การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
201 ศพม. 30 ต.ค. 2561
202 วทบ. 30 ต.ค. 2561
203 ขส.ทบ. 30 ต.ค. 2561
204 สพธ. 30 ต.ค. 2561
205 รร.สร.พบ. 30 ต.ค. 2561
206 ขกท. 30 ต.ค. 2561
207 ศซบ.ทบ. 30 ต.ค. 2561
208 สพ.ทบ. 30 ต.ค. 2561
209 ยศ.ทบ. 30 ต.ค. 2561
210 สปช.ทบ. 29 ต.ค. 2561