การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
101 ขว.ทบ. 29 ส.ค. 2561
102 สป. 29 ส.ค. 2561
103 กร.ทบ. 29 ส.ค. 2561
104 จบ. 29 ส.ค. 2561
105 สบ.ทบ. 29 ส.ค. 2561
106 ยย.ทบ. 29 ส.ค. 2561
107 รพ.รร.6 29 ส.ค. 2561
108 รร.สธ.ทบ. 29 ส.ค. 2561
109 กพ.ทบ. 29 ส.ค. 2561
110 สห.ทบ. 29 ส.ค. 2561