การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
81 นาง สมบุญ ปรือทะเล จ.ส.อ. จะเด็จ หัดนา 211,077 ร.29 พัน.2 17 มิ.ย. 2563
82 นาง อารี พุ่มชัย พ.ท. เอกราช พุ่มชัย 211,078 กสษ.1 กส.ทบ. 17 มิ.ย. 2563
83 นาง แดง เต่าทอง ร.อ. อนุสรณ์ เต่าทอง 211,087 ศม. 17 มิ.ย. 2563
84 นาง ทวี ต่ายขาว จ.ส.อ. กนก รุ่งเรือง 211,087 ศป. 17 มิ.ย. 2563
85 นาง นิรบล บุญทอ ร.อ. สมพร เวียงสีมา 211,086 ร.4 พัน.2 17 มิ.ย. 2563
86 นาย หนูเจียร อ้วนดวงดี น.ส. พุมรินทร์ อ้วนดวงดี 43,095 ร.3 พัน.1 17 มิ.ย. 2563
87 นาย หนูเจียร อ้วนดวงดี จ.ส.อ. พิทักษ์ คำโพ 157,500 ร.3 พัน.1 17 มิ.ย. 2563
88 นาง สมบุญ โพธิ์พันธ์ ร.ต. จรูญ โพธิ์พันธ์ 211,085 มทบ.39 17 มิ.ย. 2563
89 นาง สุดใจ สายหยุด ร.ต. สำรวย สายหยุด 211,086 มทบ.17 17 มิ.ย. 2563
90 นาย มา พันตา จ.ส.อ. เขียน พันตา 211,082 มทบ.13 17 มิ.ย. 2563