การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
871 จ.ส.อ. ภูวนัย นามศิริ น.ส. ชมพูนุช เหลืองอ่อน 206,049 ม.4 พัน.5 รอ. 11 ก.ค. 2561
872 ส.อ. ชิโนรส ดำเพ็ง นาง เรืองศรี ดำเพ็ง 150,000 มทบ.41 11 ก.ค. 2561
873 ส.อ. ชิโนรส ดำเพ็ง น.ส. ทานตะวัน ยมภา 56,003 มทบ.41 11 ก.ค. 2561
874 นาง ละออ สุวรรณศิลป์ นาย นพพล เอื้อกิจ 206,005 สง.สด.จว.ร.อ. 11 ก.ค. 2561
875 นาย ชาญ มาลี ร.อ. ประเสริฐ ลำมะยศ 206,008 สง.สด.จว.พ.ร. 11 ก.ค. 2561
876 นาย ไพฑูรย์ สังข์สุวรรณ พ.ต. ศุภากร สังข์สุวรรณ 205,774 สง.สด.จว.ป.ข. 11 ก.ค. 2561
877 นาย ปั๋น นิลคง ร.ต. ชูพงษ์ สระคำ 206,001 มทบ.38 11 ก.ค. 2561
878 นาง ส้มลิ้ม รัศมี จ.ส.อ. เศกสรร ทัดนุ่ม 206,004 มทบ.38 11 ก.ค. 2561
879 นาย ประยุทธ ขันจะนันท์ จ.ส.อ. ประสิทธิ์ ขันจะนันท์ 206,003 มทบ.35 11 ก.ค. 2561
880 นาย สวรรค์ ธุนาสูรย์ ร.ท. อรรถโกวิท ธุนาสูรย์ 206,012 มทบ.25 11 ก.ค. 2561