การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
851 จ.ส.อ. อรดิน ยายอ ด.ช. อรัฟ ยายอ 20,947 ร.152 20 ธ.ค. 2561
852 จ.ส.อ. อรดิน ยายอ น.ส. ปาตีฮะห์ ยายอ 164,847 ร.152 20 ธ.ค. 2561
853 ส.อ. สายรุ้ง พิมพ์กระโทก น.ส. ศิรินันทน์ โกมลสุทธิ 207,460 มทบ.31 20 ธ.ค. 2561
854 ส.อ. จิรพัฒน์ พาสนิต นาง เพลินจิตร พาสนิต 207,201 ศบบ. 20 ธ.ค. 2561
855 ส.อ. สงกรานต์ กันไชยคำ นาง เพียน กันไชยคำ 207,441 มทบ.38 20 ธ.ค. 2561
856 พล.อส. ธนัช แสงปลั่ง นาง วรรณทนา บุญชู 207,451 มทบ.15 20 ธ.ค. 2561
857 พระ เที่ยง หิรัญมาตย์ ร.ต. หนูเพียร อรัญมิตร 207,431 มทบ.27 20 ธ.ค. 2561
858 นาง พรรณี เครือละม้าย จ.ส.อ. อัมพร สายทอง 207,427 รร.จปร. 20 ธ.ค. 2561
859 นาง สุดา บั้งเงิน พ.ต.อ. วีระชัย บั้งเงิน 207,429 มทบ.33 20 ธ.ค. 2561
860 นาย แก้วมา ตัวใหญ่ ร.ต. บรรพต ดีแจ่ม 207,437 มทบ.32 20 ธ.ค. 2561