การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
201 สวพ.ทบ. 30 ธ.ค. 2560
202 ศพม. 30 ธ.ค. 2560
203 ศอพท. 30 ธ.ค. 2560
204 สตน.ทบ. 28 ธ.ค. 2560
205 ศพก.ทบ. 28 ธ.ค. 2560
206 สห.ทบ. 28 ธ.ค. 2560
207 นรด. 28 ธ.ค. 2560
208 วพบ. 28 ธ.ค. 2560
209 รร.กบ.ทบ. 28 ธ.ค. 2560
210 พบ. 28 ธ.ค. 2560