การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
171 ขว.ทบ. 27 พ.ย. 2561
172 กอท.สก.ทบ. 27 พ.ย. 2561
173 กฌป.สก.ทบ. 27 พ.ย. 2561
174 มทบ.11 27 พ.ย. 2561
175 อผศ. 27 พ.ย. 2561
176 รร.กง.กง.ทบ. 27 พ.ย. 2561
177 สมาชิกธนาคาร 23 พ.ย. 2561
178 กง.ทหาร 31 ต.ค. 2561
179 กรจ.มทบ.11 31 ต.ค. 2561
180 สง.ปรมน.ทบ. 31 ต.ค. 2561