การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
811 จ.ส.อ. สมคิด จันทร์รื่นเริง น.ส. ชัญญพัชร์ จันทร์รื่นเริง 198,701 มทบ.13 8 พ.ย. 2561
812 จ.ส.อ. จรูญ เพ็ชรสีเขียว น.ส. เกศิณี เพ็ชรสีเขียว 206,998 นสศ. 8 พ.ย. 2561
813 ส.อ. วัชรินทร์ อ่วมพัฒน์ นาง สมศรี อ่วมพัฒน์ 206,952 กรม สน.พล.ร.15 8 พ.ย. 2561
814 ส.อ. เชาวลิต จันทวารี นาง อบเชย จันทวารี 207,091 ส.พัน.35 นสศ. 8 พ.ย. 2561
815 ส.อ. สำเภา ดีแย้ม นาง ณัฐนันท์ สุขหิรัญ 207,198 มทบ.31 8 พ.ย. 2561
816 ส.อ. ประเสริฐ เคหะลูน นาย อโนชา วงษ์มณี 207,219 มทบ.32 8 พ.ย. 2561
817 พล.อส. สิทธิวัฒน์ มะลิอ่อง นาง กอบกุล มะลิอ่อง 207,188 มทบ.14 8 พ.ย. 2561
818 พระ สมบัติ สวนแก้วมณี จ.ส.อ. ประกิจ สวนแก้วมณี 207,444 บชร.2 8 พ.ย. 2561
819 อส.ทพ. เริงชัย ไทยประถม นาง สุภา ไทยประถม 207,213 กรม ทพ.11 8 พ.ย. 2561
820 พระ ผวน แจ่มจ้า นาง จำปี แจ่มจ้า 207,211 มทบ.13 8 พ.ย. 2561