การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
171 ยก.ทบ. 27 ธ.ค. 2560
172 สวพท. 27 ธ.ค. 2560
173 สส. 27 ธ.ค. 2560
174 พล.ม.2 รอ. 27 ธ.ค. 2560
175 กพ.ทบ. 27 ธ.ค. 2560
176 กบ.ทบ. 27 ธ.ค. 2560
177 รร.สธ.ทบ. 27 ธ.ค. 2560
178 สป. 27 ธ.ค. 2560
179 กฌป.สก.ทบ. 26 ธ.ค. 2560
180 มทบ.11 26 ธ.ค. 2560