การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
231 สมาชิกธนาคาร 20 ก.ค. 2561
232 กง.ทหาร 29 มิ.ย. 2561
233 รร.ขว.ทบ. 29 มิ.ย. 2561
234 กรจ.มทบ.11 29 มิ.ย. 2561
235 สธน.ทบ. 29 มิ.ย. 2561
236 วพม. 29 มิ.ย. 2561
237 นปอ. 29 มิ.ย. 2561
238 พธ.ทบ. 28 มิ.ย. 2561
239 ศอพท. 28 มิ.ย. 2561
240 กง.กห. 28 มิ.ย. 2561