การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
841 ร.ต. ฉลอง ภู่รอด นาง ปราณี ภู่รอด 177,940 มทบ.31 12 มิ.ย. 2561
842 ร.ต. ฉลอง ภู่รอด นาง จุรีรัตน์ มาดี 27,940 มทบ.31 12 มิ.ย. 2561
843 จ.ส.อ. บุญฤทธิ์ ฤทธิเรือง นาย วินัย ฤทธิเรือง 205,667 ร.15 พัน.4 12 มิ.ย. 2561
844 นาย บุญธรรม สวนสุวรรณ์ ร.ต. มณเฑียร สวนสุวรรณ์ 205,879 มทบ.39 12 มิ.ย. 2561
845 นาง ยุพิน พันทัพ น.ส. สิรินยุภา พันทัพ 205,879 มทบ.39 12 มิ.ย. 2561
846 นาย เสงี่ยม เชียงสิน จ.ส.อ. สุธน เขาแก้ว 205,878 มทบ.31 12 มิ.ย. 2561
847 นาง เรียง พันธ์ศรีแหล้ ร.ต. ยุทธจิตร พันธ์ศรีแหล้ 205,877 มทบ.29 12 มิ.ย. 2561
848 นาง สุพิศ สิงห์โต พ.อ. วิทยา สิงห์โต 205,881 มทบ.22 12 มิ.ย. 2561
849 นาง ผั่น บุญสิทธิ์ พ.ท. ปราณีต นนท์ประเสริฐ 155,876 มทบ.13 12 มิ.ย. 2561
850 นาง ผั่น บุญสิทธิ์ นาย ประยูร บุญสิทธิ์ 50,000 มทบ.13 12 มิ.ย. 2561