การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
911 นาง สุธรรม คำมีศรีนนท์ ร.อ. ธีระพล คำมีศรีนนท์ 207,553 รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 10 ก.ค. 2562
912 นาง เพชร ละราคี จ.ส.อ. ธงสิน แก้ววิลัย 206,350 ร.3 10 ก.ค. 2562
913 พระ หนูเดช คำสวัสดิ์ จ.ส.ต. ถวิล วินทะไชย 207,552 มทบ.27 10 ก.ค. 2562
914 นาง หนู นาชัยฤทธิ์ จ.ส.อ. บุญชู นาชัยฤทธิ์ 207,551 มทบ.27 10 ก.ค. 2562
915 นาง นาง วินทะไชย นาย ยอด เยาวจตุรัส 66,552 มทบ.27 10 ก.ค. 2562
916 นาง นาง วินทะไชย นาง จุฬาลักษณ์ วินทะไชย 141,000 มทบ.27 10 ก.ค. 2562
917 นาย สนอง เฮงฉั่ว ร.ต. เสนอ เฮงฉั่ว 207,550 มทบ.19 10 ก.ค. 2562
918 นาง ศรีนวล วงศ์แก้วมูล ร.ต. พีรยุทธ อินทร์การทุม 207,565 ม.พัน.12 พล.ม.1 10 ก.ค. 2562
919 นาย ขาว สินธุรักษ์ จ.ส.อ. พินิตย์ อรุณ 207,554 พัน.ปฐบ. 10 ก.ค. 2562
920 นาย สงวน สีสืบมา ร.ต. ดำรงค์ สีสืบมา 207,560 พัน.บ.21 10 ก.ค. 2562