การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
921 นาง แก้ว สีบัว จ.ส.อ. ธงชัย สีบัว 207,248 ม.4 พัน.5 รอ. 1 พ.ย. 2561
922 น.ส. เชื้อ มามาตร ส.อ. นิทัศน์ จารย์อุปการะ 207,039 กรม สน.พล.ร.9 1 พ.ย. 2561
923 นาย สมพล วิเศษ จ.ส.อ. พิทักษ์ชัย วิเศษ 207,253 สง.สด.จว.อ.ต. 1 พ.ย. 2561
924 นาง บุญมา เพ็ชร์งาม นาย หยุด เพ็ชร์งาม 207,516 รร.ป.ศป. 1 พ.ย. 2561
925 นาง ลำดวน ธรรมศิลป์ ร.ต. ธีระพงศ์ ธรรมศิลป์ 207,254 มทบ.210 1 พ.ย. 2561
926 นาง พรั่ง เจริญสุข นาง ชวนันท์ เจริญสุข 207,267 มทบ.42 1 พ.ย. 2561
927 นาง นิด บุญยะพรหม น.ส. บุษยานุข บุญยะพรหม 207,262 มทบ.27 1 พ.ย. 2561
928 นาง นาง วิจิตรพจน์ นาง ไสว สุภาพ 207,265 มทบ.27 1 พ.ย. 2561
929 นาง หนูวาส รินทร์เพ็ง นาง บุญเฮียง พาไทสง 207,268 มทบ.24 1 พ.ย. 2561
930 นาง พิศวงค์ วิเลศ นาง พวงเพชร วิเลศ 207,057 มทบ.24 1 พ.ย. 2561