การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
961 นาง สำเริง รอดเสมอ พ.ท. อัมพร ดาบเชื้อ 207,483 มทบ.13 14 ธ.ค. 2561
962 พ.อ. ประดิษฐ์ ดวงจรัส พ.ท.หญิง ฉอ้อน ดวงจรัส 207,249 มทบ.21 13 ธ.ค. 2561
963 ร.ท. จรัญ สานุสันติ น.ส. สิริรัตน์ สานุสันติ 207,509 มทบ.39 13 ธ.ค. 2561
964 ร.ต.หญิง จันทิมา เปลี่ยนพานิช นาง อาภา ทรัพย์เจริญ 207,508 มทบ.39 13 ธ.ค. 2561
965 ร.ต. รักชัย มูลมานัส ส.อ. ธีระพล มูลมานัส 207,504 มทบ.24 13 ธ.ค. 2561
966 ร.ต. มนตรี เดชคลัง นาง เมตตา เดชคลัง 207,500 มทบ.18 13 ธ.ค. 2561
967 จ.ส.อ. บุญฤกษ์ แก่นกล้า นาย สอิ้ง แก่นกล้า 207,261 บชร.2 13 ธ.ค. 2561
968 ส.อ. ธีระวัฒน์ ขจัดมลทิน นาย นิรวัชร์ ขจัดมลทิน 207,035 มทบ.22 13 ธ.ค. 2561
969 อส.ทพ. วิชาญ กัลยา น.ส. สุมาลี มั่นจิตร์ 194,622 กรม ทพ.13 13 ธ.ค. 2561
970 นาย หวัง ฮามคำฮัก จ.ส.อ. ประดิษฐ์ ฮามคำฮัก 203,342 ร.21 รอ. 13 ธ.ค. 2561