การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
841 นาง อารมย์ จำเริญวิทย์ นาง ภัคภร จำเริญวิทย์ 203,879 มทบ.18 28 ก.ย. 2560
842 พ.ท. ประโยชน์ เพชรอุดม ร.ต. ประยุทธ เพชรอุดม 203,886 มทบ.14 26 ก.ย. 2560
843 ร.อ. สนอง นะวะมะโรจน์ นาง น้ำอ้อย นะวะมะโรจน์ 203,892 ช.11 26 ก.ย. 2560
844 ร.ต. เพ็ชร ทองผา นาง วิจิตรา ทองผา , น.ส. แพรวิตรา ทองผา 203,882 มทบ.23 26 ก.ย. 2560
845 จ.ส.อ. ยนต์ ด้วงพันนา น.ส. เยาวลักษณ์ ด้วงพันนา 203,881 มทบ.23 26 ก.ย. 2560
846 จ.ส.อ. วีระวุฒิ ขำสมศักดิ์ นาง เฉลา ขำสมศักดิ์ 203,891 มทบ.41 26 ก.ย. 2560
847 ส.อ. ธีรยุทธ โพธิ์งาม นาย เผด็จศักดิ์ โพธิ์งาม 203,892 พล.ร.5 26 ก.ย. 2560
848 นาง ทองดี หมื่นกล้า นาย สุทิน หมื่นกล้า 203,888 รง.ตวพ.ศอว.ศอพท. 26 ก.ย. 2560
849 นาง มะลิ ไชยสิงห์ จ.ส.อ. ไชยรัตน์ ไชยสิงห์ 203,880 ช.พัน.201 26 ก.ย. 2560
850 นาง ถวิล กันนิกา ร.ท. ธรรมรงค์ กันนิกา 203,887 มทบ.27 26 ก.ย. 2560