การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
951 นาง สนาม คัมภีร์ ร.ต. สมมารถ คัมภีร์ 205,835 มทบ.13 3 ก.ค. 2561
952 นาย แจ่ม ผ่องแก้ว จ.ส.อ. ประสิทธิ์ จันทะโข 205,832 พัน.พัฒนา 2 3 ก.ค. 2561
953 พ.ท. อุระ ชาลีวรรณ์ ร.ท. อนุรักษ์ ชาลีวรรณ์ 205,724 ศฝ.นศท.มทบ.32 2 ก.ค. 2561
954 ร.ต. ทวีศักดิ์ ศัตรูพินาศ นาง อรรคนิษฐ ศัตรูพินาศ 205,724 มทบ.28 2 ก.ค. 2561
955 ร.ต. จำลอง นาพุทธา นาง อารีพันธ์ นาพุทธา 150,000 มทบ.24 2 ก.ค. 2561
956 ร.ต. จำลอง นาพุทธา นาง บังอร ประภาษร 55,731 มทบ.24 2 ก.ค. 2561
957 จ.ส.อ. ปัญญา ชำนาญรบ นาย ปริญญา ชำนาญรบ 50,628 ทน.2 2 ก.ค. 2561
958 จ.ส.อ. ปัญญา ชำนาญรบ นาง บังอร ชำนาญรบ 154,628 ทน.2 2 ก.ค. 2561
959 จ.ส.อ. จิระเดช สิงห์แก้ว นาง สังวาล สิงห์แก้ว 205,720 คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. 2 ก.ค. 2561
960 จ.ส.ต. อนันต์ ไชยจักร์ นาง ทองวรรณ ไชยจักร์ 205,729 มทบ.23 2 ก.ค. 2561