การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
891 ร.ต. สมปราชญ์ ไชยชนะ นาย อภิวัฒน์ ไชยชนะ 26,945 มทบ.29 19 ส.ค. 2562
892 ร.ต. สมปราชญ์ ไชยชนะ นาง ระภาพร ไชยชนะ 26,945 มทบ.29 19 ส.ค. 2562
893 ร.ต. สมปราชญ์ ไชยชนะ นาง นิรมล วงค์บุตร 126,945 มทบ.29 19 ส.ค. 2562
894 ร.ต. เจด็จ พูลสุข นาง มนันญา พูลสุข 208,046 มทบ.15 19 ส.ค. 2562
895 ร.ต. สง่า จันทร์สงวน พล.อ. สัญญา จันทร์สงวน 208,048 มทบ.15 19 ส.ค. 2562
896 ร.ต. เกรียงศักดิ์ คำต๊ะ นาง อัมพวัน คำต๊ะ 208,017 มทบ.37 19 ส.ค. 2562
897 ร.ต. สนั่น ปราบจันดี นาง อนุสรา ปราบจันดี 208,056 มทบ.21 19 ส.ค. 2562
898 ร.ต. นำชัย ภู่ทับทิม นาง วิไล ภู่ทับทิม 207,785 มทบ.16 19 ส.ค. 2562
899 จ.ส.อ. ชาลี นวลพลกรัง นาง มาลี นวลพลกรัง 208,027 มทบ.34 19 ส.ค. 2562
900 จ.ส.อ. บรม บัวผัน จ.ส.อ. วรายุทธ บัวผัน 35,064 มทบ.16 19 ส.ค. 2562