การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
881 นาง เสริฐ กิ่งพุด นาง สุดใจ แก้วทองคำ 211,119 มทบ.13 19 พ.ย. 2562
882 นาง ปรียานันท์ กำจาย จ.ส.อ. บัญชา กำจาย 211,128 ม.4 พัน.11 รอ. 19 พ.ย. 2562
883 นาย ภู บุญใบ จ.ส.อ. มานิตย์ บัวระภา 205,420 พัน.ซบร.กรม สน.12 19 พ.ย. 2562
884 นาย ทองใส นามวงษ์ จ.ส.ต. ธีระพงษ์ นามวงษ์ 211,118 พล.ร.6 19 พ.ย. 2562
885 อส.ทพ. เจือ ยิ่งสุด นาง พรธิษา แถวไธสงค์ 211,129 กรม ทพ.26 19 พ.ย. 2562
886 นาง ชวนชม (มาลี) รัตนทิพยกุล ร.ต. ทวีศักดิ์ รักษ์คมนา 211,147 มทบ.37 19 พ.ย. 2562
887 นาง วัชนี พุทธดี น.ส. วิไลวรรณ พุทธดี 100,000 มทบ.29 19 พ.ย. 2562
888 นาง วัชนี พุทธดี พ.ท. วิสัย พุทธดี 111,139 มทบ.29 19 พ.ย. 2562
889 นาย สมศักดิ์ โม้หิน ร.ต. ดำเนิน อุปัน 211,146 มทบ.28 19 พ.ย. 2562
890 นาง เคลือบ บุ่งเสน่ห์ (มะลิต้น) จ.ส.อ. อภิวิชญ์ มะลิต้น 211,138 มทบ.23 19 พ.ย. 2562