การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
111 กพ.ทบ. 27 ก.ย. 2560
112 สป. 27 ก.ย. 2560
113 กฌป.สก.ทบ. 26 ก.ย. 2560
114 รร.สธ.ทบ. 26 ก.ย. 2560
115 กธก.สก.ทบ. 26 ก.ย. 2560
116 มทบ.11 26 ก.ย. 2560
117 อผศ. 26 ก.ย. 2560
118 สมาชิกธนาคาร 22 ก.ย. 2560
119 สวพท. 13 ก.ย. 2560
120 กง.ทหาร 1 ก.ย. 2560