การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
941 จ.ส.อ. โสภณ สุพร นาง พิสมัย สุพร 164,473 ช.2 พัน.202 5 ส.ค. 2562
942 จ.ส.อ. โสภณ สุพร พระ คณาพงศ์ สุพร 14,473 ช.2 พัน.202 5 ส.ค. 2562
943 จ.ส.อ. โสภณ สุพร นาย คณาธิป สุพร 14,473 ช.2 พัน.202 5 ส.ค. 2562
944 จ.ส.อ. นเรศน์ ปัชชามาตย์ นาง ยุรา ไชยพรม 58,312 มทบ.24 5 ส.ค. 2562
945 จ.ส.อ. นเรศน์ ปัชชามาตย์ น.ส. ปณิดา ปัชชามาตย์ 149,600 มทบ.24 5 ส.ค. 2562
946 จ.ส.อ. สมนึก แสงโสด นาง สมจิตร แสงโสด 207,887 ศร.พัน.1 5 ส.ค. 2562
947 จ.ส.ต. เผด็จ มั่งสวัสดิ์ นาง สุรีรัตน์ เงาวรัตน์ตานันท์ 207,635 มทบ.24 5 ส.ค. 2562
948 จ.ส.อ. สุชาติ รัตนัง ส.ท. อธินาถ รัตนัง 163,563 ช.3 พัน.302 5 ส.ค. 2562
949 จ.ส.อ. สุชาติ รัตนัง น.ส. ปัทมา เทียนสมจิตร 44,063 ช.3 พัน.302 5 ส.ค. 2562
950 ด.ต. มาโนช บริบูรณ์ ส.ท. กชกร บริบูรณ์ 197,844 พล.ร.3 5 ส.ค. 2562