การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
901 นาง เล็ก รุ่งกลาง พ.ท. วรัตถ์ รุ่งกลาง 209,483 ทภ.2 24 ต.ค. 2562
902 นาง มัลลิกา นิจแสวง นาย ไพฑูรย์ นิจแสวง 209,484 กสษ.1 กส.ทบ. 24 ต.ค. 2562
903 นาง สมจิต อำไพพันธุ์ จ.ส.อ. บุญเลิศ อำไพพันธุ์ 209,478 มทบ.41 24 ต.ค. 2562
904 นาง สวิท ชูชื่น ร.ต. ปราโมทย์ ตั้งใจ 209,478 มทบ.39 24 ต.ค. 2562
905 นาง สุดา เบอร์พันธ์ พ.ท. ฉัตรพงศ์ ธีรปณิธิพัฒน์ 209,479 มทบ.32 24 ต.ค. 2562
906 นาย มานะ บุษยะมา นาง พัชรี บุษยะมา 209,475 มทบ.21 24 ต.ค. 2562
907 นาง ปราณี บุตรราช นาย รณยุทธ์ บุตรราช 209,474 มทบ.21 24 ต.ค. 2562
908 นาง จำนงค์ ศรีนวล นาย ธานี ศรีนวล 209,471 มทบ.13 24 ต.ค. 2562
909 นาง ปราณี ถนอมรัตน์ จ.ส.อ. สุพน ถนอมรัตน์ 209,477 พัน.สบร.21 บชร.1 24 ต.ค. 2562
910 นาง น้อย ทองแย้ม นาย ศิริพันธ์ ทองแย้ม 31,079 พล.ร. 2 รอ. 24 ต.ค. 2562