การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
171 รร.กง.กง.ทบ. 29 ม.ค. 2561
172 ยย.ทบ. 29 ม.ค. 2561
173 กง.ทบ. 29 ม.ค. 2561
174 รร.สธ.ทบ. 29 ม.ค. 2561
175 กสค.สก.ทบ. 29 ม.ค. 2561
176 สบ.ทบ. 29 ม.ค. 2561
177 สก.ทบ. 29 ม.ค. 2561
178 กพ.ทบ. 29 ม.ค. 2561
179 รร.สร.ทบ. 29 ม.ค. 2561
180 สป. 29 ม.ค. 2561