การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
821 จ.ส.อ. อนันต์ มาลัยทิพย์ นาง จำปา มาลัยทิพย์ 205,724 มทบ.39 5 มิ.ย. 2561
822 จ.ส.อ. อนันต์ หล้าเครือ นาง ใบ หล้าเครือ 205,725 พธ.ทบ. 5 มิ.ย. 2561
823 นาย ทองคำ ทองเกตุ ร.ต. นิพนธ์ ทองเกตุ 205,717 สง.สด.จว.น.พ. 5 มิ.ย. 2561
824 นาง ประมวล ทองติ่ง จ.ส.อ. บัญชา ทองติ่ง 205,713 ส.พัน.35 นสศ. 5 มิ.ย. 2561
825 นาย อิ่นแก้ว ฟองแก้ว ร.ท. สุรชัย พรหมมา 205,928 รพศ.5 5 มิ.ย. 2561
826 นาง สมัย ทูลไธสง นาง อภิสรา ธีรไตรเดช 120,500 รพ.ค่ายสุรนารี 5 มิ.ย. 2561
827 นาง สมัย ทูลไธสง นาย ศรราม ชอมกระโทก 85,428 รพ.ค่ายสุรนารี 5 มิ.ย. 2561
828 นาง ถนอม ชนะไชย พ.ต. ประเสริฐ จันทร์วาศ 205,936 ร.15 5 มิ.ย. 2561
829 นาง รังษี แก้วมงคล พ.ท. มนัส แก้วมงคล 205,722 มทบ.39 5 มิ.ย. 2561
830 นาง ระเบียบ เครือแดง ร.ต. ชัยรัตน์ แก้วทา 205,721 มทบ.310 5 มิ.ย. 2561