การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
841 นาง บุญยวง พรหมาวัฒน์ พ.ท. ถนอม โพธิอุโมงค์ , นาง ศรีพรรณ โพธิอุโมงค์ 205,977 มทบ.33 19 มี.ค. 2561
842 นาย จรืน ภาสดา ร.ต. ประทีป ภาสดา 205,738 พล.ม.3 19 มี.ค. 2561
843 นาย ประยงค์ สุชาตะประคัลภ์ จ.ส.อ. สิทธิพร สุชาตะประคัลภ์ 205,739 ม.4 พัน.11 รอ. 19 มี.ค. 2561
844 นาง จำปี แสงคุณ จ.ส.อ. ไพโรจน์ แสงคุณ 205,980 ร.12 พัน.1 รอ. 19 มี.ค. 2561
845 นาย เสงี่ยม คงจา นาย วันชัย คงจา 205,981 มทบ.24 19 มี.ค. 2561
846 นาย ประจวน พลเสนา จ.ส.อ. วิทยา พลเสนา 205,715 ป.2 พัน.102 รอ. 19 มี.ค. 2561
847 นาย ประเสริฐ อุดมแก้ว นาง อภิรดี อุไรกุล 205,971 มทบ.35 19 มี.ค. 2561
848 นาง สมจิตร คำพรรณ์ พ.ท. สมศักดิ์ คำพรรณ์ 205,970 มทบ.13 19 มี.ค. 2561
849 นาย เศวต เดชธิดา จ.ส.อ. รามฤทธิ์ เดชธิดา 205,964 มทบ.17 19 มี.ค. 2561
850 นาง เครือพงษ์ อรรคคำ พ.อ. วุทธิพงศ์ อรรคคำ 205,964 ร.3 19 มี.ค. 2561