การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
11 ขกท. 29 เม.ย. 2562
12 สปช.ทบ. 29 เม.ย. 2562
13 ยก.ทบ. 29 เม.ย. 2562
14 กบ.ทบ. 29 เม.ย. 2562
15 สตน.ทบ. 29 เม.ย. 2562
16 วพบ. 29 เม.ย. 2562
17 สพธ. 29 เม.ย. 2562
18 สวพท. 29 เม.ย. 2562
19 วทบ. 29 เม.ย. 2562
20 รร.กง.กง.ทบ. 29 เม.ย. 2562