การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
891 นาย อ่อน แท่งหิน ร.ต. ประสิทธิ์ แท่งหิน 203,917 มทบ.22 22 ก.ย. 2560
892 นาย ประสาท ติวเฮียง ร.ท. จิรวัฒน์ วิรักษา , นาง ล้วน ติวเฮียง , น.ส. ศศิธร ติวเฮียง , น.ส. กนกอร ติวเฮียง 203,926 มทบ.23 22 ก.ย. 2560
893 นาง มาลี เมธีปรีชาชัย น.ส. รชยา เมธีปรีชาชัย , จ.ส.อ. ณภัทร ด้วงนิล 203,928 ทพ.22 22 ก.ย. 2560
894 นาง เทียบ เดชะโกมล จ.ส.อ. ภานุพล เดชะโกมล 197,305 ศสท.กส.ทบ. 22 ก.ย. 2560
895 นาย ณรงค์ ประกอบเดช นาง วันทนา นามอาษา 203,927 มทน.2 22 ก.ย. 2560
896 นาย ธงชัย ดงสงคราม นาย ทองสุข ดงสงคราม 203,920 พัน.สท.กส.ทบ. 22 ก.ย. 2560
897 นาย ประหยัด นาคสิน จ.ส.อ. ธงรัตน์ เครือศรี 203,921 ร.3 พัน.1 22 ก.ย. 2560
898 นาย อ้าย อุตถา ร.ต. ทอง ไชยเมืองชื่น 203,920 มทบ.32 22 ก.ย. 2560
899 นาย จิตร หาญคำแพง จ.ส.อ. วรานนท์ หาญคำแพง 204,135 ร.8 พัน.1 22 ก.ย. 2560
900 ร.ต. สังเวียน อุปถัมภ์ นาง รวีวรรณ แล้วกระโทก , นาง คำคล่อง อุปถัมภ์ 203,927 มทบ.23 20 ก.ย. 2560