การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
971 นาง นวม ตึกกระโทก ส.อ. กิตติศักดิ์ โล่ห์คำ 211,459 ร.16 พัน.3 11 พ.ย. 2562
972 นาง ไป่ กองเงิน ร.ต. สุนทร กองเงิน 211,223 มทบ.36 11 พ.ย. 2562
973 นาง ทุเรียน พวงแก้ว ร.ท. ประกาศน พวงแก้ว 211,208 มทบ.34 11 พ.ย. 2562
974 นาง วรรณภา วรรณกุล พ.ต. สุทธิชัย วรรณกุล 211,222 มทบ.24 11 พ.ย. 2562
975 นาง บัวทอง ขันทะโส น.ส. ดารุณี ขันทะโส 188,495 มทบ.22 11 พ.ย. 2562
976 นาง หมวย เดชสุภา ส.อ. ธรรศ์พงษ์ ทองสายจันทร์ 210,962 ทภ.2 11 พ.ย. 2562
977 นาง อุ่นเรือน บุญเพ็งรักษ์ นาง สิริสกุล สิริชัยตระกูล 210,954 ทน.2 11 พ.ย. 2562
978 ร.อ. ประยูร ฤกชะเมธ นาง สุปราณี ประกายแก้ว 17,799 มทบ.35 8 พ.ย. 2562
979 ร.อ. ประยูร ฤกชะเมธ นาง สายปัญญา สุธีรภิญโญ 17,799 มทบ.35 8 พ.ย. 2562
980 ร.อ. ประยูร ฤกชะเมธ นาง สนม ฤกชะเมธ 140,000 มทบ.35 8 พ.ย. 2562