การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
981 นาง ยศ เวียงโอสถ ร.ท. จำรัส ผงผ่าน 204,850 มทบ.36 9 ม.ค. 2561
982 นาง สมจิตร สาระวงษ์ พ.อ. ดำรงค์ สาระวงษ์ 204,851 มทบ.15 9 ม.ค. 2561
983 นาย อนันต์ บุญธนลักษณ์ จ.ส.อ. สุทธิโชค ธิติลักษณ์ 204,604 มทบ.12 9 ม.ค. 2561
984 นาย อาจ ป่าสูง จ.ส.อ. ประเสริฐ ป่าสูง 204,852 มทบ.21 9 ม.ค. 2561
985 พ.ท. ชัยวัฒน์ ปลาทอง นาง ทองคำ ปลาทอง 204,441 มทบ.13 29 ธ.ค. 2560
986 พ.อ. มานัส สุดแสง นาง ฉวีภัทร์ สุดแสง 204,387 มทบ.23 29 ธ.ค. 2560
987 พ.ต. อัมพล สัยเขียนวงษ์ นาย ทองดี สัยเขียนวงษ์ 204,390 มทบ.16 29 ธ.ค. 2560
988 ร.ท. อนันท์ วิสุนทร นาย เอกราช วิสุนทร 204,393 มทบ.43 29 ธ.ค. 2560
989 ร.ต. สามารถ แก้วกอง นาง สำรวย มูลจันทะ , นาง สงวน แก้วกอง 204,388 มทบ.16 29 ธ.ค. 2560
990 ร.ต. บุญศรี ศรีเมือง น.ส. จำเนียน พวงทอง 204,388 มทบ.22 29 ธ.ค. 2560