การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
881 ร.ต. สมชัย ทับจิตร นาง บุญเรียม ทับจิตร 207,719 มทบ.45 26 มี.ค. 2562
882 จ.ส.อ. มงคล อากาศวรรธนะ น.ส. สำรวย แสงทองล้วน 207,702 ม.พัน.22 ศม. 26 มี.ค. 2562
883 จ.ส.อ. ประกอบ วงษานิจ ส.อ. อำนาจ วงษานิจ 197,346 มทบ.36 26 มี.ค. 2562
884 จ.ส.อ. ล้วน คงสมพร นาง ประไพ ปิยภัทร์ 207,709 มทบ.13 26 มี.ค. 2562
885 ส.อ. ชัชชฎิล บุญญาธิการ นาง ลักขณา บุญญาธิการ 207,716 ช.พัน.5 พล.ร.5 26 มี.ค. 2562
886 ส.ท. ศักดิ์ชัย วังภูงา นาง จอมสี วังภูงา 207,692 มทบ.210 26 มี.ค. 2562
887 อส.ทพ. รุ่งโรจน์ กิรัมย์ น.ส. วาสนา งามโฉม 207,704 มทบ.26 26 มี.ค. 2562
888 นาย รบ เยาว์วงค์ น.ส. โสภา เยาว์วงค์ 207,701 มทบ.39 26 มี.ค. 2562
889 นาย เอี่ยม สมภาร ร.ต. ประเสริฐ สมภาร 207,693 มทบ.27 26 มี.ค. 2562
890 นาง ปราณี ปัญญาประดิษฐ์ ร.ต. สมภพ ปัญญาประดิษฐ์ 207,695 มทบ.21 26 มี.ค. 2562