การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
161 กรส.สก.ทบ. 28 พ.ค. 2561
162 ศพก.ทบ. 28 พ.ค. 2561
163 สปช.ทบ. 28 พ.ค. 2561
164 จบ. 28 พ.ค. 2561
165 กพ.ทบ. 28 พ.ค. 2561
166 สบ.ทบ. 28 พ.ค. 2561
167 สส. 28 พ.ค. 2561
168 รร.สธ.ทบ. 28 พ.ค. 2561
169 พล.ม.2 รอ. 28 พ.ค. 2561
170 กสค.สก.ทบ. 28 พ.ค. 2561