การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
901 จ.ส.อ. ศิริ พ่อค้า นาง ศรัญญา สุขสงวน 204,762 มทบ.26 17 ม.ค. 2561
902 จ.ส.อ. สมนึก งุ้นทอง นาง บัวทิพย์ งุ้นทอง 204,828 มทบ.31 17 ม.ค. 2561
903 จ.ส.อ. โกเมศ อินลี ร.ท. วุฒิจักร อินลี 204,336 มทบ.22 17 ม.ค. 2561
904 จ.ส.อ. ปราชญา คำสวัสดิ์ น.ส. วนิดา คำสวัสดิ์ 204,338 มทบ.29 17 ม.ค. 2561
905 จ.ส.อ. วิภูสิฐ อยู่แก้ว นาง ระเบียบ อยู่แก้ว , นาง ประนอม รุ่งเรือง 204,728 มทบ.38 17 ม.ค. 2561
906 จ.ส.ต. ไพรัตน์ นรนารถ นาง วันเพ็ญ สามปลื้ม , นาย พัฒนพงษ์ นรนารถ 204,733 มทบ.18 17 ม.ค. 2561
907 ส.อ. ทวีศักดิ์ สุริยะจันทร์ นาย วีระสิทธิ์ สุริยะจันทร์ 204,763 มทบ.37 17 ม.ค. 2561
908 ส.อ. ชัยยุทธ ทองโคกสูง นาง สวณีย์ เสมารัตพันธ์ 204,788 มทบ.21 17 ม.ค. 2561
909 ส.อ. นิรันดร์ สุขแก้ว นาง จินตนา สุขแก้ว 204,557 กรม ทพ.48 17 ม.ค. 2561
910 ส.ท. กิติกร มูลคำ นาง จันทร์ มูลคำ 204,542 มทบ.32 17 ม.ค. 2561