การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
131 รร.กบ.ทบ. 30 ส.ค. 2561
132 ขส.ทบ. 30 ส.ค. 2561
133 รร.กง.กง.ทบ. 30 ส.ค. 2561
134 ขกท. 30 ส.ค. 2561
135 รร.ขว.ทบ. 30 ส.ค. 2561
136 สส. 30 ส.ค. 2561
137 ยก.ทบ. 30 ส.ค. 2561
138 ศพม. 30 ส.ค. 2561
139 รร.สร.พบ. 30 ส.ค. 2561
140 ยศ.ทบ. 30 ส.ค. 2561