การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
81 นาง สังเวียน ปุ้ยกอง ส.อ. วิเชียร ปุ้ยกอง 208,726 พัน.สห.12 11 ก.ย. 2562
82 นาง ลำยอง คล่องแคล้ว ร.ต. โกมล วงค์แก้ว 208,729 ป.2 พัน.12 รอ. 11 ก.ย. 2562
83 พ.อ. สาคร มณีรัตน์ นาง สุพรรณี มณีรัตน์ 150,000 มทบ.33 9 ก.ย. 2562
84 พ.อ. สาคร มณีรัตน์ นาย กฤตติเดช มณีรัตน์ 58,749 มทบ.33 9 ก.ย. 2562
85 พ.อ. ประทัง ยกมาพันธ์ นาง ทิพย์วรรณ บุพพาศิรกุล 209,003 มทบ.22 9 ก.ย. 2562
86 พ.ท. สมจิต หนุนนัด นาง พวงรัตน์ หนุนนัด 147,440 มทบ.23 9 ก.ย. 2562
87 พ.ท. สมจิต หนุนนัด น.ส. ผ่องพรรณ หนุนนัด 20,440 มทบ.23 9 ก.ย. 2562
88 พ.ท. สมจิต หนุนนัด นาย ปริม หนุนนัด 20,440 มทบ.23 9 ก.ย. 2562
89 พ.ท. สมจิต หนุนนัด นาย ชวาล หนูนนัด 20,440 มทบ.23 9 ก.ย. 2562
90 พ.ท. สมัย สุขสาร นาง ไพรวัลย์ สุขสาร 208,981 มทบ.22 9 ก.ย. 2562