การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

การจ่ายเงินส่วนภูมิภาค

ลำดับ ชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน หน่วยรับโอนเงิน วันที่โอนเงิน หมายเหตุ
981 นาง คำสุข องคะเส ว่าที่ ร.ต. สมบัติ ชมภูน้อย 205,771 มทบ.35 30 พ.ค. 2561
982 นาง สมบูรณ์ วงค์ปุกแก้ว ร.ต. บุญสืบ วงค์ปุกแก้ว 205,773 มทบ.32 30 พ.ค. 2561
983 นาง วิลัย บัพพคุต น.ส. นันทนา บัพพคุต 205,780 มทบ.22 30 พ.ค. 2561
984 นาง เตียง เสมียนชัย ร.ต. สิทธิพงษ์ เสมียนชัย 205,778 มทบ.17 30 พ.ค. 2561
985 นาย เสฐียร เปรื่องกระโทก นาง เสา เปรื่องกระโทก 205,773 พัน.สท. 30 พ.ค. 2561
986 ร.อ. พสิษฐ์ ทำนักสุข นาง ดารารัตน์ ทำนักสุข 205,933 ร.16 24 พ.ค. 2561
987 ร.ต. บุญเรนท์ ดาวใส นาง สมจิตร ดาวใส 205,878 มทบ.22 24 พ.ค. 2561
988 จ.ส.อ. ประพจน์ เย็นเสนาะ นาง ไข่มุก สุขพรหม 205,877 สง.สด.จว.ร.ย. 24 พ.ค. 2561
989 จ.ส.ต. ธานิติ กันจู นาง เต็มดวง กันจู 205,683 มทบ.39 24 พ.ค. 2561
990 ส.อ. ครองชัย ช่อมะลิ ส.อ. ไกรสร ช่อมะลิ 205,877 ร.4 24 พ.ค. 2561