การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
881 นาง ระนูล เจียมใจ ร.ท. วัชระ เจียมใจ 205,986 มทบ.21 13 มี.ค. 2561
882 นาง อมรพรรณ จันทร์สมพงษ์ พ.ต. ประมาณ จันทร์สมพงษ์ 205,745 ่มทบ.35 13 มี.ค. 2561
883 นาง ยุพา ดาวเรือง พ.ต. อนุกูล ดาวเรือง 205,988 รพ.ค่ายสุรสีห์ 13 มี.ค. 2561
884 นาง บุญร้อย โฉมแดง พ.ต. ไพเราะ งูทิพย์ 205,984 บชร.3 13 มี.ค. 2561
885 นาง บุญเลี้ยง จิตโคกกรวด ร.ต. สุธรรม เพ็ชรราม 205,986 มทบ.21 13 มี.ค. 2561
886 นาง หนู หาญมะโน จ.ส.อ. วิทยาธรณ์ อุ่นเรือง 205,743 ม.พัน.30 พล.ร.2 รอ. 13 มี.ค. 2561
887 นาง นาง ภูมีคำ จ.ส.อ. สมชาย ภูมีคำ 205,744 มทบ.22 13 มี.ค. 2561
888 นาง พรรณี หุนสูงเนิน ร.ท. รอง หุนสูงเนิน 205,510 มทบ.45 13 มี.ค. 2561
889 นาย หนูไพร โสนะชัย จ.ส.อ. สมัชชา โสนะชัย 205,750 ช.พัน.9 พล.ร.9 13 มี.ค. 2561
890 นาย เสือง ผดุงแดน จ.ส.อ. อุไร ระวันประโคน 205,749 มทบ.26 13 มี.ค. 2561