การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
111 สสน.บก.ทบ. 27 มิ.ย. 2561
112 กพ.ทบ. 27 มิ.ย. 2561
113 ยย.ทบ. 27 มิ.ย. 2561
114 กสค.สก.ทบ. 27 มิ.ย. 2561
115 รร.สธ.ทบ. 27 มิ.ย. 2561
116 กง.ทบ. 26 มิ.ย. 2561
117 กฌป.สก.ทบ. 26 มิ.ย. 2561
118 กธก.สก.ทบ. 26 มิ.ย. 2561
119 อผศ. 26 มิ.ย. 2561
120 สมาชิกธนาคาร 22 มิ.ย. 2561