การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
901 นาง มอญแก้ว รู้ธรรม จ.ส.อ. พยับ รู้ธรรม 206,030 ป.4 พัน.104 11 ก.ค. 2561
902 นาย สมศักดิ์ คุณมาศ จ.ส.อ. เกรียงไกร คุณมาศ 205,826 ร.12 พัน.3 รอ. 11 ก.ค. 2561
903 นาย ทองคำ เนียมนก ร.อ. นิคม เนียมนก 206,060 มทบ.39 11 ก.ค. 2561
904 นาย ประพล ม่วงโกสัย ส.อ. ประสงค์ ลาดอุ่น 206,054 มทบ.37 11 ก.ค. 2561
905 นาง จันทรา ศรีบุญชู นาง กฤษณา เดชพระคุณ 205,822 มทบ.37 11 ก.ค. 2561
906 นาย อนันต์ สร้อยสนธิ์ นาย กำภณ สร้อยสนธิ์ 206,055 มทบ.31 11 ก.ค. 2561
907 นาง กิมง้วน คอมนันท์ ร.ต. บรรจบ บำเพ็ญรัตน์ 206,054 มทบ.31 11 ก.ค. 2561
908 นาย มี ศรีโนนเรือง พ.อ. บุญกอง ศรีโนนเรือง 206,059 มทบ.29 11 ก.ค. 2561
909 นาง สี เบ้าสุข ร.ต. เหรียญชัย มาวงษ์ 206,049 มทบ.19 11 ก.ค. 2561
910 นาง มะลิวัลย์ เกิดสาท นาง รุ่งรัตน์ คชเพต 206,059 พล.ป. 11 ก.ค. 2561