การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
831 นาย สมาน ขันแข็ง ร.ต. เดชา วงศ์คำจันทร์ 205,722 มทบ.21 5 มิ.ย. 2561
832 นาง แถว เรียนกระโทก ร.ต. อำนาจ เรียนกระโทก 205,720 มทบ.21 5 มิ.ย. 2561
833 นาง แจ้ง ฟอร์มสกุล ร.ต. ไพฑูรย์ วัดวง 205,723 มทบ.21 5 มิ.ย. 2561
834 นาง สอย จินดาขันธุ์ นาย สมพงษ์ จินดาขันธุ์ 205,723 มทบ.16 5 มิ.ย. 2561
835 นาง เรียว ยอดผ่านเมือง จ.ส.อ. ทวีศิลป์ สายแก้ว 205,935 พัน.พัฒนา 3 5 มิ.ย. 2561
836 น.ส. ศิวิไลย์ จุมพรม พ.ต. สุธี กุลทอง 205,912 ศบบ. 5 มิ.ย. 2561
837 นาง แสวง ละอองพราว นาย ณธนัช ละอองพราว 205,909 รง.ปค.ศอว.ศอพท. 5 มิ.ย. 2561
838 นาย มานพ มังกรวงษ์ ร.ต. วิวัฒน์ ชื่นนิ 205,922 มทบ.13 5 มิ.ย. 2561
839 นาง จำปี จูฑะพงษ์ นาย อริน จูฑะพงษ์ 118,500 กรซย.คซส.สพ.ทบ. 5 มิ.ย. 2561
840 นาง จำปี จูฑะพงษ์ นาย ถวัลย์ จูฑะพงษ์ 87,404 กรซย.คซส.สพ.ทบ. 5 มิ.ย. 2561