การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
871 ร.ต. สวโรจน์ คชพงศ์พูนสิน นาง ธัญรัศม์ คชพงศ์พูนสิน 207,384 สง.สด.จว.น.ย. 24 ธ.ค. 2561
872 ร.ต. พิชัย รามเนตร นาย จิตรติ รามเนตร 207,390 มทบ.13 24 ธ.ค. 2561
873 ร.ต. ประสาท ธะระสวัสดิ์ นาง ศิวิไล มัคเจริญ 207,429 รพ.ค่ายจิรประวัติ 24 ธ.ค. 2561
874 ร.ต. สมปอง อ่ำสุ่น นาง พัชรี อ่ำสุ่น 207,382 มทบ.27 24 ธ.ค. 2561
875 จ.ส.อ. มนิตย์ โพธิ์ถาวร น.ส. นิตยาภรณ์ โพธิ์ถาวร 207,399 ร.15 พัน.2 24 ธ.ค. 2561
876 จ.ส.อ. ทรงพล พุ่มอยู่ นาง ภิรมย์พร ทำบุญ 207,397 มทบ.39 24 ธ.ค. 2561
877 จ.ส.อ. จำเนียร จันทรเสนา นาง วราภรณ์ จันทรเสนา 207,384 มทบ.44 24 ธ.ค. 2561
878 จ.ส.อ. ตราปัญจางค์ อรุณรุ่ง น.ส. ณัฐยาณ์ อรุณรุ่ง 207,389 มทบ.13 24 ธ.ค. 2561
879 จ.ส.ต. บรรจง มุสิกะปาน นาง สมควร มุสิกะปาน 207,390 มทบ.13 24 ธ.ค. 2561
880 จ.ส.อ. ไพศาล เพชรพิรุณ นาย พันศักดิ์ เพชรพิรุณ 207,420 มทบ.44 24 ธ.ค. 2561