การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
271 สพ.ทบ. 29 มี.ค. 2561
272 รร.กส.กส.ทบ. 29 มี.ค. 2561
273 สลก.ทบ. 29 มี.ค. 2561
274 วพม. 29 มี.ค. 2561
275 ยศ.ทบ. 29 มี.ค. 2561
276 กง.กห. 28 มี.ค. 2561
277 ศอพท. 28 มี.ค. 2561
278 อท.ศอพท. 28 มี.ค. 2561
279 จบ. 28 มี.ค. 2561
280 ขว.ทบ. 28 มี.ค. 2561