การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
211 สวพท. 29 พ.ย. 2560
212 สป. 29 พ.ย. 2560
213 สพ.ทบ. 29 พ.ย. 2560
214 นปอ. 29 พ.ย. 2560
215 รร.กส.กส.ทบ. 29 พ.ย. 2560
216 สสน.บก.ทบ. 29 พ.ย. 2560
217 รร.กง.กง.ทบ. 28 พ.ย. 2560
218 สวพ.ทบ. 28 พ.ย. 2560
219 มทบ.11 28 พ.ย. 2560
220 อท.ศอพท. 28 พ.ย. 2560