การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
861 นาย หมุน โพธิเสน ร.ต. ประยูร โพธิเสน 207,434 มทบ.24 20 ธ.ค. 2561
862 นาง แสวง ตะกุดกว้าง นาย วิฑูรย์ ตะกุดกว้าง 207,432 มทบ.24 20 ธ.ค. 2561
863 นาง หวัน อาทิตย์ ร.ต. ประพันธ์ อาทิตย์ 207,427 มทบ.24 20 ธ.ค. 2561
864 นาง บุญเหลือ สังข์ศรี นาง บุษบา ศรีภิรมย์ 207,433 มทบ.24 20 ธ.ค. 2561
865 นาง แสน อักษรทอง นาง ประยูร เกษแก้ว 207,430 มทบ.21 20 ธ.ค. 2561
866 นาง ทองอยู่ สินธุ์ไพฑูรย์ นาง จุฑามาศ น้อยเสรฐ 207,437 มทบ.21 20 ธ.ค. 2561
867 นาง ซิว ปานทอง จ.ส.อ. สมชาย ปานทอง 207,438 พล.ป. 20 ธ.ค. 2561
868 นาง สังวาลย์ สมสกุล จ.ส.อ. ดำรง สมสกุล 207,434 ป.71 พัน.713 20 ธ.ค. 2561
869 นาง พเยาว์ จันทร์สุวรรณ จ.ส.อ. วิรัตน์ ธัญญะเจริญ 207,202 ศบบ. 20 ธ.ค. 2561
870 นาง วันเพ็ญ คงสิมา น.ส. วัชราพรรณ คงสิมา 207,439 ร.8 พัน.3 20 ธ.ค. 2561