การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
271 กอท.สก.ทบ. 27 มิ.ย. 2561
272 สตน.ทบ. 27 มิ.ย. 2561
273 สบ.ทบ. 27 มิ.ย. 2561
274 รวท.อท.ศอพท. 27 มิ.ย. 2561
275 วศ.ทบ. 27 มิ.ย. 2561
276 กบ.ทบ. 27 มิ.ย. 2561
277 สปช.ทบ. 27 มิ.ย. 2561
278 สง.ปรมน.ทบ. 27 มิ.ย. 2561
279 จบ. 27 มิ.ย. 2561
280 ศพก.ทบ. 27 มิ.ย. 2561