การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
811 นาง พรทิพย์ กันทะราช จ.ส.อ. ดวงใจ กันทะราช 89,533 มทบ.33 24 ธ.ค. 2561
812 นาง สุพรรณ วิรัญจะ ร.ต. เอกมโนชัย เทพอินทร์ 198,883 มทบ.28 24 ธ.ค. 2561
813 นาง อ่อน มะธุเสน นาย ขวัญชัย มะธุเสน 198,820 มทบ.27 24 ธ.ค. 2561
814 นาย คำนวน ใสแสง จ.ส.อ. พรสวรรค์ วราคำ 207,420 มทบ.25 24 ธ.ค. 2561
815 นาง รุ่งอรุณ จุลเวช น.ส. ปาณิสรา จุลเวช 207,432 มทบ.21 24 ธ.ค. 2561
816 นาง มาลา เศษดา ร.ต. โสภณ เศษดา 207,428 มทบ.21 24 ธ.ค. 2561
817 นาย สิงห์ มาแก้ว จ.ส.อ. โอภาส มาแก้ว 207,169 ม.2 พัน.15 24 ธ.ค. 2561
818 นาง จินตนา ตั้งตระกูล ร.ต. ศิรพงศ์ เอี่ยมทิพย์ 207,399 มทบ.39 24 ธ.ค. 2561
819 นาย กัน ชาลีแดง ร.ต. ประเสริฐ บุญเจริญ 207,387 มทบ.21 24 ธ.ค. 2561
820 นาง หงัน พุกพิกุล นาง ลัดดา พิมลภัทรกุล 207,402 มทบ.18 24 ธ.ค. 2561