การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
981 นาย บุญชู รอดน้อย จ.ส.อ. ณพล รอดน้อย 203,977 มทบ.17 14 ก.ย. 2560
982 นาง แต๋ว จันทร์พินิจ ร.ต. วินิจ จันทร์พินิจ 203,981 มทบ.18 14 ก.ย. 2560
983 นาง กุศล วิจารณรงค์ ร.ต. ธีระศักดิ์ วิจารณรงค์ 204,028 มทบ.24 14 ก.ย. 2560
984 นาง อุไร อุณฤทธิ์ นาง พนิดา เพิ่มอาภรณ์ , นาย ภาณุวัฒน์ อุณฤทธิ์ 204,029 มทบ.33 14 ก.ย. 2560
985 นาง วิไลลักษณ์ บุญโญ ร.ต. สมพงษ์ บุญโญ 204,019 มทบ.45 14 ก.ย. 2560
986 นาย นิยม ทันวงษา ร.ต. สุรพล ทันวงษา 204,019 สง.สด.จว.ม.ห. 14 ก.ย. 2560
987 นาง ประเพียร มาสุข ร.ต. เคลือบ มาสุข 204,020 มทบ.24 14 ก.ย. 2560
988 นาย กองคำ พุทธวงค์ นาย ชาญณรงค์ พุทธวงค์ 202,577 ศพปน.พท.ศอพท. 14 ก.ย. 2560
989 นาง สุวรรณ ไพพร จ.ส.อ. ศักดิ์ดา ไพพร 204,026 ร.111 14 ก.ย. 2560
990 นาย สุไชย ตาลสุวรรณ์ จ.ส.อ. อภิสิทธิ์ ตาลสุวรรณ์ 204,016 กรม ทพ.11 14 ก.ย. 2560