การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
921 นาง วรรณดี วัฒนสิทธิ์ น.ส. นิชาภา โสขะรัตน์ 202,991 มทบ.41 17 ม.ค. 2561
922 นาง บุญตาม ต่อโชติ จ.ส.อ. พีระพงษ์ ต่อโชติ 204,763 มทบ.22 17 ม.ค. 2561
923 นาง ไข จันละบุตร ร.ต. สมบูรณ์ นรสาร 204,830 สง.สด.จว.ย.ส. 17 ม.ค. 2561
924 นาง สำอาง กุลคง นาง ธรรมภรณ์ สวัสดี 204,828 สง.สด.จว.พ.ช. 17 ม.ค. 2561
925 นาย แก้ว ช่างจงประดิษฐ์ นาง น้องใหม่ เหรียญประชา 204,806 รวท.อท.ศอพท. 17 ม.ค. 2561
926 นาง อำภาศ แซ่โค้ว นาง วิยดา มุจจลินทร์ 204,804 มทบ.44 17 ม.ค. 2561
927 นาง สุแก้ว ใจปัญญา ส.อ. ทาน ใจปัญญา 204,809 มทบ.33 17 ม.ค. 2561
928 นาย มอน อูปคำ พ.อ. จำนงค์ อูปคำ 204,810 มทบ.33 17 ม.ค. 2561
929 นาง สี รัตนศรี ร.ต. สมบูรณ์ เศรษฐนันท์ 204,810 มทบ.27 17 ม.ค. 2561
930 นาย อาบศักดิ์ แสนสวาท จ.ส.อ. อลงกรณ์ แสนสวาท 201,465 มทบ.24 17 ม.ค. 2561