การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 กง.ทหาร 2 มี.ค. 2560
2 กสค.สก.ทบ. 1 มี.ค. 2560
3 สวพ.ทบ. 28 ก.พ. 2560
4 กรจ.มทบ.11 28 ก.พ. 2560
5 ยย.ทบ. 28 ก.พ. 2560
6 รอ. 28 ก.พ. 2560
7 สปช.ทบ. 28 ก.พ. 2560
8 สพธ. 28 ก.พ. 2560
9 สวพท. 28 ก.พ. 2560
10 ยศ.ทบ. 28 ก.พ. 2560