การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
131 วทบ. 28 มี.ค. 2562
132 สพธ. 28 มี.ค. 2562
133 สส. 28 มี.ค. 2562
134 รร.กง.กง.ทบ. 28 มี.ค. 2562
135 รร.สร.พบ. 28 มี.ค. 2562
136 รร.ขว.ทบ. 28 มี.ค. 2562
137 ศพม. 28 มี.ค. 2562
138 สธน.ทบ. 28 มี.ค. 2562
139 รร.กบ.ทบ. 28 มี.ค. 2562
140 จบ. 28 มี.ค. 2562