การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
971 นาง ตุ๊ คนคล่อง นาง สุปราณี มีเงิน 207,813 กสษ.2 กส.ทบ. 15 ส.ค. 2562
972 ร.ต. ถวิล กาทองทุ่ง นาง สุจิตรา กาทองทุ่ง 208,105 สง.สด.จว.พ.ร. 8 ส.ค. 2562
973 ร.ต. บุญเลิศ แปวกระโทก นาง สมหวัง แปวกระโทก 106,590 ร.23 พัน.1 8 ส.ค. 2562
974 ร.ต. บุญเลิศ แปวกระโทก น.ส. จุรีรัตน์ แปวกระโทก 33,590 ร.23 พัน.1 8 ส.ค. 2562
975 ร.ต. บุญเลิศ แปวกระโทก น.ส. ขนิษฐา แปวกระโทก 67,179 ร.23 พัน.1 8 ส.ค. 2562
976 จ.ส.อ. บันเทิง วอทอง นาง โอเลศ วอทอง 208,103 มทบ.22 8 ส.ค. 2562
977 จ.ส.อ. สมหมาย บานแย้ม นาง ถนอมใจ บานแย้ม 208,103 มทบ.12 8 ส.ค. 2562
978 จ.ส.อ. พนม นำช้าง น.ส. อิงอร พูลสมบัติ 143,820 พธ.ทบ. 8 ส.ค. 2562
979 จ.ส.อ. พนม นำช้าง นาย สาย นำช้าง 63,750 พธ.ทบ. 8 ส.ค. 2562
980 จ.ส.ต. สมชัย ก้อนเพชร น.ส. รสสุคนธ์ ยศสมบัติ 208,096 รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 8 ส.ค. 2562