การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
141 สบ.ทบ. 26 ก.ย. 2562
142 รร.สธ.ทบ. 26 ก.ย. 2562
143 รพ.รร.6 26 ก.ย. 2562
144 สห.ทบ. 26 ก.ย. 2562
145 กบ.ทบ. 26 ก.ย. 2562
146 สตน.ทบ. 26 ก.ย. 2562
147 สป. 26 ก.ย. 2562
148 จบ. 26 ก.ย. 2562
149 สสน.บก.ทบ. 26 ก.ย. 2562
150 วพบ. 26 ก.ย. 2562