การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
821 นาย ธรรม ไพชยนต์ นาง สมพิศ ญานะ 211,426 สง.สด.จว.พ.ร. 13 ม.ค. 2563
822 นาง บำรุง เพลียวงษ์ นาย สัมฤทธิ์ เพลียวงษ์ 211,430 รร.จปร. 13 ม.ค. 2563
823 นาย เคนสี แก้วสิมมา ร.ต. สมยศ สุภาโภชน์ 211,427 มทบ.37 13 ม.ค. 2563
824 นาย ขาน บุญตานัย ร.ต. ณัฐนนทพล บุญตานัย 211,427 มทบ.31 13 ม.ค. 2563
825 นาย แสน เม่นเผือก ร.ต. ประทีป สระษี 211,431 มทบ.16 13 ม.ค. 2563
826 นาง ประภัสสร พงษ์เก่า น.ส. จินดารัตน์ พงษ์เก่า 205,650 พธ.ทบ. 13 ม.ค. 2563
827 พ.อ. ปรีชา สะชาโต นาง ทัศนา สะชาโต 211,059 มทบ.39 26 ธ.ค. 2562
828 พ.ท. สนาม อยู่เย็น นาง พเยาว์ อยู่เย็น 211,024 มทบ.39 26 ธ.ค. 2562
829 พ.ท. ใย เริ่มดำริห์ นาง สมจิตร เริ่มดำริห์ 198,745 มทบ.15 26 ธ.ค. 2562
830 พ.ท. สุรพงค์ สระคูพันธ์ นาง สมร อุปวงษา 57,000 มทบ.13 26 ธ.ค. 2562