การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 กง.ทหาร 1 พ.ย. 2560
2 กสค.สก.ทบ. 1 พ.ย. 2560
3 วพม. 1 พ.ย. 2560
4 สปช.ทบ. 31 ต.ค. 2560
5 สวพ.ทบ. 31 ต.ค. 2560
6 อท.ศอพท. 31 ต.ค. 2560
7 สร. 31 ต.ค. 2560
8 พธ.ทบ. 31 ต.ค. 2560
9 สลก.ทบ. 31 ต.ค. 2560
10 สส. 31 ต.ค. 2560