การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
891 นาย สมาน เดชผลิด จ.ส.ท. ทวีศักดิ์ คำสอน 205,991 พัน.ซบร.23 บชร.3 13 มี.ค. 2561
892 นาง ชุม ไชยสว่าง นาย สุทัศน์ ไชยสว่าง 205,991 คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ. 13 มี.ค. 2561
893 นาง อาภรณ์ บุพันธุ์ นาง ศรุดา หาญธนพงศ์ , นาง พัชรา บุพันธุ์ , น.ส. พัชรี บุพันธุ์ , นาง จิดาภา โตทอง 205,513 มทบ.33 13 มี.ค. 2561
894 นาย เพ็ชร์ นาคสวน นาง วันเพ็ญ นาคสวน 205,753 มทบ.35 13 มี.ค. 2561
895 นาง พันธ์ดี งามธุระ ร.ต. วิทยะ ภู่สอาด 205,994 มทบ.36 13 มี.ค. 2561
896 นาง ฉลวย หลำใจซื่อ จ.ส.ท. เสริมศักดิ์ หลำใจซื่อ 205,946 มทบ.36 13 มี.ค. 2561
897 นาง อุบล ประยูรพันธุ์ ร.ต. เคารพ เปลี่ยนขุนทด 205,944 มทบ.33 13 มี.ค. 2561
898 นาง จำปี ขวัญอยู่ จ.ส.อ. มาโรจน์ ขวัญอยู่ 205,958 มทบ.32 13 มี.ค. 2561
899 นาง บุญเย็น จันทร์หอม นาง สิริกร ศิรโภคินกุล 65,955 มทบ.28 13 มี.ค. 2561
900 นาง บุญเย็น จันทร์หอม ร.ต. บุญมี จันทร์หอม 140,000 มทบ.28 13 มี.ค. 2561