การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
861 ร.ต. สุวิทย์ อุประสิทธิ์ นาง บุญสวย อุประสิทธิ์ 205,805 มทบ.33 11 ก.ค. 2561
862 ร.ต. สุวิทย์ จริยะพันธุ์ นาง จำเนียร จริยะพันธุ์ 206,024 มทบ.21 11 ก.ค. 2561
863 ร.ต. เอนก โสมินทุ นาย เวทางค์ โสมินทุ 206,038 มทบ.32 11 ก.ค. 2561
864 ร.ต. พันธมิตร พันธ์เลิศ นาง อุดร พันธ์เลิศ 206,050 มทบ.26 11 ก.ค. 2561
865 ร.ต. อุดม พุ่มไสว นาง พยอม พุ่มไสว 206,051 มทบ.15 11 ก.ค. 2561
866 จ.ส.อ. สุรพล ชาติไทย นาย โพธิ์ ชาติไทย 205,805 มทบ.13 11 ก.ค. 2561
867 จ.ส.อ. ผัด มณฑา น.ส. สมพร มณฑา 30,404 มทบ.32 11 ก.ค. 2561
868 จ.ส.อ. ผัด มณฑา ร.ต. บุญเสริม มณฑา 175,404 มทบ.32 11 ก.ค. 2561
869 จ.ส.อ. บัณฑิต ขาวผ่อง นาง เรือนจิตร์ ขาวผ่อง 206,033 มทบ.33 11 ก.ค. 2561
870 จ.ส.อ. เลิศ ตัวบุญ นาง พนิดา ตัวบุญ 206,053 มทบ.43 11 ก.ค. 2561