การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
941 นาง สังข์ สุดชาดี จ.ส.อ. มงคล สุดชาดี 205,732 พล.ร.3 4 ก.ค. 2561
942 นาง สุบิน มูลบรรจง นาย มนตรี มูลบรรจง 205,710 คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. 4 ก.ค. 2561
943 นาย ประวิทย์ ยูลามาน นาย นโรดม สุทธิรักษ์ 55,707 กรม สน.พล.ร.15 4 ก.ค. 2561
944 นาย ประวิทย์ ยูลามาน นาง นิรัตน์ ตอเล็บ 150,000 กรม สน.พล.ร.15 4 ก.ค. 2561
945 พ.อ. ณรงค์ ทองอยู่ นาง นุชนาถ ชำนิเชิงค้า 205,835 มทบ.13 3 ก.ค. 2561
946 ร.ต. สุวิทย์ สุมารินทร์ น.ส. สุมาลี สุมารินทร์ 190,714 มทบ.16 3 ก.ค. 2561
947 ร.ต. สง่า จงเกิดผล น.ส. หทัยกาญจน์ รอดทุกข์ 205,834 มทบ.16 3 ก.ค. 2561
948 นาง ต้อม หงษาพุทธ จ.ส.อ.หญิง ดวงใจ ดาราสี 205,831 รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม 3 ก.ค. 2561
949 นาง ละเอียด กอขันธ์ ร.ต. สัมฤทธิ์ กอขันธ์ 161,362 มทบ.35 3 ก.ค. 2561
950 นาง ละเอียด กอขันธ์ พ.ต. ชยันต์ กอขันธ์ 44,471 มทบ.35 3 ก.ค. 2561