การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
151 กง.กห. 28 ธ.ค. 2560
152 ขส.ทบ. 28 ธ.ค. 2560
153 รร.สร.ทบ. 28 ธ.ค. 2560
154 สพ.ทบ. 28 ธ.ค. 2560
155 นปอ. 28 ธ.ค. 2560
156 รร.กส.กส.ทบ. 28 ธ.ค. 2560
157 สสน.บก.ทบ. 28 ธ.ค. 2560
158 สลก.ทบ. 28 ธ.ค. 2560
159 สธน.ทบ. 27 ธ.ค. 2560
160 กง.ทบ. 27 ธ.ค. 2560