การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
141 ศพม. 27 ก.พ. 2562
142 รร.ขว.ทบ. 27 ก.พ. 2562
143 รร.กบ.ทบ. 27 ก.พ. 2562
144 ศอพท. 27 ก.พ. 2562
145 รร.สร.พบ. 27 ก.พ. 2562
146 จบ. 27 ก.พ. 2562
147 พธ.ทบ. 26 ก.พ. 2562
148 ขส.ทบ. 26 ก.พ. 2562
149 พล.ม.2 รอ. 26 ก.พ. 2562
150 สพ.ทบ. 26 ก.พ. 2562