การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
901 ร.อ. วชิระ หงษ์เอก นาง ญาณิศา หงษ์เอก 210,866 พล.ร.2 รอ. 9 เม.ย. 2563
902 ร.ต. บุญมี ไพรสันต์ นาง จิตจันทา ไพรสันต์ 210,879 ศม. 9 เม.ย. 2563
903 ร.ต. สุพรม กลิ่นศรีสุข น.ส. สาวิตรี กลิ่นศรีสุข 211,155 มทบ.21 9 เม.ย. 2563
904 ร.ต. สุคนธ์ กลิ่นหมื่นไวย์ นาง สุพัตรา คล้ายสุวรรณ์ 211,155 มทบ.21 9 เม.ย. 2563
905 ร.ต. วิสุทธิ์ ทองสะอาด นาง มณี ทองสะอาด 211,152 มทบ.21 9 เม.ย. 2563
906 ร.ต. วิเชียร ทองคำเปลว นาย กิตติพงษ์ ทองคำเปลว 210,856 มทบ.12 9 เม.ย. 2563
907 ร.ต. ไพฑูรย์ วิเลปะนะ นาง นิตยา วิเลปะนะ 210,625 สง.สด.จว.ส.ห. 9 เม.ย. 2563
908 ร.ต. สุพรรณ อินทร์นอก นาย สัว อินทร์นอก 211,153 มทบ.21 9 เม.ย. 2563
909 ร.ต. สมัย ฉิมปาน นาง ชลธิชา มรกตพรรณ 211,153 มทบ.21 9 เม.ย. 2563
910 ร.ต. วิชา เอี่ยมผ่อง น.ส. อุษา เอี่ยมผ่อง 211,152 มทบ.21 9 เม.ย. 2563