การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
951 อส.ทพ. เซ็ง เรืองสวัสดิ์ นาง คอน เรืองสวัสดิ์ 192,064 กรม ทพ.23 26 ต.ค. 2561
952 นาง วันเพ็ญ ไชยรินทร์ น.ส. อุไลวรรณ์ ธีระปถัมถ์ 152,254 รร.ร.ศร. 26 ต.ค. 2561
953 นาย มานะ จันทร์สุข จ.ส.อ. ปัญญา จันทร์สุข 200,486 มทบ.16 26 ต.ค. 2561
954 นาง สมร เทพรักษ์ นาง ทิวาวรรณ บุญเชิด 207,291 มทบ.12 26 ต.ค. 2561
955 นาย ไข่ กลิ่นแข พ.ท. จารุพงษ์ กลิ่นแข 207,294 บชร.3 26 ต.ค. 2561
956 นาง วันเพ็ญ ไชยรินทร์ จ.ส.อ. อาทิตย์ ไชยรินทร์ 54,894 รร.ร.ศร. 26 ต.ค. 2561
957 น.ส. ตุลาภรณ์ สังข์ทิพย์ จ.ส.อ. สนั่น สังข์ทิพย์ 198,550 รพ.รร.จปร. 26 ต.ค. 2561
958 น.ส. สงวน จันทโชติ จ.ส.อ.หญิง สายใจ ฟังสำเนียง 207,326 รพ.ค่ายรามราชนิเวศน์ 26 ต.ค. 2561
959 นาง ปุ๊ ไชยโย ร.ต. บุญสม ศรีจ๊ะ 207,323 มทบ.38 26 ต.ค. 2561
960 นาง สายใจ ขำไทยแท้ ร.ต. ยุทธนา ขำไทยแท้ 14,330 มทบ.35 26 ต.ค. 2561