การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
821 นาง อินทร์ อรรคฮาด จ.ส.อ. เสน่ห์ อรรคฮาด 207,421 รพ.ค่ายสุรนารี 8 พ.ย. 2561
822 นาง นำ ปันทา ร.ท. อุดอน อภิวงศ์ขัติ 207,168 มทบ.34 8 พ.ย. 2561
823 นาย วันดี แสงโคตร์ นาง ประหยัด พลโยธา 207,168 มทบ.23 8 พ.ย. 2561
824 นาง สมจิตร ตาอ้าย นาย กิตติพงษ์ ภูมิมณี 207,161 มทบ.22 8 พ.ย. 2561
825 นาง ละออ เขียนเจริญ ร.ต. สมศักดิ์ เขียนเจริญ 207,156 มทบ.13 8 พ.ย. 2561
826 นาง ฉลอง เคยชัยภูมิ จ.ส.อ. สุริยะ เคยชัยภูมิ 207,422 ม.7 พัน.8 8 พ.ย. 2561
827 นาย ชาลี สงคำภา จ.ส.อ. บุญสงค์ วังคำ 207,245 ร.13 พัน.2 8 พ.ย. 2561
828 นาง ประนาม สังข์บัวแก้ว พ.ท. ธวัชชัย โพธิ์นคร 207,243 มทบ.35 8 พ.ย. 2561
829 นาย สถาพร ตื้อจันทร์ตา จ.ส.อ. ธีระพันธ์ ตื้อจันทร์ตา 207,241 มทบ.33 8 พ.ย. 2561
830 นาง จำลอง ฉ่ำมะนา ร.อ. กันตพัฒน์ ฉ่ำมะนา 207,231 มทบ.45 8 พ.ย. 2561