การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
951 พ.ต. สุวรรณ น้ำเงิน นาย ยุทธนา น้ำเงิน 16,937 มทบ.16 21 มี.ค. 2562
952 จ.ส.อ. ชูชาติ สงกลาง นาย สุระศักดิ์ สงกลาง 207,744 มทบ.23 21 มี.ค. 2562
953 ร.อ. เทียม โพธิวิหค นาง ประกอบ โพธิวิหค 207,748 มทบ.17 21 มี.ค. 2562
954 จ.ส.ท. จักรพรรณ บรรลือ นาง ฐตินันท์ บรรลือ 207,750 มทบ.21 21 มี.ค. 2562
955 ส.อ. นิพนธ์ พันธุ์สะและหมัน นาง มะหยะ พันธุ์สะและหมัน 205,650 มทบ.42 21 มี.ค. 2562
956 ส.ต. ปรีชา สง่าเดช นาง ชุลีพร มีแก้ว 207,752 รพ.ค่ายสุรสิงหนาท 21 มี.ค. 2562
957 นาง ดวงพร รัตนอุบล นาง วัฒนาศิรี ธันยกรศิริกูล 207,745 มทบ.35 21 มี.ค. 2562
958 นาย บุญครอง รุ่งเรือง ร.ต. สวยศักดิ์ รุ่งเรือง 207,753 มทบ.27 21 มี.ค. 2562
959 นาง สุภาสิน บุญณรงค์ น.ส. ปิยดา บุญณรงค์ 207,743 มทบ.23 21 มี.ค. 2562
960 นาง สุดใจ แก้วพวง จ.ส.อ. ไสว เทียมสม 207,744 มทบ.22 21 มี.ค. 2562