การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
111 กง.ทบ. 29 ม.ค. 2561
112 รร.สธ.ทบ. 29 ม.ค. 2561
113 กสค.สก.ทบ. 29 ม.ค. 2561
114 สบ.ทบ. 29 ม.ค. 2561
115 สก.ทบ. 29 ม.ค. 2561
116 กพ.ทบ. 29 ม.ค. 2561
117 รร.สร.ทบ. 29 ม.ค. 2561
118 สป. 29 ม.ค. 2561
119 กฌป.สก.ทบ. 26 ม.ค. 2561
120 กอท.สก.ทบ. 26 ม.ค. 2561