การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 กง.ทหาร 31 ก.ค. 2561
2 กรจ.มทบ.11 31 ก.ค. 2561
3 รพ.รร.6 31 ก.ค. 2561
4 สสน.บก.ทบ. 31 ก.ค. 2561
5 พธ.ทบ. 28 ก.ค. 2561
6 สพ.ทบ. 28 ก.ค. 2561
7 ดย.ทบ. 28 ก.ค. 2561
8 ยก.ทบ. 28 ก.ค. 2561
9 วพม. 28 ก.ค. 2561
10 กบ.ทบ. 28 ก.ค. 2561