การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
941 นาง สี ต่อพันธ์ ร.ต. สุรเชษฐ์ สิงห์โห 207,292 รร.ม.ศม. 26 ต.ค. 2561
942 นาย เจริญ ศรีอินทร์ ร.ต. สุรศักดิ์ ศรีอินทร์ 207,291 มทบ.26 26 ต.ค. 2561
943 น.ส. ซิ้วเตียง แซ่ตั้ง น.ส. ธัญลักษณ์ โพธิ์ช่วย 207,330 มทบ.18 26 ต.ค. 2561
944 พ.ต. ศิริโภคะ จาบวงษ์ นาย ศิวัช จาบวงษ์ 15,448 กรม ทพ.11 26 ต.ค. 2561
945 พ.ต. ศิริโภคะ จาบวงษ์ นาง ศิริพร จาบวงษ์ 160,548 กรม ทพ.11 26 ต.ค. 2561
946 พ.ต. ศิริโภคะ จาบวงษ์ ด.ญ. พรชิตา จาบวงษ์ 15,448 กรม ทพ.11 26 ต.ค. 2561
947 พ.ต. ศิริโภคะ จาบวงษ์ ด.ช. ธนกฤต จาบวงษ์ 15,448 กรม ทพ.11 26 ต.ค. 2561
948 พ.ต. สุเกตุ สิงห์พิทักษ์ นาย อังกาศ สิงห์พิทักษ์ 207,323 มทบ.16 26 ต.ค. 2561
949 ร.ท. เสถียร สลักคำ นาง ศิริลักษณ์ แจ่มจบ 207,309 มทบ.13 26 ต.ค. 2561
950 ร.ต. จารุวัฒน์ แขสว่าง นาง บุญมี แขสว่าง 207,119 มทบ.22 26 ต.ค. 2561