การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
891 พ.ท. ศักดิ์ประเสริฐ วงษ์ทองแท้ นาง นพณัช เกตุรัตน์ 205,911 มทบ.16 4 มิ.ย. 2561
892 พ.ท. เวช สนองญาติ นาง ปิยะวรรณ สนองญาติ 205,569 มทบ.37 4 มิ.ย. 2561
893 พ.ท. ประชุม มานะจรรยาพงศ์ ร.ต. สุพงษ์ มานะจรรยาพงศ์ 205,795 มทบ.32 4 มิ.ย. 2561
894 พ.ท. พิเชษฐ์ แกว่นกสิการณ์ นาย จักรกฤช แกว่นกสิการณ์ 205,701 มทบ.35 4 มิ.ย. 2561
895 พ.ต. ใบ หวังชูชอบ น.ส. อรวรรณ หวังชูชอบ 70,541 มทบ.25 4 มิ.ย. 2561
896 พ.ต. ใบ หวังชูชอบ ว่าที่ ร.ต. พรพล หวังชูชอบ 135,270 มทบ.25 4 มิ.ย. 2561
897 พ.ต. ประสาน สินเธาว์ นาง มน สินเธาว์ 205,816 สง.สด.จว.บ.ร. 4 มิ.ย. 2561
898 พ.ต. พยอม หมีทอง นาย สุรวิช หมีทอง 205,817 มทบ.31 4 มิ.ย. 2561
899 ร.อ. วิรัช พันธุ์เพ็ง นาง น้อมจิต พันธุ์เพ็ง 205,805 มทบ.21 4 มิ.ย. 2561
900 ร.ท. สำเริง เสาวคนธ์ น.ส. ธิดารัตน์ เสาวคนธ์ 205,797 สง.สด.จว.น.ย. 4 มิ.ย. 2561