การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
131 สป. 28 ก.ค. 2561
132 ศซบ.ทบ. 28 ก.ค. 2561
133 วทบ. 28 ก.ค. 2561
134 สร. 28 ก.ค. 2561
135 อท.ศอพท. 28 ก.ค. 2561
136 กง.กห. 28 ก.ค. 2561
137 ศอพท. 28 ก.ค. 2561
138 รร.ขว.ทบ. 26 ก.ค. 2561
139 รวท.อท.ศอพท. 26 ก.ค. 2561
140 นรด. 26 ก.ค. 2561