การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
261 รพ.รร.6 27 ก.ย. 2561
262 ยก.ทบ. 27 ก.ย. 2561
263 กบ.ทบ. 27 ก.ย. 2561
264 จบ. 27 ก.ย. 2561
265 ขว.ทบ. 27 ก.ย. 2561
266 อท.ศอพท. 27 ก.ย. 2561
267 สธน.ทบ. 27 ก.ย. 2561
268 สป. 27 ก.ย. 2561
269 กร.ทบ. 27 ก.ย. 2561
270 สบ.ทบ. 27 ก.ย. 2561