การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
901 นาง อำนวย สุภาพงษ์ จ.ส.อ. เชิดพงษ์ สุภาพงษ์ 207,485 รร.ร.ศร. 10 เม.ย. 2562
902 นาง บัวขัน สอนนำ นาง นิตยา เพ็งสาย 207,734 มทบ.39 10 เม.ย. 2562
903 นาย สัมฤทธิ์ ปาปะเก จ.ส.อ. วันชัย ปาปะเก 207,730 มทบ.23 10 เม.ย. 2562
904 นาง บุญมี วงษ์ชาลี พ.ต. สมชาย สุขศรี 207,729 มทบ.23 10 เม.ย. 2562
905 นาง น้อย ชัยภาพ ร.ต. ละมัย กึกก้อง 207,730 มทบ.23 10 เม.ย. 2562
906 นาง เลี้ยง รอกระโทก ร.ต. สำรวย มะเริงสิทธิ์ 207,737 มทบ.21 10 เม.ย. 2562
907 น.ส. ทรงศรี อาสาชัย นาย ยุทธนา อาสาชัย 207,731 มทบ.21 10 เม.ย. 2562
908 นาย ถมยา ทองชื่น จ.ส.อ. ไพฑูรย์ ทองชื่น 207,735 กรม ทพ.35 10 เม.ย. 2562
909 พ.ต. ภัทรชาติ ผาดรุ่งเรือง นาง เอี้ยง ผาดรุ่งเรือง 129,700 ศบบ. 5 เม.ย. 2562
910 พ.ต. ภัทรชาติ ผาดรุ่งเรือง นาย พจน์มงคล ผาดรุ่งเรือง 77,819 ศบบ. 5 เม.ย. 2562