การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
91 ยศ.ทบ. 28 มิ.ย. 2561
92 สวพท. 27 มิ.ย. 2561
93 ขว.ทบ. 27 มิ.ย. 2561
94 สร. 27 มิ.ย. 2561
95 อท.ศอพท. 27 มิ.ย. 2561
96 ศซบ.ทบ. 27 มิ.ย. 2561
97 กร.ทบ. 27 มิ.ย. 2561
98 รพ.รร.6 27 มิ.ย. 2561
99 กรส.สก.ทบ. 27 มิ.ย. 2561
100 กอท.สก.ทบ. 27 มิ.ย. 2561