การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
851 นาง ทองปลิว เกิดอินทร์ จ.ส.อ.หญิง เพ็ชรมณี มารศรี 207,215 รพ.ค่ายสุรสิงหนาท 8 พ.ย. 2561
852 นาย พัน โท่มาก พ.ท. สุชาติ โท่มาก 207,217 มทบ.39 8 พ.ย. 2561
853 นาง สิริพรรณ วงศ์บุญเรือง จ.ส.อ. พร้อมรบ วงศ์บุญเรือง 207,478 มทบ.33 8 พ.ย. 2561
854 นาง ลัดดา ชัยยะ ร.ต. ปริญญา ชัยยะ 207,220 มทบ.33 8 พ.ย. 2561
855 นาง บัวลอย หอมเสียง พ.อ. วิเชียร หอมเสียง 207,220 มทบ.33 8 พ.ย. 2561
856 นาง จันที โง่นทา จ.ส.อ. เริงศักดิ์ โง่นทา 207,216 มทบ.210 8 พ.ย. 2561
857 นาง วิลาวัลย์ สองสี จ.ส.อ. สมควร จูกระโทก 207,479 ม.พัน.19 พล.ร.9 8 พ.ย. 2561
858 นาย ปรเมศวร์ เพียรอักษร ส.ท. วิทวัส ผิวพรรณ 207,476 ม.6 พัน.6 8 พ.ย. 2561
859 นาย ทองศรี บุญบรรจง ร.อ. วันชัย บุญบรรจง 207,456 ส.พัน.6 พล.ร.6 8 พ.ย. 2561
860 นาย บุญส่ง เอี่ยมส่งเสริม ร.ท. เอกรินทร์ เอี่ยมส่งเสริม 204,823 ศปภอ.ทบ.4 8 พ.ย. 2561