การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
851 นาง บัวบาล ใบยา นาง อารีรัตน์ ใจตา 207,662 มทบ.38 29 มี.ค. 2562
852 นาง สมพงษ์ แสนหนู จ.ส.อ. วันชัย แก้วดวงเด่น 207,662 มทบ.19 29 มี.ค. 2562
853 นาง ประทา สุรพาล ร.ต. สมนึก สุรพาล 207,914 มทบ.18 29 มี.ค. 2562
854 นาย ครื้น ศรีนุ่นอินทร์ จ.ส.อ. ประภาศ พันธุ์แน่น 207,913 มทบ.16 29 มี.ค. 2562
855 นาง ละเอียด หร่ายวงศ์ นาย เฉลิมเกียรติ หร่ายวงศ์ 54,391 มทบ.13 29 มี.ค. 2562
856 นาง ละเอียด หร่ายวงศ์ นาย พันธ์ หร่ายวงศ์ 146,641 มทบ.13 29 มี.ค. 2562
857 นาง เสาร์ สร้อยศรีหา จ.ส.อ. พรปัญญา สร้อยศรีหา 207,955 พัน.สพ.กระสุน 21 บชร.1 29 มี.ค. 2562
858 นาง เผชิญ เหาะดอน จ.ส.อ. สัญชัย เหาะดอน 160,215 บชร.2 29 มี.ค. 2562
859 นาง เผชิญ เหาะดอน นาย ชาติชาย เหาะดอน 47,215 บชร.2 29 มี.ค. 2562
860 นาง ภาวินี เรืองศรี พ.อ. อัฑฒเศรษฐ์ เต็มมีศรี 207,663 ทน.4 29 มี.ค. 2562