การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
841 นาง ญาดา บุญเปี่ยม จ.ส.อ. วรภาส บุญเปี่ยม 209,534 สง.สด.จว.พ.จ. 10 ต.ค. 2562
842 นาย สมร สายบัว ร.อ. สรวิชญ์ สายบัว 209,265 ร.6 พัน.1 10 ต.ค. 2562
843 นาย สิน เชิดชู จ.ส.อ. สุวัฒน์ เชิดชู 209,535 ร.13 พัน.2 10 ต.ค. 2562
844 นาง กุยแก้ว ชุ่มเย็น น.ส. กัณฐิกา สมทอง 209,531 มทบ.33 10 ต.ค. 2562
845 นาย สำเนียง ไฉนงุ้น ร.ต. มนู สะกะมะณี 209,532 ช.พัน.9 พล.ร.9 10 ต.ค. 2562
846 นาย เทศน์ บัวบานงาม ร.ท. พัฒนา บัวบานงาม 209,532 กรม ทพ.26 10 ต.ค. 2562
847 นาง สุมาลี ขานสันเทียะ ร.อ. ชัยรัตน์ ขานสันเทียะ 209,538 มทบ.39 10 ต.ค. 2562
848 นาย คำ แสนตา ร.ต. รัตนพงศ์ แสนตา 209,537 มทบ.36 10 ต.ค. 2562
849 นาง ดาวเรือง นันทศรี (อินจำปา) นาย ธีระ อินจำปา 209,536 มทบ.13 10 ต.ค. 2562
850 นาง อิ้งจิต ชมภูพล จ.ส.อ. พันเลิศ ชมภูพล 209,536 พล.ม.1 10 ต.ค. 2562