การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
121 อผศ. 23 ก.พ. 2561
122 สมาชิกธนาคาร 21 ก.พ. 2561
123 สลก.ทบ. 1 ก.พ. 2561
124 วพม. 1 ก.พ. 2561
125 สวพ.ทบ. 31 ม.ค. 2561
126 สพธ. 31 ม.ค. 2561
127 กง.ทหาร 31 ม.ค. 2561
128 สปช.ทบ. 31 ม.ค. 2561
129 กรจ.มทบ.11 31 ม.ค. 2561
130 ยศ.ทบ. 31 ม.ค. 2561