การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
841 นาง ฉวีวรรณ มะลีจันทร์ ส.อ. วุฒิชัย มะลีจันทร์ 207,851 มทบ.22 7 ส.ค. 2562
842 นาง จำเนียน เสนอใจ พ.อ. สำเริง เสนอใจ 208,117 มทบ.15 7 ส.ค. 2562
843 นาง อำพร กลัดคำ นาง ภคพร ถนอมเงิน 204,160 ร.21 พัน.1 รอ. 7 ส.ค. 2562
844 นาง กวั่ง วงศ์ผาบุตร พ.อ. ทรงพล วงศ์ผาบุตร 208,149 มทบ.27 7 ส.ค. 2562
845 นาง ไข สุกุมาลย์ ร.ต. คำนวน อ่างบุญตา 208,153 มทบ.23 7 ส.ค. 2562
846 นาย สาย ทองอาสา ร.ท. รัฐพล อินทร์กลั่น 207,879 มทบ.22 7 ส.ค. 2562
847 นาง ประยูร จันทร์ฉาย พ.ท. สุรวุฒิ จันทร์ฉาย 208,152 มทบ.16 7 ส.ค. 2562
848 นาง พรรณี ห้าวหาญ นาง ชลฤณี สมชนะ 208,153 มทบ.13 7 ส.ค. 2562
849 พ.ท. สิงหนาท รอดปราณี นาง ปิยะพรรณ รอดปราณี 207,439 มทบ.43 30 ก.ค. 2562
850 พ.ต. นิยม น้อยสถิตย์ นาง ประเมิน น้อยสถิตย์ 207,442 สง.สด.จว.ส.ห. 30 ก.ค. 2562