การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
941 น.ส. แถว ธนูวงศ์ จ.ส.อ. สมพงษ์ จันทร์ทัง 211,142 มทบ.15 9 เม.ย. 2563
942 นาง ปิ่น สงค์อุ่ม ร.อ. เสวก สงค์อุ่ม 210,862 พล.ป. 9 เม.ย. 2563
943 พ.อ. อนันต์ฐโรจน์ (ยุทธภูมิ) กระแสร์ นาย จิตตกร กระแสร์ 211,014 พัน.สพ.กระสุน 22 31 มี.ค. 2563
944 พ.ต. พล ชัยเมืองปัก นาย ศักดิ์เจริญ ชัยเมืองปัก 211,022 มทบ.17 31 มี.ค. 2563
945 ร.อ. สงวนศักดิ์ โคตา นาง ละม่อม โคตา 211,021 มทบ.17 31 มี.ค. 2563
946 ร.ท. สุทิน พันธุ์เทศ ส.อ. เทพพิทักษ์ พันธุ์เทศ 211,036 มทบ.39 31 มี.ค. 2563
947 ร.ต. ปรีดา โพธิ์เงิน ส.อ. ณัฐภูมิ โพธิ์เงิน 211,296 ม.พัน.31 พล.ร.15 31 มี.ค. 2563
948 ร.ต. สุธีร์ ประแก้ว นาง พรพิไล ประแก้ว 210,031 มทบ.46 31 มี.ค. 2563
949 ร.ต. จบ เนียมกุล นาง ประไพ เนียมกุล 211,038 มทบ.43 31 มี.ค. 2563
950 ร.ต. อุดม โพธิ์ลังกา นาง เฉลียว โพธิ์ลังกา 180,516 มทบ.19 31 มี.ค. 2563