การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
911 ร.ต. พิทักษ์ คำมี นาง อรฤทัย คำมี 208,770 มทบ.36 9 ก.ย. 2562
912 ร.ต. สุวิทย์ โกศินานนท์ นาง สมศรี โกศินานนท์ 208,490 มทบ.210 9 ก.ย. 2562
913 ร.ต.ต. จำนง สันทาลุนัย พ.ต.หญิง พัชรี สันทาลุนัย 200,437 พัน.สร.22 บชร.2 9 ก.ย. 2562
914 ร.ต. ทองเลียง เขียวค้า น.ส. ศิรินันทน์ โกมลสุทธิ 208,752 มทบ.13 9 ก.ย. 2562
915 ร.ต. สวัสดิ์ ยอดรัตน์ น.ส. ณพวรรณ ยอดรัตน์ 208,744 มทบ.31 9 ก.ย. 2562
916 จ.ส.อ. มนตรี กระจ่างโพธิ์ นาง สุภาพร กระจ่างโพธิ์ 208,718 พล.พัฒนา 2 9 ก.ย. 2562
917 จ.ส.อ. บุญชู พรหมศรี นาง จารุวรรณ พรหมศรี 208,742 ม.3 พัน.26 9 ก.ย. 2562
918 จ.ส.อ. ธนาวุฒิ วัฒนพันธุ์ นาง บุญมา วัฒนพันธุ์ 208,465 สง.สด.จว.ม.ส. 9 ก.ย. 2562
919 จ.ส.อ. หนูชิต ตูมตั้ง นาย เอกภูมิ ตูมตั้ง 169,407 มทบ.310 9 ก.ย. 2562
920 จ.ส.อ. หนูชิต ตูมตั้ง นาง มะลิ ตูมตั้ง 19,407 มทบ.310 9 ก.ย. 2562