การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
131 กรจ.มทบ.11 30 ธ.ค. 2560
132 สร. 30 ธ.ค. 2560
133 รร.ขว.ทบ. 30 ธ.ค. 2560
134 ยย.ทบ. 30 ธ.ค. 2560
135 รวท.อท.ศอพท. 30 ธ.ค. 2560
136 สง.ปรมน.ทบ. 30 ธ.ค. 2560
137 วทบ. 30 ธ.ค. 2560
138 รร.กง.กง.ทบ. 30 ธ.ค. 2560
139 สวพ.ทบ. 30 ธ.ค. 2560
140 ศพม. 30 ธ.ค. 2560