การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
851 ส.อ. พัชรพงษ์ ศรียอด นาง พรพรรณ ศรียอด 210,822 ร.14 พัน.3 15 เม.ย. 2563
852 ส.อ. ธนวัฒน์ โนนพลกรัง จ.ส.อ. เจษฎา โนนพลกรัง 210,888 ป.9 พัน.19 15 เม.ย. 2563
853 นาง สมพวง พระพลศรี นาง นุชรี สาวิสิทธิ์ 211,109 มทบ.35 15 เม.ย. 2563
854 นาง เพ็ชร ดาภา พ.ต. ยิ่ง ดาภา 211,110 มทบ.19 15 เม.ย. 2563
855 นาย คำพอง บัวพรวน ส.อ. ศุภจักร บัวพรวน 211,100 ม.พัน.28 พล.ม.1 15 เม.ย. 2563
856 นาย จรูญ จ่ายนอก นาง จงกิจ จ่ายนอก 211,108 ศฝ.นศท.มทบ.23 15 เม.ย. 2563
857 นาง สมจิตร์ มโนวงษ์ จ.ส.อ. ณรงค์ มโนวงษ์ 211,107 มทบ.38 15 เม.ย. 2563
858 นาง จำปา โนนสังข์ (จันทร์หอม) ร.ต. ประนอม จันทร์หอม 211,108 มทบ.23 15 เม.ย. 2563
859 นาย บุญมี ดวงแก้ว นาง อัจฉราวดี มิ่งขวัญ 211,107 มทบ.22 15 เม.ย. 2563
860 นาง มณี วัฒนศิริ นาง เรณู มั่นพรรษา 210,817 พัน.สร.23 บชร.3 15 เม.ย. 2563