การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
831 นาง ทองจันทร์ พละแสน ร.อ. ชาติชาย ปิตะสายะ 203,866 ป.3 พัน 103 28 ก.ย. 2560
832 นาย เขียน โยตะวัด จ.ส.อ. อภิวัฒน์ หันตุลา 203,865 พล.ม.1 28 ก.ย. 2560
833 นาง สวย ใจใหญ่ พ.ท. ธวัชชัย ใจใหญ่ 204,065 กรซย.ศซส.สพ.ทบ. 28 ก.ย. 2560
834 นาง หนูลอด ชาตะรักษ์ น.ส. ผ่องศรี ชาตะรักษ์ 203,855 มทบ.24 28 ก.ย. 2560
835 นาย บัวสอน บุญบำรุง ร.ต. ณัฐวัฒน์ บุญบำรุง 203,854 ช.11 28 ก.ย. 2560
836 น.ส. อาภา คงกระพันธุ์ น.ส. จรีวรรณ คงกระพันธุ์ 202,440 กสษ.1 กส.ทบ 28 ก.ย. 2560
837 นาย ไหม โสระสา จ.ส.อ. สาธร เสาะสมบูรณ์ 203,876 ทภ.2 28 ก.ย. 2560
838 นาง มี ระวิโรจน์ ร.ท. ประจักษ์ ระวิโรจน์ 204,086 ร.3 28 ก.ย. 2560
839 นาง จันทร เกษบำรุง ด.ต. พิชิตพล บุญยะโสมะ 204,084 ศฝ.นศท.มทบ.33 28 ก.ย. 2560
840 นาย กล้าหาญ โอษฐวิจิตร ร.ต. อนุพงษ์ หัสดียศ 203,878 มทบ.28 28 ก.ย. 2560