การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
961 นาง เกษแก้ว วิชัยวงค์ ร.ต. แดง คันธวงค์ , นาง มยุรา คันธวงค์ 203,989 มทบ.33 14 ก.ย. 2560
962 นาง บุญมี วงษ์สวัสดิ์ ร.อ. สำเนียง เนินทราย 203,969 ร.16 พัน.3 14 ก.ย. 2560
963 นาง สุกร์ เมืองคำ จ.ส.อ. สุพจน์ เหมือดไธสง 203,970 มทบ.23 14 ก.ย. 2560
964 นาย ดาวเรือง เพียงเกตุ จ.ส.อ. ผลวัตร พรมชาติ 203,965 ช.พัน.6 14 ก.ย. 2560
965 นาง เกิด ใจหาญ ร.ต. ประเสริฐ ใจหาญ 203,966 มทบ.24 14 ก.ย. 2560
966 นาย แหวน ทักษี ร.ต. วิฑูร วงศ์สูงเนิน 203,967 มทบ.21 14 ก.ย. 2560
967 นาง เย็น กัลยา ร.ต. อินทูล กัลยา 203,971 มทบ.34 14 ก.ย. 2560
968 นาย ประจวบ ภูทองอูบ นาง หนูแดง ภูทองอูบ 203,969 มทบ.27 14 ก.ย. 2560
969 นาง กัญญา ธงภักดิ์ ร.ต. กามนิตร์ ธงภักดิ์ 203,972 มทบ.17 14 ก.ย. 2560
970 นาย ปาว คนไว จ.ส.อ. ประดิษฐ์ คนไว 203,971 มทบ.21 14 ก.ย. 2560