การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 นร.รร.ส.สส. 17 ส.ค. 2563
2 พัน.นร.รร.สพ.สพ.ทบ. 2 ส.ค. 2563
3 กง.ทหาร 31 ก.ค. 2563
4 พัน.นร.รร.พธ.พธ.ทบ. 31 ก.ค. 2563
5 พัน.นร.รร.ขส.ขส.ทบ. 31 ก.ค. 2563
6 สด.จว.ก.ท. 30 ก.ค. 2563
7 พบ. 30 ก.ค. 2563
8 วพม. 30 ก.ค. 2563
9 สตน.ทบ. 30 ก.ค. 2563
10 วพบ. 30 ก.ค. 2563