การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
161 รวท.อท.ศอพท. 29 ม.ค. 2561
162 พล.ม.2 รอ. 29 ม.ค. 2561
163 พธ.ทบ. 29 ม.ค. 2561
164 ขว.ทบ. 29 ม.ค. 2561
165 รพ.รร.6 29 ม.ค. 2561
166 ศอพท. 29 ม.ค. 2561
167 อท.ศอพท. 29 ม.ค. 2561
168 ศซบ.ทบ. 29 ม.ค. 2561
169 สตน.ทบ. 29 ม.ค. 2561
170 กรส.สก.ทบ. 29 ม.ค. 2561