การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
131 ยก.ทบ. 30 ม.ค. 2563
132 จบ. 30 ม.ค. 2563
133 วพบ. 30 ม.ค. 2563
134 สพธ. 30 ม.ค. 2563
135 วทบ. 30 ม.ค. 2563
136 สส. 30 ม.ค. 2563
137 รร.กง.กง.ทบ. 30 ม.ค. 2563
138 รร.สร.พบ. 30 ม.ค. 2563
139 รร.ขว.ทบ. 30 ม.ค. 2563
140 ศพม. 30 ม.ค. 2563