การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
151 อท.ศอพท. 29 ส.ค. 2561
152 สร. 29 ส.ค. 2561
153 ขว.ทบ. 29 ส.ค. 2561
154 สป. 29 ส.ค. 2561
155 กร.ทบ. 29 ส.ค. 2561
156 จบ. 29 ส.ค. 2561
157 สบ.ทบ. 29 ส.ค. 2561
158 ยย.ทบ. 29 ส.ค. 2561
159 รพ.รร.6 29 ส.ค. 2561
160 รร.สธ.ทบ. 29 ส.ค. 2561