การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
11 วทบ. 27 ก.พ. 2561
12 สร. 27 ก.พ. 2561
13 สวพ.ทบ. 27 ก.พ. 2561
14 กง.กห. 27 ก.พ. 2561
15 รร.สร.ทบ. 27 ก.พ. 2561
16 รพ.รร.6 27 ก.พ. 2561
17 ปรมน.ทบ. 27 ก.พ. 2561
18 กรส.สก.ทบ. 27 ก.พ. 2561
19 ศพม. 27 ก.พ. 2561
20 สธน.ทบ. 27 ก.พ. 2561