การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
971 นาง ขุน อันทลาสี ร.ต. สุข อันทลาสี 203,970 มทบ.27 14 ก.ย. 2560
972 นาย ทรวง กุลมิ่ง จ.ส.อ. บุญเลิศ ครุธจู 203,990 พัน.สบร.23 บชร.3 14 ก.ย. 2560
973 นาย สถาพร สุขศาสตร์ นาง สมศรี สุขศาสตร์ , นาย ณรงฤทธิ์ สุขศาสตร์ 203,771 ช.พัน.9 14 ก.ย. 2560
974 นาง ผง เมาลีย์ นาง ขวัญจิตร ศรีวิชัย 203,774 มทบ.37 14 ก.ย. 2560
975 นาง อุไร ดิสสมศรี น.ส. นันทนัช ดิสสมศรี 203,774 รพศ.2 พัน.1 14 ก.ย. 2560
976 นาง นันทนา หมื่นสมบูรณ์ จ.ส.อ. ชูฟพยานติ์ เดชหามาตย์ 203,772 กรม สน.พล.ร.15 14 ก.ย. 2560
977 นาย ไสว บรรจง พ.ต. สุริยา บรรจง 203,991 มทบ.12 14 ก.ย. 2560
978 นาง เสงี่ยม ศรีของชาติ ส.อ. เดโช ศรีของชาติ 203,997 มทบ.16 14 ก.ย. 2560
979 นาย ทราย แก้วทุ่งมน ร.ต. ณัฎฐ์ น้อยสีสิริวัฒนา 204,000 ศปภอ.ทบ.4 14 ก.ย. 2560
980 นาง อนงค์ สารีมูล จ.ส.อ. เกรียงศักดิ์ สารีมูล 204,005 ม.3 พัน.26 14 ก.ย. 2560