การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
901 นาง จันที โง่นทา จ.ส.อ. เริงศักดิ์ โง่นทา 207,216 มทบ.210 8 พ.ย. 2561
902 นาง วิลาวัลย์ สองสี จ.ส.อ. สมควร จูกระโทก 207,479 ม.พัน.19 พล.ร.9 8 พ.ย. 2561
903 นาย ปรเมศวร์ เพียรอักษร ส.ท. วิทวัส ผิวพรรณ 207,476 ม.6 พัน.6 8 พ.ย. 2561
904 นาย ทองศรี บุญบรรจง ร.อ. วันชัย บุญบรรจง 207,456 ส.พัน.6 พล.ร.6 8 พ.ย. 2561
905 นาย บุญส่ง เอี่ยมส่งเสริม ร.ท. เอกรินทร์ เอี่ยมส่งเสริม 204,823 ศปภอ.ทบ.4 8 พ.ย. 2561
906 นาย เนียน เตชะสิทธิ์ ส.อ. ภายุภัคค์ เสนางาม 207,201 มทบ.37 8 พ.ย. 2561
907 นาง ไข่กา นรสาร พ.ท. ประยูร ประครองใจ 207,193 มทบ.29 8 พ.ย. 2561
908 นาง จันทร์ดี วามะขันธ์ นาง เบญจวรรณ มุ่งงาม 207,196 มทบ.22 8 พ.ย. 2561
909 นาง ทองดี ป้อมแก้ว ร.ต. ศักดิ์ดา ป้อมแก้ว 207,664 มทบ.13 8 พ.ย. 2561
910 นาย เพชร เสือเถื่อน จ.ส.อ.หญิง เกสรา เสือเถื่อน 207,224 รวท.อท.ศอพท. 8 พ.ย. 2561