การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
871 นาย ชรินทร์ มนทอง นาง เฉลียว มนทอง 211,051 รวท.อท.ศอพท. 26 ธ.ค. 2562
872 นาย สงวน ปู่ปัญจะ จ.ส.อ. จรูญ ปู่ปัญจะ 160,000 ร.23 26 ธ.ค. 2562
873 นาย สงวน ปู่ปัญจะ น.ส. กอบกุล ปู่ปัญจะ 51,051 ร.23 26 ธ.ค. 2562
874 นาง ลำใย ราชแห ร.ต. สมเพ็ชร์ แปงหล้า 211,058 มทบ.39 26 ธ.ค. 2562
875 นาง ทองวัน ปัญญาคำ พ.ต. สุรศักดิ์ ปัญญาคำ 211,058 มทบ.27 26 ธ.ค. 2562
876 นาง สุมาลี ขุนนคร จ.ส.อ. เฉลิมพงษ์ สารินทร์ 211,061 มทบ.22 26 ธ.ค. 2562
877 นาง อุษา ทองทักษิณ จ.ส.อ. นรินทร์ เกตุสวัสดิ์ 211,064 พัน.ซบร.กรม สน.12 26 ธ.ค. 2562
878 นาย วิทยา ยึดวงษ์ จ.ส.อ. สราวุธ ยึดวงษ์ 211,297 พัน.ขส.22 บชร.2 26 ธ.ค. 2562
879 นาง ทองเลี่ยม พลนงค์ นาง เขมจุฑา รักษาภักดีกุล 211,050 กรมพัฒนา 2 26 ธ.ค. 2562
880 พ.อ. ฐานันดร์ อยู่ดี นาง อรวรรณ อยู่ดี 211,087 รร.จปร. 25 ธ.ค. 2562