การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 สด.ก.ท. 3 ม.ค. 2562
2 กง.ทหาร 2 ม.ค. 2562
3 สร. 2 ม.ค. 2562
4 ศอพท. 2 ม.ค. 2562
5 วพม. 28 ธ.ค. 2561
6 รพ.รร.6 28 ธ.ค. 2561
7 สสน.บก.ทบ. 28 ธ.ค. 2561
8 สวพ.ทบ. 28 ธ.ค. 2561
9 กง.กห. 28 ธ.ค. 2561
10 พธ.ทบ. 27 ธ.ค. 2561