การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
931 ร.ต. ประเคน ลืนคำ นาง ละออ ลืนคำ 210,913 สง.สด.จว.ม.ส. 14 พ.ย. 2562
932 ส.ท. พบธรรม คำอ่อนดี น.ส. พรหมพร คงเนตร 211,170 ช.พัน.4 พล.ร.4 14 พ.ย. 2562
933 น.ส. อัมพร ดวงทิพย์ น.ส. รวิสุดา แจ่มแสงอรุณ 202,104 รพ.ค่ายสุรนารี 14 พ.ย. 2562
934 นาย สมพงษ์ ชนะเคราะห์ จ.ส.อ. แดง แก่นจันทร์ 211,170 ร.6 พัน.1 12 พ.ย. 2562
935 นาย ใบ บัวระพา จ.ส.อ. สุจิน จันทรเสนา 211,175 ร.13 พัน.2 14 พ.ย. 2562
936 นาง คำแพง เฉลียวศิลป์ พ.อ. ประวัติ จารุตัน 211,174 ม.6 14 พ.ย. 2562
937 พ.ท. มนัส เพ็ชรเสนา นาย ธรรมนูญ เพ็ชรเสนา 211,196 มทบ.13 12 พ.ย. 2562
938 ร.ต. ดีกรี ทับสีรัตน์ นาง สมใจ ทับสีรัตน์ 112,000 สง.สด.จว.ร.น. 12 พ.ย. 2562
939 ร.ต. ดีกรี ทับสีรัตน์ น.ส. วันวิสา ทับสีรัตน์ 99,213 สง.สด.จว.ร.น. 12 พ.ย. 2562
940 ร.ต. บุญเกื้อ พรมกูล นาง นิภา พรมกูล 208,259 มทบ.42 12 พ.ย. 2562