การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
821 นาง บุญธรรม เจริญศิริ จ.ส.อ. นิวัฒน์ สุขรี 207,503 รพ.ค่ายศรีพัชรินทร 25 ก.ค. 2562
822 นาย สีชาติ ไกรวิสูตร นาง สุวรรณ ไกรวิสูตร 207,501 มทบ.21 25 ก.ค. 2562
823 นาง วงเดือน พรมคะเสน น.ส. นภาวรรณ พรมคะเสน 207,495 มทบ.18 25 ก.ค. 2562
824 นาง ริ้ว สมมุติ น.ส. จุติพร สมมุติ 207,494 มทบ.17 25 ก.ค. 2562
825 นาง บุญชู บัวขาว นาง ปริยากร วีระกุล 207,265 มทบ.17 25 ก.ค. 2562
826 นาง ขันทอง ไชยวุฒิ ส.อ. อำนาจ ไชยวุฒิ 207,510 มทบ.39 25 ก.ค. 2562
827 นาง ทองสาย ยวงทอง จ.ส.อ. ภาสกฤษณ์ ยวงทอง 207,513 มทบ.36 25 ก.ค. 2562
828 นาง อนงค์ มหาโยธี จ.ส.อ. อภิชนม์ มหาโยธี 207,509 มทบ.28 25 ก.ค. 2562
829 นาย เสาร์ แสงทอง นาง สุจิตรา รักษา 207,508 มทบ.24 25 ก.ค. 2562
830 นาย ต้อน พิกุลทอง ร.ต. สหรัฐ พิกุลทอง 207,509 มทบ.24 25 ก.ค. 2562