การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
111 สปช.ทบ. 29 ส.ค. 2561
112 กธก.สก.ทบ. 28 ส.ค. 2561
113 กฌป.สก.ทบ. 28 ส.ค. 2561
114 รร.นส.ทบ. 28 ส.ค. 2561
115 วศ.ทบ. 28 ส.ค. 2561
116 ศพก.ทบ. 28 ส.ค. 2561
117 อผศ. 28 ส.ค. 2561
118 กง.ทบ. 28 ส.ค. 2561
119 กอท.สก.ทบ. 27 ส.ค. 2561
120 สมาชิกธนาคาร 24 ส.ค. 2561