การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
831 นาง กัณหา พงษ์ศรี น.ส. เฉลิมรัตน์ พงษ์ศรี 209,420 มทบ.22 29 ต.ค. 2562
832 นาง วิไล ประทีป ณ ถลาง ร.ต. เที่ยง ชื่นรอด 209,419 มทบ.17 29 ต.ค. 2562
833 นาง ชนิด ภักดี ร.ต. อนุชา มีศิริ 209,421 มทบ.15 29 ต.ค. 2562
834 นาง สายทอง นันตา ร.ต. จรัล นันตา 209,425 มทบ.33 29 ต.ค. 2562
835 นาง แสงหล้า นามวงค์ ร.ต. แสงตาล ทรายคำ 209,422 มทบ.32 29 ต.ค. 2562
836 นาง ธัญไล นนทสัย นาง นงลักษณ์ กุศลส่ง 209,426 มทบ.32 29 ต.ค. 2562
837 นาง นงลักษณ์ ราศรีสวย พ.ท. ยอดเพชร ราศรีสวย 209,427 มทบ.24 29 ต.ค. 2562
838 นาง ชม้าย โคตรจังหรีด (ถีสูงเนิน) จ.ส.อ. นิคม ถีสูงเนิน 209,427 มทบ.21 29 ต.ค. 2562
839 นาง สายฝน รังสีบุตร ร.ต. เปรื่องศักดิ์ รังสีบุตร 209,424 มทบ.17 29 ต.ค. 2562
840 นาง บุญนาค ฤทธิเรืองเดช นาง สุรางคนา ฤทธิเรืองเดช 209,422 มทบ.17 29 ต.ค. 2562