การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
841 จ.ส.อ. อุดม อินทร์เสนา นาง อำนวย อินทร์เสนา 59,390 ม.3 พัน.26 26 ธ.ค. 2562
842 จ.ส.อ. อุดม อินทร์เสนา นาง ศุภนิดา อินทร์เสนา 151,660 ม.3 พัน.26 26 ธ.ค. 2562
843 จ.ส.อ. ทำนุ ม่วงงาม นาง เนตรทราย ม่วงงาม 18,188 ช.1 รอ. 26 ธ.ค. 2562
844 จ.ส.อ. ทำนุ ม่วงงาม ส.อ. อภิศักดิ์ ม่วงงาม 173,948 ช.1 รอ. 26 ธ.ค. 2562
845 จ.ส.อ. ทำนุ ม่วงงาม น.ส. อภิรดา ม่วงงาม 18,188 ช.1 รอ. 26 ธ.ค. 2562
846 จ.ส.อ. สกลน์ กำลังงาม น.ส. สุนิสา สุวรรณชาติ 211,057 มทบ.22 26 ธ.ค. 2562
847 จ.ส.อ. ทองคำ อุ้มวงษ์ นาง วาสนา อุ้มวงษ์ 211,033 มทบ.19 26 ธ.ค. 2562
848 จ.ส.อ. ประยูร รอดเจริญพร นาง นันทิยา เยี่ยมราษฎร์ 211,287 มทบ.17 26 ธ.ค. 2562
849 จ.ส.อ. พหล เกตุแก้ว นาง ประไพ เกตุแก้ว 211,285 มทบ.13 26 ธ.ค. 2562
850 จ.ส.อ. เสกสันต์ หมานมุ้ย นาง ก่อ หมานมุ้ย 210,250 กรม ทพ.44 26 ธ.ค. 2562