การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
101 สตน.ทบ. 27 มิ.ย. 2561
102 สบ.ทบ. 27 มิ.ย. 2561
103 รวท.อท.ศอพท. 27 มิ.ย. 2561
104 วศ.ทบ. 27 มิ.ย. 2561
105 กบ.ทบ. 27 มิ.ย. 2561
106 สปช.ทบ. 27 มิ.ย. 2561
107 สง.ปรมน.ทบ. 27 มิ.ย. 2561
108 จบ. 27 มิ.ย. 2561
109 ศพก.ทบ. 27 มิ.ย. 2561
110 พล.ม.2 รอ. 27 มิ.ย. 2561