การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
271 ศพม. 30 ส.ค. 2560
272 รร.สร.พบ. 30 ส.ค. 2560
273 สพ.ทบ. 30 ส.ค. 2560
274 รร.กส.กส.ทบ. 30 ส.ค. 2560
275 สสน.บก.ทบ. 30 ส.ค. 2560
276 กธก.กร.ทบ. 29 ส.ค. 2560
277 นปอ. 29 ส.ค. 2560
278 ขว.ทบ. 29 ส.ค. 2560
279 สธน.ทบ. 29 ส.ค. 2560
280 พล.ร.2 รอ. 29 ส.ค. 2560