การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
861 พ.ท. วิบูลย์ ขลิบเงิน นาง ฤดี ขลิบเงิน 209,470 มทบ.13 24 ต.ค. 2562
862 พ.ต. ประสิทธิ์ ช่อกุหลาบ นาง ปราณี ช่อกุหลาบ 199,332 มทบ.13 24 ต.ค. 2562
863 ร.ต. มนัส เทวี นาง สมถวิล เทวี 209,448 มทบ.17 24 ต.ค. 2562
864 ร.ต. สมเกียรติ ห้วยจันทร์ ส.ท. ศิวกร ห้วยจันทร์ 21,328 ม.4 รอ. 24 ต.ค. 2562
865 ร.ต. สมเกียรติ ห้วยจันทร์ ด.ญ. บุษกร ห้วยจันทร์ 21,328 ม.4 รอ. 24 ต.ค. 2562
866 ร.ต. สมเกียรติ ห้วยจันทร์ นาง ธัญรดา ห้วยจันทร์ 166,528 ม.4 รอ. 24 ต.ค. 2562
867 จ.ส.อ. สอาด เกษาพร ร.ต. พรเทพ เกษาพร 209,475 มทบ.39 24 ต.ค. 2562
868 จ.ส.อ. สมพูน จันทร์คล้าย น.ส. วิลาวัลย์ จันทร์คล้าย 41,492 มทบ.27 24 ต.ค. 2562
869 จ.ส.อ. สมพูน จันทร์คล้าย นาง มุกดา จันทร์คล้าย 126,492 มทบ.27 24 ต.ค. 2562
870 จ.ส.อ. สมพูน จันทร์คล้าย นาย พูลทรัพย์ จันทร์คล้าย 41,492 มทบ.27 24 ต.ค. 2562