การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
851 นาง สมหมาย ภูริโสภิษฐ์ จ.ส.อ. ประชุม ระเบียบโพธิ์ 205,880 บชร.2 12 มิ.ย. 2561
852 น.ส. พรปวีย์ ประทุมภา น.ส. ฐิติรัตน์ ดอกดวง 205,871 กรม ทพ.22 12 มิ.ย. 2561
853 พ.ต. อรุณ ศุกลสกุล น.ส. รวิวรรณ ศุกลสกุล 205,903 มทบ.44 5 มิ.ย. 2561
854 ร.ต. เกิด โชติกลาง จ.ส.อ. จักรกฤษ โชติกลาง 205,719 มทบ.21 5 มิ.ย. 2561
855 ร.ต. อาคม จันทสิทธิ์ พ.ต.หญิง พจมาน แสงจันทร์ไทย 120,017 มทบ.17 5 มิ.ย. 2561
856 ร.ต. อาคม จันทสิทธิ์ นาง กรุณา จันทสิทธิ์ 85,700 มทบ.17 5 มิ.ย. 2561
857 ร.ต. เทอดศักดิ์ บัวเรือง นาย ธนชัย บัวเรือง 39,377 มทบ.18 5 มิ.ย. 2561
858 ร.ต. เทอดศักดิ์ บัวเรือง น.ส. ณราภรณ์ บัวเรือง 39,377 มทบ.18 5 มิ.ย. 2561
859 ร.ต. เทอดศักดิ์ บัวเรือง นาง ณพร บัวเรือง 126,977 มทบ.18 5 มิ.ย. 2561
860 จ.ส.อ. โฉนด โกศินานนท์ นาง สุดา โกศินานนท์ 205,910 มทบ.14 5 มิ.ย. 2561