การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
821 นาง พุทธา บุญจริง จ.ส.อ. สมจิตร บุญจริง 207,400 ม.6 พัน.21 24 ธ.ค. 2561
822 นาย ประสิทธิ์ เกิดขาว ส.อ. ตุลา เกิดขาว 207,405 พล.พัฒนา 1 24 ธ.ค. 2561
823 พ.ท. คำแหง ศรีพรหมทัต น.ส. หัสยา ศรีพรหมทัต 19,056 มทบ.38 21 ธ.ค. 2561
824 พ.ท. คำแหง ศรีพรหมทัต น.ส. ธิดารัตน์ ศรีพรหมทัต 19,056 มทบ.38 21 ธ.ค. 2561
825 พ.ท. คำแหง ศรีพรหมทัต นาง จินตนา ศรีพรหมทัต 169,056 มทบ.38 21 ธ.ค. 2561
826 พ.ต. สมพงษ์ ประสานพันธ์ นาย อาจศึก ประสานพันธ์ 207,412 สง.สด.จว.ม.ค. 21 ธ.ค. 2561
827 ร.ต. สมพร สุษดี นาง บุญเย็น ศักดาคำ 207,412 สง.สด.จว.ม.ค. 21 ธ.ค. 2561
828 นาง ช้อย ปานทอง นาย สังวาลย์ เอี่ยมละออ 207,406 รร.จปร. 21 ธ.ค. 2561
829 นาย ชลิต ประนม นาย อนุสรณ์ โสภา 207,421 มทบ.22 21 ธ.ค. 2561
830 นาง กำปั่น วินัยบดี นาง ไพรวัล วงษ์เจริญสุข 16,727 มทบ.13 21 ธ.ค. 2561