การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
931 นาย ประยงค์ ดีวงศ์ นาง จินตนาพัฒน์ เพ็ชรสังหาร 203,950 มทบ.210 18 ก.ย. 2560
932 นาง เอม รัตนวงษ์ นาย ชัชวาล มาสลิ , นาง บังอร เค้าโนนกอก 203,955 กสษ.2 กส.ทบ. 18 ก.ย. 2560
933 นาง สมจิต ชวลิต จ.ส.อ. อมร ชวลิต 203,954 ช.พัน.52 ช.1 รอ. 18 ก.ย. 2560
934 นาย ลม ดีสุภาพ นาง นิยม สมาคม 203,959 ร.153 พัน.1 18 ก.ย. 2560
935 นาง มาลิน นักธรรม จ.ส.อ. ศิริศักดิ์ นักธรรม 203,959 พัน.ซบร.21 บชร.1 18 ก.ย. 2560
936 นาง สมบุญ คำยศ จ.ส.อ. สัมฤทธิ์ คำยศ 203,960 ม.พัน.30 พล.ร.2 รอ. 18 ก.ย. 2560
937 นาง โอได วงษ์สารี จ.ส.ต. ณฐกร วงษ์สารี 203,961 มทบ.13 18 ก.ย. 2560
938 นาง ไปล่ อินทะชื่น ว่าที่ ร.ต. วันชัย อินทะชื่น 204,171 ส.พัน.4 18 ก.ย. 2560
939 ร.ต. แก้ว อยู่รัมย์ นาง เสาวลักษณ์ ปรีชานนท์ 203,797 มทบ.21 14 ก.ย. 2560
940 ร.ต. สมมารถ ชนีวงษ์ นาง นพมาศ ชนีวงษ์ 204,023 มทบ.22 14 ก.ย. 2560