การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
911 นาง เอียด ศรีจันทร์ ร.ต. โกมินทร์ เต่าหอม 211,150 มทบ.36 18 พ.ย. 2562
912 นาย สังวาลย์ บุตรศรีโคตร ร.ท. นิคม พนาสิทธิ์ 211,153 มทบ.21 18 พ.ย. 2562
913 นาง สังวาลย์ แจ่มใส จ.ส.อ. อนงค์ ฤาชา 211,158 มทบ.21 18 พ.ย. 2562
914 นาย แสวง แสงสุขศรี ร.ต. ศักดิ์สิทธิ์ แสงสุขศรี 211,154 มทบ.16 18 พ.ย. 2562
915 นาง ต่า หอมวิลัย นาย อัฐพล มีขำ 211,152 มทบ.16 18 พ.ย. 2562
916 นาย ริน อุ่นพรม ร.ต. สุพัฒณ์พล อุ่นพรม 211,155 ป.6 18 พ.ย. 2562
917 นาย สมบูรณ์ จันทร์ชมภู พ.ท. ทวี ทวีสุข 211,152 ทน.2 18 พ.ย. 2562
918 นาง เยาวมาลย์ มาระเนตร์ พ.อ. สุรชัย มาระเนตร์ 211,159 กช. 18 พ.ย. 2562
919 นาย ไล้ ศรีสุข นาง จรูญ บุญประเสริฐ 211,163 มทบ.31 18 พ.ย. 2562
920 นาง ลำใย ปรีการ ร.ต. วิรัตน์ ปรีการ 211,162 มทบ.27 18 พ.ย. 2562