การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
961 นาย ชะเลื่อ เรือโป๊ะ นาง จิรวรรณ เรือโป๊ะ 211,199 มทบ.26 12 พ.ย. 2562
962 นาง เสริม บุญรอต ร.ต. ประสาร บุญรอต 211,201 มทบ.21 12 พ.ย. 2562
963 น.ส. เบญญารัศม์ เลียวรักษ์โอฬาร นาย คณาธิป พรประเสริฐ 211,196 มทบ.14 12 พ.ย. 2562
964 นาย มานะ แย้มเยื้อน ส.อ. ประณต แย้มเยื้อน 207,445 พัน.ปจว. 12 พ.ย. 2562
965 นาง เกียรติ พอกเพิ่มดี นาย ชัชพิมุข พอกเพิ่มดี 211,187 กสษ.1 กส.ทบ. 12 พ.ย. 2562
966 พ.ต. ประสิทธิ์ นุชิต นาย อดิศร นุชิต 211,214 มทบ.24 11 พ.ย. 2562
967 ร.ต. จำรูญ สัจจาวัฒนา นาง ปาริชาต แขฉิมพาลี 211,223 มทบ.21 11 พ.ย. 2562
968 จ.ส.อ. ไพฑูรย์ เดชานุภานนท์ นาง วรญา สิงห์สง่า 211,205 มทบ.21 11 พ.ย. 2562
969 ส.ท. เอกชัย อุทโท นาง นิ่มนวน อุทโท 210,978 ศฝ.นศท.มทบ.14 11 พ.ย. 2562
970 นาง บุญปัน สร้อยสน พ.ต. สมศักดิ์ สร้อยสน 211,224 รพศ.2 พัน.2 11 พ.ย. 2562