การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
851 นาง ประชุม เฉลยนาค พ.อ. เสรี เฉลยนาค 205,969 มทบ.13 19 มี.ค. 2561
852 ร.ต. สำเริง รมณารักษ์ นาง ขอม รมณารักษ์ 192,094 มทบ.42 15 มี.ค. 2561
853 ร.ต. ธวัฒชัย เพชรราม น.ส. จุฑาทิพย์ เพชรราม 205,949 มทบ.21 15 มี.ค. 2561
854 อส.ทพ. ธนพล วงษ์ตระ นาง มะลิ พิมพา 193,793 ทพ.35 15 มี.ค. 2561
855 นาง สง่า โภควัตร ร.ต. ชำนาญ โภควัตร 205,938 สด.จว.ส.ห. 15 มี.ค. 2561
856 นาย จ๋าย อินนันชัย ร.ต. สุขคำ อินนันชัย 205,936 มทบ.32 15 มี.ค. 2561
857 นาง ตุ่นแก้ว เรียงสูง ร.ท. ไพบูลย์ เรียงสูง 205,936 มทบ.32 15 มี.ค. 2561
858 นาง อ่วม พินสายออ จ.ส.อ. บุญรวม พินสายออ 205,939 บชร.2 15 มี.ค. 2561
859 นาง วงษ์ศรี ยอดแก้ว ร.อ. ทวี นามประเทศ 205,943 รร.จปร. 15 มี.ค. 2561
860 นาย วันสี ศิริลาภ ส.อ. วุฒิชัย ศิริลาภ 205,942 ร.12 พัน.2 รอ. 15 มี.ค. 2561