การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
831 นาย เสงี่ยม พันธ์สุข นาง ประทุมภร แก้วเกิด 207,512 มทบ.23 25 ก.ค. 2562
832 นาง เลียน สอนสุภาพ น.ส. วิริยาภรณ์ สอนสุภาพ 207,510 มทบ.23 25 ก.ค. 2562
833 นาง ฉลวย ถาวรสิน จ.ส.อ. ประเสริฐ อำพันหอม 207,512 มทบ.12 25 ก.ค. 2562
834 นาง พรทิพา ลบขำ จ.ส.อ. บรรเจิด เพ็ชรฟัก 207,476 มทบ.39 25 ก.ค. 2562
835 นาย พันธ์ เรือนใจดี ร.ต. สมบัติ กุลสินธ์ 207,475 มทบ.310 25 ก.ค. 2562
836 นาย อำนวย พิลา ร.ต. สุวรรณ์ มุนนี 207,475 มทบ.13 25 ก.ค. 2562
837 นาง สังข์ ชมชื่น จ.ส.ท. มานิต ชมชื่น 207,477 ช.พัน.6 พล.ร.6 25 ก.ค. 2562
838 ร.ท. วัชระพงษ์ จันทรชาติ นาย สมจิตร จันทรชาติ 207,687 รร.ร.ศร. 24 ก.ค. 2562
839 ร.ต. แก้ว ค้าแพดี นาง ประจวบ ค้าแพดี 194,167 มทบ.14 15 ก.ค. 2562
840 จ.ส.อ. สมบัติ คมขุนทด น.ส. จิรปรียา คมขุนทด 207,514 มทบ.21 15 ก.ค. 2562