การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
861 ร.ต. ณรงค์ วังคำ นาย เสถียร วังคำ 203,918 มทบ.38 22 ก.ย. 2560
862 ร.ต. สมาน รุ่งโรจน์วุฒิพงศ์ นาย เอกพงศ์ รุ่งโรจน์วุฒิพงศ์ 203,397 มทบ.44 22 ก.ย. 2560
863 จ.ส.อ. บุญสืบ สืบสาย นาง อำไพ สืบสาย 203,913 มทบ.33 22 ก.ย. 2560
864 จ.ส.อ. เผอิญ น้อยวัฒนะ นาง บุญจง น้อยวัฒนะ 203,946 มทบ.19 22 ก.ย. 2560
865 จ.ส.อ. ระวี คำภิราศรี น.ส. พิณรี เวชสุคำ 203,723 มทบ.33 22 ก.ย. 2560
866 จ.ส.อ. คมสัน ป้องนนท์ นาย สวน ป้องนนท์ 203,899 ป.21 พัน.30 22 ก.ย. 2560
867 จ.ส.อ. ประสิทธิ์ กรมน้อย นาง สำราญ กรมน้อย 203,706 ส.พัน.9 22 ก.ย. 2560
868 จ.ส.ท. กมล เกียรติโกศลกุล นาง สุพรรษา เกียรติโกศลกุล 203,921 ม.พัน.22 ศม. 22 ก.ย. 2560
869 ส.อ. ธานี ปฐม น.ส. สุรีรัตน์ คงหอม , นาง พเยาว์ ปฐม 203,946 มทบ.31 22 ก.ย. 2560
870 นาง ยัน แสนอินทะ นาง เสริมศรี , นาย คำสิงห์ , นาย ทองสัน แสนอินทะ , นาง ประเสริฐ มีพรหม , นาง จันทร์เส็ง ไชยพะยวน , นาง บรรทม โฮมวงศ์ 203,677 มทบ.29 22 ก.ย. 2560