การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
81 นาย กอง เย็นสวัสดิ์ ร.ท. ขรรชัย เย็นสวัสดิ์ 204,640 มทบ.24 27 ธ.ค. 2560
82 นาง มาลัย แพงอก จ.ส.อ. วราวุฒิ อุ่นผ่อง 204,404 มทบ.22 27 ธ.ค. 2560
83 นาง ศรีไพร งามรั้ว จ.ส.อ. สุพจน์ งามรั้ว 204,454 ส.พัน.11 พล.ม.1 27 ธ.ค. 2560
84 นาง มาลัย อินนาคกูล จ.ส.ต. ธนวัฒน์ อินนาคกูล 204,459 มทบ.39 27 ธ.ค. 2560
85 นาย ผัด มาหลิน พ.ท. วิไลศักดิ์ มาหลิน 204,458 มทบ.27 27 ธ.ค. 2560
86 นาง น้ำทิพย์ ศิริโชติ พ.อ. มานพ กีรสวัสดิ์ 204,458 มทบ.21 27 ธ.ค. 2560
87 นาง สมพงษ์ วัฒนสุข พ.ต. สมภพ วัฒนสุข 204,460 มทบ.22 27 ธ.ค. 2560
88 นาย อัมพร กมลสัตย์ นาย ภูวเดช นิลผาย 204,460 ผอส.กสษ.3 กส.ทบ. 27 ธ.ค. 2560
89 น.ส. กชพร เชื้อนุ่น พ.ท. อุดม สุขใสเมือง 200,299 มทบ.39 27 ธ.ค. 2560
90 นาง อัญชลีพร ไชยชนะ ร.ต. เจษฎาพงษ์ ไชยชนะ 204,455 มทบ.37 27 ธ.ค. 2560