การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
81 จ.ส.อ. ธนะชัย วิชากูล พ.ท. ธีระวัฒน์ วิชากูล 205,813 มทบ.21 3 เม.ย. 2561
82 จ.ส.อ. กฤษดากร สีนุย นาง อนงค์ สีนุย 205,825 ม.2 พัน.15 3 เม.ย. 2561
83 จ.ส.อ. บุญเชิด ภาคพฤกษ์ นาย ชยุต ภาคพฤกษ์ 205,827 มทบ.31 3 เม.ย. 2561
84 จ.ส.ต. ปรีชาพล ต่อทรัพย์ นาง สมคิด ต่อทรัพย์ 205,678 ช.2 พัน.201 3 เม.ย. 2561
85 ส.อ. สัณฐิรักษ์ บุญธรรม น.ส. ทัศน์วรรณ พลเยี่ยม 205,683 มทบ.13 3 เม.ย. 2561
86 ส.อ. ประทุม อินทร์สละ นาง สมนึก ปิ่นพัฒน์ 178,140 มทบ.18 3 เม.ย. 2561
87 ส.อ. จีรศักดิ์ สีลาเม นาย ธนิตย์ สีลาเม 205,686 ส.พัน.23 ทภ.3 3 เม.ย. 2561
88 ส.อ. อานนท์ ศรีลาพัฒน์ นาย จักรดุลย์ ศรีลาพัฒน์ 205,692 ป.3 พัน.13 3 เม.ย. 2561
89 พล.อส. ชนะ ยาเขียว นาง กาญจนา นิโครธ , นาง บัวผัน ยาเขียว 205,691 มทบ.21 3 เม.ย. 2561
90 นาง นวล สุขเสนา นาง ณสิกาญจน์ จิตรนิธิพัฒน์ , พ.ต. ชัยรัตน์ สุขเสนา 205,682 มทบ.14 3 เม.ย. 2561