การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 กง.ทหาร 30 ธ.ค. 2560
2 ยศ.ทบ. 30 ธ.ค. 2560
3 สปช.ทบ. 30 ธ.ค. 2560
4 รพ.รร.6 30 ธ.ค. 2560
5 วพม. 30 ธ.ค. 2560
6 กสค.สก.ทบ. 30 ธ.ค. 2560
7 สพธ. 30 ธ.ค. 2560
8 กรจ.มทบ.11 30 ธ.ค. 2560
9 สร. 30 ธ.ค. 2560
10 รร.ขว.ทบ. 30 ธ.ค. 2560