การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
831 นาง สีสงวน จงพึ่งกลาง ร.ต. สมจิตร แพงไทย 205,894 มทบ.24 10 เม.ย. 2561
832 นาง อำนวย พรมอยู่ จ.ส.อ. มนูญ พรมอยู่ 205,895 พัน.สพ.กระสุน 23 10 เม.ย. 2561
833 นาง กิ่งษร ภูนาเชียง จ.ส.อ. ทองอินทร์ ภูนาเชียง 205,405 พัน.พัฒนา 2 10 เม.ย. 2561
834 นาง สำราญ กลมทุกสิ่ง จ.ส.อ. เกตุณรงค์ กลมทุกสิ่ง 205,644 พัน.พัฒนา 1 10 เม.ย. 2561
835 น.ส. นันทวดี ประจันทร์ นาย ถวิล บุญธรรม 205,643 พธ.ทบ. 10 เม.ย. 2561
836 นาง สา ศรีสมศักดิ์ ร.ท. สง่า ศรีสมศักดิ์ 205,650 กรม ทพ.49 10 เม.ย. 2561
837 พ.อ. ศิริพงษ์ ผลพิมาย นาง ขวัญใจ ผลพิมาย 205,814 มทบ.21 3 เม.ย. 2561
838 พ.ท. สำราญ แสงหิรัญ นาง สมพร แสงหิรัญ 205,813 มทบ.21 3 เม.ย. 2561
839 พ.ต. ชำนิ เรืองแสง นาง เตือนใจ เรืองแสง 205,693 มทบ.45 3 เม.ย. 2561
840 ร.ท. บรรจง ยันตะพันธ์ นาง ณัชฐาวีย์ ยันตะพันธ์ 205,817 มทบ.27 3 เม.ย. 2561