การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
831 นาง สมจิต วีระพงษ์ นาง สมพร เนียมคำ 15,143 ศป. 17 เม.ย. 2563
832 นาง สมจิต วีระพงษ์ นาง สมคิด ดีสกุล 165,143 ศป. 17 เม.ย. 2563
833 นาง สมจิต วีระพงษ์ นาย มงคล วีระพงษ์ 15,143 ศป. 17 เม.ย. 2563
834 นาย หนูกาศ เจาะจง จ.ส.อ. อดิศักดิ์ เจาะจง 210,811 รพ.อ.ป.ร. 17 เม.ย. 2563
835 นาย คูณแท่น บูรณวิชิต จ.ส.ต. วิเชียร หนูเทศ 211,110 มทบ.39 17 เม.ย. 2563
836 นาย ณรงค์ เฉีบบแหลม พ.ท. บุญช่วย ไชโย 211,089 มทบ.37 17 เม.ย. 2563
837 นาย หลอด อาดไทยสงค์ จ.ส.อ. ปริญญา ไม้เหลือง 204,189 มทบ.19 17 เม.ย. 2563
838 นาง สำราญ ชุ่มโสตร์ ร.ท. ศักดิ์ชัย ชุ่มโสตร์ 211,091 พัน.ปจว. 17 เม.ย. 2563
839 พ.ท. พวน ช้างแก้ว นาง นงนาฎ ช้างแก้ว 211,111 มทบ.16 15 เม.ย. 2563
840 ร.อ. มา ปอสูงเนิน นาง ภาลิณีย์ กีรติฉายาสิทธิ์ 211,111 มทบ.13 15 เม.ย. 2563