การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
191 ยศ.ทบ. 30 พ.ย. 2560
192 รร.ขว.ทบ. 30 พ.ย. 2560
193 สลก.ทบ. 30 พ.ย. 2560
194 วพม. 30 พ.ย. 2560
195 ศพม. 29 พ.ย. 2560
196 สร. 29 พ.ย. 2560
197 ศพก.ทบ. 29 พ.ย. 2560
198 นรด. 29 พ.ย. 2560
199 วพบ. 29 พ.ย. 2560
200 จบ. 29 พ.ย. 2560