การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
901 จ.ส.อ. บรม บัวผัน นาง จินตนา ฉายานันท์ 161,092 มทบ.16 19 ส.ค. 2562
902 จ.ส.อ. สวัสดิ์ จันทร์รัตน์ นาง อรวรรณ จันทร์รัตน์ 35,626 พัน.ซบร.กรม สน.12 19 ส.ค. 2562
903 จ.ส.อ. สวัสดิ์ จันทร์รัตน์ นาง สาธิตา ผจญทรพรรค 172,126 พัน.ซบร.กรม สน.12 19 ส.ค. 2562
904 จ.ส.อ. สมศักดิ์ แก้ววิเชียร จ.ส.อ. ธราดล แก้ววิเชียร 208,044 ร.25 19 ส.ค. 2562
905 จ.ส.อ. ประณต นราจันทร์ นาง ลำใย นราจันทร์ 208,058 มทบ.21 19 ส.ค. 2562
906 จ.ส.อ. อนงค์ สงิมทอง ร.ต. เอนก สงิมทอง 208,060 มทบ.25 19 ส.ค. 2562
907 จ.ส.อ. เติมพล รัตนโกสุมภ์ นาง วิภา รัตนโกสุมภ์ 208,062 มทบ.21 19 ส.ค. 2561
908 ส.อ. สมศักดิ์ ศรีนวล นาย ศักดิ์ชัย ศรีนวล 208,060 มทบ.43 19 ส.ค. 2562
909 พล.อส. สงกรานต์ ฉิมสูงเนิน นาย สาคร ฉิมสูงเนิน 208,039 มทบ.36 19 ส.ค. 2562
910 อส.ทพ. ทองพูน มีกุล นาง ราตรี มีกุล 198,123 กรม ทพ.26 19 ส.ค. 2562