การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
821 นาง นกแก้ว ทรงศิลป์ จ.ส.ต. สำราญ แสนพันธ์ 211,088 มทบ.13 22 พ.ย. 2562
822 นาง ยู่ จิตพยัค นาง เทียมตา จิตพยัค 211,102 สง.สด.จว.พ.ร. 22 พ.ย. 2562
823 นาง เจร วรรณเกตุ จ.ส.อ. พนมชัย แสงไทย 203,378 ส.พัน.11 พล.ม.1 22 พ.ย. 2562
824 นาง สัมฤทธิ์ เดิมสันเทียะ ร.ต. วชิรวิชญ์ เดิมสันเทียะ 211,098 ร.23 22 พ.ย. 2562
825 นาง มณฑิยา ดวงฤทธิ์ ร.ต. อดุลย์ ดวงฤทธิ์ 211,103 มทบ.33 22 พ.ย. 2562
826 นาย มวล ขจรภพ ร.ต. อุไร ขจรภพ 211,102 มทบ.28 22 พ.ย. 2562
827 นาย สีโห บุญอภัย นาง บาสี ครองกลาง 211,110 มทบ.24 22 พ.ย. 2562
828 นาง แตง พลยศ นาง รำเพย กาบบัวงาม 211,101 มทบ.24 22 พ.ย. 2562
829 นาง วาสนา คำเวียงคำ นาย ณัฐวุฒิ คำเวียงคำ 211,103 มทบ.24 22 พ.ย. 2562
830 นาย สมบูรณ์ กันทะ ร.ท. บรรจง กันทะ 211,112 กรม ทพ.33 22 พ.ย. 2562