การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
81 นาง เย็น ศิริเม็งราช นาง สลักจิตต์ คชรัตน์ 168,962 มทบ.23 23 ส.ค. 2561
82 นาง เย็น ศิริเม็งราช น.ส. วาสนา ศิริเม็งราช 18,962 มทบ.23 23 ส.ค. 2561
83 นาง เย็น ศิริเม็งราช นาง ลัดดาวัลย์ แสวงพันธ์ 18,962 มทบ.23 23 ส.ค. 2561
84 นาง สมศรี วงษ์สวัสดิ์ ร.ต. จำนงค์ วงษ์สวัสดิ์ 207,064 มทบ.22 23 ส.ค. 2561
85 นาง จันทร์มอน สุทธิพรม จ.ส.อ. บำเพ็ญ นามพรม 207,081 มทบ.22 23 ส.ค. 2561
86 นาง สุนีย์ บุญทรง ร.ต. สุเทพ บุญทรง 207,079 มทบ.16 23 ส.ค. 2561
87 นาย เพื่อม เกตุแก้ว ร.ต. ปัญญา กิจสวน 207,197 มทบ.43 23 ส.ค. 2561
88 นาย บุญน้อม จ้อยนุแสง จ.ส.อ. สมจิตร ฐานกุมมา 207,148 มทบ.36 23 ส.ค. 2561
89 นาย ผัด ไชยเลิศ ร.ต. ชรินทร์ คำขาว 207,145 มทบ.34 23 ส.ค. 2561
90 นาง คำดา สมฤทธิ์ ร.ต. อัครชัย สมฤทธิ์ 207,079 มทบ.37 23 ส.ค. 2561