การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
241 สวพ.ทบ. 28 มิ.ย. 2561
242 วทบ. 28 มิ.ย. 2561
243 ยก.ทบ. 28 มิ.ย. 2561
244 สป. 28 มิ.ย. 2561
245 สส. 28 มิ.ย. 2561
246 สด.ก.ท. 28 มิ.ย. 2561
247 พบ. 28 มิ.ย. 2561
248 รร.กง.กง.ทบ. 28 มิ.ย. 2561
249 วพบ. 28 มิ.ย. 2561
250 นรด. 28 มิ.ย. 2561