การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
81 จ.ส.อ. ละออง กลิ่นขจร น.ส. สุรีรัตน์ กลิ่นขจร 91,403 มทบ.21 13 ม.ค. 2563
82 จ.ส.อ. ละออง กลิ่นขจร น.ส. ขนิษฐา กลิ่นขจร 120,000 มทบ.21 13 ม.ค. 2563
83 จ.ส.อ. สมเกียรติ ขุนจันทร์ นาง อารีย์ ขุนจันทร์ 164,749 ส.พัน.24 ทภ.4 13 ม.ค. 2563
84 จ.ส.อ. สมเกียรติ ขุนจันทร์ นาย ประเทือง ขุนจันทร์ 22,949 ส.พัน.24 ทภ.4 13 ม.ค. 2563
85 จ.ส.อ. สมเกียรติ ขุนจันทร์ น.ส. บัณฑิตา ขุนจันทร์ 22,949 ส.พัน.24 ทภ.4 13 ม.ค. 2563
86 จ.ส.อ. สมาน บุญเกิด นาง อารุณ บุญเกิด 211,157 มทบ.15 13 ม.ค. 2563
87 จ.ส.อ. สนิท นนทวงศ์ น.ส. กรรณิการ์ นนทวงศ์ 211,182 สง.สด.จว.ม.ค. 13 ม.ค. 2563
88 จ.ส.อ. บุญธรรม สุขจันทร์ ร.ต. ไตรภพ สุขจันทร์ 20,310 มทบ.33 13 ม.ค. 2563
89 จ.ส.อ. บุญธรรม สุขจันทร์ นาง รสรินทร์ ปรางค์สมบัติ 170,300 มทบ.33 13 ม.ค. 2563
90 จ.ส.อ. บุญธรรม สุขจันทร์ ร.อ. ดำรงค์ สุขจันทร์ 20,310 มทบ.33 13 ม.ค. 2563