การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 กง.ทหาร 2 ก.พ. 2560
2 กสค.สก.ทบ. 1 ก.พ. 2560
3 สลก.ทบ. 1 ก.พ. 2560
4 สปช.ทบ. 31 ม.ค. 2560
5 รอ. 31 ม.ค. 2560
6 รพ.รร.6 31 ม.ค. 2560
7 กรจ.มทบ.11 31 ม.ค. 2560
8 สพธ. 31 ม.ค. 2560
9 ยศ.ทบ. 31 ม.ค. 2560
10 วพม. 31 ม.ค. 2560