การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
871 นาง ฉลอง เคยชัยภูมิ จ.ส.อ. สุริยะ เคยชัยภูมิ 207,422 ม.7 พัน.8 8 พ.ย. 2561
872 นาย ชาลี สงคำภา จ.ส.อ. บุญสงค์ วังคำ 207,245 ร.13 พัน.2 8 พ.ย. 2561
873 นาง ประนาม สังข์บัวแก้ว พ.ท. ธวัชชัย โพธิ์นคร 207,243 มทบ.35 8 พ.ย. 2561
874 นาย สถาพร ตื้อจันทร์ตา จ.ส.อ. ธีระพันธ์ ตื้อจันทร์ตา 207,241 มทบ.33 8 พ.ย. 2561
875 นาง จำลอง ฉ่ำมะนา ร.อ. กันตพัฒน์ ฉ่ำมะนา 207,231 มทบ.45 8 พ.ย. 2561
876 นาย ไสว โพธิ์ศรี นาง อนงค์ โพธิ์ศรี 28,511 มทบ.29 8 พ.ย. 2561
877 นาย ไสว โพธิ์ศรี นาง พิกุล โพธิ์ศรี 150,000 มทบ.29 8 พ.ย. 2561
878 นาย ไสว โพธิ์ศรี นาง บุญเพียง โพธิ์ศรี 28,511 มทบ.29 8 พ.ย. 2561
879 นาง ละออ เนตร์แหลม ร.ต. ฐานิตย์ ใจดี 207,226 มทบ.18 8 พ.ย. 2561
880 นาง ประนอม โพธิ์สัมฤทธิ์ นาย อนุชาติ โพธิ์สัมฤทธิ์ 207,226 มทบ.18 8 พ.ย. 2561