การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
871 นาย ภีรภัทร สีฟ้า นาย พิกุล สีฟ้า 208,012 คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. 28 ส.ค. 2562
872 จ.ส.อ. ประสงค์ วงษารัฐ ด.ต. จีรศักดิ์ พูสวัสดิ์ 208,036 มทบ.38 26 ส.ค. 2562
873 จ.ส.อ. ละเมียด หัสดี นาง เกษร หัสดี 208,037 มทบ.12 26 ส.ค. 2562
874 นาย พิเชษฐ์ ไชยา พ.ต. ณรงค์ชัย ไชยา 208,038 รร.การบิน ทบ. 26 ส.ค. 2562
875 นาง ฉลาด สระคำ ร.ต. ชูพงษ์ สระคำ 208,036 มทบ.38 26 ส.ค. 2562
876 นาง อำคา บุญพิมพ์ ส.อ. อนิรุต บุญพิมพ์ 208,037 มทบ.36 26 ส.ค. 2562
877 นาย กิ่ง สุขวงษ์ ร.ต. โนรี จั่นจีน 208,035 มทบ.35 26 ส.ค. 2562
878 นาย หนูพันธ์ อุดมเพ็ญ จ.ส.ต. คำเฝือ อุดมเพ็ญ 208,029 มทบ.24 26 ส.ค. 2562
879 นาย วิเชียร จอมคำสิงห์ จ.ส.อ. เสวก จอมคำสิงห์ 208,028 มทบ.24 26 ส.ค. 2562
880 นาย ชาย โสดาดี ร.ต. สถิตย์ โสดาดี 208,035 มทบ.24 26 ส.ค. 2562