การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
861 นาง ทองสุข สุนทรเกษตร น.ส. เสาวณี สุนทรเกษตร 211,273 มทบ.21 26 ธ.ค. 2562
862 นาย เสถียร แก้ววิเชียร พ.ท. อุเทน แก้ววิเชียร 201,356 มทบ.17 26 ธ.ค. 2562
863 นาง วดา ทบนอก จ.ส.อ. วิทูร ปวงประชัง 100,000 พัน.ซบร.21 บชร.1 26 ธ.ค. 2562
864 นาง วดา ทบนอก นาง จิราภา ปวงประชัง 111,028 พัน.ซบร.21 บชร.1 26 ธ.ค. 2562
865 นาง รัชนีย์ สุทน จ.ส.อ. วิชาติ สุทน 211,278 ทน.3 26 ธ.ค. 2562
866 นาง น้อย คามบุตร์ ร.ต. ทอง กุลกนก 211,061 มทบ.27 26 ธ.ค. 2562
867 นาง คำเฝือ กากแก้ว ร.ต. พินิจ กากแก้ว 211,059 มทบ.27 26 ธ.ค. 2562
868 นาย แทว ดอกคำ ร.ต. ยอดชาย ดอกคำ 211,057 มทบ.22 26 ธ.ค. 2562
869 นาง อัมพร ปรีเปรม จ.ส.อ. ไพศาล ปรีเปรม 211,064 พล.พัฒนา 3 26 ธ.ค. 2562
870 นาง ยุพิน ปานเกิด จ.ส.อ. ปรเมศวร์ ปานเกิด 211,063 ป.2 พัน.12 รอ. 26 ธ.ค. 2562