การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
91 ศพก.ทบ. 30 ม.ค. 2561
92 ขกท. 30 ม.ค. 2561
93 รร.สร.ทบ. 30 ม.ค. 2561
94 รร.กส.กส.ทบ. 29 ม.ค. 2561
95 มทบ.31 29 ม.ค. 2561
96 ยก.ทบ. 29 ม.ค. 2561
97 จบ. 29 ม.ค. 2561
98 กร.ทบ. 29 ม.ค. 2561
99 รวท.อท.ศอพท. 29 ม.ค. 2561
100 พล.ม.2 รอ. 29 ม.ค. 2561