การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
851 นาง หนูกี กันหาเขียว ส.ท. สมศักดิ์ สันพันธ์ 207,351 มทบ.28 5 ก.ค. 2562
852 นาง ตา จันทรี ร.ต. ทัดธน โชติวรอานนท์ 207,670 มทบ.18 5 ก.ค. 2562
853 นาย นคร การอง นาย บดีศร การอง 207,613 ศพปน.พท.ศอพท. 5 ก.ค. 2562
854 นาย สว่าง ปีติ นาง ทันยารัตตฺ์ ลาทอง 207,351 ร.112 พัน.1 5 ก.ค. 2562
855 นาย เรือน เรือนมา ร.ต. ธวัชชัย ตาคำ 207,620 มทบ.37 5 ก.ค. 2562
856 นาง น้อย ศรีคำวัง นาย เรวัต มณีกาญจน์ 207,648 มทบ.32 5 ก.ค. 2562
857 นาง หนม อุนาภาค นาง บัวทอง อุนาภาค 207,612 มทบ.26 5 ก.ค. 2562
858 นาย ชลอ บุญส่ง ร.ต. เอกพงศ์ บุญส่ง 207,647 มทบ.25 5 ก.ค. 2562
859 นาง เสมียด อยู่ยงค์ ร.อ. ประดับ วงศ์สุวรรณ 207,610 มทบ.25 5 ก.ค. 2562
860 นาย สวัสดิ์ ยุภา ร.ต. สมาน มาลี 207,613 มทบ.22 5 ก.ค. 2562