การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
881 นาง ละออง ผ่องกุศล นาง เกตแก้ว พรหมหมื่นไวย 203,945 มทบ.21 22 ก.ย. 2560
882 นาง ต่วน ใยงูเหลือม ร.ต. สุวิทย์ จริยะพันธ์ 203,944 มทบ.21 22 ก.ย. 2560
883 นาง วันดี ระวิโชติ ร.ต. คุณพระจันทร ทาระเวท 203,944 มทบ.21 22 ก.ย. 2560
884 นาย โสภา สร้อยสน ร.อ. สมศักดิ์ สร้อยสน 203,900 รพศ.2 พัน.2 22 ก.ย. 2560
885 นาย วีระ ตะนุมาตย์ จ.ส.อ. สมพร ตะนุมาตย์ 203,899 ม.พัน.28 พล.ม.1 22 ก.ย. 2560
886 นาย คำปัน จอมแปง จ.ส.อ. สมศักดิ์ ขุนแก้ว 203,902 ร.7 พัน.1 22 ก.ย. 2560
887 นาง เฉลียว ทองสัมพันธ์ นาง วิรัญชนา คุณสมบัติ 203,902 ศบบ. 22 ก.ย. 2560
888 นาง ลำใย ปั้นงาม ร.ท. ทิพย์ ปั้นงาม 203,694 ส.พัน.11 22 ก.ย. 2560
889 นาง ปัน ไชยวงค์ นาง มลิวัลย์ วรรณก้อน 203,903 มทบ.33 22 ก.ย. 2560
890 นาง ปรานอม สมัครการ จ.ส.อ. นิวัตร ไชยด้วง 203,904 ศบบ. 22 ก.ย. 2560