การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
911 จ.ส.อ. นิวรณ์ จิตพิทักษ์ นาง นิยาพร จิตพิทักษ์ 55,571 พัน.สห.41 4 มิ.ย. 2561
912 ส.อ. ปิยะณัฐ รุจิเมธางกูร นาง กมลวรรณ รุจิเมธางกูร 205,704 ร.16 พัน.2 4 มิ.ย. 2561
913 ส.อ. นิมิตร ประดิษฐ์งาม นาย สุภัทร ประดิษฐ์งาม 79,806 พัน.สบร.21 บชร.1 4 มิ.ย. 2561
914 ส.อ. นิมิตร ประดิษฐ์งาม นาง ศิริลักษณ์ ประดิษฐ์งาม 126,000 พัน.สบร.21 บชร.1 4 มิ.ย. 2561
915 ส.อ. ธนพล นาตาแสง น.ส. พวงหยก กอบความดี 100,800 พัน.สต.กส.ทบ. 4 มิ.ย. 2561
916 ส.อ. ธนพล นาตาแสง นาง ปริศนา หาชัยภูมิ 105,022 พัน.สต.กส.ทบ. 4 มิ.ย. 2561
917 ส.ท. สุรเชษฐ์ เวียงคำ น.ส. ไอลดา ทวีทรัพย์ 43,169 สง.สด.จว.ส.น. 4 มิ.ย. 2561
918 ส.ท. สุรเชษฐ์ เวียงคำ นาง สุชานันท์ เวียงคำ 162,766 สง.สด.จว.ส.น. 4 มิ.ย. 2561
919 นาย จำเริญ มณีเลิศ จ.ส.อ. ไกรฤกษ์ มณีเลิศ 205,906 ร.31 พัน.2 รอ. 4 มิ.ย. 2561
920 นาง กาญจนา บุญมา นาย วราพงษ์ บุญมา 205,923 มทบ.33 4 มิ.ย. 2561