การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
901 นาง คำฝาน ลือคำหาญ จ.ส.อ. ชาตรี ลือคำหาญ 211,084 มทบ.23 25 ธ.ค. 2562
902 นาง เยาวรัตน์ ฤทธิรณ นาย เรืองฤทธิ์ ฤทธิรณ 211,088 มทบ.21 25 ธ.ค. 2562
903 นาง สังวาลย์ ดวงประทุม นาย ธนกร ดวงประทุม 211,083 มทบ.21 25 ธ.ค. 2562
904 นาง อบ แก้วเกิด ร.ต. จำเนียร แก้วเกิด 211,086 มทบ.13 25 ธ.ค. 2562
905 นาง จำรัส คงตันนิกูล พ.ท. ประยุทธ คงตันนิกูล 211,085 มทบ.13 25 ธ.ค. 2562
906 ร.ต. เตียง จันทร นาง ประเพียร จันทร 211,091 มทบ.24 24 ธ.ค. 2562
907 จ.ส.อ. บุญคุ้ม แสงเพชร นาง หนูพัฒน์ แสงเพชร 211,090 มทบ.24 24 ธ.ค. 2562
908 นาย จู ขันแก้ว จ.ส.อ. พรชัย ขันแก้ว 211,103 สง.สด.จว.พ.ร. 24 ธ.ค. 2562
909 นาง วงศ์เดือน จิตพิไล ร.ต. วีรวัชร์ จิตพิไล 211,075 ร.8 พัน.3 24 ธ.ค. 2562
910 นาย แข็งแรง โยคันชัย จ.ส.อ. ขจรศักดิ์ โยคันชัย 211,089 ร.13 24 ธ.ค. 2562