การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 กง.ทหาร 2 พ.ค. 2560
2 กสค.สก.ทบ. 2 พ.ค. 2560
3 สปช.ทบ. 28 เม.ย. 2560
4 รพ.รร.6 28 เม.ย. 2560
5 กรจ.มทบ.11 28 เม.ย. 2560
6 สพธ. 28 เม.ย. 2560
7 กบ.ทบ. 28 เม.ย. 2560
8 รร.กบ.ทบ. 28 เม.ย. 2560
9 ยศ.ทบ. 28 เม.ย. 2560
10 วพม. 28 เม.ย. 2560