การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
821 นาง เจียง วามสิงห์ จ.ส.อ. สำเนียง วามสิงห์ 207,441 มทบ.22 5 มิ.ย. 2562
822 นาง บรรยิน วังคะฮาด ร.ต. อาทิตย์ ทองโท 207,444 มทบ.22 5 มิ.ย. 2562
823 นาง กอง ศุภษร พ.ต.ต. เทิดภักดิ์ ศุภษร 207,444 มทบ.22 5 มิ.ย. 2562
824 นาย ที โฉมเหลา พ.ท. ทำนอง รักษา 207,437 มทบ.210 5 มิ.ย. 2562
825 นาง อำนวย รักพงษ์พันธ์ ร.ต. ประสิทธิ์ สีดาจิตต์ 207,407 มทบ.21 5 มิ.ย. 2562
826 นาย เลื่อน บุญมี จ.ส.อ. เพิ่มยศ พันยา 207,660 มทบ.18 5 มิ.ย. 2562
827 นาย หุน เมืองช้าง พ.ต. ถาวร เมืองช้าง 207,659 สง.สด.จว.ส.พ. 5 มิ.ย. 2562
828 นาย รุณ กลิ่นหอม ร.ต. ทวี กลิ่นหอม 207,447 มทบ.34 5 มิ.ย. 2562
829 นาง อนงค์ สุขประเสริฐ นาง เสาวณี ภักดีรัตน์ 207,447 มทบ.25 5 มิ.ย. 2562
830 นาง ส่า จงนอก ร.อ. พงษ์ศักดิ์ จงนอก 207,446 มทบ.21 5 มิ.ย. 2562