การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
171 ขส.ทบ. 29 ส.ค. 2560
172 กธก.สก.ทบ. 29 ส.ค. 2560
173 กพ.ทบ. 29 ส.ค. 2560
174 สป. 29 ส.ค. 2560
175 กฌป.สก.ทบ. 28 ส.ค. 2560
176 มทบ.11 28 ส.ค. 2560
177 อผศ. 28 ส.ค. 2560
178 สมาชิกธนาคาร 24 ส.ค. 2560
179 กง.ทบ. 21 ส.ค. 2560
180 กง.ทหาร 3 ส.ค. 2560