การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 กฌป.สก.ทบ. 4 มิ.ย. 2562
2 วพม. 4 มิ.ย. 2562
3 กง.ทหาร 31 พ.ค. 2562
4 พล.ม.2 รอ. 31 พ.ค. 2562
5 กบ.ทบ. 31 พ.ค. 2562
6 สสน.บก.ทบ. 31 พ.ค. 2562
7 กรจ.มทบ.11 31 พ.ค. 2562
8 นปอ. 30 พ.ค. 2562
9 นรด. 30 พ.ค. 2562
10 ยศ.ทบ. 30 พ.ค. 2562