การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
211 รพ.รร.6 29 ต.ค. 2561
212 สป. 29 ต.ค. 2561
213 สร. 29 ต.ค. 2561
214 สส. 29 ต.ค. 2561
215 ยก.ทบ. 29 ต.ค. 2561
216 กพ.ทบ. 29 ต.ค. 2561
217 สห.ทบ. 29 ต.ค. 2561
218 ยย.ทบ. 29 ต.ค. 2561
219 สลก.ทบ. 29 ต.ค. 2561
220 รร.สธ.ทบ. 29 ต.ค. 2561