การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
831 ร.ต. สัญชัย จันทร์ลอย นาง เยาวลักษณ์ จันทร์ลอย 207,681 มทบ.39 29 มี.ค. 2562
832 ร.ต. สุพล แป้นมาก นาง ดวงพยอม แป้นมาก 207,673 มทบ.16 29 มี.ค. 2562
833 จ.ส.อ. บุญมาก คำนวณชัย นาง เจริญ คำนวณชัย 155,900 มทบ.35 29 มี.ค. 2562
834 จ.ส.อ. บุญมาก คำนวณชัย นาย อดิศร คำนวณชัย 25,890 มทบ.35 29 มี.ค. 2562
835 จ.ส.อ. บุญมาก คำนวณชัย น.ส. ณพิชญา คำนวณชัย 25,890 มทบ.35 29 มี.ค. 2562
836 จ.ส.อ. สุวิทย์ ไมตรีแพน นาง กัญภร ไมตรีแพน 207,690 มทบ.21 29 มี.ค. 2562
837 จ.ส.อ. บุญช่วย ศรีโหมดสุข ร.ต. นที ศรีโหมดสุข 207,673 มทบ.16 29 มี.ค. 2562
838 จ.ส.อ. สมควร ศรีวิลัย ด.ช. อิทธิพล ศรีวิลัย 48,142 คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ. 29 มี.ค. 2562
839 จ.ส.อ. สมควร ศรีวิลัย ด.ช. อาทิตย์ ศรีวิลัย 48,142 คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ. 29 มี.ค. 2562
840 จ.ส.อ. สมควร ศรีวิลัย นาง พรทิพย์ ศรีวิลัย 111,142 คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ. 29 มี.ค. 2562