การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
101 กอท.สก.ทบ. 26 ธ.ค. 2561
102 สป. 26 ธ.ค. 2561
103 ศพก.ทบ. 26 ธ.ค. 2561
104 สวพท. 26 ธ.ค. 2561
105 ศซบ.ทบ. 26 ธ.ค. 2561
106 รร.ขว.ทบ. 26 ธ.ค. 2561
107 สธน.ทบ. 26 ธ.ค. 2561
108 อท.ศอพท. 26 ธ.ค. 2561
109 จบ. 26 ธ.ค. 2561
110 กฌป.สก.ทบ. 25 ธ.ค. 2561