การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
821 นาย สมเกียรติ โห้คำ นาย ภูวิศ โห้คำ 205,804 มทบ.13 4 เม.ย. 2562
822 นาง เสงี่ยม อุ่นจันทึก จ.ส.อ. ประหยัด อุ่นจันทึก 207,772 กสษ.2 กส.ทบ. 4 เม.ย. 2562
823 นาง เนาว์ ฉิมพงษ์ นาย วรนิจ ฉิมพงษ์ 207,289 มทบ.24 4 เม.ย. 2562
824 นาง มุข แท่นทิพย์ ร.ต. ศุภชัย ศรีชนะ 207,781 มทบ.22 4 เม.ย. 2562
825 นาย วุ้น ศรีชาวนา นาง กรรธิมา บุญนาค 207,782 มทบ.21 4 เม.ย. 2562
826 นาย บัญญัติ นอกสันเทียะ จ.ส.อ. วุฒิชัย เขียวรัมย์ 207,780 ป.3 พัน.103 4 เม.ย. 2562
827 พ.ท. ทองเจือ อ่อนละมูล นาง สะอาด อ่อนละมูล 207,914 มทบ.18 29 มี.ค. 2562
828 พ.ต. บุญยืน สุ่มประดิษฐ์ น.ส. ยุวดี สุ่มประดิษฐ์ 207,678 มทบ.39 29 มี.ค. 2562
829 ร.ท. วันชัย ครุธช่างทอง นาง อุไรวรรณ ครุธช่างทอง 207,688 มทบ.34 29 มี.ค. 2562
830 ร.ท. พุชงค์ วรเจริญ นาง ละม้าย วรเจริญ 207,690 มทบ.15 29 มี.ค. 2562