การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
851 ร.ต. ศักดิ์ชาย ศักดิ์สุวรรณ นาย รณชัย ศักดิ์สุวรรณ 207,438 มทบ.42 30 ก.ค. 2562
852 จ.ส.อ. สมชาติ สิทธิศาสตร์ นาง อำพา สิทธิศาสตร์ 207,430 มทบ.35 30 ก.ค. 2562
853 ร.ต. สุวันทา วงษ์บุตร นาง สำเนียง วงษ์บุตร 207,432 มทบ.21 30 ก.ค. 2562
854 ร.ต. ทองพูน สิงหะแสนยาพงษ์ น.ส. ชูศรี สิงหะแสนยาพงษ์ 207,431 มทบ.21 30 ก.ค. 2562
855 ร.ต. สันติ จอมพงษ์ นาง สมหมาย จอมพงษ์ 207,424 มทบ.37 30 ก.ค. 2562
856 ร.ต. อำนวย ศรีโทโคตร น.ส. อภิญญา ศรีโทโคตร 9,490 มทบ.23 30 ก.ค. 2562
857 ร.ต. อำนวย ศรีโทโคตร นาง พรรณี ศรีโทโคตร 178,979 มทบ.23 30 ก.ค. 2562
858 ร.ต. อำนวย ศรีโทโคตร นาย ณัฐพล ศรีโทโคตร 9,490 มทบ.23 30 ก.ค. 2562
859 ร.ต. อำนวย ศรีโทโคตร นาง กรรณิกา นาระต๊ะ 9,490 มทบ.23 30 ก.ค. 2562
860 ร.ต. สุชาติ เวียงจันทร์ น.ส. รูฮานี เวียงจันทร์ 138,800 ช.พัน.15 พล.ร.15 30 ก.ค. 2562