การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
231 กง.ทบ. 26 เม.ย. 2561
232 รร.สธ.ทบ. 26 เม.ย. 2561
233 ยก.ทบ. 26 เม.ย. 2561
234 กพ.ทบ. 26 เม.ย. 2561
235 จบ. 25 เม.ย. 2561
236 รพ.รร.6 25 เม.ย. 2561
237 กฌป.สก.ทบ. 25 เม.ย. 2561
238 อผศ. 25 เม.ย. 2561
239 กอท.สก.ทบ. 24 เม.ย. 2561
240 สมาชิกธนาคาร 23 เม.ย. 2561