การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
251 นปอ. 27 ก.พ. 2561
252 วทบ. 27 ก.พ. 2561
253 สร. 27 ก.พ. 2561
254 สวพ.ทบ. 27 ก.พ. 2561
255 กง.กห. 27 ก.พ. 2561
256 รร.สร.ทบ. 27 ก.พ. 2561
257 รพ.รร.6 27 ก.พ. 2561
258 ปรมน.ทบ. 27 ก.พ. 2561
259 กรส.สก.ทบ. 27 ก.พ. 2561
260 ศพม. 27 ก.พ. 2561