การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
81 นาง สะอาด อุกาวงศ์ ร.ต. โสม อุกาวงศ์ 207,555 มทบ.22 12 มิ.ย. 2562
82 นาย ประยูร ภูจิวร ร.ต. วิบูรณ์ พรหมแสนปัง 207,573 มทบ.21 12 มิ.ย. 2562
83 นาง จินตนา คนการ ร.ต. อำนวย คนการ 207,556 มทบ.12 12 มิ.ย. 2562
84 นาง กุหลาบ มงคลมาตย์ จ.ส.อ. ประเทือง มงคลมาตย์ 207,332 บชร.2 12 มิ.ย. 2562
85 นาง พรรณี คำนวณศร ร.ท. รังสรรค์ คำนวณศร 198,000 ช.3 12 มิ.ย. 2562
86 ร.อ. เสกสรรค์ ประสานชาติ นาย ศิวกร ประสานชาติ 57,555 มทบ.21 11 มิ.ย. 2562
87 ร.อ. เสกสรรค์ ประสานชาติ นาย วุฒิศักดิ์ ประสานชาติ 150,000 มทบ.21 11 มิ.ย. 2562
88 ร.ต. สมโภชน์ พยัคฆพงษ์ นาย พิศณุรักษ์ พยัคฆพงษ์ 207,570 มทบ.21 11 มิ.ย. 2562
89 ร.ต. สมาน พุ่มไสว นาง อารีย์ พุ่มไสว 207,580 มทบ.15 11 มิ.ย. 2562
90 ด.ต. ประยูร พรหมดนตรี ส.อ. รุ่งโรจน์ พรหมดนตรี 207,347 ทภ.4 11 มิ.ย. 2562