การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
211 ยย.ทบ. 27 เม.ย. 2561
212 สพ.ทบ. 27 เม.ย. 2561
213 นปอ. 27 เม.ย. 2561
214 มทบ.11 27 เม.ย. 2561
215 รร.กส.กส.ทบ. 27 เม.ย. 2561
216 สสน.บก.ทบ. 27 เม.ย. 2561
217 ขว.ทบ. 26 เม.ย. 2561
218 สวพท. 26 เม.ย. 2561
219 ศซบ.ทบ. 26 เม.ย. 2561
220 สร. 26 เม.ย. 2561