การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
841 นาง จำเรือน แสงทอง ร.ต. นิเวศน์ กาศมณี 205,945 พัน.ขส.23 บชร.3 16 ก.ค. 2561
842 นาง ละมัย อนุกูล นาง อาษากิจ วิมุกติพันธ์ 14,729 มทบ.13 16 ก.ค. 2561
843 นาง ละมัย อนุกูล นาง สมภัสสร อนุกูล 14,729 มทบ.13 16 ก.ค. 2561
844 นาง ละมัย อนุกูล นาง พรรณบุปผา ชาญปรีชา 14,729 มทบ.13 16 ก.ค. 2561
845 นาง ละมัย อนุกูล นาง กาญจนา ภักดีพินิจ 162,129 มทบ.13 16 ก.ค. 2561
846 นาง ถนอม แสนอุ้ม จ.ส.อ. อำนาจ แสนอุ้ม 205,931 ม.พัน.12 พล.ม.1 16 ก.ค. 2561
847 นาง ประมุข เผื่อนงูเหลือม นาย เลียบ ขอร่มกลาง 13,934 พัน.รพศ.ศสพ. 16 ก.ค. 2561
848 นาง ประมุข เผื่อนงูเหลือม น.ส. สุชาดา เผื่อนงูเหลือม 164,134 พัน.รพศ.ศสพ. 16 ก.ค. 2561
849 นาง ประมุข เผื่อนงูเหลือม นาง ละมุล ขอร่มกลาง 13,934 พัน.รพศ.ศสพ. 16 ก.ค. 2561
850 นาง ประมุข เผื่อนงูเหลือม นาย ขจรศักดิ์ เผื่อนงูเหลือม 13,934 พัน.รพศ.ศสพ. 16 ก.ค. 2561