การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
921 นาง เทียน มวลคำลา จ.ส.อ.หญิง กนกภรณ์ ค้ำจุน 207,248 มทบ.34 17 ธ.ค. 2561
922 นาง สมชาติ ไชยหงษ์ จ.ส.อ. จิธคุณ ไชยหงษ์ 207,496 มทบ.27 17 ธ.ค. 2561
923 นาง จุฑาทิพย์ ไข่เพ็ชร ร.ต. ปเวศ ไข่เพ็ชร 207,498 พัน.พัฒนา 1 17 ธ.ค. 2561
924 นาย โกสุม สมประสงค์ นาย เกษม สมประสงค์ 207,468 รวท.อท.ศอพท. 17 ธ.ค. 2561
925 นาง สมศรี ปินตา ร.ท. สมศักดิ์ อ้นชู 207,737 มทบ.33 17 ธ.ค. 2561
926 นาง คำ ทิพย์อินทร์ น.ส. อำไพ ทิพย์อินทร์ 9,628 มทบ.33 17 ธ.ค. 2561
927 นาง คำ ทิพย์อินทร์ นาง อัมพร อินทรเคหา 9,628 มทบ.33 17 ธ.ค. 2561
928 นาง คำ ทิพย์อินทร์ นาย สกล ทิพย์อินทร์ 9,628 มทบ.33 17 ธ.ค. 2561
929 นาง คำ ทิพย์อินทร์ นาย มณเฑียร ทิพย์อินทร์ 9,628 มทบ.33 17 ธ.ค. 2561
930 นาง คำ ทิพย์อินทร์ น.ส. ทศพร ทิพย์อินทร์ 9,628 มทบ.33 17 ธ.ค. 2561