การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
151 รร.สร.ทบ. 26 ก.ค. 2561
152 นปอ. 26 ก.ค. 2561
153 สลก.ทบ. 26 ก.ค. 2561
154 ยศ.ทบ. 25 ก.ค. 2561
155 ขว.ทบ. 25 ก.ค. 2561
156 สตน.ทบ. 25 ก.ค. 2561
157 สส. 25 ก.ค. 2561
158 จบ. 25 ก.ค. 2561
159 กพ.ทบ. 25 ก.ค. 2561
160 กอท.สก.ทบ. 25 ก.ค. 2561