การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
241 สมาชิกธนาคาร 23 พ.ย. 2560
242 กง.ทหาร 1 พ.ย. 2560
243 กสค.สก.ทบ. 1 พ.ย. 2560
244 วพม. 1 พ.ย. 2560
245 สปช.ทบ. 31 ต.ค. 2560
246 สวพ.ทบ. 31 ต.ค. 2560
247 อท.ศอพท. 31 ต.ค. 2560
248 สร. 31 ต.ค. 2560
249 พธ.ทบ. 31 ต.ค. 2560
250 สลก.ทบ. 31 ต.ค. 2560