การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
911 พ.ท. วัชรินทร์ พิชัย นาง ศุภานัน พิชัย 205,704 มทบ.24 4 ก.ค. 2561
912 พ.ต. ธรรมราช สำเร็จ นาง จรงค์รัตน์ สำเร็จ 205,697 มทบ.13 4 ก.ค. 2561
913 ร.อ. วิลาศ จิตระพันธุ์ นาย ไพโรจน์ จิตระพันธุ์ 25,117 มทบ.42 4 ก.ค. 2561
914 ร.อ. วิลาศ จิตระพันธุ์ นาง มาลี นำนวล 180,117 มทบ.42 4 ก.ค. 2561
915 ร.ต. บุญศรี วิลัยรัตน์ นาง พรรณี วิลัยรัตน์ 205,699 มทบ.22 4 ก.ค. 2561
916 ร.ต. ทองปัน สังสิมมา นาง สาคร สังสิมมา 205,699 มทบ.18 4 ก.ค. 2561
917 ร.ต. ประเดิม แสวงงาม นาง ปริญญฉัฎร พงษ์บรรณิสสร 205,698 มทบ.13 4 ก.ค. 2561
918 ร.ต. ลัดดา ฐานวิเศษ น.ส. อรรณพ ฐานวิเศษ 205,708 มทบ.21 4 ก.ค. 2561
919 นาย สมศักดิ์ แสนทวีสุข ร.ต. นิคม แสนทวีสุข 205,694 มทบ.27 4 ก.ค. 2561
920 นาย บุญมา วงษ์เบาะ น.ส. พรพิมล อ่อนสองชั้น 205,692 มทบ.23 4 ก.ค. 2561