การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
891 นาง แป้ง สังขจร นาย เหรียญ คล้ายจันทร์ 207,398 คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. 24 ธ.ค. 2561
892 นาง เฮือง ระหาญสิม จ.ส.อ. วิลัย คำศรี 207,642 ร.13 พัน.3 24 ธ.ค. 2561
893 นาง จันสี วิระสอน ร.ต. ทองจันทร์ วิระสอน 207,383 มทบ.27 24 ธ.ค. 2561
894 นาย บึง สาระสุข จ.ส.อ. สุพัฒชัย พึ่งวิทย์ 207,402 มทบ.18 24 ธ.ค. 2561
895 นาง สมจิตร ผิวกิ่ง พ.ต. จรัญ โพธิ์กิ่ง 207,153 มทบ.18 24 ธ.ค. 2561
896 นาง จรูญ วิเศษวงศา ร.ต. สนิท วิเศษวงศา 207,389 มทบ.17 24 ธ.ค. 2561
897 น.ส. จินดา เพ็งจันทร์ จ.ส.ต. พิเชษฐ เพ็งจันทร์ 207,379 พัน.ปจว. 24 ธ.ค. 2561
898 นาง สิริกุล โยธาภักดี นาง สงัด ภู่เล็ก 207,137 ช.พัน.4 พล.ร.4 24 ธ.ค. 2561
899 นาง สมบัติ สุพิมล จ.ส.อ. บุญเทียม สามารถ 207,403 กสษ.2 กส.ทบ. 24 ธ.ค. 2561
900 นาย วิโรจน์ หอมมะลิ น.ส. รัตนา หอมมะลิ 207,424 รร.จปร. 24 ธ.ค. 2561