การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
131 อท.ศอพท. 30 พ.ค. 2561
132 กง.กห. 30 พ.ค. 2561
133 ศอพท. 30 พ.ค. 2561
134 สธน.ทบ. 30 พ.ค. 2561
135 ดย.ทบ. 30 พ.ค. 2561
136 พธ.ทบ. 30 พ.ค. 2561
137 ยศ.ทบ. 30 พ.ค. 2561
138 วพบ. 30 พ.ค. 2561
139 ขกท. 30 พ.ค. 2561
140 รวท.อท.ศอพท. 30 พ.ค. 2561