การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
921 จ.ส.ท. อภิชาติ ห้องเม่ง นาง อรษา รองรัตน์ 40,737 ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4 9 เม.ย. 2563
922 จ.ส.ท. อภิชาติ ห้องเม่ง น.ส. ปวีณา ทองมี 169,400 ช.พัน.401 พล.พัฒนา 4 9 เม.ย. 2563
923 ส.อ. สุนทร เกตุทอง นาย สกล เกตุทอง 203,501 มทบ.15 9 เม.ย. 2563
924 นาย บุญกรรณ์ ผาสีกาย จ.ส.อ. ปิยะพงษ์ พิมโคตร 210,677 ร.3 พัน.1 9 เม.ย. 2563
925 นาย วิวัฒน์ นรากร นาง เพ็ญแข นรากร 211,154 มทบ.24 9 เม.ย. 2563
926 นาง สงวนศรี พิพิธพล ร.ต. สุมิตร พิพิธพล 210,878 มทบ.21 9 เม.ย. 2563
927 นาง ทองดี ส้มเกลี้ยง จ.ส.อ. ศิริชัย จันทร์เรือง 211,158 ม.5 รอ. 9 เม.ย. 2563
928 นาง อรทัย อยู่คุ้ม จ.ส.อ. ยุทธการ อยู่คุ้ม 211,157 พัน.ปจว. 9 เม.ย. 2563
929 นาง ประกอบ พังยาง ร.อ. สุพิศ พังยาง 211,156 พัน.ปจว. 9 เม.ย. 2563
930 นาง นุ่น สังวิบุตร ร.ต. วีระพล เคแสง 211,140 มทบ.27 9 เม.ย. 2563