การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
891 นาย เชิด ด้วงนุ้ย จ.ส.อ. พรศักดา ด้วงนุ้ย 206,043 พัน.ขส.23 บชร.3 11 ก.ค. 2561
892 นาย ยัง ปรีชาประเสริฐ นาง สมคิด บำรุงกูล 206,056 บชร.2 11 ก.ค. 2561
893 นาง ปิยมาภรณ์ ปิ่นทอง จ.ส.อ. อำพร พลศรี 205,596 มทบ.24 11 ก.ค. 2561
894 นาง เสงี่ยม เดชานุภานนท์ จ.ส.อ. ปรีชา เดชานุภานนท์ 206,032 มทบ.21 11 ก.ค. 2561
895 นาง หวัน ต่อติด ร.ต. บุญมี ต่อติด 206,031 มทบ.21 11 ก.ค. 2561
896 นาง สงบ ชำนาญศก นาง นิลนภา คงสุข 206,034 มทบ.21 11 ก.ค. 2561
897 นาง ทองอม หอกคำ จ.ส.อ. บุญสม บวรกูร 205,823 มทบ.19 11 ก.ค. 2561
898 นาง สวน บัวทอง ร.ท. พรชัย บัวทอง 206,026 มทบ.15 11 ก.ค. 2561
899 นาง สัมฤทธิ์ ช่องสว่าง จ.ส.อ. ณัฐพล ช่องสว่าง 206,033 มทบ.13 11 ก.ค. 2561
900 นาง ประทีป พันธ์ชมภู ร.ท. สมศักดิ์ ศิริพิลา 206,032 มทบ.13 11 ก.ค. 2561