การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
891 นาง บาน จันทะมาตร พ.ท. นิวัฒน์ เมืองณะศรี 207,193 มทบ.24 8 พ.ย. 2561
892 นาย บุญมา สุขีโสตร์ นาง จำรัส สุขีโสตร์ 207,188 มทบ.13 8 พ.ย. 2561
893 นาย พยงค์ แก้วจินดา นาง ศุภวรรณ วราโพธิ์ 207,189 ปตอ.1 พัน.3 8 พ.ย. 2561
894 นาย ปรีชา ศรีสุข ร.ต. พรพิชิต บุบผา 194,502 บชร.2 8 พ.ย. 2561
895 นาย กวย นาคพันธ์ นาย สมาน ไพรสิงห์ 207,223 รวท.อท.ศอพท. 8 พ.ย. 2561
896 นาง ทองปลิว เกิดอินทร์ จ.ส.อ.หญิง เพ็ชรมณี มารศรี 207,215 รพ.ค่ายสุรสิงหนาท 8 พ.ย. 2561
897 นาย พัน โท่มาก พ.ท. สุชาติ โท่มาก 207,217 มทบ.39 8 พ.ย. 2561
898 นาง สิริพรรณ วงศ์บุญเรือง จ.ส.อ. พร้อมรบ วงศ์บุญเรือง 207,478 มทบ.33 8 พ.ย. 2561
899 นาง ลัดดา ชัยยะ ร.ต. ปริญญา ชัยยะ 207,220 มทบ.33 8 พ.ย. 2561
900 นาง บัวลอย หอมเสียง พ.อ. วิเชียร หอมเสียง 207,220 มทบ.33 8 พ.ย. 2561