การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
271 สส. 27 ก.ย. 2561
272 พล.ม.2 รอ. 26 ก.ย. 2561
273 วศ.ทบ. 26 ก.ย. 2561
274 ศซบ.ทบ. 26 ก.ย. 2561
275 ยย.ทบ. 26 ก.ย. 2561
276 กพ.ทบ. 26 ก.ย. 2561
277 สห.ทบ. 26 ก.ย. 2561
278 สปช.ทบ. 26 ก.ย. 2561
279 รร.สธ.ทบ. 26 ก.ย. 2561
280 กง.ทบ. 26 ก.ย. 2561