การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
861 จ.ส.ท. สุชาติ ชนะทะเล นาง เฮ็ง ชนะทะเล 134,119 มทบ.21 19 พ.ย. 2562
862 จ.ส.ท. สุชาติ ชนะทะเล น.ส. สุนันทา ชนะทะเล 77,000 มทบ.21 19 พ.ย. 2562
863 ส.อ. บุญมี อัคพิน นาง ทองบ่อ อัคพิน 210,889 มทบ.27 19 พ.ย. 2562
864 อส.ทพ. เทพพนม อินทัง นาง ประทีป อินทัง 211,111 มทบ.28 19 พ.ย. 2562
865 นาง วารืนทร์ จันทร์แก้ว น.ส. วลัยพรรณ จันทร์แก้ว 211,108 มทบ.35 19 พ.ย. 2562
866 นาง เวิน ดอนจันทร์โคตร พ.ท. วรพงษ์ ดอนจันทร์โคตร 211,122 มทบ.21 19 พ.ย. 2562
867 นาง บุญรอด ชมภู ร.ต. สมศักดิ์ ชมภู 211,120 มทบ.18 19 พ.ย. 2562
868 นาง เทพนารี ตู้ประดับ พ.ต. โสภณ ตู้ประดับ 211,125 มทบ.15 19 พ.ย. 2562
869 นาง ปิ่น เรืองหุ่น นาง จุรินทร ลมูลมี 211,126 มทบ.15 19 พ.ย. 2562
870 นาย บุญ วรรณชัย ร.ต. ฉลาก ฉายา 211,094 มทบ.37 19 พ.ย. 2562