การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
881 นาง สมนึก ชัยพิพัฒน์ จ.ส.อ. เจนณรงค์ ชัยพิพัฒน์ 208,959 มทบ.17 11 ก.ย. 2562
882 นาง ประคอง สากระแสร์ พ.ต. สุชาติ สากระแสร์ 208,701 ช.3 พัน.302 11 ก.ย. 2562
883 นาง เสวย อุปพงษ์ จ.ส.อ. เอกลักษณ์ คุณสมบัติ 208,980 รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา 11 ก.ย. 2562
884 นาง มอญ อักษรไชย ร.ท. ดำรงศักดิ์ อักษรไชย 208,969 มทบ.36 11 ก.ย. 2562
885 นาย ยงยุทธ แสงสุวรรณ ร.ท. วัฒนา แสงสุวรรณ 208,969 มทบ.310 11 ก.ย. 2562
886 นาง เทียบ มูลสาร พ.ท. ศักดิ์ชาย มูลสาร 208,967 มทบ.22 11 ก.ย. 2562
887 นาย ประจวบ บุญมา จ.ส.อ. จำรัส บุญมา 208,966 มทบ.13 11 ก.ย. 2562
888 นาง สำเภา นาเจริญ จ.ส.อ. เทอดศักดิ์ นาเจริญ 208,702 ป.2 รอ. 11 ก.ย. 2562
889 นาง วรรยา (สมาพร) สังข์ทอง จ.ส.อ. พัชรพล สังข์ทอง 208,962 ช.11 พัน.111 11 ก.ย. 2562
890 นาย สมศักดิ์ ยืนสุข น.ส. นันธิดา ขันตีนู 150,000 กสษ.2 กส.ทบ. 11 ก.ย. 2562