การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
161 กง.ทบ. 28 พ.ย. 2561
162 ศอพท. 28 พ.ย. 2561
163 สก.ทบ. 28 พ.ย. 2561
164 วศ.ทบ. 28 พ.ย. 2561
165 กธก.สก.ทบ. 28 พ.ย. 2561
166 กพ.ทบ. 28 พ.ย. 2561
167 ยย.ทบ. 28 พ.ย. 2561
168 สปช.ทบ. 28 พ.ย. 2561
169 รร.สธ.ทบ. 28 พ.ย. 2561
170 สลก.ทบ. 28 พ.ย. 2561