การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
961 จ.ส.อ. สุชาติ แสงอ่อน นาง อรุณรัตน์ แสงอ่อน 107,006 มทบ.23 31 มี.ค. 2563
962 จ.ส.อ. สุชาติ แสงอ่อน นาย วีระยุทธ แสงอ่อน 52,006 มทบ.23 31 มี.ค. 2563
963 ส.อ. จำรัส มาคล้าย น.ส. ผกามาศ มาคล้าย 30,917 มทบ.15 31 มี.ค. 2563
964 ส.อ. จำรัส มาคล้าย นาย ดำรงฤทธิ์ มาคล้าย 180,167 มทบ.15 31 มี.ค. 2563
965 ส.ท. กฤษณพงษ์ สุรินทร์ทอง นาง ลำใย ศรพรหม 210,553 พล.รพศ.1 31 มี.ค. 2563
966 นาย โยธิน เนียรทะศาสตร์ ส.ท. วิษวัตณ์ เนียรทะศาสตร์ 211,017 สง.สด.จว.อ.ย. 31 มี.ค. 2563
967 นาง ฟองจันทร์ หย่อนเถิง ร.ต. ณรงค์ ศรีวิชัยมูล 211,022 มทบ.34 31 มี.ค. 2563
968 นาง เลื่อน มหาโพธิ์ ร.ต. พงศภัส หันสา 211,020 มทบ.23 31 มี.ค. 2563
969 นาย บัวผัน แก้วเจิม ส.ต. มนัส แก้วเจิม 211,052 ม.พัน.28 พล.ม.1 31 มี.ค. 2563
970 นาง ทองสุข ไตรยศ นาง ดัชนี เทอดไทย 211,015 สง.สด.จว.น.ค. 31 มี.ค. 2563