การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
111 สตน.ทบ. 26 ก.พ. 2561
112 กธก.สก.ทบ. 26 ก.พ. 2561
113 ศซบ.ทบ. 26 ก.พ. 2561
114 กง.ทบ. 26 ก.พ. 2561
115 รร.สธ.ทบ. 26 ก.พ. 2561
116 พล.ม.2 รอ. 26 ก.พ. 2561
117 กสค.สก.ทบ. 26 ก.พ. 2561
118 สบ.ทบ. 26 ก.พ. 2561
119 กฌป.สก.ทบ. 24 ก.พ. 2561
120 มทบ.11 23 ก.พ. 2561