การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
951 นาง สมใจ สัทธานนท์ น.อ. วิษณุ สัทธานนท์ 205,575 ศพปน.พท.ศอพท. 12 มี.ค. 2561
952 นาง มานิตย์ หงษ์น้อย น.ส. วันทนา หงษ์น้อย 206,310 มทบ.31 12 มี.ค. 2561
953 นาย ไสว มะธิมา นาย ประเสริฐศักดิ์ มะธิมา 206,000 สง.สด.จว.ส.น. 12 มี.ค. 2561
954 นาง บุญเรือง สนิทรักษา ส.อ. ภัทรดนัย สนิทรักษา 205,763 ช.11 12 มี.ค. 2561
955 นาง สุภาพ นิยมทอง ร.ต. พิรุณ นิยมทอง 206,002 มทบ.25 12 มี.ค. 2561
956 นาย แดง สิทธิมล ส.ท. วิชัย สิทธิมล 206,001 มทบ.37 12 มี.ค. 2561
957 นาง บุญเสริม ไทยใหญ่ ร.ต. ฉัตรชัย ไทยใหญ่ 206,004 พล.พัฒนา 1 12 มี.ค. 2561
958 นาง วงศ์ ภูดีทิพย์ พ.ท. อรรถวิทย์ ภูดีทิพย์ 206,004 รร.จปร. 12 มี.ค. 2561
959 นาย กิ่ง ไตรยขันธ์ จ.ส.ต. ศตวรรษ ไตรยขันธ์ 206,006 มทบ.23 12 มี.ค. 2561
960 นาย สีลา วงแก้ว นาง แสง วงแก้ว 206,006 มทบ.23 12 มี.ค. 2561