การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
931 นาย ประสิทธิ์ พุ่มสำเภา ร.ต. ประสาท พุ่มสำเภา 205,703 มทบ.13 4 ก.ค. 2561
932 นาย บุญลอม ปินกันทา ร.อ. มนตรี ปินกันทา 205,956 สง.สด.จว.ล.พ. 4 ก.ค. 2561
933 นาง อ่อน ประสงค์สุข ร.ท. สิรชัย บุญสุข 205,941 รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม 4 ก.ค. 2561
934 นาย หลาน ฟองกันทา จ.ส.อ. สันติ สกุณา 205,732 มทบ.32 4 ก.ค. 2561
935 นาย หนอ เสนามาตย์ ร.ต. ทองหล่อ เสนามาตย์ 205,710 มทบ.27 4 ก.ค. 2561
936 นาง ฟอง แสงชาติ นาง สิริมา อาชญาทา 205,730 มทบ.22 4 ก.ค. 2561
937 นาย พัฒน์ สุทธะสาร ร.ต. สถาพร เชิงหอม 205,709 มทบ.21 4 ก.ค. 2561
938 นาย วันทอง กิ่งพูด นาง สุดใจ แก้วทองคำ 205,708 มทบ.13 4 ก.ค. 2561
939 นาง ทองม้วน ฉัตรตะขบ จ.ส.อ. สายัน จันทร์สมัคร 199,543 ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ. 4 ก.ค. 2561
940 นาย ยอด บุญยืน ร.ท. นิกร บุญยืน 205,712 พัน.สพ.กระสุน 23 4 ก.ค. 2561