การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
951 จ.ส.อ. ชนะ อินทรสูตร นาย โฆษิต อินทรสูตร , น.ส. ทองหยิบ อินทรสูตร 203,989 มทบ.31 14 ก.ย. 2560
952 จ.ส.อ. ประสิทธิ์ ประเสริฐหมอ นาง โสภาภรณ์ ประเสริฐหมอ 203,023 มทบ.13 14 ก.ย. 2560
953 จ.ส.อ. วิเชน ประสพทรัพย์ นาง จันทร์สม , น.ส. สุวรรณนภา , นาย ณัฐวุฒิ ประสพทรัพย์ 203,574 มทบ.31 14 ก.ย. 2560
954 จ.ส.อ. สมาน แม้นศรี นาง ล้วน แม้นศรี 203,757 พล.พัฒนา 2 14 ก.ย. 2560
955 จ.ส.อ. วีรวัฒน์ เขียวสะอาด นาง วิลาวรรณ เขียวสะอาด 203,978 ร.7 14 ก.ย. 2560
956 ส.อ. สุภชาติ มาตราช น.ส. นันทภัค แดงท่าขาม , นาง คำฟอง มาตราช 203,312 ส.พัน.9 14 ก.ย. 2560
957 นาง เทพนคร ภิรมย์ไกรภักดิ์ นาย ภุมริน ภิรมย์ไกรภักดิ์ 187,738 มทบ.29 14 ก.ย. 2560
958 นาง อำนาจ เคนบุญ จ.ส.ต. ไผ่ศักดิ์ คำก้อน 203,983 มทบ.22 14 ก.ย. 2560
959 นาง ถุงเงิน ชูกลีบ จ.ส.อ. ณรงค์ ชูกลีบ 203,984 กบร.ศร. 14 ก.ย. 2560
960 นาง บรรจบ บุญเกิด จ.ส.อ. ประเสริฐ บุญเกิด 203,982 มทบ.22 14 ก.ย. 2560