การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
181 อผศ. 26 ธ.ค. 2560
182 สมาชิกธนาคาร 22 ธ.ค. 2560
183 รพ.รร.6 1 ธ.ค. 2560
184 กสค.สก.ทบ. 1 ธ.ค. 2560
185 ยย.ทบ. 30 พ.ย. 2560
186 กง.ทหาร 30 พ.ย. 2560
187 กง.กห. 30 พ.ย. 2560
188 กรจ.มทบ.11 30 พ.ย. 2560
189 สปช.ทบ. 30 พ.ย. 2560
190 สพธ. 30 พ.ย. 2560