การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
11 สป. 28 ก.ค. 2561
12 ศซบ.ทบ. 28 ก.ค. 2561
13 วทบ. 28 ก.ค. 2561
14 สร. 28 ก.ค. 2561
15 อท.ศอพท. 28 ก.ค. 2561
16 กง.กห. 28 ก.ค. 2561
17 ศอพท. 28 ก.ค. 2561
18 รร.ขว.ทบ. 26 ก.ค. 2561
19 รวท.อท.ศอพท. 26 ก.ค. 2561
20 นรด. 26 ก.ค. 2561