การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
101 ศอพท. 27 ก.ย. 2560
102 กร.ทบ. 27 ก.ย. 2560
103 สบ.ทบ. 27 ก.ย. 2560
104 นปอ. 27 ก.ย. 2560
105 กง.ทบ. 27 ก.ย. 2560
106 สส. 27 ก.ย. 2560
107 ศซบ.ทบ. 27 ก.ย. 2560
108 ศสท.กส.ทบ. 27 ก.ย. 2560
109 วศ.ทบ. 27 ก.ย. 2560
110 พล.ม.2 รอ. 27 ก.ย. 2560