การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
971 นาง พรั่ง เจริญสุข นาง ชวนันท์ เจริญสุข 207,267 มทบ.42 1 พ.ย. 2561
972 นาง นิด บุญยะพรหม น.ส. บุษยานุข บุญยะพรหม 207,262 มทบ.27 1 พ.ย. 2561
973 นาง นาง วิจิตรพจน์ นาง ไสว สุภาพ 207,265 มทบ.27 1 พ.ย. 2561
974 นาง หนูวาส รินทร์เพ็ง นาง บุญเฮียง พาไทสง 207,268 มทบ.24 1 พ.ย. 2561
975 นาง พิศวงค์ วิเลศ นาง พวงเพชร วิเลศ 207,057 มทบ.24 1 พ.ย. 2561
976 นาย นนท์ ผูกจิตร์ จ.ส.อ. อุดมศิลป์ มงคลไพศาลกิจ 207,266 ม.2 พัน.7 1 พ.ย. 2561
977 นาย ส่วน วันคำ อส.ทพ. สุรเชษฐ์ วันคำ 207,266 กรม ทพ.21 1 พ.ย. 2561
978 นาย จังหวัด เบญมาตย์ ร.ต. ปริญญา เบญมาตย์ 139,372 ร.16 พัน.3 1 พ.ย. 2561
979 นาย จังหวัด เบญมาตย์ จ.ส.อ. ธนกร เบญมาตย์ 67,900 ร.16 พัน.3 1 พ.ย. 2561
980 นาง บัวล้อม เขื่อนอ้น ร.ต. สุรพล ยาบัว 207,273 มทบ.38 1 พ.ย. 2561