การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
181 รร.ขว.ทบ. 29 มิ.ย. 2561
182 กรจ.มทบ.11 29 มิ.ย. 2561
183 สธน.ทบ. 29 มิ.ย. 2561
184 วพม. 29 มิ.ย. 2561
185 นปอ. 29 มิ.ย. 2561
186 พธ.ทบ. 28 มิ.ย. 2561
187 ศอพท. 28 มิ.ย. 2561
188 กง.กห. 28 มิ.ย. 2561
189 สวพ.ทบ. 28 มิ.ย. 2561
190 วทบ. 28 มิ.ย. 2561