การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
231 กอท.สก.ทบ. 27 ธ.ค. 2560
232 อท.ศอพท. 27 ธ.ค. 2560
233 ยก.ทบ. 27 ธ.ค. 2560
234 สวพท. 27 ธ.ค. 2560
235 สส. 27 ธ.ค. 2560
236 พล.ม.2 รอ. 27 ธ.ค. 2560
237 กพ.ทบ. 27 ธ.ค. 2560
238 กบ.ทบ. 27 ธ.ค. 2560
239 รร.สธ.ทบ. 27 ธ.ค. 2560
240 สป. 27 ธ.ค. 2560