การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
131 รร.ขว.ทบ. 31 ม.ค. 2561
132 รร.จปร. 31 ม.ค. 2561
133 สสน.บก.ทบ. 31 ม.ค. 2561
134 กง.กห. 30 ม.ค. 2561
135 สธน.ทบ. 30 ม.ค. 2561
136 สร. 30 ม.ค. 2561
137 วทบ. 30 ม.ค. 2561
138 สวพท. 30 ม.ค. 2561
139 สส. 30 ม.ค. 2561
140 กบ.ทบ. 30 ม.ค. 2561