การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
881 นาง จรี ธาระพุด จ.ส.อ. เทพรส ธาระพุด 173,849 มทบ.18 23 ม.ค. 2561
882 นาง ฉลาด ประเสริฐสังข์ ร.ต. สุระชัย ประเสริฐสังข์ 204,748 มทบ.21 23 ม.ค. 2561
883 นาง น้อม เลือดขุนทด นาย ฉลองชัย เลือดขุนทด 204,765 มทบ.21 23 ม.ค. 2561
884 นาง ก้าน เพ็งกระโทก จ.ส.อ. ปิยะวัฒน์ คงธนศุภไมตรี 204,644 มทบ.19 19 ม.ค. 2561
885 พ.อ. สมบูรณ์ เลิศพยาบาล นาง ยุวัฒนา เลิศพยาบาล 135,800 มทบ.29 17 ม.ค. 2561
886 พ.อ. สมบูรณ์ เลิศพยาบาล นาย ภานุวัฒน์ เลิศพยาบาล 22,913 มทบ.29 17 ม.ค. 2561
887 พ.อ. สมบูรณ์ เลิศพยาบาล นาย พูลสวัสดิ์ เลิศพยาบาล 22,913 มทบ.29 17 ม.ค. 2561
888 พ.อ. สมบูรณ์ เลิศพยาบาล นาย คุณากร เลิศพยาบาล 22,913 มทบ.29 17 ม.ค. 2561
889 พ.อ. สำราญ พุทธสูงเนิน นาย เจษฎา พุทธสูงเนิน 204,796 มทบ.21 17 ม.ค. 2561
890 พ.ท. อิทธิพล เศษโชติ นาง นิภา เศษโชติ 204,785 มทบ.18 17 ม.ค. 2561