2562
820 นาย ประวิทย์ เจริญกัลป์ ส.ท.หญิง ปิติญา เจริญกัลป์ 202,254 มทบ.19 4 เม.ย. 2562