การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
951 ร.ต. อุดม โพธิ์ลังกา นาง สุมิตรา ออกเอก 30,516 มทบ.19 31 มี.ค. 2563
952 จ.ส.อ. ยงยุทธ พันธ์สบาย น.ส. สุทธดา พันธ์สบาย 211,037 มทบ.39 31 มี.ค. 2563
953 จ.ส.อ. ชราวุฒิ ต้นกันยา นาง ผ่องศรี ต้นกันยา 211,038 กรม ทพ.32 31 มี.ค. 2563
954 จ.ส.อ. แสนสุข มหาวงษ์ นาง สุภาวิตา จันทจิตต์ 211,020 มทบ.23 31 มี.ค. 2563
955 จ.ส.อ. จันทร์ดา พันตาเอก นาง สุภี พันตาเอก 210,778 มทบ.23 31 มี.ค. 2563
956 จ.ส.อ. สุริยา จุเมือง นาย ธีรศักดิ์ จุเมือง 211,014 มทบ.19 31 มี.ค. 2563
957 จ.ส.อ. ฉลอง มูลพลาศัย นาง วิไล มูลพลาศัย 211,019 ม.พัน.2 พล.ร.2 รอ. 31 มี.ค. 2563
958 จ.ส.อ. สุนทร สาพรมมา นาง สุภาดา สาพรมมา 211,018 กรม ทพ.35 31 มี.ค. 2563
959 จ.ส.อ. สุชาติ แสงอ่อน น.ส. เมตตา แสงอ่อน 52,006 มทบ.23 31 มี.ค. 2563
960 จ.ส.อ. สุชาติ แสงอ่อน นาง อรุณรัตน์ แสงอ่อน 107,006 มทบ.23 31 มี.ค. 2563