การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
981 พ.ต. ไพรัช พูนชัย จ.ส.อ. รุ่งศักดิ์ พูนชัย 207,290 ช.2 พัน.202 17 ธ.ค. 2561
982 ร.อ. ชื้น เพศสุวรรณ นาง ลักษิกา สินธำรงรักษ์ 68,994 มทบ.18 17 ธ.ค. 2561
983 ร.อ. ชื้น เพศสุวรรณ นาง ยุพา เอี่ยมโมฬี 68,994 มทบ.18 17 ธ.ค. 2561
984 ร.อ. ชื้น เพศสุวรรณ นาย ยุทธนา เพศสุวรรณ 68,994 มทบ.18 17 ธ.ค. 2561
985 ร.อ. ประสพ อินทเกษ นาย สมศิลป์ อินทเกษ 207,520 มทบ.24 17 ธ.ค. 2561
986 ร.ต. สราวุธ จันทะเสน นาง อรทัย จันทะเสน 207,284 มทบ.24 17 ธ.ค. 2561
987 ร.ต. ปรง ล้อมวงษ์ จ.ส.อ.หญิง ธีรารัตน์ ล้อมวงษ์ 207,483 รพ.ค่ายจิรประวัติ 17 ธ.ค. 2561
988 ร.ต. สุธรรม หริรักษ์ น.ส. สิริกร หริรักษ์ 194,486 มทบ.42 17 ธ.ค. 2561
989 ร.ต. สุวรรณ ใจเรือน นาง ประเสริฐ ใจเรือน 207,485 มทบ.39 17 ธ.ค. 2561
990 ร.ต. นิพนธ์ ทรัพย์ล้น นาย เกียรติศักดิ์ ทรัพย์ล้น 207,479 มทบ.21 17 ธ.ค. 2561