การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 กง.ทหาร 31 ก.ค. 2562
2 วพม. 31 ก.ค. 2562
3 สสน.บก.ทบ. 31 ก.ค. 2562
4 สวพ.ทบ. 31 ก.ค. 2562
5 กรจ.มทบ.11 31 ก.ค. 2562
6 พล.ม.2 รอ. 31 ก.ค. 2562
7 สด.ก.ท. 31 ก.ค. 2562
8 นรด. 30 ก.ค. 2562
9 ยศ.ทบ. 30 ก.ค. 2562
10 พบ. 30 ก.ค. 2562