การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
911 อส.ทพ. อัครเดช เลิศอมรศิริ นาง จันทร์จิรา เลิศอมรศิริ 204,489 กรม ทพ.11 17 ม.ค. 2561
912 นาง กลม สีสังข์ จ.ส.อ. บุญมี สีสังข์ 204,770 มทบ.39 17 ม.ค. 2561
913 นาง อุษา หมื่นประจำ จ.ส.อ. ทวัฒน์ หมื่นประจำ 204,770 มทบ.33 17 ม.ค. 2561
914 นาง นงจักร์ สามสูงเนิน น.ส. ภาวิณี บุญทวีวัฒน 204,778 มทบ.21 17 ม.ค. 2561
915 นาง สมศักดิ์ จารุฤกษ์ ร.ต. ประสิทธิ์ จารุฤกษ์ 204,783 มทบ.21 17 ม.ค. 2561
916 นาย จ้อย สติใหม่ นาย บุญส่ง สติใหม่ 204,771 มทบ.21 17 ม.ค. 2561
917 นาง มาลัย แช่มประสิทธิ์ ร.ต. เริงชัย แช่มประสิทธิ์ 204,778 มทบ.16 17 ม.ค. 2561
918 นาง ทูป เตียวตระกูล จ.ส.อ. สมบูรณ์ เตียวตระกูล 204,784 มทบ.16 17 ม.ค. 2561
919 นาง เชิ้ม เพ็ชรทอง จ.ส.อ. อาภรณ์ เพ็ชรทอง 204,783 ศสพ. 17 ม.ค. 2561
920 นาง จงรักษ์ เปิ้นวงศ์ นาย สุพจน์ เปิ้นวงศ์ 204,541 ศอว.ศอพท. 17 ม.ค. 2561