การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
171 อผศ. 25 ก.พ. 2562
172 มทบ.11 25 ก.พ. 2562
173 สมาชิกธนาคาร 21 ก.พ. 2562
174 กง.ทหาร 31 ม.ค. 2562
175 สป. 31 ม.ค. 2562
176 สสน.บก.ทบ. 31 ม.ค. 2562
177 สวพ.ทบ. 31 ม.ค. 2562
178 สร. 31 ม.ค. 2562
179 กรจ.มทบ.11 31 ม.ค. 2562
180 นปอ. 30 ม.ค. 2562