การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
881 นาง กัญญา กรรษา น.ส. พัชราภา กรรษา 206,005 มทบ.13 11 ก.ค. 2561
882 นาง ราตรี คำสองสี จ.ส.อ. พิจิตร คำสองสี 206,001 ป.พัน.17 พล.ร.7 11 ก.ค. 2561
883 นาย สมพงษ์ อภิวงษ์ ร.ต. ประสาร เหล่าโนนคร้อ 206,028 มทบ.21 11 ก.ค. 2561
884 นาย บุญสิน ชาญชิต นาย สุธี ชาญชิต 206,028 มทบ.21 11 ก.ค. 2561
885 นาย บุญช่วย ข่าต้น จ.ส.อ. ไชญา ข่าต้น 206,030 มทบ.17 11 ก.ค. 2561
886 นาง สุบิน สีกระสอน ร.ต. ทวี สีกระสอน 206,034 มทบ.13 11 ก.ค. 2561
887 นาง ประคอง โพธิ์จันทร์ นาง สมประสงค์ วุฒิสอน 206,042 มทบ.39 11 ก.ค. 2561
888 นาง วิไลลักษณ์ คันธา ร.ต. พูลสวัสดิ์ คันธา 206,037 มทบ.23 11 ก.ค. 2561
889 นาย เกียง ธนะสีรังกูล ร.ต. ทัศนัย ฉินนะโสต 206,044 มทบ.17 11 ก.ค. 2561
890 นาง สุจินต์ ชะเอมสินธ์ นาง กิ่งกาญจน์ แสงทอง 205,820 มทบ.15 11 ก.ค. 2561