การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
871 นาง บุญยงค์ ภูริภัสสรกุล พ.อ. ไพฑูรย์ ภูริภัสสรกุล 207,712 มทบ.13 11 เม.ย. 2562
872 นาง จันทร์ดี บุตตัสสะ ร.ท. ชำนาญ บุตตัสสะ 207,702 ม.พัน.28 พล.ม.1 11 เม.ย. 2562
873 นาง เขียน พันธ์กว้าง จ.ส.อ. สุคม บุญทรง 207,708 ร.6 11 เม.ย. 2562
874 นาง บุญมา แสนจันทร์ ร.ท. สายันต์ อุลหัสสา 207,703 ร.16 พัน.2 11 เม.ย. 2562
875 นาง หน้อย อินตา ร.ต. เกริกเกียรติ อินตา 207,697 มทบ.33 11 เม.ย. 2562
876 นาง ประยูร หีบไสสงค์ ร.ต. ประพาส หีบไสสงค์ 207,698 มทบ.13 11 เม.ย. 2562
877 นาง ประนอม แตงไทย จ.ส.อ. ระเบียบ แตงไทย 207,700 มทบ.13 11 เม.ย. 2562
878 นาย สุภาพ ปานกลีบ นาง สำเนียง ปานกลีบ 207,691 คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ. 11 เม.ย. 2562
879 นาย ผัด ศรีวิชัย น.ส. ลลิดา ศรีวิชัย 207,684 มทบ.33 11 เม.ย. 2562
880 นาง ผ่องศรี คำจันทร์ นาย ทอม คำจันทร์ 207,689 มทบ.33 11 เม.ย. 2562