การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 กง.ทหาร 29 มี.ค. 2562
2 สง.ปรมน.ทบ. 29 มี.ค. 2562
3 วพม. 29 มี.ค. 2562
4 ศพก.ทบ. 29 มี.ค. 2562
5 สสน.บก.ทบ. 29 มี.ค. 2562
6 สวพ.ทบ. 29 มี.ค. 2562
7 กรจ.มทบ.11 29 มี.ค. 2562
8 สด.ก.ท. 29 มี.ค. 2562
9 พล.ม.2 รอ. 28 มี.ค. 2562
10 นรด. 28 มี.ค. 2562