การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
851 นาย สาย แก้วทอง ร.ท. เทอดทอง แก้วทอง 204,092 มทบ.24 26 ก.ย. 2560
852 น.ส. พัฒน์ชญา ไตยมูล ร.ต. อำนาจ ไตยมูล 203,881 มทบ.23 26 ก.ย. 2560
853 นาง บังอร บุตตะ พ.อ. พงษ์สวัสดิ์ บุตตะ 203,883 มทบ.23 26 ก.ย. 2560
854 นาย อุดร เมืองพิล จ.ส.ต. เกรียงศักดิ์ เมืองพิล 197,646 มทบ.14 26 ก.ย. 2560
855 นาง จ่อย ชัยชนะ ร.ต. ทวีสิน ชัยชนะ 203,887 ป.6 พัน.6 26 ก.ย. 2560
856 น.ส. กรรณิการ์ ธรรมนันต์ นาย อมรเทพ สนินัด 203,883 มทบ.33 26 ก.ย. 2560
857 พ.ท. ดำริ ฤาชา นาง สมพร ฤาชา 203,945 มทบ.21 22 ก.ย. 2560
858 พ.ท. วินิตย์ พรหมแสนปัง นาง ระเบียบ พรหมแสนปัง 193,474 มทบ.13 22 ก.ย. 2560
859 พ.ต. ดาวลอย ลามอ น.ส. ทองใบ เสาสอน , น.ส. จรรยา ลามอ , น.ส. ดาริน ลามอ 203,677 รร.ม.ศม. 22 ก.ย. 2560
860 ร.ต. ประเสริฐ จันทศิลา นาง แสงจันทร์ จันทศิลา 203,693 มทบ.33 22 ก.ย. 2560