การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
831 นาย สงวน พรหมชาติ ร.ต. สุระ อินทรกองแก้ว 204,706 มทบ.24 25 ม.ค. 2561
832 นาง ติก บังสูงเนิน ส.อ. ไทรแก้ว บังสูงเนิน 204,712 มทบ.21 25 ม.ค. 2561
833 นาง หนูเรี่ยม บัวหยาด พ.ต. วาทิต บัวหยาด 204,668 มทบ.19 25 ม.ค. 2561
834 นาง บรรจง หอมสิน พ.ท. สนิท โตสำราญ 204,698 ศสร. 25 ม.ค. 2561
835 นาย ดำรงค์ รัตนธรรม จ.ส.อ. พงษ์พัฒน์ รัตนธรรม 186,205 มทบ.34 25 ม.ค. 2561
836 นาง เลื่อน จำนงนิคย์ ร.ต. สงวน จำนงนิตย์ 204,683 รพศ.1 พัน.2 25 ม.ค. 2561
837 นาง บัวคำ แสวงเงิน นาง พิมพ์ลดา มั่งคั่ง 204,683 มทบ.12 25 ก.พ. 2561
838 นาง ทองอยู่ บัวไข นาง อัมพร อิทธิกุล 204,682 มทบ.21 25 ม.ค. 2561
839 จ.ส.อ. โสพิศ แสงภูติ จ.ส.อ. สุกิจ แสงภูติ 204,925 พัน.พัฒนา 3 24 ม.ค. 2561
840 พล.อส. คำภา โทนขุนทด นาย ศักดิ์ชาย โทนขุนทด 204,669 พัน.สท.กส.ทบ. 24 ม.ค. 2561