การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
821 นาย อาจ วิเศษวิสัย ส.อ. ไพฑูรย์ ชนะพันธ์ 198,222 มทบ.27 28 ก.ย. 2560
822 นาง สุภาพร แสงแจ่ม จ.ส.อ. สถาพร แสงแจ่ม 203,868 สง.สด.จว.น.น. 28 ก.ย. 2560
823 นาย กะ เพ็งวิชัย ส.อ. ไพโรจน์ เพ็งวิชัย 203,868 มทบ.27 28 ก.ย. 2560
824 นาง อุไร ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา พ.ต. อารอบ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 204,076 สง.สด.จว.อ.ย. 28 ก.ย. 2560
825 นาง พเยาว์ นิลสนธิ นาง ทัศนีย์ นิลสนธิ 203,869 รวท.อท.ศอพท. 28 ก.ย. 2560
826 นาย บุญจันทร์ ไชยนต์ จ.ส.อ. ชนะพร ไชยยนต์ 204,081 ร.16 พัน.2 28 ก.ย. 2560
827 นาง สุจินดา เขียวนวล ร.ต. ธีระศักดิ์ เขียวนวล 203,872 มทบ.25 28 ก.ย. 2560
828 นาง สาลี่ คงเมฆ นาง สุภลักษณ์ คงเมฆ 203,872 มทบ.31 28 ก.ย. 2560
829 นาง วัชรี อินทเกษ ร.อ. ประสพ อินทเกษ 203,859 มทบ.24 28 ก.ย. 2560
830 นาย จำลอง ถุงเงิน จ.ส.อ. ธีระชัย ถุงเงิน 203,865 ร.12 พัน.2 รอ. 28 ก.ย. 2560