การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
231 กง.ทหาร 28 ก.ย. 2561
232 กรจ.มทบ.11 28 ก.ย. 2561
233 สด.ก.ท. 27 ก.ย. 2561
234 สร. 27 ก.ย. 2561
235 ศอพท. 27 ก.ย. 2561
236 วพม. 27 ก.ย. 2561
237 สวพ.ทบ. 27 ก.ย. 2561
238 นปอ. 27 ก.ย. 2561
239 วทบ. 27 ก.ย. 2561
240 สสน.บก.ทบ. 27 ก.ย. 2561