การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
961 ร.ต. ลิขิต การสอน น.ส. ประดิษฐ์ การสอน 211,154 พล.ร.6 18 ธ.ค. 2562
962 ร.ต. วันชัย นาสวน นาง สุนัน นาสวน 186,343 สง.สด.จว.ฉ.ช. 18 ธ.ค. 2562
963 ร.ต. วันชัย นาสวน นาย พิเชษฐ์ นาสวน 12,403 สง.สด.จว.ฉ.ช. 18 ธ.ค. 2562
964 ร.ต. วันชัย นาสวน นาย ธเนศ นาสวน 12,403 สง.สด.จว.ฉ.ช. 18 ธ.ค. 2562
965 ร.ต. พินิจ สิทธิวงศ์ นาง บุตรศรี เมฆกระจ่าง 210,901 มทบ.39 18 ธ.ค. 2562
966 จ.ส.อ. ปฎิการ (วิจิตร) ทาสีแสง นาง หนูปาน ทาสีแสง 210,902 มทบ.24 18 ธ.ค. 2562
967 จ.ส.อ. บำรุง หงษ์ทอง นาง บังอร หงษ์ทอง 211,150 ช.2 พัน.202 18 ธ.ค. 2562
968 จ.ส.อ. สง่า อภิญญานุรักษ์ นาง นพรัตน์ อภิญญานุรักษ์ 197,590 มทบ.13 18 ธ.ค. 2562
969 จ.ส.อ. สำราญ สีดา นาง จำเริญ สีดา 211,133 ม.พัน.22 ศม. 18 ธ.ค. 2562
970 นาย สุพจน์ ขุนหอม พ.ต. บำรุงศิลป์ อินประภา 211,132 สง.สด.จว.ย.ส. 18 ธ.ค. 2562