การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
841 นาย ประสิทธิ์ จั่นหนู น.ส. บุญเลียง แซมทอง 204,677 รร.สพศ.ศสพ. 24 ม.ค. 2561
842 นาย วุฒิชัย พัฒนกุล นาง ปาลิดา ขำปู่ 204,677 ช.11 พัน.602 24 ม.ค. 2561
843 นาย ธนภัทร บุญพึ่ง นาง ศิริพร เรืองศิริพัฒน์ 204,676 พธ.ทบ. 24 ม.ค. 2561
844 นาย เสนาะ เชาว์ไว จ.ส.อ. วินิชย์ เชาว์ไว 204,676 รร.ป.ศป. 24 ม.ค. 2561
845 นาง ย่น จาควายทอง จ.ส.อ. สมนึก จาควายทอง 204,675 มทบ.310 24 ม.ค. 2561
846 นาง สัมฤทธิ์ มีทอง พ.ต. สอาด มีทอง 204,675 มทบ.310 24 ม.ค. 2561
847 ร.ท. บุญเลิศ ขาวเขียว นาง กาญจนา ขาวเขียว 204,494 มทบ.19 23 ม.ค. 2561
848 ร.ต. สุทศ ถวาย นาง วาสนา ถวาย 204,532 มทบ.19 23 ม.ค. 2561
849 ร.ต. ภูวดล ทับเงิน นาง สุภาพร ทับเงิน 204,737 มทบ.33 23 ม.ค. 2561
850 ร.ต. นันธศักดิ์ ไชยฤกษ์ นาย ธนกฤต ไชยฤกษ์ 204,760 มทบ.46 23 ม.ค. 2561