การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
931 นาง เหลือ พิทยภูวไนย จ.ส.อ. นิกร พิทยภูวไนย 207,741 มทบ.21 22 มี.ค. 2562
932 นาง สร้อย จันแหล่ ร.ท. สุทธิ จันแหล่ 207,740 มทบ.21 22 มี.ค. 2562
933 นาง ศรีวรรณ วิริยะกิจ ร.ต. เชษฐ์ วิริยะกิจ 207,755 มทบ.21 22 มี.ค. 2562
934 นาย ระเด่น อ่ำสำอาง จ.ส.อ. สมชาย แก้วสุกใส 207,745 ม.4 พัน.11 รอ. 22 มี.ค. 2562
935 นาง อุดม ปาปะโน ร.ต. สมควร ปาปะโน 207,746 พล.ม.1 22 มี.ค. 2562
936 นาง คำผวน มังจันทึก นาง เนตรนภา มังจันทึก 158,123 พล.ม.1 22 มี.ค. 2562
937 นาง คำผวน มังจันทึก ร.ต. สุชาติ มังจันทึก 49,623 พล.ม.1 22 มี.ค. 2562
938 น.ส. ปนัดดา หงสะมัต นาง กาญจนา เสมพูน 187,242 พธ.ทบ. 22 มี.ค. 2562
939 นาง สายหร่าย พุฒซ้อน จ.ส.อ. เกียรติ์รัตน์ พุฒซ้อน 103,742 พัน.บ.1 22 มี.ค. 2562
940 นาง สายหร่าย พุฒซ้อน นาง นงลักษณ์ สอาดนวม 103,742 พัน.บ.1 22 มี.ค. 2562