การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
941 นาง สว่าง แสงสุวรรณ ร.ต. บุญร่วม แถมสมดี 211,111 มทบ.29 19 ธ.ค. 2562
942 นาง กุหลาบ แพนลา ร.ต. กิตติ แพนลา 211,112 มทบ.19 19 ธ.ค. 2562
943 นาง ทองสุข โตประมาณ นาย สมชาย โตประมาณ 67,878 มทบ.13 19 ธ.ค. 2562
944 นาง ทองสุข โตประมาณ ร.ต.หญิง วิไลวรรณ ศรีพวงวงษ์ 47,878 มทบ.13 19 ธ.ค. 2562
945 นาง ทองสุข โตประมาณ นาง วันเพ็ญ พอควร 47,878 มทบ.13 19 ธ.ค. 2562
946 นาง ทองสุข โตประมาณ พ.ต. รัตนชัย โตประมาณ 47,878 มทบ.13 19 ธ.ค. 2562
947 นาง ทรงพร ศุภรัศมี น.ส. สุวิรัตน์ ศุภรัศมี 211,111 มทบ.13 19 ธ.ค. 2562
948 นาย สิงห์ วิชัยรัมย์ ร.ต. สมควร วิชัยรัมย์ 211,118 สง.สด.จว.ย.ส. 19 ธ.ค. 2562
949 นาง หนูเพียร จิตรจันทร์ ร.ต. ขจรศักดิ์ จันทร์ทรงสว่าง 211,122 ศฝ.นศท.มทบ.22 19 ธ.ค. 2562
950 นาง อุบล ดุลยพันธ์ น.ส. อัญชลี ดุลยพันธ์ 80,367 มทบ.310 19 ธ.ค. 2562