การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
901 นาง พรทิพย์ กันทะราช น.ส. พันธุ์ทิพย์ กันทะราช 117,900 มทบ.33 24 ธ.ค. 2561
902 นาง พรทิพย์ กันทะราช จ.ส.อ. ดวงใจ กันทะราช 89,533 มทบ.33 24 ธ.ค. 2561
903 นาง สุพรรณ วิรัญจะ ร.ต. เอกมโนชัย เทพอินทร์ 198,883 มทบ.28 24 ธ.ค. 2561
904 นาง อ่อน มะธุเสน นาย ขวัญชัย มะธุเสน 198,820 มทบ.27 24 ธ.ค. 2561
905 นาย คำนวน ใสแสง จ.ส.อ. พรสวรรค์ วราคำ 207,420 มทบ.25 24 ธ.ค. 2561
906 นาง รุ่งอรุณ จุลเวช น.ส. ปาณิสรา จุลเวช 207,432 มทบ.21 24 ธ.ค. 2561
907 นาง มาลา เศษดา ร.ต. โสภณ เศษดา 207,428 มทบ.21 24 ธ.ค. 2561
908 นาย สิงห์ มาแก้ว จ.ส.อ. โอภาส มาแก้ว 207,169 ม.2 พัน.15 24 ธ.ค. 2561
909 นาง จินตนา ตั้งตระกูล ร.ต. ศิรพงศ์ เอี่ยมทิพย์ 207,399 มทบ.39 24 ธ.ค. 2561
910 นาย กัน ชาลีแดง ร.ต. ประเสริฐ บุญเจริญ 207,387 มทบ.21 24 ธ.ค. 2561