การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
821 จ.ส.ท. สุจิณ สุวรรณชาตรี นาย เอื้อม สุวรรณชาตรี 66,218 พล.ร.15 16 ก.ค. 2561
822 จ.ส.ท. สุจิณ สุวรรณชาตรี นาง ศิรานี สุวรรณชาตรี 139,500 พล.ร.15 16 ก.ค. 2561
823 นาย บุญศรี บุญทรง พ.ท. ชูพงษ์ ชาจุหวัน 205,980 รร.ร.ศร. 16 ก.ค. 2561
824 นาง เชื้อ เต็งโล่ง พ.ต. กิตติวัช ดีอินทร์ 205,755 รพศ.3 16 ก.ค. 2561
825 นาง พร จุลปาน นาย โอเรียน หนองคู 205,979 รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ 16 ก.ค. 2561
826 นาง บุญธรรม มณีวงษ์ ร.อ. สานิตย์ มณีวงษ์ 205,755 รง.กสย.ศอว.ศอพท. 16 ก.ค. 2561
827 นาง ผิน แสงคำ น.ส. ณัฎฐ์ปัณชญา แสงคำ 205,982 มทบ.37 16 ก.ค. 2561
828 นาย สุพรรณ บุญงาม นาง ผกากรอง วุฒิสินธ์ 205,538 มทบ.22 16 ก.ค. 2561
829 นาย ประเทือง ทรัพย์หิรัญ ร.ท. สมนึก ทรัพย์หิรัญ 205,981 มทบ.13 16 ก.ค. 2561
830 นาง เกษม จุมพรม จ.ส.อ. เมธีร์ จุมพรม 201,473 ร.9 พัน.1 16 ก.ค. 2561