การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
271 ขว.ทบ. 30 ต.ค. 2560
272 ศพม. 30 ต.ค. 2560
273 ศพก.รามอินทรา 30 ต.ค. 2560
274 รร.กบ.ทบ. 30 ต.ค. 2560
275 ขส.ทบ. 30 ต.ค. 2560
276 วพบ. 30 ต.ค. 2560
277 วทบ. 30 ต.ค. 2560
278 รร.สร.พบ. 30 ต.ค. 2560
279 สป. 30 ต.ค. 2560
280 สพ.ทบ. 30 ต.ค. 2560