การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
881 นาง บัณไพร ฝอยทอง ร.ต. กองเลื่อน ฝอยทอง 207,551 มทบ.17 10 ก.ค. 2562
882 นาง จำรัส มุสิกลัด นาย เรืองวิทย์ มุสิกลัด 207,532 มทบ.15 10 ก.ค. 2562
883 นาย มานพ จันทร์ดำรง ร.ต. มนูญ จันทร์ดำรง 207,559 มทบ.12 10 ก.ค. 2562
884 นาย ลำพูล กุนชะโร จ.ส.อ. บุญเหลือ ล้อมวัง 207,554 พัน.ซบร.กรม สน.12 10 ก.ค. 2562
885 นาง ปริศนา อยู่ทอง จ.ส.อ. ชะออม อยู่ทอง 207,273 กช. 10 ก.ค. 2562
886 นาง ผาย อินทะนนท์ ร.ท. ประทีป อินทะนนท์ 207,520 ร.17 พัน.3 10 ก.ค. 2562
887 นาย วัชรพงษ์ เนียมนุช นาง ปราณี ทองจันทร์ 207,521 มทบ.44 10 ก.ค. 2562
888 นาง ลี ภูมิภักดิ์ นาง ลักษ์มณี ลำเจียก 207,522 มทบ.28 10 ก.ค. 2562
889 นาย ณรงค์ เดชศร จ.ส.อ. ตุ่น เดชศร 207,522 มทบ.22 10 ก.ค. 2562
890 นาง วารี แสงวรรณ์ น.ส. ขนิษฐา แสงวรรณ์ 207,523 มทบ.12 10 ก.ค. 2562