การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
881 พ.ท. ณรงค์ แสงสาตรา นาง รัตนา แสงสาตรา 211,084 มทบ.13 25 ธ.ค. 2562
882 ร.ต. นิยม ปาลวัฒน์ น.ส. ปัทมา ปาลวัฒน์ 211,085 มทบ.13 25 ธ.ค. 2562
883 จ.ส.อ. สมพงษ์ เหมือนมี นาง พรทิพย์ เหมือนมี 211,082 มทบ.39 25 ธ.ค. 2562
884 จ.ส.ท. สมัคร ไม้ดง นาง สุวารี ไม้คง 17,351 บชร.1 25 ธ.ค. 2562
885 จ.ส.ท. สมัคร ไม้ดง น.ส. ปิยรัตน์ ไม้คง 17,351 บชร.1 25 ธ.ค. 2562
886 จ.ส.ท. สมัคร ไม้ดง นาย ปฤฐฎา ไม้ดง 176,151 บชร.1 25 ธ.ค. 2562
887 จ.ส.ต. ธงไชย วันทากุล นาง จาก วันทากุล 211,087 มทบ.21 25 ธ.ค. 2562
888 อส.ทพ. ลิม มนตรีวงค์ นาง บัวคลี มนตรีวงค์ 211,073 กรม ทพ.23 25 ธ.ค. 2562
889 นาง นงค์ลา กันธะวงค์ ส.อ. สมชาย กันธะวงค์ 211,072 ศพปน.พท.ศอพท. 25 ธ.ค. 2562
890 นาง ตล่อม ขำพัด ร.ต. สรรเสริญ แก้วเกตุ 211,071 มทบ.39 25 ธ.ค. 2562