การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
901 ร.ต. ณัฐพล จรสัมฤทธิ์ น.ส. ใหม่ กลางหาบุตร 150,000 มทบ.21 4 มิ.ย. 2561
902 ร.ต. ณัฐพล จรสัมฤทธิ์ น.ส. สาคร เกตุนาค 55,706 มทบ.21 4 มิ.ย. 2561
903 ร.ต. เล็ก เพชรทะเล นาย นฤพล เพชรทะเล 205,811 มทบ.21 4 มิ.ย. 2561
904 ร.ต. เพ็ชร จอมเกาะ นาง สุดสงวน จอมเกาะ 205,810 มทบ.21 4 มิ.ย. 2561
905 ร.ต. คำผล ไพรดี นาง สุภาพรรณ ไพรดี 205,820 มทบ.23 4 มิ.ย. 2561
906 ร.ต. ประยูร หนุนเงิน น.ส. วิไลลักษณ์ หนุนเงิน 205,794 มทบ.13 4 มิ.ย. 2561
907 ร.ต. ประพันธ์ เต็มใจ นาง ภาวนา เต็มใจ 205,768 มทบ.32 4 มิ.ย. 2561
908 จ.ส.อ. กุลยุทธ โห้เรืองรมย์ นาง ปัทมา โห้เรืองรมย์ 205,702 มทบ.14 4 มิ.ย. 2561
909 จ.ส.อ. มานะ คำสอน นาง ฐาปนีย์ ลำใย 205,806 มทบ.35 4 มิ.ย. 2561
910 จ.ส.อ. ศิลปชัย ประดับการ นาง อุดม ประดับการ 205,818 มทบ.44 4 มิ.ย. 2561