การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 สวพท. 13 ก.ย. 2560
2 กง.ทหาร 1 ก.ย. 2560
3 สลก.ทบ. 31 ส.ค. 2560
4 กรจ.มทบ.11 31 ส.ค. 2560
5 สวพ.ทบ. 31 ส.ค. 2560
6 จบ. 31 ส.ค. 2560
7 สปช.ทบ. 31 ส.ค. 2560
8 สพธ. 31 ส.ค. 2560
9 พธ.ทบ. 31 ส.ค. 2560
10 ยศ.ทบ. 31 ส.ค. 2560