การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
891 นาย อ่อนจันทร์ ทะสังขาร์ ร.ต. ณรงค์ ทะสังขาร์ 209,459 มทบ.23 24 ต.ค. 2562
892 นาง เคน คนใหญ่ ร.ต. ประทิน โพธิสาร 209,458 มทบ.23 24 ต.ค. 2562
893 นาง หนั่น อำผ่อง จ.ส.อ. บุญศิริ อำผ่อง 209,458 ม.5 รอ. 24 ต.ค. 2562
894 นาง บุตร บุญเจริญ ร.ต. ประสงค์ บุญเจริญ 209,213 รพศ.5 พัน.2 24 ต.ค. 2562
895 นาง เกลียว ศรีพรม จ.ส.อ. นิรันต์ ศรีพรม 209,485 มทบ.39 24 ต.ค. 2562
896 นาง รักซ้อน สิงห์เรือง นาง ละเอียด สิงห์เรือง 209,472 มทบ.39 24 ต.ค. 2562
897 นาง มี ลือโฮ้ง จ.ส.อ. พันธ์ อาจารย์ 209,487 มทบ.38 24 ต.ค. 2562
898 นาง ลำจวน อุดมทวี นาง เกษศิรินทร์ อุดมทวี 209,490 มทบ.35 24 ต.ค. 2562
899 นาง จงใจ วงศ์ยอด จ.ส.อ. ชัยยุทธ วงศ์ยอด 209,473 มทบ.35 24 ต.ค. 2562
900 นาง บุญเลี้ยง ศักดิ์สถาพร พ.ท. ศิริพงษ์ ศักดิ์สถาพร 209,472 มทบ.21 24 ต.ค. 2562