การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
141 รร.สร.พบ. 29 พ.ย. 2561
142 ขส.ทบ. 29 พ.ย. 2561
143 วทบ. 29 พ.ย. 2561
144 สพ.ทบ. 29 พ.ย. 2561
145 ยศ.ทบ. 29 พ.ย. 2561
146 สสน.สป. 28 พ.ย. 2561
147 นปอ. 28 พ.ย. 2561
148 สบ.ทบ. 28 พ.ย. 2561
149 สวพท. 28 พ.ย. 2561
150 อท.ศอพท. 28 พ.ย. 2561