การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
861 นาง วจีพร สุริยะ นาย วรัญญู สุริยะ 204,785 มทบ.16 23 ม.ค. 2561
862 นาง ศรีทา โคตรชมภู ร.ต. ไพฑูรย์ แท่นหิน 204,774 มทบ.24 23 ม.ค. 2561
863 นาง บำรุง สุนทรโชติ พ.ท. เกษม สุนทรโชติ 204,773 มทบ.36 23 ม.ค. 2561
864 นาง หนูแดง สุวรรณชัยรบ ร.ต. นิพล วรรณชัยรบ 204,773 มทบ.24 23 ม.ค. 2561
865 นาง จารุพันธ์ ศิริพันธ์ ร.ต. ธวัชชัย ศิริพันธ์ 204,772 มทบ.33 23 ม.ค. 2561
866 นาย สุวรรณ ปันคำ ร.ต. กระแส ไชยโส 204,771 มทบ.33 23 ม.ค. 2561
867 นาง สำรวย สุวรรณปักษ์ ร.ต. ประเสริฐ สุวรรณปักษ์ 204,777 มทบ.21 23 ม.ค. 2561
868 นาง สำลี ศรีสุวรรณ จ.ส.อ. พรชัย ถนอมบุญ 204,536 มทบ.19 23 ม.ค. 2561
869 นาง จำเนียร ขุนทอง จ.ส.อ. มาโนด ขุนทอง 204,776 มทบ.24 23 ม.ค. 2561
870 นาง ลั่นทม กลมขุนทด นาย รณรงค์ กลมขุนทด 204,775 มทบ.21 23 ม.ค. 2561