การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
921 นาง วิเศษ คำใบ นาง อุบลรัตน์ ประกอบศรี 13,587 ร.8 พัน.2 23 ธ.ค. 2562
922 นาง วิเศษ คำใบ นาง อารี น้อยพรม 13,587 ร.8 พัน.2 23 ธ.ค. 2562
923 นาง วิเศษ คำใบ นาย พนัส คำใบ 13,587 ร.8 พัน.2 23 ธ.ค. 2562
924 นาง วิเศษ คำใบ จ.ส.อ. พงษ์เทพ คำใบ 142,930 ร.8 พัน.2 23 ธ.ค. 2562
925 นาง วิเศษ คำใบ นาง ทัศนีพร กิตตะวงศ์ 13,587 ร.8 พัน.2 23 ธ.ค. 2562
926 นาง วิเศษ คำใบ นาง กิมลอน ขันทะชา 13,587 ร.8 พัน.2 23 ธ.ค. 2562
927 นาย มา สรรณรงค์ ร.ท. อมร พัฒทวี 211,105 มทบ.18 23 ธ.ค. 2562
928 นาง แพ แก้วนิยม จ.ส.อ. สงกรานต์ แก้วนิยม 211,106 มทบ.17 23 ธ.ค. 2562
929 นาง เร็จ สัมมาวาจา จ.ส.อ. ขวัญชัย สัมมาวาจา 211,107 ม.พัน.12 พล.ม.1 23 ธ.ค. 2562
930 นาย สมาน เผือกขันหมาก จ.ส.ท. จันทร์หา มีนทะระ 211,108 พัน.ปจว. 23 ธ.ค. 2562