การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
831 นาง กำปั่น วินัยบดี นาย สุนทร วินัยบดี 16,727 มทบ.13 21 ธ.ค. 2561
832 นาง กำปั่น วินัยบดี น.ส. ปัทมา วินัยบดี 16,727 มทบ.13 21 ธ.ค. 2561
833 นาง กำปั่น วินัยบดี นาง กัณทนา บุราณรมย์ 157,227 มทบ.13 21 ธ.ค. 2561
834 นาย มี บุญมาตุ่น พ.ต. ทวี บุญมาตุ่น 207,425 พัน.พัฒนา 2 21 ธ.ค. 2561
835 นาง สีดา สุระพินิจ จ.ส.อ. เมือง สุระพินิจ 207,411 พล.ร.6 21 ธ.ค. 2561
836 นาง ลำเทียน ลอยฟ้า จ.ส.ต. ภาณุพงษ์ ลอยฟ้า 207,413 ป.3 พัน.8 21 ธ.ค. 2561
837 นาย อุดม ผาสุข นาง ทิ ผาสุข 207,418 คลังแสง 5 คส.สพ.ทบ 21 ธ.ค. 2561
838 พ.อ. สุทัศน์ เนืองนิตย์ นาง พวงเพ็ญ เนืองนิตย์ 207,209 สง.สด.จว.พ.ร. 20 ธ.ค. 2561
839 พ.อ. บุญเชิญ มหาขันธ์ นาย พิทวัส มหาขันธ์ 99,000 มทบ.17 20 ธ.ค. 2561
840 พ.อ. บุญเชิญ มหาขันธ์ ร.ต. คำรณ มหาขันธ์ 108,470 มทบ.17 20 ธ.ค. 2561