การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 กง.ทหาร 30 เม.ย. 2563
2 พบ. 29 เม.ย. 2563
3 วพม. 29 เม.ย. 2563
4 สสน.สป. 29 เม.ย. 2563
5 สสน.บก.ทบ. 29 เม.ย. 2563
6 วพบ. 29 เม.ย. 2563
7 สพธ. 29 เม.ย. 2563
8 รร.กง.กง.ทบ. 29 เม.ย. 2563
9 สวพท. 29 เม.ย. 2563
10 สส. 29 เม.ย. 2563