การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
951 นาง อุบล ดุลยพันธ์ พ.ต. อภิรักษ์ ดุลยพันธ์ 130,500 มทบ.310 19 ธ.ค. 2562
952 นาย สังวาลย์ ผลาเลิศ น.ส. กุสุมา ผลาเลิศ 211,123 มทบ.22 19 ธ.ค. 2562
953 นาง จันทร์หอม แก่นท้าว นาง นัยรัตน์ สิงห์คง 211,122 มทบ.22 19 ธ.ค. 2562
954 นาง สุรีย์ แก้วรุ่งโรจน์ ร.อ. สมหมาย แก้วรุ่งโรจน์ 211,129 มทบ.18 19 ธ.ค. 2562
955 นาง ผิวผ่อง คุ้มภัย พ.ต. ประชา คุ้มภัย 211,110 บชร.1 19 ธ.ค. 2562
956 นาง รำไพร ญาวงศ์ จ.ส.อ. ชาญชัย ญาวงศ์ 211,130 ช.พัน.6 พล.ร.6 19 ธ.ค. 2562
957 พล.ต.หญิง สิริพร สร้อยน้อย นาย ธนวิชญ์ สร้อยน้อย 211,149 สง.สด.จว.ก.ส. 18 ธ.ค. 2562
958 ร.ต. บุญเลิศ ชมบุญ พ.อ.อ. วีระพล ชมบุญ 211,141 มทบ.45 18 ธ.ค. 2562
959 ร.ต. วงกต ทัพซ้าย น.ส. วาทิยา ทัพซ้าย 211,140 มทบ.23 18 ธ.ค. 2562
960 ร.ต. ทัศนัย อนันต์ นาง สร้อยนภา อนันต์ 211,138 มทบ.13 18 ธ.ค. 2562