การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
861 จ.ส.อ. ประพิศ คำเกตุ นาย ประสงค์ คำเกตุ 207,549 ร.7 พัน.5 10 ก.ค. 2562
862 จ.ส.อ. รบ โพธิรุกข์ นาย อธิพงษ์ โพธิรุกข์ 15,679 มทบ.23 10 ก.ค. 2562
863 จ.ส.อ. รบ โพธิรุกข์ นาย บรรพต โพธิรุกข์ 15,679 มทบ.23 10 ก.ค. 2562
864 จ.ส.อ. รบ โพธิรุกข์ นาง ทองพูล โพธิรุกข์ 175,679 มทบ.23 10 ก.ค. 2562
865 จ.ส.อ. วัฒนา เฉยพ่วง นาง สุดา เฉยพ่วง 37,066 มทบ.17 10 ก.ค. 2562
866 จ.ส.อ. วัฒนา เฉยพ่วง น.ส. จัญจิรา เฉยพ่วง 170,500 มทบ.17 10 ก.ค. 2562
867 จ.ส.อ. สวัสดิ์ ภวังคนันท์ นาง ศรินทิพย์ นักสอน 21,223 มทบ.15 10 ก.ค. 2562
868 จ.ส.อ. สวัสดิ์ ภวังคนันท์ พระ พีระยุทธ ภวังคนันท์ 21,223 มทบ.15 10 ก.ค. 2562
869 จ.ส.อ. สวัสดิ์ ภวังคนันท์ นาง นัดศรา พราหมณ์ชื่น 21,223 มทบ.15 10 ก.ค. 2562
870 จ.ส.อ. สวัสดิ์ ภวังคนันท์ จ.ส.อ. จักรพงษ์ ภวังคนันท์ 21,223 มทบ.15 10 ก.ค. 2562