การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
81 นาง จำปี คำอิน จ.ส.อ. สมาน คำอินยุทธ 210,984 พัน.ซบร.บ.ทบ. 8 พ.ย. 2562
82 นาง ประณต เผยกลาง จ.ส.อ. ดำรงศักดิ์ เผยกลาง 211,225 พัน.ซบร.22 บชร.2 8 พ.ย. 2562
83 นาง จันเพ็ญ ธิมา จ.ส.อ. ธนชัย เกษมญาติ 210,974 พธ.ทบ. 8 พ.ย. 2562
84 ร.อ. ถนอมศักดิ์ ม่วงทอง นาง ทัดดา พงษ์สรอย 211,248 มทบ.17 6 พ.ย. 2562
85 ร.ต. ชลอ มาใหญ่ นาง ประนอม มาใหญ่ 211,249 มทบ.12 6 พ.ย. 2562
86 นาง วิมลพรรณ วิเศษทรัพย์ ร.ต. วรวิทย์ วิเศษทรัพย์ 210,986 รง.ปค.ศอว.ศอพท. 6 พ.ย. 2562
87 นาย สุภาพ ไตรยราช จ.ส.อ. อุดร ไตรยราช 211,248 มทบ.29 6 พ.ย. 2562
88 นาย สุข ครองพวก พ.ท. ประเสริฐ เคยชัยภูมิ 211,246 มทบ.28 6 พ.ย. 2562
89 นาง ฝน สิมมาลา ร.ต. สมหมาย แดงสีอ่อน 211,249 มทบ.28 6 พ.ย. 2562
90 นาง ลำไพ มหาชัย จ.ส.อ. วิทยา ทุ่งจันทร์ 211,247 ม.7 พัน.14 6 พ.ย. 2562