การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
861 นาย ใจ แสนไชย ร.ต. พยนต์ เทพา 207,689 มทบ.34 29 มี.ค. 2562
862 นาย บุญ เดชแพง ร.ต. บันเทิง เบ้าลา 207,697 มทบ.24 29 มี.ค. 2562
863 นาง สุพันธุ์ ระมงคล ร.ท. สมบูรณ์ คำสุจริต 207,689 มทบ.210 29 มี.ค. 2562
864 นาย วัฒน์ ปัญญาพูนตระกูล นาง รัตนา สาระกาล 207,696 มทบ.21 29 มี.ค. 2562
865 นาย บุญชู เขตจัตุรัส พ.ท. บุญช่วย เขตจัตุรัส 207,691 มทบ.21 29 มี.ค. 2562
866 นาง ทองหล่อ อุตชี พ.ท. ไพโรจน์ อุตชี 207,688 มทบ.21 29 มี.ค. 2562
867 นาง พิมพ์ ใจกล้า พ.ต. สมใจ ใจกล้า 207,691 มทบ.12 29 มี.ค. 2562
868 นาง ตุ่ม ดาษดา จ.ส.อ. พนัส ดาษดา 207,937 บชร.2 29 มี.ค. 2562
869 นาย สุขแก้ว สิทธิวงค์ ร.ต. วรสิทธิ์ จันทร์เหนือ 207,945 กสษ.3 กส.ทบ. 29 มี.ค. 2562
870 นาง บุญชื่น ประตูแก้ว จ.ส.อ. วัชรินทร์ ประตูแก้ว 207,671 รร.ตท. 29 มี.ค. 2562