การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
861 นาย เนียน เตชะสิทธิ์ ส.อ. ภายุภัคค์ เสนางาม 207,201 มทบ.37 8 พ.ย. 2561
862 นาง ไข่กา นรสาร พ.ท. ประยูร ประครองใจ 207,193 มทบ.29 8 พ.ย. 2561
863 นาง จันทร์ดี วามะขันธ์ นาง เบญจวรรณ มุ่งงาม 207,196 มทบ.22 8 พ.ย. 2561
864 นาง ทองดี ป้อมแก้ว ร.ต. ศักดิ์ดา ป้อมแก้ว 207,664 มทบ.13 8 พ.ย. 2561
865 นาย เพชร เสือเถื่อน จ.ส.อ.หญิง เกสรา เสือเถื่อน 207,224 รวท.อท.ศอพท. 8 พ.ย. 2561
866 นาง พัชรี ศิโรรัตนพาณิชย์ จ.ส.ต. อนุสรณ์ ศิโรรัตนพาณิชย์ 207,212 ร.9 8 พ.ย. 2561
867 นาง เขมวดี ทรัพย์ประโคน นาย เกียรติศักดิ์ ทรัพย์ประโคน 35,391 ร.31 รอ. 8 พ.ย. 2561
868 นาง เขมวดี ทรัพย์ประโคน นาย อดิพงษ์ ทรัพย์ประโคน 35,391 ร.31 รอ. 8 พ.ย. 2561
869 นาง เขมวดี ทรัพย์ประโคน ส.อ. ทรงเกียรติ ทรัพย์ประโคน 100,591 ร.31 รอ. 8 พ.ย. 2561
870 นาง เขมวดี ทรัพย์ประโคน ส.ต. ทรงศักดิ์ ทรัพย์ประโคน 35,391 ร.31 รอ. 8 พ.ย. 2561