การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
141 รร.กบ.ทบ. 30 พ.ค. 2561
142 นรด. 30 พ.ค. 2561
143 ศพม. 30 พ.ค. 2561
144 สห.ทบ. 30 พ.ค. 2561
145 รร.กง.กง.ทบ. 30 พ.ค. 2561
146 ขส.ทบ. 30 พ.ค. 2561
147 รร.สร.พบ. 30 พ.ค. 2561
148 สพ.ทบ. 30 พ.ค. 2561
149 มทบ.11 30 พ.ค. 2561
150 สลก.ทบ. 30 พ.ค. 2561