การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
931 นาย นนท์ ผูกจิตร์ จ.ส.อ. อุดมศิลป์ มงคลไพศาลกิจ 207,266 ม.2 พัน.7 1 พ.ย. 2561
932 นาย ส่วน วันคำ อส.ทพ. สุรเชษฐ์ วันคำ 207,266 กรม ทพ.21 1 พ.ย. 2561
933 นาย จังหวัด เบญมาตย์ ร.ต. ปริญญา เบญมาตย์ 139,372 ร.16 พัน.3 1 พ.ย. 2561
934 นาย จังหวัด เบญมาตย์ จ.ส.อ. ธนกร เบญมาตย์ 67,900 ร.16 พัน.3 1 พ.ย. 2561
935 นาง บัวล้อม เขื่อนอ้น ร.ต. สุรพล ยาบัว 207,273 มทบ.38 1 พ.ย. 2561
936 นาง ดา ยะมงคล ร.ต. ปัญญา ยะมงคล 207,271 มทบ.37 1 พ.ย. 2561
937 นาง มาลี เร่งเร็ว พ.ท. นิคม กันทะวงศ์ 207,282 มทบ.310 1 พ.ย. 2561
938 นาง บุ่น แก้วบริบัตร ร.ต. สุทิน แก้วบริบัตร 207,281 มทบ.210 1 พ.ย. 2561
939 พ.ท. วิเชียร หินแก้ว น.ส. ปนาวดี หินแก้ว 207,324 มทบ.22 26 ต.ค. 2561
940 พ.ท. พิชิต พวงมาลัย นาง มณฑาทิพย์ พวงมาลัย 207,290 มทบ.17 26 ต.ค. 2561