การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
971 นาย ธรรมรัตน์ คลังสมบัติ นาย ธนิต คลังสมบัติ 34,973 รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม 20 ธ.ค. 2561
972 นาง มนฤดี เตียวประทีป ร.ต. สละ เตียวประทีป 207,459 มทบ.36 20 ธ.ค. 2561
973 นาง เยื่อ ทิพรัตน์ ร.ต. มานะ ทิพรัตน์ 207,460 มทบ.13 20 ธ.ค. 2561
974 นาง พิศมัย พลพืช ร.ต. ดำรงค์พล พลพืช 207,453 มทบ.13 20 ธ.ค. 2561
975 นาย สิมมา ป้องขวาเลา ร.ต. วิฑูรย์ ป้องขวาเลา 207,455 บชร.2 20 ธ.ค. 2561
976 นาย เปลี่ยน จันทร์หมื่นไวย์ นาง เสน่ห์ โครนเบ็ค 40,105 คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ. 20 ธ.ค. 2561
977 นาย เปลี่ยน จันทร์หมื่นไวย์ จ.ส.อ. ประสิทธิ์ จันทร์หมื่นไวย์ 167,105 คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ. 20 ธ.ค. 2561
978 พ.ท. เนตร จงเจือกลาง พล.ร.ต. ยุทธศิลป์ จงเจือกลาง 207,476 มทบ.21 17 ธ.ค. 2561
979 พ.ท. เฉลิม ฤกษ์อุดม นาง อำไพ ฤกษ์อุดม 205,876 มทบ.13 17 ธ.ค. 2561
980 พ.ต. สุพจน์ อภิสุนทรางกูร นาง วิลาวัณย์ อภิสุนทรางกูร 207,286 มทบ.21 17 ธ.ค. 2561