การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
261 สพธ. 28 มิ.ย. 2561
262 ยศ.ทบ. 28 มิ.ย. 2561
263 สวพท. 27 มิ.ย. 2561
264 ขว.ทบ. 27 มิ.ย. 2561
265 สร. 27 มิ.ย. 2561
266 อท.ศอพท. 27 มิ.ย. 2561
267 ศซบ.ทบ. 27 มิ.ย. 2561
268 กร.ทบ. 27 มิ.ย. 2561
269 รพ.รร.6 27 มิ.ย. 2561
270 กรส.สก.ทบ. 27 มิ.ย. 2561