การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
141 นปอ. 30 ม.ค. 2561
142 สด.ก.ท. 30 ม.ค. 2561
143 พบ. 30 ม.ค. 2561
144 วพบ. 30 ม.ค. 2561
145 ปรมน.ทบ. 30 ม.ค. 2561
146 นรด. 30 ม.ค. 2561
147 ศพม. 30 ม.ค. 2561
148 ดย.ทบ. 30 ม.ค. 2561
149 วศ.ทบ. 30 ม.ค. 2561
150 สห.ทบ. 30 ม.ค. 2561