การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
931 ร.ต. พีระวัฒน์ ศรีบุรินทร์ นาง สุธาวี ศรีบุรินทร์ 51,925 มทบ.23 30 พ.ค. 2561
932 ร.ต. สืบพงษ์ วัฒนสุข นาย ดำเนิน วัฒนสุข 205,780 มทบ.22 30 พ.ค. 2561
933 จ.ส.อ. พิภู นจันทรเกษร นาง จามรี นจันทรเกษร 205,982 สง.สด.จว.ส.ค. 30 พ.ค. 2561
934 จ.ส.อ. ไกรวุฒิ วรรณชัย นาย บุญเพียร วรรณชัย 205,779 ส.พัน.23 ทภ.3 30 พ.ค. 2561
935 จ.ส.อ. สมศักดิ์ ดาทุมมา นาง ส่าน ดาทุมมา 137,875 ร.16 พัน.3 30 พ.ค. 2561
936 จ.ส.อ. สมศักดิ์ ดาทุมมา นาง วรนิตย์ ดาทุมมา 67,900 ร.16 พัน.3 30 พ.ค. 2561
937 จ.ส.อ. ชัยพร เพชรเชย นาง กัลยา เพชรเชย 205,779 มทบ.41 30 พ.ค. 2561
938 จ.ส.อ. เกรียงศักดิ์ ทองดีนอก นาง ศรีใส ทองดีนอก 149,460 พัน.สห.21 30 พ.ค. 2561
939 จ.ส.อ. เกรียงศักดิ์ ทองดีนอก ร.ต. ทวี ทองดีนอก 56,314 พัน.สห.21 30 พ.ค. 2561
940 นาง ตุ๊ กิเกียน จ.ส.อ. ชาติ กิเกียน 205,771 มทบ.36 30 พ.ค. 2561