การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
201 ยศ.ทบ. 27 เม.ย. 2561
202 วพบ. 27 เม.ย. 2561
203 สตน.ทบ. 27 เม.ย. 2561
204 ศพก.ทบ. 27 เม.ย. 2561
205 พบ. 27 เม.ย. 2561
206 ขกท. 27 เม.ย. 2561
207 ศพม. 27 เม.ย. 2561
208 รร.สร.ทบ. 27 เม.ย. 2561
209 สห.ทบ. 27 เม.ย. 2561
210 ขส.ทบ. 27 เม.ย. 2561