การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
821 นาย เคน ทองโสม จ.ส.อ ประยูร ทองโสม 211,080 สง.สด.จว.ย.ส. 17 เม.ย. 2563
822 นาย ประจวบ มงคล จ.ส.อ.หญิง กุลิสรา มงคล 211,078 รพ.ค่ายศรีพัชรินทร 17 เม.ย. 2563
823 นาง คนึง คีรีเมฆ จ.ส.อ. รวมพันธ์ บัลลังก์นาค 211,085 รพ.ค่ายจิรประวัติ 17 เม.ย. 2563
824 นาง สมจิตร ชาตะรูปะ ร.ต. สมาน ชาตะรูปะ 211,081 มทบ.31 17 เม.ย. 2563
825 นาง ทองพูน บุญเหมาะ ร.ต. อมร บุญเหมาะ 211,082 มทบ.26 17 เม.ย. 2563
826 นาย ปราง เหลือทรัพย์ ร.ต. อาทร ปิ่มเปี่ยม 211,082 มทบ.12 17 เม.ย. 2563
827 นาย ดอน เร่งรัด จ.ส.อ. สิทธิกร เร่งรัด 210,803 นสศ. 17 เม.ย. 2563
828 นาง ไสว สมบัติมี จ.ส.อ. บุญสงค์ สมบัติมี 211,083 ช.พัน.6 พล.ร.6 17 เม.ย. 2563
829 นาง วัชราภรณ์ เพชรานรากร จ.ส.อ. เชน เพชรานรากร 211,085 ช.3 พัน.302 17 เม.ย. 2563
830 นาง สมจิต วีระพงษ์ นาย ไมตรี วีระพงษ์ 15,143 ศป. 17 เม.ย. 2563