การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
211 กพ.ทบ. 25 ก.ค. 2561
212 กอท.สก.ทบ. 25 ก.ค. 2561
213 กรส.สก.ทบ. 25 ก.ค. 2561
214 สวพ.ทบ. 25 ก.ค. 2561
215 กร.ทบ. 25 ก.ค. 2561
216 สวพท. 25 ก.ค. 2561
217 วศ.ทบ. 25 ก.ค. 2561
218 พล.ม.2 รอ. 25 ก.ค. 2561
219 ศพก.ทบ. 25 ก.ค. 2561
220 สบ.ทบ. 25 ก.ค. 2561