การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
831 พ.ท. สุรพงค์ สระคูพันธ์ นาง วรณัน อิ่มจรูญ 51,429 มทบ.13 26 ธ.ค. 2562
832 พ.ท. สุรพงค์ สระคูพันธ์ จ.ส.อ. ดิเรก สระคูพันธ์ 51,429 มทบ.13 26 ธ.ค. 2562
833 พ.ท. สุรพงค์ สระคูพันธ์ พ.อ. ฐากฤช สระคูพันธ์ 51,429 มทบ.13 26 ธ.ค. 2562
834 ร.อ. วิรัตน์ ถิ่นวงค์ม่อม นาย พา ถิ่นวงค์ม่อม 211,063 บชร.1 26 ธ.ค. 2562
835 ร.อ. สมบูรณ์ เดือนแจ้ง นาง อำไพ เดือนแจ้ง 211,060 มทบ.13 26 ธ.ค. 2562
836 ร.ต. ดิฐคุณ (สุรศักดิ์) บัวพรวน นาง สุชยากร บัวพรวน 211,288 มทบ.36 26 ธ.ค. 2562
837 ร.ต. ประเสริฐ ดีรักษา นาย สมรักษ์ ดีรักษา 211,281 มทบ.29 26 ธ.ค. 2562
838 ร.ต. มณเฑียร จันทร นาง ลักขณา จันทร 211,285 มทบ.13 26 ธ.ค. 2562
839 ร.ต. โยธิน สนิทงาม น.ส. ธัญญาภรณ์ บูรณ์วิวัฒน์ 211,062 มทบ.43 26 ธ.ค. 2562
840 ร.ต. โกวิทย์ หนูเอียด นาย กฤษฏา หนูเอียด 210,812 มทบ.43 26 ธ.ค. 2562