การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
871 ร.ต. เข็ม ประไพแสง นาง ลูกจันทร์ ประไพแสง 205,992 มทบ.13 13 มี.ค. 2561
872 ร.ต. สำเนียง จันทร์ภูทัศน์ นาง นิ่มอนงค์ เบญจธัญญลักษณ์ 205,759 ร.13 13 มี.ค. 2561
873 ร.ต. สนิท อินทร์บุญสม นาง อำนวย คำมุงคุล 205,706 มทบ.42 13 มี.ค. 2561
874 ร.ต. ชาติ ศรีอ้น นาง ทิล ศรีอ้น 205,966 มทบ.31 13 มี.ค. 2561
875 จ.ส.อ. ทองเจือ สวารัตน์ นาย นิมิต สวารัตน์ 205,957 สง.สด.จว.ก.พ. 13 มี.ค. 2561
876 จ.ส.อ. สำราญ โรมารักษ์ ร.ท. สมพงษ์ หลักทอง 172,859 มทบ.22 13 มี.ค. 2561
877 จ.ส.อ. สำรวย ภูนาเถร นาง โอชา ภูนาเถร 205,752 มทบ.13 13 มี.ค. 2561
878 จ.ส.อ. ไมตรี หวังดี นาง ประยูร หวังดี 205,987 มทบ.22 13 มี.ค. 2561
879 นาง ระจิตร บวรชาติ ร.ต. กุมภา เสลาหลัก 205,985 มทบ.21 13 มี.ค. 2561
880 นาย สมพร ศรีโนพันธ์ จ.ส.อ. เสกสรร ศรีโนพันธ์ 202,269 รร.ม.ศม. 13 มี.ค. 2561