การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
951 นาง อ่อนจันทร์ นะธิศรี ร.ต. เสน่ห์ นะธิศรี 204,723 มทบ.23 17 ม.ค. 2561
952 นาง กันหา นาคโนนหัน ร.ต. สุนทร สุรินราช 204,724 มทบ.23 17 ม.ค. 2561
953 นาย แอ๊ด สุขสวัสดิ์ พ.ท. นิพนธ์ สุขสวัสดิ์ 204,724 มทบ.21 17 ม.ค. 2561
954 นาง พนิดา เพ็ชรดำ จ.ส.อ. สำเริง เพ็ชรดำ 204,734 ช.11 พัน.602 17 ม.ค. 2561
955 นาง ชะม้อย วรรณนิยม ร.ต. สมเดช ธรรมสาร 204,775 มทบ.21 17 ม.ค. 2561
956 นาง เจริญ สร้อยเพชร นาง กนิษฐา บุญสม 204,774 มทบ.25 17 ม.ค. 2561
957 นาง อารมณ์ วราสินธุ์ จ.ส.อ. ประทีป สกุลพงษ์ 204,767 ช.11 พัน.111 17 ม.ค. 2561
958 นาง สาย ตะวงษา จ.ส.อ. พิทักษ์ ตะวงษา 204,782 ป.71 พัน.711 17 ม.ค. 2561
959 นาย ประเสริฐ กลยนีย์ ร.ต. วิมาน กลยนีย์ 204,787 มทบ.29 17 ม.ค. 2561
960 นาง ดอกไม้ ทิพย์ประเสริฐ ร.ต. วันชัย ทิพย์ประเสริฐ 204,787 มทบ.21 17 ม.ค. 2561