การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
91 ยย.ทบ. 27 มี.ค. 2562
92 รวท.อท.ศอพท. 27 มี.ค. 2562
93 ดย.ทบ. 27 มี.ค. 2562
94 สปช.ทบ. 27 มี.ค. 2562
95 ยก.ทบ. 27 มี.ค. 2562
96 กพ.ทบ. 27 มี.ค. 2562
97 กร.ทบ. 27 มี.ค. 2562
98 สบ.ทบ. 27 มี.ค. 2562
99 รพ.รร.6 27 มี.ค. 2562
100 รร.สธ.ทบ. 27 มี.ค. 2562