การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
831 นาย ไสว โพธิ์ศรี นาง อนงค์ โพธิ์ศรี 28,511 มทบ.29 8 พ.ย. 2561
832 นาย ไสว โพธิ์ศรี นาง พิกุล โพธิ์ศรี 150,000 มทบ.29 8 พ.ย. 2561
833 นาย ไสว โพธิ์ศรี นาง บุญเพียง โพธิ์ศรี 28,511 มทบ.29 8 พ.ย. 2561
834 นาง ละออ เนตร์แหลม ร.ต. ฐานิตย์ ใจดี 207,226 มทบ.18 8 พ.ย. 2561
835 นาง ประนอม โพธิ์สัมฤทธิ์ นาย อนุชาติ โพธิ์สัมฤทธิ์ 207,226 มทบ.18 8 พ.ย. 2561
836 นาง จันทร์แรม แสงดี พล.อส. วิศิษฐ์ แสงดี 207,227 พัน.สท. 8 พ.ย. 2561
837 นาย สามารถ หน่อสีดา ส.ท. ณัฐภูมิ หน่อสีดา 207,228 พัน.ปพ. 8 พ.ย. 2561
838 นาง นุชจรี ศรีหวาด น.ส. อารียา ขาวสะอาด 207,228 พธ.ทบ. 8 พ.ย. 2561
839 นาย เฉลิม ชมภูทิพย์ จ.ส.อ. บุญหนา จันทร์ดาหัวดง 202,805 ส.พัน.3 พล.ร.3 8 พ.ย. 2561
840 นาย บุญมี พิศภาร ร.ต. เสาร์ ภูมิประเสริฐ 207,306 มทบ.24 8 พ.ย. 2561