การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
981 นาย ตี๋ เพิดขุนทด นาง ศิริวรรณ เพิดขุนทด 205,806 มทบ.21 7 มี.ค. 2561
982 นาง บัวผัด ดาวเวียงกัน ส.อ. อุ่นเรือน ดาวเวียงกัน 205,808 มทบ.33 7 มี.ค. 2561
983 นาง บุญธรรม เทพดวง นาง บัวทอง จมพรม 205,810 มทบ.36 7 มี.ค. 2561
984 พ.ท. ชิตณรงค์ บัวทองคำ นาง สำโรย บัวทองคำ 204,634 มทบ.39 26 ก.พ. 2561
985 ร.ต. พรรษา สุวรดี นาง เนตร สุวรดี 204,630 มทบ.21 26 ก.พ. 2561
986 จ.ส.อ. มาโนช มงคลศรี นาง บังอร มงคลศรี , น.ส. นุชจรินทร์ มงคลศรี , ด.ช. สงกรานต์ มงคลศรี 204,136 มทบ.19 26 ก.พ. 2561
987 จ.ส.อ. ณรงค์ พันธุ์ไพโรจน์ นาง พัสนันท์ พันธุ์ไพโรจน์ , นาย ธนภัทร พันธุ์ไพโรจน์ 204,383 พธ.ทบ. 26 ก.พ. 2561
988 จ.ส.อ. ประวิทย์ อุดมเวช นาง แฉล้ม วิสมล 204,631 มทบ.14 26 ก.พ. 2561
989 จ.ส.อ. อภิวัฒน์ ศรีบุญเรือง นาง จินดาวรรณ วิรัติธัม 204,630 มทบ.21 26 ก.พ. 2561
990 จ.ส.ต. ณัฐพล งานวิชา นาย สมพงษ์ งานวิชา 204,617 ม.2 พัน.10 26 ก.พ. 2561