การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
121 มทบ.11 26 ม.ค. 2561
122 อผศ. 26 ม.ค. 2561
123 สมาชิกธนาคาร 24 ม.ค. 2561
124 กง.ทหาร 30 ธ.ค. 2560
125 ยศ.ทบ. 30 ธ.ค. 2560
126 สปช.ทบ. 30 ธ.ค. 2560
127 รพ.รร.6 30 ธ.ค. 2560
128 วพม. 30 ธ.ค. 2560
129 กสค.สก.ทบ. 30 ธ.ค. 2560
130 สพธ. 30 ธ.ค. 2560