การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
891 ร.ต. สุมล เข็มทองคำ นาย ทศพร เข็มทองคำ 159,831 บชร.2 1 ก.ค. 2562
892 จ.ส.ท. สมพร จันโทมา นาง สนาน จันโทมา 97,160 พล.รพศ.1 1 ก.ค. 2562
893 จ.ส.ท. สมพร จันโทมา นาง จันทนา จันโทมา 110,475 พล.รพศ.1 1 ก.ค. 2562
894 ส.อ. ปุณสิทธิ์ โพธิ์รุ่ง นาย ธนวัฒน์ โพธิ์รุ่ง 207,653 ร.19 พัน.3 1 ก.ค. 2562
895 ส.อ. สุชาติ ดวงใจ นาง ประทุมวัน ดวงใจ 207,174 พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15 1 ก.ค. 2562
896 นาง เสงี่ยม เมืองทอง นาย เอกลักษณ์ เสือเลี้ยง 207,653 ศบบ. 1 ก.ค. 2562
897 นาง ธาราทิพย์ นาคสวัสดิ์ จ.ส.อ. สมคะเณ นาคสวัสดิ์ 207,371 ร.25 พัน.2 1 ก.ค. 2562
898 นาย สมภาร แก้วสมบัติ จ.ส.อ. บุญส่ง เชียงทอง 207,664 มทบ.28 1 ก.ค. 2562
899 นาง สอิ้ง สีหานาม พ.ท.หญิง อุษณีย์ อรรคบุตร 207,652 มทบ.25 1 ก.ค. 2562
900 นาง กิมไน้ เชื้อเพ็ชร์ นาง นพรัตน์ ปริยาพร 207,942 มทบ.16 1 ก.ค. 2562