การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
131 รร.กบ.ทบ. 29 พ.ย. 2561
132 นรด. 29 พ.ย. 2561
133 สวพ.ทบ. 29 พ.ย. 2561
134 ยก.ทบ. 29 พ.ย. 2561
135 สง.ปรมน.ทบ. 29 พ.ย. 2561
136 ศพม. 29 พ.ย. 2561
137 พล.ม.2 รอ. 29 พ.ย. 2561
138 ขกท. 29 พ.ย. 2561
139 พบ. 29 พ.ย. 2561
140 สส. 29 พ.ย. 2561