การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
941 นาง ผ่องศรี ดวงมณี ร.ต. วุฒิชัย ดวงมณี 207,480 มทบ.32 17 ธ.ค. 2561
942 นาย พินิจ เพ็ชรแบน ส.ต. จารุวัตร เพ็ชรแบน 202,017 มทบ.31 17 ธ.ค. 2561
943 นาง ประจง บุญขวัญ พ.ต. สงบ บุญขวัญ 207,473 มทบ.23 17 ธ.ค. 2561
944 นาง ดวง ลุนใต้ จ.ส.อ. สมพงษ์ กะลาม 207,480 มทบ.23 17 ธ.ค. 2561
945 นาง เลี้ยง แสงเดือน น.ส. เกศิณี คนชัยภูมิ 207,481 มทบ.21 17 ธ.ค. 2561
946 นาง ช่อ ไพเกาะ ร.ต. เฉลิม ไพเกาะ 207,482 มทบ.21 17 ธ.ค. 2561
947 พ.ต. พัฒนพร ทองสุก นาง พัชรมณฑ์ กรอบจินดา 207,494 มทบ.18 14 ธ.ค. 2561
948 ร.ต. อนุมาน เลิศสงคราม น.ส. มินตรา เลิศสงคราม 14,373 มทบ.29 14 ธ.ค. 2561
949 ร.ต. อนุมาน เลิศสงคราม นาย ภาณุวงศ์ เลิศสงคราม 14,373 มทบ.29 14 ธ.ค. 2561
950 ร.ต. อนุมาน เลิศสงคราม นาง บุญมี เลิศสงคราม 14,373 มทบ.29 14 ธ.ค. 2561