การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
931 นาง บาหยัน จอดกระโทก ร.ต. ธัชชัย วีระชัย 204,804 มทบ.21 17 ม.ค. 2561
932 นาย สวา ซุ้ยไกร จ.ส.อ. นิคขรณ์ ซุ้ยไกร 204,589 มทบ.21 17 ม.ค. 2561
933 นาง สิรินพร ชุ่มบุญชู นาย ถวิลย์ เหล็กเพชร , น.ส. จุฑารัตน์ ชุ่มบุญชู 204,338 ร.19 พัน.3 17 ม.ค. 2561
934 นาง วาด ทองสุก ร.ท. พัฒนทรัพย์ ทิติรัตน์วรโชติ 204,789 มทบ.35 17 ม.ค. 2561
935 นาง สมพาศ ขุนมนเทียน อส.ทพ. ประเสริฐศักดิ์ ขุนมนเทียน 204,788 กรม ทพ.41 17 ม.ค. 2561
936 นาง สวาท หาธรรม จ.ส.อ. สมพิศ สร้อยบาง 204,806 ศป. 17 ม.ค. 2561
937 นาง วิเชียร วงศ์กาฬสินธุ์ ร.ต. สุรเชษฐ์ อินทิแสน 204,811 มทบ.29 17 ม.ค. 2561
938 น.ส. ภมรรัตน์ ดีเกิดสุข พ.ท. สมชาย ดีเกิดสุข 204,812 มทบ.21 17 ม.ค. 2561
939 นาย ประยูร สุดาปัน นาง ประภาศรี อุดม 204,812 มทบ.25 17 ม.ค. 2561
940 นาย ทองสี เสนากิจ จ.ส.อ. สุชาติ เสนากิจ 204,574 สง.สด.จว.ก.ส. 17 ม.ค. 2561