การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 กง.ทหาร 28 ก.พ. 2561
2 สปช.ทบ. 28 ก.พ. 2561
3 พธ.ทบ. 28 ก.พ. 2561
4 กรจ.มทบ.11 28 ก.พ. 2561
5 สพธ. 28 ก.พ. 2561
6 ยศ.ทบ. 28 ก.พ. 2561
7 รร.ขว.ทบ. 28 ก.พ. 2561
8 สสน.บก.ทบ. 28 ก.พ. 2561
9 สลก.ทบ. 28 ก.พ. 2561
10 นปอ. 27 ก.พ. 2561