การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
111 อผศ. 25 มิ.ย. 2562
112 มทบ.11 25 มิ.ย. 2562
113 สมาชิกธนาคาร 21 มิ.ย. 2562
114 กอท.สก.ทบ. 7 มิ.ย. 2562
115 กฌป.สก.ทบ. 4 มิ.ย. 2562
116 วพม. 4 มิ.ย. 2562
117 กง.ทหาร 31 พ.ค. 2562
118 พล.ม.2 รอ. 31 พ.ค. 2562
119 กบ.ทบ. 31 พ.ค. 2562
120 สสน.บก.ทบ. 31 พ.ค. 2562