การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
181 สด.ก.ท. 30 ต.ค. 2561
182 วพม. 30 ต.ค. 2561
183 ดย.ทบ. 30 ต.ค. 2561
184 สวพท. 30 ต.ค. 2561
185 กง.กห. 30 ต.ค. 2561
186 ศอพท. 30 ต.ค. 2561
187 สสน.บก.ทบ. 30 ต.ค. 2561
188 อท.ศอพท. 30 ต.ค. 2561
189 วพบ. 30 ต.ค. 2561
190 รร.ขว.ทบ. 30 ต.ค. 2561