การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
131 รร.กง.กง.ทบ. 30 พ.ค. 2562
132 รร.สร.พบ. 30 พ.ค. 2562
133 สวพ.ทบ. 30 พ.ค. 2562
134 สธน.ทบ. 30 พ.ค. 2562
135 รร.กบ.ทบ. 30 พ.ค. 2562
136 วพบ. 30 พ.ค. 2562
137 ศพม. 30 พ.ค. 2562
138 พธ.ทบ. 29 พ.ค. 2562
139 ขส.ทบ. 29 พ.ค. 2562
140 สลก.ทบ. 29 พ.ค. 2562