การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
231 กง.ทบ. 28 พ.ย. 2560
232 กธก.สก.ทบ. 28 พ.ย. 2560
233 วศ.ทบ. 28 พ.ย. 2560
234 พล.ม.2 รอ. 28 พ.ย. 2560
235 ศซบ.ทบ. 28 พ.ย. 2560
236 กพ.ทบ. 28 พ.ย. 2560
237 กอท.สก.ทบ. 27 พ.ย. 2560
238 กบ.ทบ. 27 พ.ย. 2560
239 กฌป.สก.ทบ. 27 พ.ย. 2560
240 อผศ. 27 พ.ย. 2560