การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
231 กพ.ทบ. 26 ก.ค. 2560
232 ศสท.กส.ทบ. 26 ก.ค. 2560
233 นปอ. 26 ก.ค. 2560
234 สป. 25 ก.ค. 2560
235 กฌป.สก.ทบ. 25 ก.ค. 2560
236 กอท.สก.ทบ. 25 ก.ค. 2560
237 รพ.รร.6 25 ก.ค. 2560
238 อผศ. 25 ก.ค. 2560
239 สมาชิกธนาคาร 21 ก.ค. 2560
240 กง.ทหาร 3 ก.ค. 2560