การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
911 นาง เล็ก ขุนนคร ร.ท. ชัยณรงค์ศักดิ์ ขุนนคร 207,077 ร.153 พัน.2 1 พ.ย. 2561
912 นาง เกษร เรืองเดช จ.ส.ท. อิสสระ เรืองเดช 207,278 มทบ.21 1 พ.ย. 2561
913 นาง ฉงน ชำนาญวงษ์ นาง สุรางค์ ลิ้มไพบูลย์วัฒนา 207,540 มทบ.21 1 พ.ย. 2561
914 นาย บุบผา จำวัน จ.ส.ต. จิตรกร แสนวัง 204,419 ม.5 พัน.24 รอ. 1 พ.ย. 2561
915 นาง ลาวัลย์ กันมะ จ.ส.อ. เด่นชัย กันมะ 207,279 ม.3 1 พ.ย. 2561
916 นาย ประเสริฐ เกี่ยวสันเทียะ นาง จวน เกี่ยวสันเทียะ 207,068 พธ.ทบ. 1 พ.ย. 2561
917 นาย ภูมี สุขศรี จ.ส.อ. ธรรมสถิตย์ ดีนุช 207,279 ช.พัน.4 พล.ร.4 1 พ.ย. 2561
918 นาย ค้ำ บุตรวงศ์ ร.อ. นิยม บุตรวงศ์ 207,245 ศฝ.นศท.มทบ.23 1 พ.ย. 2561
919 นาย ประเทือง ภุมมา จ.ส.อ. นิคม บุญส่ง 207,248 ศบบ. 1 พ.ย. 2561
920 นาง อัมพร กำลังยิ่ง ร.ต. วชิระ กำลังยิ่ง 207,246 มทบ.21 1 พ.ย. 2561