การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
981 นาง มุข แท่นทิพย์ ร.ต. ศุภชัย ศรีชนะ 207,781 มทบ.22 4 เม.ย. 2562
982 นาย วุ้น ศรีชาวนา นาง กรรธิมา บุญนาค 207,782 มทบ.21 4 เม.ย. 2562
983 นาย บัญญัติ นอกสันเทียะ จ.ส.อ. วุฒิชัย เขียวรัมย์ 207,780 ป.3 พัน.103 4 เม.ย. 2562
984 พ.ท. ทองเจือ อ่อนละมูล นาง สะอาด อ่อนละมูล 207,914 มทบ.18 29 มี.ค. 2562
985 พ.ต. บุญยืน สุ่มประดิษฐ์ น.ส. ยุวดี สุ่มประดิษฐ์ 207,678 มทบ.39 29 มี.ค. 2562
986 ร.ท. วันชัย ครุธช่างทอง นาง อุไรวรรณ ครุธช่างทอง 207,688 มทบ.34 29 มี.ค. 2562
987 ร.ท. พุชงค์ วรเจริญ นาง ละม้าย วรเจริญ 207,690 มทบ.15 29 มี.ค. 2562
988 ร.ต. สัญชัย จันทร์ลอย นาง เยาวลักษณ์ จันทร์ลอย 207,681 มทบ.39 29 มี.ค. 2562
989 ร.ต. สุพล แป้นมาก นาง ดวงพยอม แป้นมาก 207,673 มทบ.16 29 มี.ค. 2562
990 จ.ส.อ. บุญมาก คำนวณชัย นาง เจริญ คำนวณชัย 155,900 มทบ.35 29 มี.ค. 2562