การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
191 ยก.ทบ. 28 มิ.ย. 2561
192 สป. 28 มิ.ย. 2561
193 สส. 28 มิ.ย. 2561
194 สด.ก.ท. 28 มิ.ย. 2561
195 พบ. 28 มิ.ย. 2561
196 รร.กง.กง.ทบ. 28 มิ.ย. 2561
197 วพบ. 28 มิ.ย. 2561
198 นรด. 28 มิ.ย. 2561
199 ศพม. 28 มิ.ย. 2561
200 ดย.ทบ. 28 มิ.ย. 2561