การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
941 นาย บุญลือ พงษ์สำฤทธิ์ จ.ส.อ. สมประสงค์ ดรบุญล้น 207,725 ช.11 พัน.602 22 มี.ค. 2562
942 นาง บุญมี วงค์สุวรรณ จ.ส.อ. สมหมาย วงค์สุวรรณ 207,731 สง.สด.จว.ส.บ. 22 มี.ค. 2562
943 นาง จันทร์หอม แก้วคำฟู นาง รัตติญา แก้วคำฟู 207,732 สง.สด.จว.พ.ย. 22 มี.ค. 2562
944 นาง ปุ่น ภู่หมื่นไวย ร.ต. กุหลาบ เทียนโพธิ์ 207,728 มทบ.21 22 มี.ค. 2562
945 นาย เปล่ง ฉิมบรรเทิง ร.ต. สำรวย ฉิมบรรเทิง 207,731 ป.72 พัน.722 22 มี.ค. 2562
946 นาง สวิง สิทธิวงค์ ร.ต. วรสิทธิ์ จันทร์เหนือ 207,982 กสษ.3 กส.ทบ. 22 มี.ค. 2562
947 ร.ต. เกรียงศักดิ์ เผือกพ่วง น.ส. เพ็ญนภา เผือกพ่วง 175,291 มทบ.36 21 มี.ค. 2562
948 ร.ต. เกรียงศักดิ์ เผือกพ่วง นาง ลัดดา เผือกพ่วง 32,206 มทบ.36 21 มี.ค. 2562
949 พ.ต. สุวรรณ น้ำเงิน นาย สายัณห์ น้ำเงิน 16,937 มทบ.16 21 มี.ค. 2562
950 พ.ต. สุวรรณ น้ำเงิน นาย วิทยา น้ำเงิน 173,875 มทบ.16 21 มี.ค. 2562