การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
211 ขกท. 28 ธ.ค. 2560
212 จบ. 28 ธ.ค. 2560
213 กง.กห. 28 ธ.ค. 2560
214 ขส.ทบ. 28 ธ.ค. 2560
215 รร.สร.ทบ. 28 ธ.ค. 2560
216 สพ.ทบ. 28 ธ.ค. 2560
217 นปอ. 28 ธ.ค. 2560
218 รร.กส.กส.ทบ. 28 ธ.ค. 2560
219 สสน.บก.ทบ. 28 ธ.ค. 2560
220 สลก.ทบ. 28 ธ.ค. 2560