การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
101 พธ.ทบ. 29 ม.ค. 2561
102 ขว.ทบ. 29 ม.ค. 2561
103 รพ.รร.6 29 ม.ค. 2561
104 ศอพท. 29 ม.ค. 2561
105 อท.ศอพท. 29 ม.ค. 2561
106 ศซบ.ทบ. 29 ม.ค. 2561
107 สตน.ทบ. 29 ม.ค. 2561
108 กรส.สก.ทบ. 29 ม.ค. 2561
109 รร.กง.กง.ทบ. 29 ม.ค. 2561
110 ยย.ทบ. 29 ม.ค. 2561