การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
951 นาง สมพร คุ้มภัย นาง ทรรศปณตพร นุชชา 110,012 พัน.ปจว. 4 มิ.ย. 2561
952 นาง สมพร คุ้มภัย ร.ท. ณัชพงศ์พัทธ์ นุชชา 95,500 พัน.ปจว. 4 มิ.ย. 2561
953 นาย เสงี่ยม สมร่าง พ.ต. ทวีป เที่ยงธรรม 205,972 กรม ทพ.22 4 มิ.ย. 2561
954 พ.ท. อาวุธ เพ็งลี พ.ต. ทนง เพ็งลี 205,796 มทบ.13 31 พ.ค. 2561
955 ร.อ. รวี วิวัฒน์ยุวะถาวร นาง ภัทรา ศานติธรรม 150,000 มทบ.31 31 พ.ค. 2561
956 ร.อ. รวี วิวัฒน์ยุวะถาวร นาง ปิยมาลย์ เกิดเกตุ 55,793 มทบ.31 31 พ.ค. 2561
957 ร.ต. จำรัส ประสงค์ นาง อูน ประสงค์ 205,791 มทบ.21 31 พ.ค. 2561
958 ร.ต. สมบัติ พราหมจร น.ส. อุบลรัตน์ พราหมจร 205,796 มทบ.13 31 พ.ค. 2561
959 จ.ส.อ. อโนทัย พบครุฑ นาง ประไพ พบครุฑ 205,791 สง.สด.จว.ร.บ. 31 พ.ค. 2561
960 จ.ส.อ. วัชรา คำมุข น.ส. วรางคณา คำมุข 65,794 มทบ.29 31 พ.ค. 2561