การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
121 รร.ขว.ทบ. 31 พ.ค. 2561
122 สวพ.ทบ. 31 พ.ค. 2561
123 กง.ทหาร 31 พ.ค. 2561
124 กรจ.มทบ.11 31 พ.ค. 2561
125 สด.ก.ท. 31 พ.ค. 2561
126 สสน.บก.ทบ. 30 พ.ค. 2561
127 วพม. 30 พ.ค. 2561
128 พบ. 30 พ.ค. 2561
129 วทบ. 30 พ.ค. 2561
130 สวพท. 30 พ.ค. 2561