การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
961 ส.อ. เดช พรมพัฒน์ นาง รัตดาวรรณ พรมพัฒน์ 149,407 ร.13 พัน.3 2 ก.ค. 2561
962 ส.อ. เดชา พรมพัฒน์ นาย ประสาท พรมพัฒน์ 56,100 ร.13 พัน.3 2 ก.ค. 2561
963 ส.ต. ศิราวุธ จันทรวารี น.ส. กัญจน์ญานิศา จันทรวารี 205,509 ร.16 พัน.1 2 ก.ค. 2561
964 นาง ยุเรศ คาดกระโทก ส.อ. ภาวิต คาดกระโทก 205,731 ส.พัน.22 ทภ.2 2 ก.ค. 2561
965 นาย สิงห์ คำดำ ร.อ. พีรภัทร เวียงคำ 205,719 ร.16 2 ก.ค. 2561
966 นาย อนันต์ โมฬีกูล ร.ต. เรืองฤทธิ์ โมฬีกูล 205,729 มทบ.32 2 ก.ค. 2561
967 ่นาย บุญชม สุขบัว ร.ต. มงคล สุขบัว 205,730 มทบ.28 2 ก.ค. 2561
968 นาย ทอง พลโยธา พ.ต. บุญถม พลโยธา 205,723 พล.ร.6 2 ก.ค. 2561