การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
931 นาง คำ ทิพย์อินทร์ นาย ขันแก้ว ทิพย์อินทร์ 9,628 มทบ.33 17 ธ.ค. 2561
932 นาง คำ ทิพย์อินทร์ น.ส. กันตยา อินทรเคหา 149,700 มทบ.33 17 ธ.ค. 2561
933 นาง จันทร์ ยิ่งนอก ร.ต. อำไพ ยิ่งนอก 207,479 มทบ.23 17 ธ.ค. 2561
934 นาง สังวาลย์ เคียงจัตุรัส ร.ต. สมคิด เคียงจัตุรัส 207,478 มทบ.21 17 ธ.ค. 2561
935 นาง ทองคำ ชูเกษร พ.อ. อดุลย์ ชูเกษร 207,469 มทบ.18 17 ธ.ค. 2561
936 นาย สุคล พันธชุม จ.ส.ต. นัฐวุฒิ พันธชุม 207,471 ม.6 พัน.21 17 ธ.ค. 2561
937 นาง ก่อง ไขประภาย จ.ส.อ. วิชาญ ไขประภาย 207,486 สง.สด.จว.ส.น. 17 ธ.ค. 2561
938 นาย วร จำปาโท จ.ส.ต. สมพร จำปาโท 207,486 ร้อย.ฝรพ.2 17 ธ.ค. 2561
939 นาง จันทร์สม วงศ์ลือโลก น.ส. จันทร์สวย สุภาวรรณ์ 207,478 มทบ.37 17 ธ.ค. 2561
940 นาง สี ระวังถ้อย พ.ท. เกษม ระวังถ้อย 207,482 มทบ.32 17 ธ.ค. 2561