การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
931 นาง ดี ปัตตาเน ร.ต. ประเสริฐ ปุริสมัย 211,154 มทบ.21 9 เม.ย. 2563
932 นาง จาบ รมยาคม นาย สามิตร รมยาคม 211,151 มทบ.21 9 เม.ย. 2563
933 นาย แสวง ทัพพรม นาย ทวีรักษ์ ทัพพรม 199,308 กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. 9 เม.ย. 2563
934 นาง พิกุล เจริญศรี นาย ภาคภูมิ เจริญศรี 211,141 มทบ.19 9 เม.ย. 2563
935 นาง ผาลำ พละสุข นาง กัญจนา พละสุข 211,145 มทบ.17 9 เม.ย. 2563
936 นาง ขันทอง แตงรัตนา นาง ขนิษฐา อ่อนภูเขา 211,141 มทบ.17 9 เม.ย. 2563
937 นาง ก่วง อินทร์โคกสูง จ.ส.อ. สุวรรณ อินทร์โคกสูง 46,170 ศปภอ.ทบ.2 9 เม.ย. 2563
938 นาง ก่วง อินทร์โคกสูง นาย จรูญ อินทร์โคกสูง 164,685 ศปภอ.ทบ.2 9 เม.ย. 2563
939 นาง ประจวบ โพธินาม จ.ส.อ. วัฒนพงศ์ โพธินาม 211,143 ร.31 พัน.2 รอ. 9 เม.ย. 2563
940 นาง วรรณา สุวรรณหงษ์ พ.อ. วันชาติ สุวรรณหงษ์ 211,143 มทบ.15 9 เม.ย. 2563