การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
891 นาง จันทา หมื่นโยชน์ จ.ส.อ. กุศล หมื่นโยชน์ 211,328 มทบ.37 25 ธ.ค. 2562
892 นาง สอาด เผยกลิ่น ร.ต. มานพ เหล่าแช่ม 211,072 มทบ.31 25 ธ.ค. 2562
893 นาง สวิง ทองดี จ.ส.อ. สมนึก คงหอม 211,071 มทบ.31 25 ธ.ค. 2562
894 น.ส. บังอร สิทธิสมาน จ.ส.อ. สิทธิชัย สิทธิสมาน 211,073 มทบ.31 25 ธ.ค. 2562
895 นาย ณรงค์ อินอ๊อด นาง สุภาภรณ์ อินอ๊อด 211,083 มทบ.23 25 ธ.ค. 2562
896 นาง ธิดา เรืองรุ่ง นาย วัชรินทร์ เรืองรุ่ง 211,082 มทบ.21 25 ธ.ค. 2562
897 นาย เจริญ ขำบุรี ร.ต. กันฎ์ ขำบุรี 211,081 มทบ.15 25 ธ.ค. 2562
898 นาง มาลัย ศรีคำหาญ ร.ต. เวียงชัย พรหมโท 211,086 มทบ.24 25 ธ.ค. 2562
899 นาง คำ ทวยจัด ร.ต. สมควร ทรงวุฒิไกร 211,075 มทบ.24 25 ธ.ค. 2562
900 นาง อุทิน พรหมภักดี ร.อ. บัณฑูร พรหมภักดี 211,078 มทบ.23 25 ธ.ค. 2562