การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
201 วทบ. 27 ก.ค. 2560
202 ยย.ทบ. 27 ก.ค. 2560
203 ขกท. 27 ก.ค. 2560
204 ศพม. 27 ก.ค. 2560
205 รร.สร.พบ. 27 ก.ค. 2560
206 สพ.ทบ. 27 ก.ค. 2560
207 รร.กส.กส.ทบ. 27 ก.ค. 2560
208 รร.ขว.ทบ. 27 ก.ค. 2560
209 สสน.บก.ทบ. 27 ก.ค. 2560
210 ขว.ทบ. 26 ก.ค. 2560