การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
241 นปอ. 31 มี.ค. 2561
242 สปช.ทบ. 31 มี.ค. 2561
243 สสน.บก.ทบ. 31 มี.ค. 2561
244 สพธ. 31 มี.ค. 2561
245 กรจ.มทบ.11 31 มี.ค. 2561
246 รร.ขว.ทบ. 31 มี.ค. 2561
247 มทบ.11 31 มี.ค. 2561
248 รง.ปรนม.ทบ. 31 มี.ค. 2561
249 กบ.ทบ. 31 มี.ค. 2561
250 วทบ. 31 มี.ค. 2561