การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
211 รร.กง.กง.ทบ. 26 ก.ค. 2560
212 สบ.ทบ. 26 ก.ค. 2560
213 กธก.สก.ทบ. 26 ก.ค. 2560
214 พธ.ทบ. 26 ก.ค. 2560
215 จบ. 26 ก.ค. 2560
216 ขส.ทบ. 26 ก.ค. 2560
217 อท.ศอพท. 26 ก.ค. 2560
218 สร. 26 ก.ค. 2560
219 ศอพท. 26 ก.ค. 2560
220 สส. 26 ก.ค. 2560