การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
971 นาย ทิน สงสะอาด จ.ส.อ. พจน์ เพจี้ 210,883 รพศ.2 พัน.2 18 ธ.ค. 2562
972 นาง เฮือน จำปาเทศ ร.ท. ดิเรก เกรี้ยวกระโทก 211,134 มทบ.21 18 ธ.ค. 2562
973 นาย จันทร์ แสนจาย พ.ต. พิจิตร แสนจาย 211,384 กสษ.3 กส.ทบ. 18 ธ.ค. 2562
974 นาง ทองคูณ ประจิมทิศ นาง อินทิรา วงศ์โอษฐ์ 42,230 มทบ.24 18 ธ.ค. 2562
975 นาง ทองคูณ ประจิมทิศ นาย อนุชิต ประจิมทิศ 42,230 มทบ.24 18 ธ.ค. 2562
976 นาง ทองคูณ ประจิมทิศ นาย อนุชา ประจิมทิศ 42,230 มทบ.24 18 ธ.ค. 2562
977 นาง ทองคูณ ประจิมทิศ ร.ต. สิทธิ์ ประจิมทิศ 42,230 มทบ.24 18 ธ.ค. 2562
978 นาง ทองคูณ ประจิมทิศ นาง ยุภาวดี กาหาวงศ์ 42,230 มทบ.24 18 ธ.ค. 2562
979 นาย สุธรรม ปาปะเพ ร.อ. สายยนต์ โสดาวิชิต 211,140 มทบ.23 18 ธ.ค. 2562
980 นาย กรองทอง ทองเกษม นาง มณี ทองเกษม 211,138 มทบ.13 18 ธ.ค. 2562