การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
241 นรด. 27 ก.ย. 2561
242 สตน.ทบ. 27 ก.ย. 2561
243 พธ.ทบ. 27 ก.ย. 2561
244 วพบ. 27 ก.ย. 2561
245 ดย.ทบ. 27 ก.ย. 2561
246 รร.กบ.ทบ. 27 ก.ย. 2561
247 พบ. 27 ก.ย. 2561
248 รร.กง.กง.ทบ. 27 ก.ย. 2561
249 ขส.ทบ. 27 ก.ย. 2561
250 สวพท. 27 ก.ย. 2561