การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
921 นาง ออม เม่นนิ่ม ร.ต. สมบัติ เม่นนิ่ม 203,953 มทบ.21 19 ก.ย. 2560
922 ร.ท. จำเนียร ไชยวงษ์ นาง กนกเนตร โสภณ 203,958 มทบ.31 18 ก.ย. 2560
923 ร.ต. บำรุง สุขม่วง นาง เล็ก สุขม่วง , นาง ดวงทิพย์ ชื่นจิตร์ , นาย พลรบ สุขม่วง 203,713 มทบ.31 18 ก.ย. 2560
924 ร.ต. จตุพล แก้วเกิดมี น.ส. พรศรี พลีดี 203,938 มทบ.310 18 ก.ย. 2560
925 จ.ส.อ. ดำเนิน ช่างวัด น.ส. ทองขาว บุษดีวงค์ 203,939 ป.2 พัน.12 รอ. 18 ก.ย. 2560
926 อส.ทพ. อำพล ฉันทกุลถาวร นาย พะจุวา ฉันทกุลถาวร , ด.ช. ณัฐกิตติ์ ฉันทกุลถาวร 203,716 กรม ทพ.33 18 ก.ย. 2560
927 นาย สมหมาย ไชยเพชร ร.ต. บุญนำ ไชยเพชร 203,936 มทบ.29 18 ก.ย. 2560
928 นาย บุญโฮม ประสีระเตสัง จ.ส.อ. สมพงษ์ ประสีระเตสัง 203,939 มทบ.21 18 ก.ย. 2560
929 นาย ศรี นวลอ่อน ร.ต. สมนิตย์ นวลอ่อน 203,938 มทบ.310 18 ก.ย. 2560
930 นาง บุญยัง เพิ่มเพียร ร.ต. สุรพล เพิ่มเพียร 203,947 มทบ.19 18 ก.ย. 2560