การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
841 ร.ต. ขจรศักดิ์ ภู่ทอง นาง ลออ ภู่ทอง 207,307 มทบ.13 8 พ.ย. 2561
842 ร.ต. สวัสดิ์ ทะนูนท์ นาง พัชนี ทะนูนท์ 194,765 มทบ.43 8 พ.ย. 2561
843 ร.ต. เชิด จรัญญา น.ส. ณัฎฐนันท์ ศีรวัตจรัญญา 207,205 มทบ.21 8 พ.ย. 2561
844 ร.ต. อำนวย นิลแสง นาง มาลี นิลแสง 207,210 มทบ.13 8 พ.ย. 2561
845 จ.ส.อ. พยุงเกียรติ หมายมั่น นาย วิทวัส หมายมั่น 207,167 รพศ.5 พัน.1 8 พ.ย. 2561
846 จ.ส.อ. สมควร ประสาทเขตกรณ์ นาย แสวง ประสาทเขตกรณ์ 157,631 พัน.สร.4 8 พ.ย. 2561
847 จ.ส.อ. สมควร ประสาทเขตกรณ์ น.ส. สายฝน ไทยรักษ์ 49,610 พัน.สร.4 8 พ.ย. 2561
848 จ.ส.อ. แดง ภูละคร ร.อ. ภูมินทร์ ภูละคร 206,542 มทบ.24 8 พ.ย. 2561
849 จ.ส.อ. สนาม ทวีชีพ นาง ป้อง ทวีชีพ 207,227 มทบ.18 8 พ.ย. 2561
850 จ.ส.อ. สมบูรณ์ รุ่งเจริญไพศาล นาย ยุธเกียรติ รุ่งเจริญไพศาล 207,095 ป.5 พัน.105 8 พ.ย. 2561