การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
941 นาง เสรี จรบำรุง จ.ส.อ. ทรงพล พุ่มพวง 204,575 ม.พัน.27 พล.ม.2 รอ. 17 ม.ค. 2561
942 นาย ดนุสรณ์ ม่วงคุ ร.ต. สมศักดิ์ ม่วงคุ 204,815 พัน.พัฒนา 3 17 ม.ค. 2561
943 นาง ยุพดี พันธุมงคล จ.ส.อ. สิทธิพร พันธุมงคล 204,816 รพ.ค่ายจักรพงษ์ 17 ม.ค. 2561
944 นาย บุญเรือง กงถัน น.ส. ศรัญญา ศรีพละธรรม 204,813 มทบ.36 17 ม.ค. 2561
945 นาง วันดี ไชยพันธุ์ พ.ต. วิถี ไชยพันธุ์ 204,814 มทบ.36 17 ม.ค. 2561
946 นาง นิยม ศรีนานาม นาง สมจิต ไพราม 204,805 รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม 17 ม.ค. 2561
947 นาง บาง หงษ์ชัย ร.ต. สงกรานต์ หงษ์ชัย 204,830 มทบ.24 17 ม.ค. 2561
948 นาย อาน จูกระโทก จ.ส.อ. อิฐ จูกระโทก 204,808 มทบ.21 17 ม.ค. 2561
949 นาย วาน พันธุ์ใหม่ จ.ส.อ. สุรพล ธงเทียน 204,809 มทบ.33 17 ม.ค. 2561
950 นาง ศรีนวล ทองสัจจา จ.ส.อ. ธำมรงค์ ทองสัจจา 204,728 ช.11 พัน.111 17 ม.ค. 2561