การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
831 นาง จันทา เหล่าสาย จ.ส.อ. สมุทร กั้วมาลา 207,445 มทบ.21 5 มิ.ย. 2562
832 นาง คำปัน โนจา นาย โชคชัย โนจา 199,261 ศพปน.พท.ศอพท. 5 มิ.ย. 2562
833 นาง ละออง พิกุลเงิน จ.ส.อ. มนัส พิกุลเงิน 207,438 มทบ.39 5 มิ.ย. 2562
834 นาง วลีพร จันทร์ทรง จ.ส.อ. เทพณรงค์ จันทร์ทรง 207,426 มทบ.37 5 มิ.ย. 2562
835 นาง บุญเรือน ชมภู่ นาง พจนารถ กันเฉย 207,431 มทบ.31 5 มิ.ย. 2562
836 นาง ตาลอ่อน ยอดสง่า จ.ส.อ. ทองแดง ยอดสง่า 207,426 มทบ.28 5 มิ.ย. 2562
837 นาง จันทร์เพ็ญ สาลีแสง น.ส. นันทภัค สาลีแสง 207,427 มทบ.28 5 มิ.ย. 2562
838 นาง ไพลิน วงไชยา นาย ยุทธพงศ์ วงไชยา 207,432 มทบ.27 5 มิ.ย. 2562
839 นาง บุ้น เจริญศิลป์ ร.ต. มนัส เจริญศิลป์ 207,430 มทบ.27 5 มิ.ย. 2562
840 นาย นุ ฮุ้ยโสภา นาง โชติกา เรืองเดช 150,000 มทบ.16 5 มิ.ย. 2562