การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
951 นาง ทองเหลา คำมูล นาง สมภาร นาหัวคน 207,578 มทบ.24 9 ก.ค. 2562
952 นาง ปิ่น พิลาดี นาย ประมวล พิลาดี 207,566 มทบ.23 9 ก.ค. 2562
953 นาง ผ่อน พัดผล ร.ต. สมเกียรติ พัดผล 207,580 มทบ.16 9 ก.ค. 2562
954 พ.อ. ประทีป แก้วประดิษฐ์ นาย ชัยปภัส แก้วประดิษฐ์ 53,206 มทบ.16 8 ก.ค. 2562
955 พ.อ. ประทีป แก้วประดิษฐ์ นาง กรรณิกา แก้วประดิษฐ์ 154,430 มทบ.16 8 ก.ค. 2562
956 ร.ท. ทองแดง วงศ์แสน นาง กิมมอน วงศ์แสน 207,623 มทบ.18 8 ก.ค. 2562
957 พ.ท. อุดม ศรีงาม นาง จรรยา ศรีงาม 207,159 สง.สด.จว.ต.ง. 8 ก.ค. 2562
958 พ.ท. ระวิ เกษตรเวทิน น.ส. สุกัญญา เกษตรเวทิน 207,355 มทบ.31 8 ก.ค. 2562
959 พ.ท. วัลลภ ทองบริบูรณ์ นาง อารี ทองบริบูรณ์ 207,364 มทบ.13 8 ก.ค. 2562
960 ร.ท. จารึก ปัญญาโรจน์ นาง สมพร ปัญญาโรจน์ 207,128 ร.25 พัน.2 8 ก.ค. 2562