การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
81 จ.ส.อ. โชคชัย ศรีจันทร์หอม นาง ธิวากุล ศรีจันทร์หอม 121,100 ม.พัน.28 พล.ม.1 26 ก.ย. 2561
82 จ.ส.ท. สายัญ บุญธรรม นาง หนูผวน บุญธรรม 206,931 ช.พัน.15 พล.ร.15 26 ก.ย. 2561
83 ส.อ. สุภร สุมินทนะ นาง เนาวรัตน์ สุมินทนะ 207,134 มทบ.21 26 ก.ย. 2561
84 ส.อ. นิด อิ่มคล้าย น.ส. สุนีย์ อิ่มคล้าย 207,118 มทบ.15 26 ก.ย. 2561
85 ส.ท. สุรศักดิ์ แซ่เอี่ยม น.ส. นิยกุล แซ่เอี่ยม 207,136 กรม ทพ.13 26 ก.ย. 2561
86 พระ ทองหยิบ ไทยเจริญ ร.อ. สมชาย ไทยเจริญ 207,144 มทบ.13 26 ก.ย. 2561
87 นาย นิวัฒน์ พรดี พล.อส. ศุภชัย พรดี 90,000 ศสท.กส.ทบ. 26 ก.ย. 2561
88 นาย นิวัฒน์ พรดี นาง พร พรดี 117,156 ศสท.กส.ทบ. 26 ก.ย. 2561
89 นาย ทรม เดชมูล จ.ส.อ. สมพงษ์ เดชมูล 207,153 ร.29 พัน.3 26 ก.ย. 2561
90 นาย บุญช่วย เรียบร้อยกิจ จ.ส.อ. ศกลวัฒน์ เรียบร้อยกิจ 207,162 ร.17 พัน.3 26 ก.ย. 2561