การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
911 นาง มยุรี สว่างวงศ์ ร.ต. พีระวัตร สว่างวงศ์ 207,719 มทบ.22 26 มี.ค. 2562
912 นาย สังข์ อ่อนเย็น พ.ท. สุรินทร์ อ่อนเย็น 207,721 มทบ.14 26 มี.ค. 2562
913 นาง สง่า ชื่นชมบุญ พ.อ. นพพร ชื่นชมบุญ 207,720 มทบ.13 26 มี.ค. 2562
914 นาง ประคอง บุญสระณะ จ.ส.อ. เสน่ห์ บุญสระณะ 207,482 พัน.ป.ศป. 26 มี.ค. 2562
915 ร.ท. พงษ์พันธุ์ สร้อยระย้าแก้ว นาง ยุพา สร้อยระย้าแก้ว 207,723 พล.ร.4 22 มี.ค. 2562
916 ร.ต. นอบ โสมปาน นาย อนันต์ โสมปาน 19,170 มทบ.41 22 มี.ค. 2562
917 ร.ต. นอบ โสมปาน นาย ธงชัย โสมปาน 169,170 มทบ.41 22 มี.ค. 2562
918 ร.ต. นอบ โสมปาน น.ส. ฉวีวรรณ โสมปาน 19,170 มทบ.41 22 มี.ค. 2562
919 ร.ต. นิรันดร์ แก้วขอนแก่น นาง จรูญ แก้วขอนแก่น 207,742 มทบ.13 22 มี.ค. 2562
920 ร.ต. พัฒนศักดิ์ ธีรพงษ์พัฒนา นาง สุดธิดา ธีรพงษ์พัฒนา 86,427 มทบ.24 22 มี.ค. 2562