การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
921 นาง สมบัติ สีเรือง นาง สมบูรณ์ ภู่แก้ว 207,559 คส.สพ.ทบ. 10 ก.ค. 2562
922 ร.ท. พิชัย อุระแสง นาง วิราวรรณ์ อุระแสง 207,574 มทบ.210 9 ก.ค. 2562
923 ร.ต. อินสอน ธุวะคำ น.ส. สุรีย์พร ธุวะคำ 207,576 มทบ.37 9 ก.ค. 2562
924 ร.ต. สุรมนต์ เทพเชาว์นะ นาง พรทิพย์ เทพเชาว์นะ 207,315 มทบ.32 9 ก.ค. 2562
925 ร.ต. ประเสริฐ หงษ์คำ นาย อุกฤษฎ์ หงษ์คำ 15,777 มทบ.23 9 ก.ค. 2562
926 ร.ต. ประเสริฐ หงษ์คำ นาง สำราญ หงษ์คำ 175,777 มทบ.23 9 ก.ค. 2562
927 ร.ต. ประเสริฐ หงษ์คำ นาย ธรรมลักษณ์ หงษ์คำ 15,777 มทบ.23 9 ก.ค. 2562
928 ร.ต. ประเวช ซ้อนมณี น.ส. นิลาวัลย์ ซ้อนมณี 207,581 มทบ.32 9 ก.ค. 2562
929 ร.ต. หนูพร ชัยลี นาง วิไล ชัยลี 207,577 มทบ.24 9 ก.ค. 2562
930 ร.ต. สมาน มะลิพันธุ์ นาย พีรพัฒน์ มะลิพันธุ์ 207,579 มทบ.16 9 ก.ค. 2562