การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
111 สก.ทบ. 25 ธ.ค. 2561
112 สส. 25 ธ.ค. 2561
113 อผศ. 25 ธ.ค. 2561
114 กง.ทบ. 25 ธ.ค. 2561
115 มทบ.11 25 ธ.ค. 2561
116 กรส.สก.ทบ. 25 ธ.ค. 2561
117 สมาชิกธนาคาร 21 ธ.ค. 2561
118 กง.กห. 30 พ.ย. 2561
119 สร. 30 พ.ย. 2561
120 กรจ.มทบ.11 30 พ.ย. 2561