การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 รร.สร.พบ. 27 ก.ย. 2561
2 สลก.ทบ. 27 ก.ย. 2561
3 สพ.ทบ. 27 ก.ย. 2561
4 สพธ. 27 ก.ย. 2561
5 ยศ.ทบ. 27 ก.ย. 2561
6 รวท.อท.ศอพท. 27 ก.ย. 2561
7 รร.ขว.ทบ. 27 ก.ย. 2561
8 รพ.รร.6 27 ก.ย. 2561
9 ยก.ทบ. 27 ก.ย. 2561
10 กบ.ทบ. 27 ก.ย. 2561