การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
961 นาย เหงียม สัมพันธวงศ์ จ.ส.อ. วิเชียร สัมพันธวงศ์ 205,882 กรซย.คซส.สพ.ทบ. 24 พ.ค. 2561
962 นาง นาง อัศจรรย์ ร.ต. ศรีจันทร์ อัศจรรย์ 205,686 ร.13 พัน.3 24 พ.ค. 2561
963 นาง ใส เวียงอินทร์ ร.ต. สิงห์ทอง วรนารถ 205,932 มทบ.39 24 พ.ค. 2561
964 นาย บุญส่ง ชูแสง นาง บัวลอย มิ่งเหลือง 205,931 มทบ.36 24 พ.ค. 2561
965 นาง สำรวย ทิพย์อุปถัมภ์ พ.ท. กฤช ทิพย์อุปถัมภ์ 205,922 มทบ.35 24 พ.ค. 2561
966 นาง ชูชีพ กาบบัว จ.ส.อ. ประสงค์ กาบบัว 205,929 มทบ.33 24 พ.ค. 2561
967 นาง เพชร อุตนาม จ.ส.อ. ทรงพล อินทศร 205,934 มทบ.29 24 พ.ค. 2561
968 นาย ศรชัย ภักดีวงษ์ นาย ภูรพี ภักดีวงษ์ 197,937 มทบ.22 24 พ.ค. 2561
969 นาง เหลือ สงครินทร์ ร.ต. สุรัตน์ สงครินทร์ 205,932 มทบ.22 24 พ.ค. 2561
970 นาย วิชาญ บุญเกิด จ.ส.อ. ณรงค์ชัย บุญเกิด 205,688 ป.72 พัน.723 24 พ.ค. 2561