การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
901 ร.ต. วัชรินทร์ ฟูเต็มวงศ์ นาง อารี ฟูเต็มวงศ์ 203,924 มทบ.32 20 ก.ย. 2560
902 จ.ส.อ. สิทธิชัย สุขอุ้ม นาง สมพร สุขอุ้ม , ร.ต. จินดา สุขอุ้ม , นาง คันธนา ออสซานี 204,138 มทบ.25 20 ก.ย. 2560
903 จ.ส.อ. ธานี เริ่มคิดการณ์ น.ส. วรรทนา เริ่มคิดการณ์ , ส.ท. นที เริ่มคิดการณ์ 203,968 รร.กสร.ศสร. 20 ก.ย. 2560
904 ส.อ. เวสารัช ยิ่งกำแหง น.ส. กิตติมา ยิ่งกำแหง 203,935 พัน.สร.6 20 ก.ย. 2560
905 นาย ประชุม วรธงไชย ร.ต. วีระพล อินทร์จันทร์ 203,924 มทบ.22 20 ก.ย. 2560
906 นาง ทองสุข ฉุยฉาย นาย บุญเกิด ฉุยฉาย , นาย ชลอ ฉุยฉาย , น.ส. ชวรัศ ฉุยฉาย 203,935 ศสท.กส.ทบ. 20 ก.ย. 2560
907 พ.ต. สุทัศน์ สาคะริชานนท์ นาง ไสว สาคะริชานนท์ 203,915 มทบ.22 19 ก.ย. 2560
908 ร.ต. บุญ เชาว์เก น.ส. สิรินาถ เชาว์เก 203,951 มทบ.16 19 ก.ย. 2560
909 ร.ต. นิรันดร์ จันทร์ชมภู นาง ประยงค์ จันทร์ชมภู 203,950 มทบ.21 19 ก.ย. 2560
910 ร.ต. เดช สวัสดิ์จิตต์ นาง ยุพิน สวัสดิ์จิตต์ 203,732 มทบ.33 19 ก.ย. 2560