การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
81 นาย ชุ่ม คำสิงห์ จ.ส.อ. สมพงษ์ คำสิงห์ 211,245 ร.31 รอ. 9 มี.ค. 2563
82 นาง วิมล มธุรส พ.ท. อัครวัฒน์ มธุรส 211,243 มทบ.15 9 มี.ค. 2563
83 นาง อ่อนสา สอนสิทธิ์ ส.อ. สมศักดิ์ สอนสิทธิ์ 211,245 กรม ทพ.23 9 มี.ค. 2563
84 พ.อ. ไพบูลย์ แย้มดอนไพร นาง ลักขณา แย้มดอนไพร 71,530 มทบ.13 5 มี.ค. 2563
85 พ.อ. ไพบูลย์ แย้มดอนไพร ส.ต. กฤษณ์พัฒน์ แย้มดอนไพร 139,500 มทบ.13 5 มี.ค. 2563
86 พ.ท. วรากร (สมนึก) ทูคำมี นาง วาสนา ทูคำมี 165,000 มทบ.24 5 มี.ค. 2563
87 พ.ท. วรากร (สมนึก) ทูคำมี นาง นงนุช ทูคำมี 46,029 มทบ.24 5 มี.ค. 2563
88 ร.ต. จันทา แก้วใส นาง วิชวน แก้วใส 211,029 มทบ.24 5 มี.ค. 2563
89 ร.ต. บุญธรรม เปียดี นาง ชุติกาญจน์ คงดี 211,272 มทบ.13 5 มี.ค. 2563
90 จ.ส.อ. สุเทพ ผลเกิด นาย อาทิตย์ ผลเกิด 211,273 มทบ.13 5 มี.ค. 2563