การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
111 กอท.สก.ทบ. 24 ก.ย. 2561
112 สมาชิกธนาคาร 21 ก.ย. 2561
113 รวท.อท.ศอพท. 31 ส.ค. 2561
114 กง.ทหาร 31 ส.ค. 2561
115 วพม. 31 ส.ค. 2561
116 กรส.สก.ทบ. 31 ส.ค. 2561
117 สสน.บก.ทบ. 31 ส.ค. 2561
118 สวพท. 30 ส.ค. 2561
119 สวพ.ทบ. 30 ส.ค. 2561
120 กง.กห. 30 ส.ค. 2561