การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
201 ขกท. 26 ก.ค. 2561
202 ศพม. 26 ก.ค. 2561
203 รร.สร.ทบ. 26 ก.ค. 2561
204 นปอ. 26 ก.ค. 2561
205 สลก.ทบ. 26 ก.ค. 2561
206 ยศ.ทบ. 25 ก.ค. 2561
207 ขว.ทบ. 25 ก.ค. 2561
208 สตน.ทบ. 25 ก.ค. 2561
209 สส. 25 ก.ค. 2561
210 จบ. 25 ก.ค. 2561