การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
871 จ.ส.อ. มนตรี ทัศนภาค นาง พรรณี ทัศนภาค 209,484 มทบ.37 24 ต.ค. 2562
872 ส.อ. สมศักดิ์ ตรีขำ นาง สุมาลี ตรีขำ 209,473 มทบ.39 24 ต.ค. 2562
873 นาง ทิพา เข็มเพ็ชร์ จ.ส.อ. ไพโรจน์ จักขุประเสริฐ 209,713 สง.สด.จว.ส.ส. 24 ต.ค. 2562
874 นาย โจม แพงงา นาง นิยม แสงกุดเรือ 209,479 ศฝ.นศท.มทบ.24 24 ต.ค. 2562
875 นาง อรุณ ทองพุ่ม จ.ส.อ. วุฒิพงศ์ ทองพุ่ม 209,444 รร.ร.ศร. 24 ต.ค. 2562
876 นาง ศรีแจ่ม สำรองกนก จ.ส.อ.หญิง อัธยา ยังดี 209,449 รพ.ค่ายสุรสีห์ 24 ต.ค. 2562
877 น.ส. รุ่งทิวา ขนสุวรรณ ส.ท.หญิง อังสนา ปะมา 209,444 รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 24 ต.ค. 2562
878 นาง เตียง จำปาทอง พ.ท. ขจรศักดิ์ จำปาทอง 209,445 มทบ.28 24 ต.ค. 2562
879 นาง อภิญญา วสุนันต์ พ.ต. บุญชัย วสุนันต์ 209,439 มทบ.21 24 ต.ค. 2562
880 นาย อ่อน คามคศก ร.ต. สง่า คามคศก 209,450 มทบ.17 24 ต.ค. 2562