การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
1 กง.ทหาร 31 มี.ค. 2561
2 นปอ. 31 มี.ค. 2561
3 สปช.ทบ. 31 มี.ค. 2561
4 สสน.บก.ทบ. 31 มี.ค. 2561
5 สพธ. 31 มี.ค. 2561
6 กรจ.มทบ.11 31 มี.ค. 2561
7 รร.ขว.ทบ. 31 มี.ค. 2561
8 มทบ.11 31 มี.ค. 2561
9 รง.ปรนม.ทบ. 31 มี.ค. 2561
10 กบ.ทบ. 31 มี.ค. 2561