การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
981 นาง สุจารี โจทหาร นาย อาทิตย์ โจทหาร 211,139 มทบ.13 18 ธ.ค. 2562
982 นาง สมจิตร ทิพย์สมบัติ น.ส. วลัญช์อร ถมปัด 211,139 มทบ.13 18 ธ.ค. 2562
983 นาง พรทิพย์ ชาวไร่ ร.ท. ชัชพิมุข ชาวไร่ 210,913 รร.ตท.สปท. 18 ธ.ค. 2562
984 นาย เสรือน นพพิบูลย์ จ.ส.ต. อภิเดช ทิพยธร 211,152 มทบ.24 18 ธ.ค. 2562
985 น.ส. กาญจนา กุลชะโมรินทร์ นาย สมควร กุลชะโมรินทร์ 211,142 มทบ.23 18 ธ.ค. 2562
986 นาย สิงห์ จันทะชาลี นาย สุชาติ พิมพ์บุญมา 211,148 มทบ.210 18 ธ.ค. 2562
987 นาง เพลินพิศ บุญทศ จ.ส.อ.หญิง ชญาดา วิไล 211,153 มทบ.210 18 ธ.ค. 2562
988 พ.ต. วิเชียร ม้ายอุเทศ นาง ปาริฉัตร สำเภาทอง 37,228 มทบ.15 16 ธ.ค. 2562
989 พ.ต. วิเชียร ม้ายอุเทศ น.ส. นิรมล ม้ายอุเทศ 173,940 มทบ.15 16 ธ.ค. 2562
990 ร.อ. พยนต์ สุวรรณบุบผา นาง อุไร สุวรรณบุบผา 211,168 มทบ.15 16 ธ.ค. 2562