การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
11 วทบ. 31 มี.ค. 2561
12 สร. 31 มี.ค. 2561
13 สธน.ทบ. 31 มี.ค. 2561
14 รวท.อท.ศอพท. 31 มี.ค. 2561
15 สป. 29 มี.ค. 2561
16 สวพ.ทบ. 29 มี.ค. 2561
17 ศพก.ทบ. 29 มี.ค. 2561
18 สห.ทบ. 29 มี.ค. 2561
19 ดย.ทบ. 29 มี.ค. 2561
20 นรด. 29 มี.ค. 2561