การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
961 นาย ศิริ โพนสุวรรณ จ.ส.อ. สุภีร์ สุวพงษ์ 204,780 มทบ.27 17 ม.ค. 2561
962 นาง คำแพ เจือทอง จ.ส.ท. อนุชาติ เจือทอง 204,540 รร.ม.ศม. 17 ม.ค. 2561
963 นาย สมพิศ คาดีวี น.ส. เอลียาห์ คาดีวี 204,786 มทบ.21 17 ม.ค. 2561
964 นาง กี่ ลิขิตมาลา ร.อ. สมศักดิ์ สุมาลี 204,786 มทบ.16 17 ม.ค. 2561
965 ร.ต. ประวิทย์ แสงประสิทธิ์ นาง จรัสศรี แสงประสิทธิ์ 204,850 มทบ.14 10 ม.ค. 2561
966 ส.ต. พิชิต มั่นคง น.ส. อริสา สุขขำ 204,594 ศร.พัน.1 10 ม.ค. 2561
967 นาง สมหมาย วัฒนสุข จ.ส.อ. โกวิทย์ วัฒนสุข 204,836 ร.6 พัน.1 10 ม.ค. 2561
968 นาง ประกวด รักอาชา นาย กลยุทธ รักอาชา , นาย อัศวิน รักอาชา 204,832 มทบ.21 10 ม.ค. 2561
969 นาง ใหม่ อุปสิทธิ์ ร.ต.หญิง ถาวร วงแก้ว 204,831 มทบ.24 10 ม.ค. 2561
970 นาง เจริญ สิงห์ปรีชา นาง บุบผาชาติ เชื้อฉ่ำหลวง 204,832 มทบ.21 10 ม.ค. 2561