การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
931 นาง ทองคำ แก้วแก้ว จ.ส.อ. สุไพรัตน์ แก้วแก้ว 211,107 พัน.ขส.23 บชร.3 23 ธ.ค. 2562
932 นาง เจริญ มากเมือง ร.ต. ชูเกียรติ สุดจิตร์ 211,110 ทภ.3 23 ธ.ค. 2562
933 นาย จงกล สังข์กลาง พ.ท. สรชัย สังข์กลาง 211,109 ทภ.2 23 ธ.ค. 2562
934 พ.ต. สุรพล ชิดชอบ นาย พงศกานต์ ชิดชอบ 211,128 มทบ.25 19 ธ.ค. 2562
935 พ.ต. จำนงค์ เกตุสมบูรณ์ นาง วรรณา เกตุสมบูรณ์ 211,128 มทบ.19 19 ธ.ค. 2562
936 ร.ต.ต. สุรพล มาสขาว ส.อ. ธเนศพล บุรินทร์ 211,129 มทบ.22 19 ธ.ค. 2562
937 จ.ส.อ. สมชาย วรรณเวศ นาง ส้ม มูลมี 207,139 มทบ.22 19 ธ.ค. 2562
938 จ.ส.อ. สวัสดิ์ วอนแจ่ม นาง กนกกร นามบุปผา 211,112 มทบ.16 19 ธ.ค. 2562
939 อส.ทพ. ธนพล พรหมดำ นาง นิราภร พรหมดำ 211,117 กรม ทพ.41 19 ธ.ค. 2562
940 นาย วัง สร้อยสูงเนิน จ.ส.อ. คมสันต์ สร้อยสูงเนิน 210,863 ศปภอ.ทบ.2 19 ธ.ค. 2562