การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
181 พธ.ทบ. 30 เม.ย. 2561
182 สปช.ทบ. 30 เม.ย. 2561
183 วพม. 30 เม.ย. 2561
184 สพธ. 30 เม.ย. 2561
185 กง.ทหาร 30 เม.ย. 2561
186 กรจ.มทบ.11 30 เม.ย. 2561
187 รร.ขว.ทบ. 30 เม.ย. 2561
188 สลก.ทบ. 30 เม.ย. 2561
189 กบ.ทบ. 28 เม.ย. 2561
190 วทบ. 28 เม.ย. 2561