การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
121 กง.ทหาร 31 ก.ค. 2561
122 กรจ.มทบ.11 31 ก.ค. 2561
123 รพ.รร.6 31 ก.ค. 2561
124 สสน.บก.ทบ. 31 ก.ค. 2561
125 พธ.ทบ. 28 ก.ค. 2561
126 สพ.ทบ. 28 ก.ค. 2561
127 ดย.ทบ. 28 ก.ค. 2561
128 ยก.ทบ. 28 ก.ค. 2561
129 วพม. 28 ก.ค. 2561
130 กบ.ทบ. 28 ก.ค. 2561