การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
981 นาง ดา ยะมงคล ร.ต. ปัญญา ยะมงคล 207,271 มทบ.37 1 พ.ย. 2561
982 นาง มาลี เร่งเร็ว พ.ท. นิคม กันทะวงศ์ 207,282 มทบ.310 1 พ.ย. 2561
983 นาง บุ่น แก้วบริบัตร ร.ต. สุทิน แก้วบริบัตร 207,281 มทบ.210 1 พ.ย. 2561
984 พ.ท. วิเชียร หินแก้ว น.ส. ปนาวดี หินแก้ว 207,324 มทบ.22 26 ต.ค. 2561
985 พ.ท. พิชิต พวงมาลัย นาง มณฑาทิพย์ พวงมาลัย 207,290 มทบ.17 26 ต.ค. 2561
986 นาง สี ต่อพันธ์ ร.ต. สุรเชษฐ์ สิงห์โห 207,292 รร.ม.ศม. 26 ต.ค. 2561
987 นาย เจริญ ศรีอินทร์ ร.ต. สุรศักดิ์ ศรีอินทร์ 207,291 มทบ.26 26 ต.ค. 2561
988 น.ส. ซิ้วเตียง แซ่ตั้ง น.ส. ธัญลักษณ์ โพธิ์ช่วย 207,330 มทบ.18 26 ต.ค. 2561
989 พ.ต. ศิริโภคะ จาบวงษ์ นาย ศิวัช จาบวงษ์ 15,448 กรม ทพ.11 26 ต.ค. 2561
990 พ.ต. ศิริโภคะ จาบวงษ์ นาง ศิริพร จาบวงษ์ 160,548 กรม ทพ.11 26 ต.ค. 2561