การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
911 น.ต. โสภัณ โพธิจักร์ ร.น. พ.ท. จักรภัณฑ์ โพธิจักร์ 204,124 มทบ.24 19 ก.ย. 2560
912 จ.ส.อ. สมพงษ์ อ่อนตา นาง สังวาลย์ อ่อนตา 203,916 มทบ.13 19 ก.ย. 2560
913 ส.อ. ชนะพันธุ์ พานทอง ร.ต.หญิง นภัสนันท์ พานทอง 204,128 มทบ.13 19 ก.ย. 2560
914 นาย รำ บรรลุ นาง นุชจิรากร อิ่มอ้วน 203,919 คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. 19 ก.ย. 2560
915 นาง ปุ้ย ผาเมืองปัก จ.ส.อ. ดำรงค์ เงสันเทียะ 203,915 ม.พัน.19 พล.ร.9 19 ก.ย. 2560
916 นาง เบญจมาศ คำพิทักษ์ ด.ต. สันทัศน์ คำพิทักษ์ 203,478 มทบ.21 19 ก.ย. 2560
917 นาง บัวซอย ก้อนคำ ร.ต. รัตน์ ต๊ะตา 203,947 มทบ.33 19 ก.ย. 2560
918 นาง นวิภา สินกิ่ง จ.ส.อ. ชัยศักดิ์ สินกิ่ง 203,951 มทบ.29 19 ก.ย. 2560
919 นาง ประทุม ผิวเพ็ง ร.ต. ธรรมนูญ ผิวเพ็ง 203,952 มทบ.36 19 ก.ย. 2560
920 นาง ใย ถ้ำสุธะ พ.ท. สุทัศน์ ถ้ำสุธะ 203,953 มทบ.37 19 ก.ย. 2560