การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
11 รร.กบ.ทบ. 28 พ.ย. 2562
12 สด.ก.ท. 28 พ.ย. 2562
13 พธ.ทบ. 27 พ.ย. 2562
14 นปอ. 27 พ.ย. 2562
15 สพ.ทบ. 27 พ.ย. 2562
16 สลก.ทบ. 27 พ.ย. 2562
17 ขกท. 27 พ.ย. 2562
18 ขว.ทบ. 27 พ.ย. 2562
19 วศ.ทบ. 27 พ.ย. 2562
20 ยย.ทบ. 27 พ.ย. 2562