การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
81 นาง สุนิสา เพ็งสวัสดิ์ จ.ส.อ. เทพณรงค์ จันทร์ทรง 207,880 มทบ.37 6 มี.ค. 2562
82 นาง บานเย็น อ้วนพรมมา นาย นฤพล อ้วยพรมมา 207,878 มทบ.23 6 มี.ค. 2562
83 นาง สวย ทรงสังขาร ร.ต. อุทัย ทรงสังขาร 207,878 มทบ.22 6 มี.ค. 2562
84 นาง รวมจิต เกิดสิน น.ส. ศิริพร เกิดสิน 207,875 มทบ.17 6 มี.ค. 2562
85 นาย สน สมบัติ ร.ต. มานิตย์ สมบัติ 207,637 ม.พัน.12 พล.ม.1 6 มี.ค. 2562
86 พ.อ. ศักดิ์สิน ศรีสำราญ น.ส. บุณฑริก ศรีสำราญ 50,000 มทบ.29 28 ก.พ. 2562
87 พ.อ. ศักดิ์สิน ศรีสำราญ จ.ต.หญิง ธันยนันท์ กัญญวิมล 157,129 มทบ.29 28 ก.พ. 2562
88 พ.ต. สมศักดิ์ ปัญญานันท์ นาย จีรพันธ์ ปัญญานันท์ 207,121 มทบ.35 28 ก.พ. 2562
89 ร.ต. ไชยันต์ ทองคำ นาง ธนพร ทองคำ 207,115 มทบ.26 28 ก.พ. 2562
90 ร.ต. สุรินทร์ ศิริภูมิ นาง อำนวย ศิริภูมิ 207,127 มทบ.23 28 ก.พ. 2562