การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
921 พ.ท. อุกฤษ วิสิทธิ์วงษ์ จ.ส.อ. วศิน วิสิทธิ์วงษ์ 207,352 พัน.ขส.23 บชร.3 15 มี.ค. 2562
922 พ.อ. ถนอม สุวรรณธรรม นาง พีระพร สุวรรณธรรม 207,794 มทบ.13 15 มี.ค. 2562
923 พ.ท.หญิง สาคร ชนะชัย พ.ต.หญิง กัลยา ดวงทอง 207,805 มทบ.22 15 มี.ค. 2562
924 พ.ท. สมนึก คีรินทร์นนท์ นาย เลอสรรค์ คีรินทร์นนท์ 28,897 มทบ.41 15 มี.ค. 2562
925 พ.ท. สมนึก คีรินทร์นนท์ นาง ประดับ คีรินทร์นนท์ 178,897 มทบ.41 15 มี.ค. 2562
926 พ.ต. ราเชนต์ เมืองมา น.ส. สาวิตรา เมืองมา 207,810 มทบ.32 15 มี.ค. 2562
927 ร.ต. สมหมาย ธำรงโชติ นาง บุษบา เอมะสุวรรณ 207,788 มทบ.16 15 มี.ค. 2562
928 ร.ต. สุเมธ อรุณรัตน์ นาง จรรยา อรุณรัตน์ 207,787 มทบ.13 15 มี.ค. 2562
929 ร.ต. สำรอง ศรีระธุ นาย สงกรานต์ ศรีระธุ 207,793 มทบ.13 15 มี.ค. 2562
930 ร.ต. สุทธิรักษ์ นนท์ทอง นาง ทิพยา นนท์ทอง 207,800 มทบ.17 15 มี.ค. 2562