การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
911 นาย เที่ยง กัณหะเนตร์ ร.ต. มานะ กัณหะเนตร์ 211,077 มทบ.31 24 ธ.ค. 2562
912 นาง มลิ เทศใจ พ.ท. เศกสิทธิ์ อัครศิลป์วงศ์ 211,074 มทบ.31 24 ธ.ค. 2562
913 นาง เส้น ไชยน้ำอ้อม ร.ต. สุนทร ไชยน้ำอ้อม 211,074 มทบ.27 24 ธ.ค. 2562
914 นาง หนูทัศน์ บัวแก้ว ร.ต. ณรงค์ชัย บัวแก้ว 211,089 มทบ.24 24 ธ.ค. 2562
915 นาย แผ่น พรมมาก นาย ไชยยันต์ แทนเดช 211,076 มทบ.21 24 ธ.ค. 2562
916 นาง สุ่ม ปุราสะกา ร.ต. สุพล ประทุมรัตน์ 211,076 มทบ.21 24 ธ.ค. 2562
917 นาง ชะอุ่ม เมืองนกเอี้ยง นาง อุษณีลักษณ์ สุพัฒน์ผล 211,077 มทบ.21 24 ธ.ค. 2562
918 นาย ขวัญเมือง ชาวอุทัย พ.ต. ภินันท์ ชาติไทย 211,090 มทบ.13 24 ธ.ค. 2562
919 จ.ส.อ. เทพมงคล แคไธสง นาง กิตยา สุธาวรรณ 210,598 มทบ.25 23 ธ.ค. 2562
920 นาย เหรี่ยง แสงโรจน์ ร.ต. ชูชาติ แสงโรจน์ 211,109 สง.สด.จว.น.น. 23 ธ.ค. 2562