การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
11 สสน.บก.ทบ. 27 ก.ย. 2561
12 นรด. 27 ก.ย. 2561
13 สตน.ทบ. 27 ก.ย. 2561
14 พธ.ทบ. 27 ก.ย. 2561
15 วพบ. 27 ก.ย. 2561
16 ดย.ทบ. 27 ก.ย. 2561
17 รร.กบ.ทบ. 27 ก.ย. 2561
18 พบ. 27 ก.ย. 2561
19 รร.กง.กง.ทบ. 27 ก.ย. 2561
20 ขส.ทบ. 27 ก.ย. 2561