การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
841 ร.ท. เกษมสันธ์ บุทศรี น.ส. พรประภา บุทศรี 210,819 ร.21 รอ. 15 เม.ย. 2563
842 ร.ต. สมชาย ดลประสิทธิ์ นาง บุญมี ดลประสิทธิ์ 211,104 มทบ.17 15 เม.ย. 2563
843 ร.ต. ไกรศร อาจรักษา นาง วราภรณ์ อาจรักษา 211,106 มทบ.13 15 เม.ย. 2563
844 ร.ต. สมพงษ์ จิตต์น้อม นาง ชมัยพร จิตต์น้อม 211,106 มทบ.13 15 เม.ย. 2563
845 ร.ต. วีระพงศ์ (หนูพร) มาลาวัลย์ นาง สุพัตรา มาลาวัลย์ 211,098 มทบ.22 15 เม.ย. 2563
846 จ.ส.อ. ชาติชูพงษ์ เล็กวงษ์ นาง ศิริวรรณ โกฎเพชร 40,415 มทบ.16 15 เม.ย. 2563
847 จ.ส.อ. ชาติชูพงษ์ เล็กวงษ์ นาง ลัชกร เล็กวงษ์ 170,415 มทบ.16 15 เม.ย. 2563
848 จ.ส.อ. สุทิน หนูทองคำ ร.ต.ต.หญิง กัญญา หนูทองคำ 210,824 มทบ.13 15 เม.ย. 2563
849 จ.ส.อ. จักรพันธ์ ถมมา นาง จรัสศรี แสงชมภู 210,823 พัน.สพ.กระสุน 22 15 เม.ย. 2563
850 จ.ส.ต. สหัชชัย ตาลช่วง นาง เพลิน ตาลช่วง 210,823 มทบ.13 15 เม.ย. 2563