การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
251 รพ.รร.6 30 ส.ค. 2560
252 ร.1 พัน.4 30 ส.ค. 2560
253 สร. 30 ส.ค. 2560
254 ศอพท. 30 ส.ค. 2560
255 กสค.สก.ทบ. 30 ส.ค. 2560
256 กอท.สก.ทบ. 30 ส.ค. 2560
257 ศซบ.ทบ. 30 ส.ค. 2560
258 สตน.ทบ. 30 ส.ค. 2560
259 รร.กบ.ทบ. 30 ส.ค. 2560
260 พบ. 30 ส.ค. 2560