การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
861 ร.ต. วีรวัฒน์ เวชชศาสตร์ ส.ท. ณัฎฐวุฒิ เวชชศาสตร์ 30,562 มทบ.33 10 มิ.ย. 2563
862 ร.ต. วีรวัฒน์ เวชชศาสตร์ ส.ต.ท. ณัฎฐพงศ์ เวชชศาสตร์ 180,562 มทบ.33 10 มิ.ย. 2563
863 ร.ต. จารุวัตร ชูโฉมงาม นาง เพ็ญศรี ชูโฉมงาม 150,000 มทบ.25 10 มิ.ย. 2563
864 ร.ต. จารุวัตร ชูโฉมงาม นาง พวงทิพย์ ชูโฉมงาม 61,132 มทบ.25 10 มิ.ย. 2563
865 ร.ต. เสรีย์ โตเขียว นาง จุฑามาศ อุตมา 210,892 มทบ.21 10 มิ.ย. 2563
866 ร.ต. ชำนาญ แถมจันทึก นาง ยุพิน แถมจันทึก 210,914 มทบ.21 10 มิ.ย. 2563
867 ร.ต. บุญเลียน เจริญพร นาง ประเทืองทิพย์ เจริญพร 211,141 มทบ.18 10 มิ.ย. 2563
868 จ.ส.อ. สาธร โชติพันธ์ นาง สังวาลย์ โชติพันธ์ 211,162 มทบ.22 10 มิ.ย. 2563
869 จ.ส.อ. ธวัชชัย ศรีสถาน น.ส. สุพรรณี ศรีสถาน 210,150 ร.5 พัน.3 10 มิ.ย. 2563
870 จ.ส.อ. จำลอง ไม้งิ้ว นาย เต็ม ไม้งิ้ว 30,736 มทบ.13 10 มิ.ย. 2563