การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
121 กง.ทหาร 31 ต.ค. 2561
122 กรจ.มทบ.11 31 ต.ค. 2561
123 สง.ปรมน.ทบ. 31 ต.ค. 2561
124 สด.ก.ท. 30 ต.ค. 2561
125 วพม. 30 ต.ค. 2561
126 ดย.ทบ. 30 ต.ค. 2561
127 สวพท. 30 ต.ค. 2561
128 กง.กห. 30 ต.ค. 2561
129 ศอพท. 30 ต.ค. 2561
130 สสน.บก.ทบ. 30 ต.ค. 2561