การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
951 ร.ต. อนุมาน เลิศสงคราม นาง นุชจรินทร์ เลิศสงคราม 164,373 มทบ.29 14 ธ.ค. 2561
952 ร.ต. ศรียุทธ มีโภคา นาง วนิดา ไชยพิเดช 207,491 มทบ.24 14 ธ.ค. 2561
953 จ.ส.อ. คงศักดิ์ แสงดารา นาง จรูญลักษณ์ แสงดารา 207,243 มทบ.29 14 ธ.ค. 2561
954 นาง จิราภรณ์ หนูเอียด น.ส. นภาพร หนูเอียด 184,058 มทบ.42 14 ธ.ค. 2561
955 นาง สายบัว สุริวงศ์ ร.ต. สุพจน์ ศิลอาภรณ์ 207,485 มทบ.39 14 ธ.ค. 2561
956 นาง วิม จำปาทอง นาง อำพันธ์ ทองอินทร์ 207,492 มทบ.39 14 ธ.ค. 2561
957 นาง ระดม แก้วประสงค์ ร.ต. เชาว์ แก้วประสงค์ 207,484 มทบ.35 14 ธ.ค. 2561
958 นาง สอน ศิริวรรณ นาง วิลาวัณย์ ศิริวรรณ 29,631 มทบ.27 14 ธ.ค. 2561
959 นาง สอน ศิริวรรณ น.ส. มยุรีสิรินทร์ ศิริวรรณ 29,631 มทบ.27 14 ธ.ค. 2561
960 นาง สอน ศิริวรรณ จ.ส.อ. กล้าณรงค์ ศิริวรรณ 148,231 มทบ.27 14 ธ.ค. 2561