การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 กง.ทหาร 31 ต.ค. 2561
2 กรจ.มทบ.11 31 ต.ค. 2561
3 สง.ปรมน.ทบ. 31 ต.ค. 2561
4 สด.ก.ท. 30 ต.ค. 2561
5 วพม. 30 ต.ค. 2561
6 ดย.ทบ. 30 ต.ค. 2561
7 สวพท. 30 ต.ค. 2561
8 กง.กห. 30 ต.ค. 2561
9 ศอพท. 30 ต.ค. 2561
10 สสน.บก.ทบ. 30 ต.ค. 2561