การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
871 นาง สุพรรณ สิงห์พรมมา พ.ท. อดิศร สิงห์พรมมา 204,497 สง.สด.จว.ก.ส. 23 ม.ค. 2561
872 นาง แปง เขื่อนเพชร ร.ต. นิเวท หัตถผะสุ 204,733 มทบ.310 23 ม.ค. 2561
873 นาย ดอกไม้ นิ่มมี ร.ต. วันชัย นิ่มมี 204,735 มทบ.46 23 ม.ค. 2561
874 นาง กันยา เจนวิถี น.ส. วรางคณา ใจดี 109,943 มทบ.24 23 ม.ค. 2561
875 นาง กันยา เจนวิถี ร.ท. นิยม เจนวิถี 94,800 มทบ.24 23 ม.ค. 2561
876 นาย สงัด วรุฒชาญนนท์ นาง ศรีวรรณ วรุฒชาญนนท์ 204,765 สง.สด.จว.พ.ร. 23 ม.ค. 2561
877 นาง เล็ก ชมภู ร.ต. วีรชาติ ศรียา 204,759 มทบ.35 23 ม.ค. 2561
878 นาง คีน จองอยู่ ร.ต. สมเภาว์ จรจรัญ 204,759 มทบ.25 23 ม.ค. 2561
879 นาง บ่วง เอี่ยมเจริญ นาง รัชฎาภัส เอี่ยมเจริญ 204,513 มทบ.19 23 ม.ค. 2561
880 นาย ประเสริฐ องอาจ ร.ต. ชัยพร องอาจ 204,764 มทบ.13 23 ม.ค. 2561