การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
241 กฌป.สก.ทบ. 26 ธ.ค. 2560
242 มทบ.11 26 ธ.ค. 2560
243 อผศ. 26 ธ.ค. 2560
244 สมาชิกธนาคาร 22 ธ.ค. 2560
245 รพ.รร.6 1 ธ.ค. 2560
246 กสค.สก.ทบ. 1 ธ.ค. 2560
247 ยย.ทบ. 30 พ.ย. 2560
248 กง.ทหาร 30 พ.ย. 2560
249 กง.กห. 30 พ.ย. 2560
250 กรจ.มทบ.11 30 พ.ย. 2560