การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
191 กสค.สก.ทบ. 30 ธ.ค. 2560
192 สพธ. 30 ธ.ค. 2560
193 กรจ.มทบ.11 30 ธ.ค. 2560
194 สร. 30 ธ.ค. 2560
195 รร.ขว.ทบ. 30 ธ.ค. 2560
196 ยย.ทบ. 30 ธ.ค. 2560
197 รวท.อท.ศอพท. 30 ธ.ค. 2560
198 สง.ปรมน.ทบ. 30 ธ.ค. 2560
199 วทบ. 30 ธ.ค. 2560
200 รร.กง.กง.ทบ. 30 ธ.ค. 2560