การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
181 กสค.สก.ทบ. 1 ส.ค. 2560
182 สวพ.ทบ. 31 ก.ค. 2560
183 กรส.สก.ทบ. 31 ก.ค. 2560
184 กรจ.มทบ.11 31 ก.ค. 2560
185 กบ.ทบ. 31 ก.ค. 2560
186 สพธ. 31 ก.ค. 2560
187 สปช.ทบ. 31 ก.ค. 2560
188 ยศ.ทบ. 31 ก.ค. 2560
189 วพม. 31 ก.ค. 2560
190 สลก.ทบ. 31 ก.ค. 2560