การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
101 สปช.ทบ. 26 ก.ย. 2561
102 รร.สธ.ทบ. 26 ก.ย. 2561
103 กง.ทบ. 26 ก.ย. 2561
104 มทบ.11 26 ก.ย. 2561
105 กฌป.สก.ทบ. 26 ก.ย. 2561
106 ศพก.รามอินทรา 26 ก.ย. 2561
107 กธก.สก.ทบ. 26 ก.ย. 2561
108 อผศ. 26 ก.ย. 2561
109 รร.นศ.ทบ. 26 ก.ย. 2561
110 กรส.สก.ทบ. 25 ก.ย. 2561