การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
101 รวท.อท.ศอพท. 27 ก.พ. 2561
102 ศอพท. 27 ก.พ. 2561
103 อท.ศอพท. 27 ก.พ. 2561
104 รร.กง.กง.ทบ. 27 ก.พ. 2561
105 กร.ทบ. 27 ก.พ. 2561
106 จบ. 27 ก.พ. 2561
107 สส. 26 ก.พ. 2561
108 ยย.ทบ. 26 ก.พ. 2561
109 กอท.สก.ทบ. 26 ก.พ. 2561
110 กบ.ทบ. 26 ก.พ. 2561