การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
181 กฌป.สก.ทบ. 26 ม.ค. 2561
182 กอท.สก.ทบ. 26 ม.ค. 2561
183 มทบ.11 26 ม.ค. 2561
184 อผศ. 26 ม.ค. 2561
185 สมาชิกธนาคาร 24 ม.ค. 2561
186 กง.ทหาร 30 ธ.ค. 2560
187 ยศ.ทบ. 30 ธ.ค. 2560
188 สปช.ทบ. 30 ธ.ค. 2560
189 รพ.รร.6 30 ธ.ค. 2560
190 วพม. 30 ธ.ค. 2560