การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 กง.ทหาร 29 พ.ย. 2562
2 วพม. 29 พ.ย. 2562
3 สป. 29 พ.ย. 2562
4 สสน.บก.ทบ. 29 พ.ย. 2562
5 กอง.รจ.มทบ.11 29 พ.ย. 2562
6 สส. 28 พ.ย. 2562
7 พล.ม.2 รอ. 28 พ.ย. 2562
8 นรด. 28 พ.ย. 2562
9 ยศ.ทบ. 28 พ.ย. 2562
10 พบ. 28 พ.ย. 2562