การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
861 นาง รำไพ ชุดพิมาย น.ส. พฏีรัตน์ ชุดพิมาย 205,709 มทบ.29 15 มี.ค. 2561
862 นาย เอื้อน จูกุล นาง ทัศนันท์ พรมาโนช 205,948 มทบ.21 15 มี.ค. 2561
863 นาย พูน ไวขุนทด จ.ส.อ. พุฒินันท์ ไวขุนทด 205,948 มทบ.21 15 มี.ค. 2561
864 นาง หอม นันตาวงค์ นาง แสงบุญ ไชยทารินทร์ 205,947 มทบ.33 15 มี.ค. 2561
865 นาง สับ ลายบุตรศรี นาย สวรรค์ทัย ลายบุตรศรี 205,947 มทบ.21 15 มี.ค. 2561
866 พ.ต.หญิง บุญรวม อินทร์สุวรรณ นาย เมธี อินทร์สุวรรณ 205,998 มทบ.18 13 มี.ค. 2561
867 พ.ต. ทองผล บำรุงภักดิ์ นาย ธเนตร บำรุงภักดิ์ 60,845 มทบ.36 13 มี.ค. 2561
868 พ.ต. ทองผล บำรุงภักดิ์ จ.ส.อ. ธานินทร์ บำรุงภักดิ์ 145,100 มทบ.36 13 มี.ค. 2561
869 ร.อ. ประเสริฐ ชูสวัสดิ์ นาง ศิริพร วังแวว 205,957 มทบ.32 13 มี.ค. 2561
870 ร.ต. ไพฑูรย์ ศรีเรือง นาง บุญยนุช ศรีเรือง , นาง สมนึก ศรีเรือง 205,981 มทบ.13 13 มี.ค. 2561