การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
921 นาง จงกลณี เกษร ส.อ. วสันต์ เกษร 205,693 พล.ม.1 4 ก.ค. 2561
922 นาง จันทร์ศรี วงศ์อินถา นาง อุษณีย์ วงศ์อินถา 13,871 ป.พัน.7 พล.ร.7 4 ก.ค. 2561
923 นาง จันทร์ศรี วงศ์อินถา นาย สมบูรณ์ วงศ์อินถา 13,871 ป.พัน.7 พล.ร.7 4 ก.ค. 2561
924 นาง จันทร์ศรี วงศ์อินถา นาง ศรีวิไล สูนย์พรหม 13,871 ป.พัน.7 พล.ร.7 4 ก.ค. 2561
925 นาง จันทร์ศรี วงศ์อินถา นาง พิสมัย อินถา 13,871 ป.พัน.7 พล.ร.7 4 ก.ค. 2561
926 นาง จันทร์ศรี วงศ์อินถา จ.ส.ต. พลากร อินถา 150,000 ป.พัน.7 พล.ร.7 4 ก.ค. 2561
927 นาย สวัสดิ์ ชินโคตร ร.ท. วุฒิชาติ ชินโคตร 205,923 ป.6 พัน.106 4 ก.ค. 2561
928 นาง วิไล พรหมสุข นาง วัชราภรณ์ กิจจานนท์ 205,698 มทบ.18 4 ก.ค. 2561
929 นาง เจือ ภาคภูมิ นาง นิชดาวรินทร์ ภาคภูมิ 205,703 มทบ.17 4 ก.ค. 2561
930 นาง บัวรม มะหิงสิบ จ.ส.อ. ณรงค์ศักดิ์ สุริยรักษ์ 205,702 มทบ.17 4 ก.ค. 2561