การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
941 นาง สอน กุละจันทร์เพ็ง ร.ต. สุพจน์ กุละจันทร์เพ็ง 206,026 มทบ.24 12 มี.ค. 2561
942 นาง สมัย วชิรญาโน จ.ส.อ. อานนท์ วชิรญาโน 206,013 มทบ.21 12 มี.ค. 2561
943 นาง มุกดา ดอนไชย ส.อ. ธรณินทร์ สายวรรณะ 206,026 มทบ.33 12 มี.ค. 2561
944 นาง คำน้อย สายสอด ร.ต. เหมือน ใจตุรงค์ 206,027 มทบ.35 12 มี.ค. 2561
945 น.ส. สมบูรณ์ โพธา ร.ต. สมบัติ โพธา 205,809 มทบ.36 12 มี.ค. 2561
946 นาง จูมพร กริชพิทักษ์เงิน จ.ส.อ. ชลวิชช์ จำปาแพง 205,818 พัน.ขส.24 บชร.4 12 มี.ค. 2561
947 นาง สุมาลี ศรีบวรธนา นาง ส้มลิ้ม กองโพธิ์ 205,579 พัน.ซบร.กรม.สน.พล.ร.2 รอ. 12 มี.ค. 2561
948 นาย วีระ แสวงผล จ.ส.อ. ปรีชา แสวงผล 206,056 พัน.สร.1 พล.1 รอ. 12 มี.ค. 2561
949 นาง ดอก แสงอรุณประดิษฐ ร.ท. จรัล แสงอรุณประดิษฐ 205,817 พัน.สต.กส.ทบ. 12 มี.ค. 2561
950 นาง นงเยาว์ เรือนสิริลักษณ์ ส.ต. เอกพล เรือนสิริลักษณ์ 198,968 ร.14 12 มี.ค. 2561