การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
901 นาง ละมุน กะรัมย์ น.ส. จิราภรณ์ กะรัมย์ 205,945 มทบ.26 13 มี.ค. 2561
902 นาง ฉอ้อน มีพงษ์ พ.อ. ณภัทร์พงศ์ มีพงษ์ 205,968 มทบ.17 13 มี.ค. 2561
903 ร.ท. สัมพันธ์ บุญช่วย นาง นิวรณ์ บุญช่วย 205,765 กรม ทพ.43 12 มี.ค. 2561
904 ร.ต. นิคม เรืองกูล นาย ฐิติกร เรืองกูล 205,809 มทบ.42 12 มี.ค. 2561
905 ร.ต. ชลอ ผิวฟัก ร.ต. ศักดิ์ดา , นาง เสาวภา , น.ส. สุปราณี ผิวฟัก , นาง สมใจ ว่านเครือ 206,024 มทบ.29 12 มี.ค. 2561
906 ร.ต. สุพรรณ เพียรไลย์ นาง เสงี่ยม เพียรไลย์ 205,785 มทบ.27 12 มี.ค. 2561
907 ร.ต. เนรมิต ปลัดพรมมา นาง ณัฎฐกานต์ ปลัดพรมมา 205,785 มทบ.24 12 มี.ค. 2561
908 ร.ต. เชิดศักดิ์ นาคเกษม นาง สร้อย นาคเกษม 205,815 รง.กสย.ศอว.ศอพท. 12 มี.ค. 2561
909 ร.ต. ปรีชา กำปนาท นาง สำราญ กำปนาท 205,808 มทบ.35 12 มี.ค. 2561
910 ร.ต. ถวิล พันธุนนท์ นาง เฉลียว พันธุนนท์ 205,795 มทบ.13 12 มี.ค. 2561