การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
921 จ.ส.อ. พิทักษ์ กุลหกูล นาง วารี แก้วศรีทอง 205,522 ทภ.3 12 มี.ค. 2561
922 จ.ส.อ. วิสุทธิ์ ไชยวงค์ นาง ยงค์ ไชยวงค์ , นาย สุริยา ไชยวงค์ , นาย วราชัย ไชยวงค์ 205,554 มทบ.33 12 มี.ค. 2561
923 จ.ส.ต. ถวัลย์ สุริต นาง ละไม สุริต 205,794 มทบ.31 12 มี.ค. 2561
924 ส.ต. รณรงค์ ชูใจ นาง ลัดดาวัลย์ ชูใจ 205,576 ร.21 พัน.3 รอ. 12 มี.ค. 2561
925 อส.ทพ. สวัสดิ์ โพยประโคน นาง ประทุมพร โพยประโคน 189,944 กรม ทพ.26 12 มี.ค. 2561
926 อส.ทพ. วรากร จันทรัตนา น.ส. สุนิสา เขียวขำ 204,825 กรม ทพ.33 12 มี.ค. 2561
927 อส.ทพ. วรากร จันทรัตนา น.ส. สุนิสา เขียวขำ 204,825 กรม ทพ 12 มี.ค. 2561
928 นาย สร้อย แสงแก้ว จ.ส.อ. สด แสงแก้ว 206,027 มทบ.35 12 มี.ค. 2561
929 นาง คำพู บ่อคำเกิด ส.อ. วีระพล บ่อคำเกิด 205,788 มทบ.24 12 มี.ค. 2561
930 นาง ตุ่นแก้ว สีทอง จ.ส.อ. กรีพล วิสาการ 203,044 มทบ.21 12 มี.ค. 2561