การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
141 ศอพท. 30 ธ.ค. 2560
142 สตน.ทบ. 28 ธ.ค. 2560
143 ศพก.ทบ. 28 ธ.ค. 2560
144 สห.ทบ. 28 ธ.ค. 2560
145 นรด. 28 ธ.ค. 2560
146 วพบ. 28 ธ.ค. 2560
147 รร.กบ.ทบ. 28 ธ.ค. 2560
148 พบ. 28 ธ.ค. 2560
149 ขกท. 28 ธ.ค. 2560
150 จบ. 28 ธ.ค. 2560