การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
121 สวพ.ทบ. 28 ก.พ. 2562
122 สด.ก.ท. 28 ก.พ. 2562
123 นปอ. 27 ก.พ. 2562
124 นรด. 27 ก.พ. 2562
125 ยศ.ทบ. 27 ก.พ. 2562
126 พบ. 27 ก.พ. 2562
127 สง.ปรมน.ทบ. 27 ก.พ. 2562
128 ดย.ทบ. 27 ก.พ. 2562
129 ขกท. 27 ก.พ. 2562
130 รพ.รร.6 27 ก.พ. 2562