การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
961 ร.ต. สินทวี คำลุน นาง เข็มทอง คำลุน 207,606 มทบ.33 8 ก.ค. 2562
962 ร.ต. สมบูรณ์ ไหวพินิจ นาง สวย ทาฟอง 207,126 มทบ.33 8 ก.ค. 2562
963 ร.ต. หาญ มงคลเจริญ นาง สำนวน มงคลเจริญ 207,332 มทบ.15 8 ก.ค. 2562
964 ร.ต. สุกิจ อุนจะนำ นาง อารี อุนจะนำ 207,389 มทบ.36 8 ก.ค. 2562
965 ร.ต. บุญสืบ วงค์ปุกแก้ว นาย ภัทราวุฒิ วงค์ปุกแก้ว 207,389 มทบ.32 8 ก.ค. 2562
966 ร.ต. ศิริ ปิ่นเพ็ชร์ นาย เกรียงศักดิ์ ปิ่นเพ็ชร์ 207,623 มทบ.13 8 ก.ค. 2562
967 ร.ต. พีระพัฒน์ ดีจอง นาย ภมร ดีจอง 19,202 มทบ.19 8 ก.ค. 2562
968 ร.ต. พีระพัฒน์ ดีจอง นาง นาตยา ดีจอง 188,404 มทบ.19 8 ก.ค. 2562
969 ร.ต. ณัฎฐ์ตฤณ วงศ์เมฆ นาง ภัสร์ชนกพร บุษบงค์ 207,593 มทบ.17 8 ก.ค. 2562
970 ร.ต. อภิรมย์ จันทิมา ด.ญ. อริญชย์ จันทิมา 33,804 ป.6 พัน.16 8 ก.ค. 2562