การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
841 ร.ต. รุณ จันทร์กลั่น พล.ต. จารีย์ จันทร์กลั่น 206,980 มทบ.13 11 เม.ย. 2562
842 ร.ต. สุเทพ ไทยทอง นาย โท ไทยทอง 36,165 ป.21 พัน.20 11 เม.ย. 2562
843 ร.ต. สุเทพ ไทยทอง นาย พรภวิษย์ ไทยทอง 36,165 ป.21 พัน.20 11 เม.ย. 2562
844 ร.ต. สุเทพ ไทยทอง นาง ดวงดาว ไทยทอง 134,865 ป.21 พัน.20 11 เม.ย. 2562
845 ร.ต. บุญนึก ตันเจริญ นาง สุวรรณ ตันเจริญ 207,708 มทบ.16 11 เม.ย. 2562
846 ร.ต. แดง พรหมอ่อน นาง สมพร พรหมอ่อน 207,698 มทบ.13 11 เม.ย. 2562
847 ร.ต. ปรารภ ลามาตร นาง กรรณิการ์ ลามาตร 207,463 มทบ.29 11 เม.ย. 2562
848 ร.ต. บุญเลี้ยง คุ้มโพน นาย รัฐพล คุ้มโพน 107,462 มทบ.29 11 เม.ย. 2562
849 ร.ต. บุญเลี้ยง คุ้มโพน นาง รมิดา คุ้มโพน 100,000 มทบ.29 11 เม.ย. 2562
850 จ.ส.อ. เอกชัย เบญจวรรณ นาง เรณู วงค์จันต๊ะ 207,434 มทบ.33 11 เม.ย. 2562