การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
11 กรจ.มทบ.11 31 ต.ค. 2560
12 สพธ. 31 ต.ค. 2560
13 ขกท. 31 ต.ค. 2560
14 ยศ.ทบ. 31 ต.ค. 2560
15 รร.ขว.ทบ. 31 ต.ค. 2560
16 สสน.บก.ทบ. 31 ต.ค. 2560
17 นรด. 30 ต.ค. 2560
18 ดย.ทบ. 30 ต.ค. 2560
19 รพ.รร.6 30 ต.ค. 2560
20 สธน.ทบ. 30 ต.ค. 2560