การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
921 นาย สังวาร ศรีวะรมย์ นาง คำสี ศรีวะรมย์ 205,922 มทบ.27 4 มิ.ย. 2561
922 นาง บุญเลี้ยง พวงผะกา นาย พุทธิศักดิ์ พวงผะกา 205,921 มทบ.22 4 มิ.ย. 2561
923 นาง สมาน ปล้องทอง นาง สมพร กาญจนาศรี 205,920 มทบ.13 4 มิ.ย. 2561
924 นาย อนงค์ ภิรมย์กิจ นาง ชุติญา วงษ์พันธุ์ 205,703 กช. 4 มิ.ย. 2561
925 นาง สกุล กะขันรัมย์ จ.ส.อ. อำนาจ กะชันรัมย์ 205,905 ร.31 พัน.2 รอ. 4 มิ.ย. 2561
926 น.ส. ระเบียบ ชัดชุ่ม นาย เจริญ ชัดชุ่ม 205,910 มทบ.16 4 มิ.ย. 2561
927 นาย ชิต ผลลำใย จ.ส.อ. วันชัย ผลลำใย 205,703 พัน.พัฒนา 2 4 มิ.ย. 2561
928 นาย อาภัย สุพรรณชนะบุรี นาง อารีรัตน์ ศรีจันทร์ทอง 205,704 ช.พัน.5 พล.ร.5 4 มิ.ย. 2561
929 นาง มะลิ จิตอนุกูล พ.ท. ธนกร จิตอนุกูล 205,705 กช. 4 มิ.ย. 2561
930 นาย หนูพัฒน์ บัณฑิตพุฒ ร.ต. เสวก บัณฑิตพุฒ 205,812 มทบ.23 4 มิ.ย. 2561