การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
971 นาง ลาวัลย์ สุวรรณชะลา จ.ส.อ. รำไพ มโนรินทร์ 205,935 ป.6 พัน.16 24 พ.ค. 2561
972 นาง ทองจันทร์ ไชยวงศ์ ร.ท. สุวิทย์ ไชยวงศ์ 205,935 ป.6 พัน.16 24 พ.ค. 2561
973 นาง คำปัก หิรัญคำ ร.ท. จักรินทร์ หิรัญคำ 205,684 ช.พัน.3 พล.ร.3 24 พ.ค. 2561
974 ร.ท. เจตนิพัทธ์ กานดา นาง วิลเลียม กานดา 205,830 มทบ.310 23 พ.ค. 2561
975 ร.ต. ปรีชา ชำนิหัส นาง ทองชัน ชำนิหัส 192,528 พธ.ทบ. 23 พ.ค. 2561
976 ร.ต. อุดม ชวลิต พ.ต. พินิจศักดิ์ ทามาศ 205,838 ่บชร.2 23 พ.ค. 2561
977 จ.ส.อ. สุขุม ปาเจริญ นาง จินตนา ปาเจริญ 205,848 มทบ.16 23 พ.ค. 2561
978 จ.ส.อ. ชื้น ชนะสงคราม นาง ชุติญา บุญชนะโภคิน 205,482 มทบ.15 23 พ.ค. 2561
979 จ.ส.อ. ชัยยุทธ คงสิมา นาง แววดาว คงสิมา 161,066 มทบ.24 23 พ.ค. 2561
980 จ.ส.อ. ชัยยุทธ คงสิมา นาง ศรีวัย คงสิมา 11,066 มทบ.24 23 พ.ค. 2561