การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 รอ. 3 เม.ย. 2560
2 กง.ทหาร 3 เม.ย. 2560
3 สปช.ทบ. 31 มี.ค. 2560
4 รพ.รร.6 31 มี.ค. 2560
5 ขว.ทบ. 31 มี.ค. 2560
6 กรส.สก.ทบ. 31 มี.ค. 2560
7 กสค.สก.ทบ. 31 มี.ค. 2560
8 กรจ.มทบ.11 31 มี.ค. 2560
9 สธน.ทบ. 31 มี.ค. 2560
10 สพธ. 31 มี.ค. 2560