การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
141 สลก.ทบ. 30 ส.ค. 2561
142 สพธ. 30 ส.ค. 2561
143 พธ.ทบ. 29 ส.ค. 2561
144 ศซบ.ทบ. 29 ส.ค. 2561
145 กบ.ทบ. 29 ส.ค. 2561
146 สตน.ทบ. 29 ส.ค. 2561
147 นปอ. 29 ส.ค. 2561
148 มทบ.11 29 ส.ค. 2561
149 พล.ม.2 รอ. 29 ส.ค. 2561
150 ศอพท. 29 ส.ค. 2561