การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
891 นาย บุญช่วย คำหงษา ร.ต. ประภาส นาจำเริญ 211,115 รพ.ค่ายสุรนารี 13 เม.ย. 2563
892 นาง กรรณิกา ภิญโญตระกูล นาง เสาวลักษณ์ สุขเกษม 211,118 มทบ.38 13 เม.ย. 2563
893 นาย กาหลง พิมสวรรค์ จ.ส.ต. พงศ์รัชต์ พิมสวรรค์ 205,884 มทบ.31 13 เม.ย. 2563
894 นาง หวาน เสนาพรม จ.ส.ต. วุฒิไกร บุสภาค 211,116 มทบ.27 13 เม.ย. 2563
895 นาง บุญเลิศ พุฒกลาง นาง อรดี ลี่ 211,117 มทบ.27 13 เม.ย. 2563
896 นาง บัวรมย์ ศรีใส พ.อ. อรุณ แก้วพวง 211,115 มทบ.12 13 เม.ย. 2563
897 นาย ตง เทียนวงษ์ นาย สนธยา สวนเพลง 210,853 คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ. 13 เม.ย. 2563
898 พล.ท. ปฤษฎางค์ ศรลัมพ์ นาง ศิริพรรณ ศรลัมพ์ 211,062 มทบ.33 10 เม.ย. 2563
899 พ.อ. นิมิตร อักษรเกิด นาง ชุติมา วรรโณ 211,140 มทบ.42 9 เม.ย. 2563
900 พ.ต. ประพันธ์ จงกลรัตน์ นาง สังวาลย์ จงกลรัตน์ 211,151 มทบ.21 9 เม.ย. 2563