การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
971 นาง น้ำค้าง ศรีวะรมย์ ร.ท. สำนัก ศรีวะรมย์ 211,017 ศม. 31 มี.ค. 2563
972 นาง อารีย์ เสริมวาสนา ส.อ. อุดม นนท์นิติรัตน์ 211,015 มทบ.32 31 มี.ค. 2563
973 นาง ก้วน เอี่ยมอนันต์ นาง พัชรินทร์ เงางาม 211,016 มทบ.31 31 มี.ค. 2563
974 น.ส. สุภาวดี ตันติคชาภรณ์ (คำพรม) จ.ส.อ. สมทรง คำพรม 211,308 รร.ตท.สปท. 31 มี.ค. 2563
975 นาง นิมิตร แสงคณิต ร.ต. สมศักดิ์ เณรทอง 211,032 รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง 31 มี.ค. 2563
976 นาง พัชรา สุวรรณศรี นาย พีระพงษ์ สุวรรณศรี 211,029 มทบ.39 31 มี.ค. 2563
977 นาง นิตยา แสนประสิทธิ์ (รักษ์มณี) ร.ต. มนัส นกยูงทอง 211,039 มทบ.28 31 มี.ค. 2563
978 นาง ปอนด์ ชุ่มนาเสียว น.ส. เพ็ญศรี ชุ่มนาเสียว 211,588 มทบ.22 31 มี.ค. 2563
979 พล.ท. อุทัย อินทรกำแหง ณ ราชสีมา นาง อัษฎาลักษณ์ อินทรกำแหง ณ ราชสีมา 211,055 มทบ.21 27 มี.ค. 2563
980 พ.ต. อุทัย สักขะกิจ นาง บุญธรรม สักขะกิจ 211,029 มทบ.36 27 มี.ค. 2563