การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
881 ร.อ. ศุภโชค กาญจนสุขเมฆิน น.ส. ปวีณา กาญจนสุขเมฆิน 207,265 มทบ.34 1 พ.ย. 2561
882 ร.ท. บุญช่วย ติวสร้อย น.ส. พรธีรา ติวสร้อย 207,269 มทบ.24 1 พ.ย. 2561
883 ร.ต. สถิตย์ เจริญวัย น.ส. โชติกา เจริญวัย 207,281 มทบ.21 1 พ.ย. 2561
884 ร.ต. วิหาร มาตแท่น นาง รัชนี มาตแท่น 207,268 มทบ.27 1 พ.ย. 2561
885 จ.ส.อ. สุพรรณ จำปาสิม นาง อังคณารัก จำปาสิม 207,236 มทบ.23 1 พ.ย. 2561
886 จ.ส.อ. วิบูล โชติอริยทรัพย์ นาง ริ้ว สมมุติ 32,307 พล.ร.9 1 พ.ย. 2561
887 จ.ส.อ. วิบูล โชติอริยทรัพย์ น.ส. ปิยะพร โชติอริยทรัพย์ 142,467 พล.ร.9 1 พ.ย. 2561
888 จ.ส.อ. วิบูล โชติอริยทรัพย์ ด.ช. กฤตบุญ สมมุติ 32,307 พล.ร.9 1 พ.ย. 2561
889 จ.ส.อ. มงคล โสภาวะนัส นาง สุวรรณ โสภาวะนัส 156,839 มทบ.27 1 พ.ย. 2561
890 จ.ส.อ. มงคล โสภาวะนัส นาย วุฒิเวทย์ โสภาวะนัส 16,739 มทบ.27 1 พ.ย. 2561