การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
851 พ.ท. พิชัย หรรษไพบูลย์ พระมหา พงศกร หรรษไพบูลย์ 206,002 มทบ.35 11 ก.ค. 2561
852 พ.ท. สมจิตต์ สงวนวงษ์ นาง พิกุล สงวนวงษ์ 206,052 สง.สด.จว.ส.ห. 11 ก.ค. 2561
853 พ.ต. สุรพล ป้อมกฤษณ์ นาง สนอง ป้อมกฤษณ์ 205,799 มทบ.21 11 ก.ค. 2561
854 พ.ต. มงคล ชัยพัฒน์ นาง เสถียร ชัยพัฒน์ 165,910 มทบ.31 11 ก.ค. 2561
855 พ.ต. มงคล ชัยพัฒน์ ร.ต. อาคม ชัยพัฒน์ 39,910 มทบ.31 11 ก.ค. 2561
856 ร.อ. ถวัลย์ เผื่อนงูเหลือม น.ส. สุชาดา เผื่อนงูเหลือม 206,040 พัน.รพศ.ศสพ. 11 ก.ค. 2561
857 ร.ท. จีรัฐ บุญชุมวงศ์ นาง อนงค์ บุญชุมวงศ์ 205,813 พล.พัฒนา 2 11 ก.ค. 2561
858 ร.ท. แหลม บุญศรี นาง เนี่ยม บุญศรี 140,000 มทบ.43 11 ก.ค. 2561
859 ร.ท. แหลม บุญศรี นาย อรรณพ บุญศรี 65,255 มทบ.43 11 ก.ค. 2561
860 ร.ต. สมใจ ส่งแสง นาง สุนีรัตน์ ส่งแสง 206,002 มทบ.41 11 ก.ค. 2561