การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
941 นาย หนูตาล มิไพทูรย์ พ.ต. ประมุข ทองเปรียบ 205,817 มทบ.26 4 มิ.ย. 2561
942 นาง ไสว อินรันต์ จ.ส.อ. วิวัฒน์ อินรันต์ 205,816 บชร.3 4 มิ.ย. 2561
943 นาย แฝง อำพะวัน ร.ต. ไสว อำพะวัน 205,797 ส.พัน.5 พล.ร.5 4 มิ.ย. 2561
944 นาย พิส อารีกุล ร.ต. โยธิน อารีกุล 206,008 ร.6 4 มิ.ย. 2561
945 นาย ทา วงศ์พรม นาง พรรณี วงศ์พรม 205,793 มทบ.32 4 มิ.ย. 2561
946 นาง นาง บุญกอง ร.ท. พิพัฒน์ นนทะชัย 205,798 มทบ.29 4 มิ.ย. 2561
947 นาย ไสว พึ่งอ่อน ร.อ. พิเชษฐ พึ่งอ่อน 205,799 พัน.ปจว. 4 มิ.ย. 2561
948 นาง สุวภัทร ชื่นจิตต์ นาย สมพร ชื่นจิตต์ 205,799 พธ.ทบ. 4 มิ.ย. 2561
949 นาง เล็ก ชอนบุรี น.ส. วันทนา ชาไพโรจน์ 205,763 มทบ.39 4 มิ.ย. 2561
950 นาง ทองดี เวชกามา น.ส. สุมาลัย เวชกามา 205,768 มทบ.22 4 มิ.ย. 2561