การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
881 นาย บัญญัติ วรญาโณ จ.ส.อ. รัสพิวัช วรญาโณ 205,729 ศฝยว.ทบ. 5 มิ.ย. 2561
882 นาง อารีย์ พงษ์แขก จ.ส.อ. ประชุม พงษ์แขก 205,720 มทบ.38 5 มิ.ย. 2561
883 นาง จันทร์ศรี พิมพะทิตย์ ร.ต. สุพรรณ์ พิมพะทิตย์ 205,729 มทบ.27 5 มิ.ย. 2561
884 นาง สุดใจ ศิริตานนท์ ร.ท. ยุทธพงศ์ ศิริตานนท์ 205,931 ม.6 พัน.6 5 มิ.ย. 2561
885 นาย ทองอยู่ อินทุยศ จ.ส.อ. วุฒิพงษ์ อินทุยศ 205,728 พล.ร.4 5 มิ.ย. 2561
886 น.ส. สุภัทรา ไสยะ นาย พิพัฒน์ ไสยะ 205,474 พธ.ทบ. 5 มิ.ย. 2561
887 พล.ท. พรเทพ เทพยสุวรรณ นาง ยงศรี เทพยสุวรรณ 205,800 มทบ.16 4 มิ.ย. 2561
888 พ.อ. ประกอบกิจ เวชมนัส นาย ประดับเกียรติ เวชมนัส 144,800 มทบ.33 4 มิ.ย. 2561
889 พ.อ. ประกอบกิจ เวชมนัส นาง กรรณิการ์ เวชมนัส 61,015 มทบ.33 4 มิ.ย. 2561
890 จ.ส.อ. นิวรณ์ จิตพิทักษ์ น.ส. วนิดา จิตพิทักษ์ 150,000 พัน.สห.41 4 มิ.ย. 2561