การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
911 ร.ต. ชนะ คุชช่วง นาง พรสวรรค์ คุชช่วง 205,792 มทบ.39 12 มี.ค. 2561
912 จ.ส.อ. สนิท กระเวน น.ส. เนตรชนก มาสี 205,776 มทบ.36 12 มี.ค. 2561
913 จ.ส.อ. ณรงค์ จีนหลักร้อย นาง บำรุง จีนหลักร้อย 205,797 มทบ.39 12 มี.ค. 2561
914 จ.ส.อ. นิคม ราชกิจ นาง บำเพ็ญ ราชกิจ , นาง ทองจันทร์ ราชกิจ 205,784 มทบ.27 12 มี.ค. 2561
915 จ.ส.อ. เดวิทย์ จำลอง นาง ละออง จำลอง 204,837 มทบ.21 12 มี.ค. 2561
916 จ.ส.อ. ไพฑูรย์ เมืองชู นาง สุวรรณี เมืองชู 206,014 มทบ.16 12 มี.ค. 2561
917 จ.ส.อ. บุญทรง เพ็งอินทร์ นาง พิไลพรรณ โคมลอย 205,810 มทบ.39 12 มี.ค. 2561
918 จ.ส.อ. ทองพูล อุทธพันธ์ นาย บาน อุทธพันธ์ 205,817 กรม ทพ.26 12 มี.ค. 2561
919 จ.ส.อ. บุญมี มณีโชติ ส.ท. ชาตรี มณีโชติ 206,000 มทบ.33 12 มี.ค. 2561
920 จ.ส.อ. สุบรรณ์ สาระคำ นาง สำรี สาระคำ , นาง โชติมา สกุลสาระคำ , น.ส. ธมลวรรณ สาระคำ 205,767 สง.สด.จว.ย.ส. 12 มี.ค. 2561