การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
81 นาง สมบัติ สุพิมล จ.ส.อ. บุญเทียม สามารถ 207,403 กสษ.2 กส.ทบ. 24 ธ.ค. 2561
82 นาย วิโรจน์ หอมมะลิ น.ส. รัตนา หอมมะลิ 207,424 รร.จปร. 24 ธ.ค. 2561
83 นาง พรทิพย์ กันทะราช น.ส. พันธุ์ทิพย์ กันทะราช 117,900 มทบ.33 24 ธ.ค. 2561
84 นาง พรทิพย์ กันทะราช จ.ส.อ. ดวงใจ กันทะราช 89,533 มทบ.33 24 ธ.ค. 2561
85 นาง สุพรรณ วิรัญจะ ร.ต. เอกมโนชัย เทพอินทร์ 198,883 มทบ.28 24 ธ.ค. 2561
86 นาง อ่อน มะธุเสน นาย ขวัญชัย มะธุเสน 198,820 มทบ.27 24 ธ.ค. 2561
87 นาย คำนวน ใสแสง จ.ส.อ. พรสวรรค์ วราคำ 207,420 มทบ.25 24 ธ.ค. 2561
88 นาง รุ่งอรุณ จุลเวช น.ส. ปาณิสรา จุลเวช 207,432 มทบ.21 24 ธ.ค. 2561
89 นาง มาลา เศษดา ร.ต. โสภณ เศษดา 207,428 มทบ.21 24 ธ.ค. 2561
90 นาย สิงห์ มาแก้ว จ.ส.อ. โอภาส มาแก้ว 207,169 ม.2 พัน.15 24 ธ.ค. 2561