การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 กง.ทหาร 31 ม.ค. 2563
2 วพม. 31 ม.ค. 2563
3 สป. 31 ม.ค. 2563
4 สสน.บก.ทบ. 31 ม.ค. 2563
5 กรจ.มทบ.11 31 ม.ค. 2563
6 นปอ. 30 ม.ค. 2563
7 รพ.รร.6 30 ม.ค. 2563
8 พบ. 30 ม.ค. 2563
9 รวท.อท.ศอพท. 30 ม.ค. 2563
10 ยก.ทบ. 30 ม.ค. 2563