การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
961 นาง สายใจ ขำไทยแท้ นาย พิษณุ ขำไทยแท้ 14,330 มทบ.35 26 ต.ค. 2561
962 นาง สายใจ ขำไทยแท้ พ.ต. บรรจง ขำไทยแท้ 14,330 มทบ.35 26 ต.ค. 2561
963 นาง สายใจ ขำไทยแท้ ร.ต. ธรรมนูญ ขำไทยแท้ 164,330 มทบ.35 26 ต.ค. 2561
964 นาง คำ ชัยนุภาพ พ.ต. สมจิต ชัยนุภาพ 207,338 มทบ.31 26 ต.ค. 2561
965 นาง หมื่น คำภิรมย์ ร.ต. คำชื่น คำภิรมย์ 207,321 มทบ.27 26 ต.ค. 2561
966 นาย ดี ผิวดำ ร.ต. ทองประเสริฐ ผิวดำ 207,325 มทบ.24 26 ต.ค. 2561
967 นาย สุภาพ แก้วจันลา นาง สุชาดา แก้วจันลา 207,596 มทบ.21 26 ต.ค. 2561
968 นาง ทองคำ ศีลให้อยู่สุข จ.ส.อ. สุบิน ขอเชิญกลาง 207,337 มทบ.21 26 ต.ค. 2561
969 พ.ท. บัญชา บุญอินทร์ ร.ท. ธงชัย บุญอินทร์ 207,112 ศบบ. 18 ต.ค. 2561
970 พ.ท. โอภาส เกาะชัย นาง บังอร เกาะชัย 207,168 มทบ.13 18 ต.ค. 2561