การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
881 นาง มนฤดี เตียวประทีป ร.ต. สละ เตียวประทีป 207,459 มทบ.36 20 ธ.ค. 2561
882 นาง เยื่อ ทิพรัตน์ ร.ต. มานะ ทิพรัตน์ 207,460 มทบ.13 20 ธ.ค. 2561
883 นาง พิศมัย พลพืช ร.ต. ดำรงค์พล พลพืช 207,453 มทบ.13 20 ธ.ค. 2561
884 นาย สิมมา ป้องขวาเลา ร.ต. วิฑูรย์ ป้องขวาเลา 207,455 บชร.2 20 ธ.ค. 2561
885 นาย เปลี่ยน จันทร์หมื่นไวย์ นาง เสน่ห์ โครนเบ็ค 40,105 คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ. 20 ธ.ค. 2561
886 นาย เปลี่ยน จันทร์หมื่นไวย์ จ.ส.อ. ประสิทธิ์ จันทร์หมื่นไวย์ 167,105 คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ. 20 ธ.ค. 2561
887 พ.ท. เนตร จงเจือกลาง พล.ร.ต. ยุทธศิลป์ จงเจือกลาง 207,476 มทบ.21 17 ธ.ค. 2561
888 พ.ท. เฉลิม ฤกษ์อุดม นาง อำไพ ฤกษ์อุดม 205,876 มทบ.13 17 ธ.ค. 2561
889 พ.ต. สุพจน์ อภิสุนทรางกูร นาง วิลาวัณย์ อภิสุนทรางกูร 207,286 มทบ.21 17 ธ.ค. 2561
890 พ.ต. ไพรัช พูนชัย จ.ส.อ. รุ่งศักดิ์ พูนชัย 207,290 ช.2 พัน.202 17 ธ.ค. 2561