การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
961 นาย ปิ๋ว ศิลารักษ์คณาวงศ์ ร.ต. จารุชาติ สุขชัย 207,755 มทบ.21 21 มี.ค. 2562
962 นาย สมพงษ์ พรหมทา จ.ส.อ. ประยงค์ พรหมทา 208,001 มทบ.12 21 มี.ค. 2562
963 นาย สิทธิ์ บาลเพียร จ.ส.อ. ชาติชาย เนาวรัตน์ 208,001 บชร.3 21 มี.ค. 2562
964 นาง สุภาวดี เหลืองวิชชเจริญ พ.อ. เสกสรรค์ ศรีเพ็ง 199,976 รวท.อท.ศอพท. 21 มี.ค. 2562
965 นาย สำเริง พุทธสอน จ.ส.อ. มานะ ปานคำ 207,738 มทบ.39 21 มี.ค. 2562
966 นาย ทองมา พวงลำภู จ.ส.อ. คมสรรณ์ พวงลำภู 207,736 มทบ.25 21 มี.ค. 2562
967 นาง เงิน โพสีทอง จ.ส.อ. นเรศ โพสีทอง 207,987 พัน.สบร.23 บชร.3 21 มี.ค. 2562
968 จ.ส.ต. อนันต์ ชูสังกิจ นาง อนงค์ ชูสังกิจ 207,753 มทบ.44 20 มี.ค. 2562
969 พ.ท. ทวีสิทธิ์ ภูอาษา น.ส. เครือจิตร ภูอาษา 207,762 มทบ.22 20 มี.ค. 2562
970 ร.อ. เกษม รัตนไพบูลย์ นาง ฉอ้อน รัตนไพบูลย์ 207,520 มทบ.15 20 มี.ค. 2562