การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
841 จ.ส.อ. ชุมพล กัญญาสิทธิ์ นาง ประไพศรี กัญญาสิทธิ์ 51,836 มทบ.18 26 ธ.ค. 2561
842 จ.ส.อ. ชุมพล กัญญาสิทธิ์ น.ส. ณฐวรรณ กัญญาสิทธิ์ 51,836 มทบ.18 26 ธ.ค. 2561
843 จ.ส.อ. ชุมพล กัญญาสิทธิ์ น.ส. ณฐพร กัญญาสิทธิ์ 51,836 มทบ.18 26 ธ.ค. 2561
844 จ.ส.อ. ฉลอง ลอยศักดิ์ นาง ปราณี ลอยศักดิ์ 207,339 มทบ.17 26 ธ.ค. 2561
845 จ.ส.อ. คึกฤทธิ์ บาลทะจักร์ น.ส. เพ็ญศรี ชมโฉม 207,346 มทบ.13 26 ธ.ค. 2561
846 จ.ส.อ. สุริยา ไกรวัน นาง เสาร ไกรวัน 207,404 ศสท.กส.ทบ. 26 ธ.ค. 2561
847 จ.ส.อ. อดิเทพ กองแก้ว นาง วันดี กองแก้ว 207,375 พัน.ซบร.24 บชร.4 26 ธ.ค. 2561
848 ส.อ. มนตรี จันทร์หอม น.ส. จันทร์เพ็ญ ไชยรา 195,587 มทบ.13 26 ธ.ค. 2561
849 ส.อ. สหรัฐ คงแก้ว นาย วิระโชค คงแก้ว 207,369 ร้อย.ฝรพ.4 26 ธ.ค. 2561
850 นาง จำรุณ เฉลยทิพย์ ร.อ. เฉลิม เฉลยทิพย์ 207,610 สง.สด.จว.อ.ย. 26 ธ.ค. 2561