การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
971 จ.ส.อ. รุ่งทิศ มีแดนไผ่ นาง ฉิมมา มีแดนไผ่ 140,000 พัน.สร.23 บชร.3 4 เม.ย. 2562
972 จ.ส.อ. ศุภชัย สัมมาพรต น.ส. ยุพิน สัมมาพรต 207,524 กวรบ.ศอ.สพ.ทบ. 4 เม.ย. 2562
973 นาง ทิพย์ ชาวเชียงตุง พ.ต. ธีรศักดิ์ กันหาอาจ 207,526 สง.สด.จว.ล.ย. 4 เม.ย. 2562
974 นาย สมหวัง กลิ่นขจร จ.ส.อ. สุพล พุทธาภิรักษ์ 207,775 รพ.ค่ายสุรนารี 4 เม.ย. 2562
975 นาง ค้อม นามโสภา ร.ต. นิยม นามโสภา 207,781 มทบ.22 4 เม.ย. 2562
976 นาย ชูชีพ เจริญโชติ นาย บุญชู เจริญโชติ 207,782 มทบ.21 4 เม.ย. 2562
977 นาย ประวิทย์ เจริญกัลป์ ส.ท.หญิง ปิติญา เจริญกัลป์ 202,254 มทบ.19 4 เม.ย. 2562
978 นาย สมเกียรติ โห้คำ นาย ภูวิศ โห้คำ 205,804 มทบ.13 4 เม.ย. 2562
979 นาง เสงี่ยม อุ่นจันทึก จ.ส.อ. ประหยัด อุ่นจันทึก 207,772 กสษ.2 กส.ทบ. 4 เม.ย. 2562
980 นาง เนาว์ ฉิมพงษ์ นาย วรนิจ ฉิมพงษ์ 207,289 มทบ.24 4 เม.ย. 2562