การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
851 นาง จำเนียร ไตรยสุทธิ์ นาง มยุรี จอมคำสิงห์ 209,434 มทบ.24 25 ต.ค. 2562
852 นาง แปล๋ง ฝักฝ่าย จ.ส.อ. มานัส ฝักฝ่าย 209,439 พัน.พัฒนา 3 25 ต.ค. 2562
853 นาย คำจันทร์ อินทริง จ.ส.ต. สมเดช อินทริง 209,438 สง.สด.จว.ย.ส. 25 ต.ค. 2562
854 นาง วิภัติ ศรีนะพรม ร.ต. จำลอง วงษ์บ้านขาว 209,437 สง.สด.จว.ย.ส. 25 ต.ค. 2562
855 นาย เพ็ง พาลพล ร.ท. พิทักษ์ โสมาบุตร 209,702 ร.16 พัน.3 25 ต.ค. 2562
856 นาง ทองอินทร์ แสงพุฒ นาง สุภา โสมาณวัฒน์ 209,435 มทบ.24 25 ต.ค. 2562
857 นาย มนัส สร้างใหม่ นาง เสาร์คำ แย้มผะกา 209,437 มทบ.21 25 ต.ค. 2562
858 นาย วีระ มูลสุข จ.ส.อ. เมธา มูลสุข 209,443 พัน.พัฒนา 1 25 ต.ค. 2562
859 นาย เพิ่มศักดิ์ มากสันเทียะ จ.ส.อ. สากล คุ้มบัวบาน 209,440 พัน.ซบร.21 บชร.1 25 ต.ค. 2562
860 นาย ตี๋ แซ่ล้อ พ.ท. ประสงค์ จันทร์กระจ่าง 209,441 พัน.ซบร.21 บชร.1 25 ต.ค. 2562