การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
111 อผศ. 25 เม.ย. 2562
112 กง.ทบ. 25 เม.ย. 2562
113 มทบ.11 25 เม.ย. 2562
114 สมาชิกธนาคาร 23 เม.ย. 2562
115 กง.ทหาร 29 มี.ค. 2562
116 สง.ปรมน.ทบ. 29 มี.ค. 2562
117 วพม. 29 มี.ค. 2562
118 ศพก.ทบ. 29 มี.ค. 2562
119 สสน.บก.ทบ. 29 มี.ค. 2562
120 สวพ.ทบ. 29 มี.ค. 2562