การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
11 พบ. 27 มิ.ย. 2562
12 ยศ.ทบ. 27 มิ.ย. 2562
13 สง.ปรมน.ทบ. 27 มิ.ย. 2562
14 ขส.ทบ. 27 มิ.ย. 2562
15 สสน.บก.ทบ. 27 มิ.ย. 2562
16 วพบ. 27 มิ.ย. 2562
17 สวพท. 27 มิ.ย. 2562
18 วทบ. 27 มิ.ย. 2562
19 สพธ. 27 มิ.ย. 2562
20 รร.กง.กง.ทบ. 27 มิ.ย. 2562