การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
851 ส.อ. วีระ ศรีจันทรา น.ส. วงเดือน ศรีจันทรา 211,060 มทบ.28 26 ธ.ค. 2562
852 ส.อ. อำนวย สิงห์ทอง นาง เฟี้ยม สิงห์ทอง 211,288 มทบ.13 26 ธ.ค. 2562
853 พล.อส. ธีรศักดิ์ คำแก้ว น.ส. ชลพิศชา สุนันตา 211,289 มทบ.33 26 ธ.ค. 2562
854 อส.ทพ. ทศวรรษ ภูมิพิมพ์ นาง วิจิตร ภูมิพิมพ์ 210,776 กรม ทพ.22 26 ธ.ค. 2562
855 นาง เจือ มาชื่น ร.ต. เกษม เที่ยงทอง 211,275 มทบ.39 26 ธ.ค. 2562
856 นาย เหล็ก วิทาทาน ร.ต. มังกร วิทาทาน 211,284 มทบ.23 26 ธ.ค. 2562
857 นาง จำรอง พวงบุญ ร.ต. เดชา พวงบุญ 211,287 มทบ.18 26 ธ.ค. 2562
858 นาง สังวาลย์ ร้อยหมื่น นาง กอบกุล เทพประสาร 211,277 มทบ.33 26 ธ.ค. 2562
859 นาง สี สามิลา พ.ต. ปัญญา สามิลา 211,277 มทบ.22 26 ธ.ค. 2562
860 นาย แฉล้ม วงศ์ทวี ร.ต. จำนงค์ วงค์ทวี 211,275 มทบ.21 26 ธ.ค. 2562