การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
931 จ.ส.อ. สมหวัง ชาดิษฐ์ นาง เนตรนภา ชาดิษฐ์ 183,040 มทบ.33 9 ก.ค. 2562
932 จ.ส.อ. สมหวัง ชาดิษฐ์ ด.ญ. หทัยรัตน์ ชาดิษฐ์ 12,036 มทบ.33 9 ก.ค. 2562
933 จ.ส.อ. สมหวัง ชาดิษฐ์ น.ส. ดลยา ชาดิษฐ์ 12,036 มทบ.33 9 ก.ค. 2562
934 จ.ส.อ. ปิยะ คำงาม นาง คมคาย คำงาม 207,321 พัน.สบร.กรม สน.พล.ร.15 9 ก.ค. 2562
935 จ.ส.อ. พิพัฒน์ วงศ์มูล นาง ทองใบ วงศ์มูล 207,582 รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี 9 ก.ค. 2562
936 จ.ส.อ. วัลลภ จาดเงิน น.ส. ปสฎา จาดเงิน 207,565 ป.2 พัน.21 รอ. 9 ก.ค. 2562
937 ส.อ. สุริยา แสงวรรณ นาง อำพร แสงวรรณ 207,544 มทบ.33 9 ก.ค. 2562
938 นาย สมชาย ซาผู ร.ต. ปริญญา คำเกาะ 207,575 มทบ.29 9 ก.ค. 2562
939 นาง อุบล เสนายอด ว่าที่ ร.ต. ศักดิ์ชัย เสนายอด 207,577 มทบ.24 9 ก.ค. 2562
940 นาง อรทัย ปัจชามาตย์ พ.ท. พินิจพงษ์ ปัจชามาตย์ 207,583 มทบ.24 9 ก.ค. 2562