การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
831 นาง ยุพา ไชยบาล จ.ส.อ. ถะเกิง ไชยบาล 205,961 มทบ.41 16 ก.ค. 2561
832 นาง สุพรรณ จ้ำแพงจันทร์ นาง รัศมี จันทรุสอน 205,963 มทบ.36 16 ก.ค. 2561
833 นาย ถาวร สัตถาผล นาย ณัฐพล สัตถาผล 205,976 มทบ.21 16 ก.ค. 2561
834 นาง สมจิต จันทบูรณ์ จ.ส.อ. มาโนช จันทบูรณ์ 205,942 ศอว.ศอพท. 16 ก.ค. 2561
835 นาง ปราณี หรรษไพบูลย์ พระ พิเชฐ หรรษไพบูลย์ 33,096 มทบ.35 16 ก.ค. 2561
836 นาง ปราณี หรรษไพบูลย์ พระมหา พงศกร หรรษไพบูลย์ 172,856 มทบ.35 16 ก.ค. 2561
837 นาย สวาท ปานด้วง นาง รัตนาภรณ์ สดกำปัง 205,953 มทบ.18 16 ก.ค. 2561
838 นาง วงเดือน อุนาริเณ จ.ส.อ. สุภาพ อุนาริเณ 205,949 มทบ.18 16 ก.ค. 2561
839 นาง สุวรรณ ฟองแก้ว นาง สุดา รุ่งสอาด 205,945 มทบ.14 16 ก.ค. 2561
840 นาง คำเอ้ย สุวรรณวงค์ จ.ส.อ. นรินทร์ศักดิ์ บุญประสิทธิ์ 196,386 ม.3 พัน.13 16 ก.ค. 2561