การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
851 ร.ต. สมชาย วรรณสิริ นาง วัฒนาพร วรรณสิริ 154,758 มทบ.29 23 ม.ค. 2561
852 ร.ต. สมชาย วรรณสิริ นาย ภานุพงศ์ วรรณสิริ 50,000 มทบ.29 23 ม.ค. 2561
853 ร.ต. ลือชัย ผลศิริ นาง ยุพิน ผลศิริ 204,760 มทบ.22 23 ม.ค. 2561
854 จ.ส.อ. บุญล้อม บุญสุข นาง วิไลย์ สีชมภู 17,474 มทบ.25 23 ม.ค. 2561
855 จ.ส.อ. บุญล้อม บุญสุข นาย วิวัฒน์ บุญสุข 17,474 มทบ.25 23 ม.ค. 2561
856 จ.ส.อ. บุญล้อม บุญสุข นาย ประวิต บุญสุข 17,474 มทบ.25 23 ม.ค. 2561
857 จ.ส.อ. บุญล้อม บุญสุข ร.ต.ต. ประกอบ บุญสุข 34,947 มทบ.25 23 ม.ค. 2561
858 จ.ส.อ. บุญล้อม บุญสุข นาย ทวีศักดิ์ บุญสุข 117,474 มทบ.25 23 ม.ค. 2561
859 ส.อ. เมษ ไกยกูล จ.ส.อ. สถาพร ไกยกูล 204,764 มทบ.22 23 ม.ค. 2561
860 อส.ทพ. เสฎฐวุฒิ แสงสีห์ นาง พัน แสงสีห์ 188,806 มทบ.310 23 ม.ค. 2561