การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
891 นาง ส่วน ยศสิริพรชัย พ.ต. อารินนท์ ยศสิริพรชัย 207,225 สง.สด.จว.น.ว. 11 เม.ย. 2562
892 นาง เมี้ยน ศรีสมบัติ ร.ท. สุวัฒน์ ศรีสมบัติ 207,716 ร.14 พัน.3 11 เม.ย. 2562
893 นาง อุ่น กำลังเดช ร.ต. ทินกร ถนอมชาติ 207,711 มทบ.35 11 เม.ย. 2562
894 นาย เข็มพร รักษาบุญ จ.ส.อ. สุพจน์ สายุทธ์ 207,464 พัน.สพ.กระสุน 23 บชร.3 11 เม.ย. 2562
895 นาง ประไพ อินทสอน จ.ส.อ. ธนพล คำสิงห์ 207,465 ช.พัน.2 พล.ร.2 รอ. 11 เม.ย. 2562
896 พ.ท. พงศ์ศักดิ์ จันทรวงศ์ นาง ศรีเมือง จันทรวงศ์ 207,739 มทบ.15 10 เม.ย. 2562
897 ร.ท. มงคล ชัยฉลอง นาง ยุวะภา ชัยฉลอง 207,249 ร.3 10 เม.ย. 2562
898 ร.ต. ไพโรจน์ อาวรรณดี นาง น้ำฝน นิธิธนพานิชย์ 207,738 มทบ.39 10 เม.ย. 2562
899 ร.ต. สุครีพ นวลฉิมพลี นาง จำเนียร นวลฉิมพลี 207,738 มทบ.21 10 เม.ย. 2562
900 จ.ส.อ. มงคล ศรประเสริฐ นาง กิติมา ศรประเสริฐ 207,732 มทบ.41 10 เม.ย. 2562