การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
81 ร.อ. บุญส่ง อินทรสถิตย์ จ.ส.อ. นราชัย วงษ์สุรสถิตย์ 205,814 พล.พัฒนา 2 19 มิ.ย. 2561
82 ร.ต. สนิท มณีศิริ นาง ชุรีย์ มณีศิริ 205,835 มทบ.18 19 มิ.ย. 2561
83 ร.ต. ชุ่ม แสงจันทร์ นาง ส้มเกลี้ยง แสงจันทร์ 158,561 มทบ.17 19 มิ.ย. 2561
84 ร.ต. ชุ่ม แสงจันทร์ น.ส. ชลกนก คงศิริ 47,260 มทบ.17 19 มิ.ย. 2561
85 ร.ต. มนัส ทิพย์เนตร นาง เพิ่มสุข ทิพย์เนตร 205,834 มทบ.16 19 มิ.ย. 2561
86 ร.ต. สารคาม ปัทมราษฎร์ นาง พิกุล ปัทมราษฎร์ 205,593 ร.8 19 มิ.ย. 2561
87 ร.ต. วิสุทธิ์ สายกลิ่น น.ส. วาสนา สายกลิ่น 23,698 มทบ.25 19 มิ.ย. 2561
88 ร.ต. วิสุทธิ์ สายกลิ่น นาง ปราสาท สายกลิ่น 123,698 มทบ.25 19 มิ.ย. 2561
89 ร.ต. วิสุทธิ์ สายกลิ่น นาง กรองทอง บุญพร้อม 23,698 มทบ.25 19 มิ.ย. 2561
90 ร.ต. วิสุทธิ์ สายกลิ่น น.ส. กรปภา สายกลิ่น 23,698 มทบ.25 19 มิ.ย. 2561