การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
151 สพธ. 30 พ.ค. 2561
152 สป. 28 พ.ค. 2561
153 กธก.สก.ทบ. 28 พ.ค. 2561
154 สตน.ทบ. 28 พ.ค. 2561
155 ยก.ทบ. 28 พ.ค. 2561
156 ศซบ.ทบ. 28 พ.ค. 2561
157 สร. 28 พ.ค. 2561
158 รพ.รร.6 28 พ.ค. 2561
159 กบ.ทบ. 28 พ.ค. 2561
160 นปอ. 28 พ.ค. 2561