การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
941 ร.ต. วินัย พันธุ์คำ นาง ยุพวรรณ ศิริโชคมงคลชัย 211,192 มทบ.14 12 พ.ย. 2562
942 จ.ส.อ. ธีระ ถาวรรัตน์ นาย ภูมิชัย ถาวรรัตน์ 211,197 สง.สด.จว.ก.บ. 12 พ.ย. 2562
943 จ.ส.อ. ชาญศักดิ์ หว่างจ้อย นาง สมัย หว่างจ้อย 211,198 มทบ.39 12 พ.ย. 2562
944 จ.ส.อ. สมพงษ์ ควรหา นาง พรทิพย์ ควรหา 210,928 มทบ.14 12 พ.ย. 2562
945 นาง สุกัญญา เรือโป๊ะ ม.ล. สุภัทรา กำภู ณ อยุธยา 211,188 มทบ.39 12 พ.ย. 2562
946 นาย ข่อง หมื่นสุข ส.อ. ชาญชัย พรมคง 211,178 มทบ.22 12 พ.ย. 2562
947 นาย สุเจตร์ พิพิทจันทร์ น.ส. วราภรณ์ พิพิทจันทร์ 211,178 มทบ.19 12 พ.ย. 2562
948 นาย แถม นิยะมะ ร.ต. รุ่งชัย นิยะมะ 210,919 พัน.พัฒนา 1 12 พ.ย. 2562
949 น.ส. บังอร กุลมอญ (อยู่นอก) จ.ส.อ. ประกาศิต อยู่นอก 210,938 ป.3 12 พ.ย. 2562
950 นาย สมควร พรมแก้ว จ.ส.อ. กิตติพงษ์ พรมแก้ว 211,179 กรม บ. 12 พ.ย. 2562