การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
871 น.ส. สุวลักษณ์ พื้นปูม จ.ส.อ. วีระยุทธ แบสิ่ว 203,896 ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ. 22 ก.ย. 2560
872 นาง หนูแดง ศิลปักษา ร.ต. ประสิทธิ์ ศิลปักษา 203,898 ช.11 22 ก.ย. 2560
873 นาย ด้วง บุญทา จ.ส.อ. กฤษฎา บุญทา 203,898 ป.4 พัน.104 22 ก.ย. 2560
874 นาย พั้ว สายทองติ่ง จ.ส.อ. ประสพชัย สวาทพงษ์ 202,120 มทบ.24 22 ก.ย. 2560
875 นาง มาลินี ณ อุบล ร.ต. ะนสิทธิ์ ณ อุบล 203,911 มทบ.27 22 ก.ย. 2560
876 นาง จูม พรหมทา ร.ต. ประมูล พรหมทา 203,910 มทบ.21 22 ก.ย. 2560
877 นาย แสวง ผลินยศ ร.ต. สมยศ ผลินยศ 203,910 มทบ.27 22 ก.ย. 2560
878 นาง สุเทพ ปานแพร ร.ต. สมบูรณ์ โลมสนธิ 203,912 มทบ.15 22 ก.ย. 2560
879 นาง สมจิตร กลั่นกลิ่น พ.อ.อ. ยงยุทะ กลั่่นกลิ่น 203,906 มทบ.17 22 ก.ย. 2560
880 นาง นวล คำแผ่น ร.ต. อุทัย คำแผ่น 203,941 มทบ.33 22 ก.ย. 2560