การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 กง.ทหาร 4 ม.ค. 2560
2 รอ. 30 ธ.ค. 2559
3 สปช.ทบ. 30 ธ.ค. 2559
4 สพธ. 30 ธ.ค. 2559
5 วพม. 30 ธ.ค. 2559
6 รร.กส.กส.ทบ. 30 ธ.ค. 2559
7 รร.ขว.ทบ. 30 ธ.ค. 2559
8 สลก.ทบ. 30 ธ.ค. 2559
9 สห.ทบ. 30 ธ.ค. 2559
10 ศพม. 30 ธ.ค. 2559