การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
861 ร.ต. สุชาติ เวียงจันทร์ น.ส. ณฐรี ผจงงาม 68,650 ช.พัน.15 พล.ร.15 30 ก.ค. 2562
862 จ.ส.อ. ประวิท พิมา นาย สงกา พิมา 113,050 ร.16 พัน.2 30 ก.ค. 2562
863 จ.ส.อ. ประวิท พิมา นาง ศิริพร ศรีวะสุทธิ์ 46,950 ร.16 พัน.2 30 ก.ค. 2562
864 จ.ส.อ. ประวิท พิมา ด.ญ. พิชญาภา ศรีวะสุทธิ์ 46,950 ร.16 พัน.2 30 ก.ค. 2562
865 จ.ส.อ. นรินทร์ วิสุงเร นาย อธิภัทร วิสุงเร 12,389 ช.พัน.6 พล.ร.6 30 ก.ค. 2562
866 จ.ส.อ. นรินทร์ วิสุงเร นาง ศุภรัตน์ เจริญกรศรี 182,389 ช.พัน.6 พล.ร.6 30 ก.ค. 2562
867 จ.ส.อ. นรินทร์ วิสุงเร ด.ญ. มิ่งขวัญ วิสุงเร 12,389 ช.พัน.6 พล.ร.6 30 ก.ค. 2562
868 จ.ส.อ. ธนวรรธน์ วิชรัตน์ อส.ทพ. ธนวิทย์ วิชรัตน์ 207,493 รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร 30 ก.ค. 2562
869 จ.ส.อ. จักรพงศ์ พรมหล้า นาง สม พรมหล้า 207,435 ส.พัน.23 ทภ.3 30 ก.ค. 2562
870 ส.ท. วีระวัฒน์ คัทมาร น.ส. สมศรี คัทมาร 207,176 ส.พัน.6 พล.ร.6 30 ก.ค. 2562