การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
871 ร.ต. บุญยมานนท์ หงษ์ปรานันทน์ นาง สุธาสินี หงษ์ปรานันทน์ 211,134 มทบ.33 13 เม.ย. 2563
872 ร.ต. ดำรงค์ พละดร น.ส. พราวพิลาศ พละดร 27,065 มทบ.23 13 เม.ย. 2563
873 ร.ต. ดำรงค์ พละดร นาง นุศรา พละดร 184,065 มทบ.23 13 เม.ย. 2563
874 จ.ส.อ. พิชัย ศรีวิลัย นาง รุ่งรัตน์ ศรีวิลัย 199,077 มทบ.33 13 เม.ย. 2563
875 จ.ส.อ. อิสริยะ มีเค้า นาง โสภา มีเค้า 180,558 มทบ.19 13 เม.ย. 2563
876 จ.ส.อ. อิสริยะ มีเค้า นาย ภาณุพงษ์ มีเค้า 30,558 มทบ.19 13 เม.ย. 2563
877 จ.ส.อ. เชิดศักดิ์ วงศ์เกษมทรัพย์ จ.ส.อ. ธีระเดช วงศ์เกษมทรัพย์ 211,114 พัน.สบร.23 บชร.3 13 เม.ย. 2563
878 ส.อ. สมพงษ์ บุ่งหวาย นาง พูนศรี บุ่งหวาย 211,114 มทบ.27 13 เม.ย. 2563
879 นาง กรรณิกา หล่อทองคำ ร.อ. วินัย หล่อทองคำ 211,131 มทบ.31 13 เม.ย. 2563
880 นาง บัวลอง มะโนราช ร.ต. ศักดินาถ เจริญศิริ 211,126 มทบ.26 13 เม.ย. 2563