การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
911 นาย สมคิด ชมเชย นาง ปริม ชมเชย 207,539 มทบ.22 17 ธ.ค. 2561
912 นาย มุด โคฉิมพลี นาง วรางคณา กลมขุนทด 207,537 มทบ.21 17 ธ.ค. 2561
913 นาย จันทร์ ทวีเงิน นาง ทองม้วน ทวีเงิน 207,535 มทบ.21 17 ธ.ค. 2561
914 นาง ปุ่น เรืองพะเนา จ.ส.ต. ไสว ชาญประโคน 207,029 มทบ.21 17 ธ.ค. 2561
915 นาง ตุ่น หมายเหนี่ยวกลาง ร.ต. ไพบูลย์ หมายเหนี่ยวกลาง 207,495 สง.สด.จว.ส.ป. 17 ธ.ค. 2561
916 นาย สุทัศน์ ธรรมพลาภิสิทธิ์ จ.ส.อ. ชโยดม เกตุสอาด 207,496 รวท.อท.ศอพท. 17 ธ.ค. 2561
917 นาง เปรย สีแว่น จ.ส.อ. สมควร สีแว่น 207,497 รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศ 17 ธ.ค. 2561
918 นาย ไสว ทองอร่าม ร.อ. อาทร ทองอร่าม 207,495 ร.31 พัน.1 รอ. 17 ธ.ค. 2561
919 นาง ทองเพียร พิณทอง น.ส. สุดใจ พิณทอง 47,253 ร.153 พัน.3 17 ธ.ค. 2561
920 นาง ทองเพียร พิณทอง จ.ส.อ. จีระวัฒน์ พิณทอง 160,000 ร.153 พัน.3 17 ธ.ค. 2561