การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
941 ร.ต. สมเกียรติ คิดเหมาะ นาง ชูจิต คิดเหมาะ 203,795 มทบ.41 14 ก.ย. 2560
942 พ.ท. ประพนธ์ วิฑิตอมรเวท นาง เพ็ญจันทร์ วิฑิตอมรเวท 203,998 มทบ.16 14 ก.ย. 2560
943 พ.ต. ทองสอน ก้อนทองดี นาย ธีรยุทธ ก้อนทองดี 203,967 มทบ.22 14 ก.ย. 2560
944 ร.ท. บุญลือ หนวดไธสง นาง สมสมัย หนวดไธสง 203,999 ม.7 พัน.8 14 ก.ย. 2560
945 ร.อ. บุญเรือง ชาวกัณหา นาง บุบผา ชาวกัณหา 203,976 มทบ.38 14 ก.ย. 2560
946 ร.ท. ชาคร คันที นาง จันทร์หอม คันที 203,990 ศฝ.นศท.มทบ.32 14 ก.ย. 2560
947 ร.ต. สมจิตต์ กรสุพรรณ ส.ท. เอกวิทย์ กรสุพรรณ 203,966 มทบ.44 14 ก.ย. 2560
948 ร.ต. ศรีแก้ว ธิราช นาง ดี ธิราช 203,976 มทบ.38 14 ก.ย. 2560
949 ร.ต. นรินทร์ ชัยวงค์ นาง ประนอม ชัยวงค์ 203,981 มทบ.17 14 ก.ย. 2560
950 น.อ. จรูญ พิมล น.ส. กาญจนา พิมล 203,983 มทบ.13 14 ก.ย. 2560