การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
281 รวท.อท.ศอพท. 29 ส.ค. 2560
282 ยย.ทบ. 29 ส.ค. 2560
283 รร.กง.กง.ทบ. 29 ส.ค. 2560
284 อท.ศอพท. 29 ส.ค. 2560
285 ศสท.กส.ทบ. 29 ส.ค. 2560
286 รร.สธ.ทบ. 29 ส.ค. 2560
287 กรส.สก.ทบ. 29 ส.ค. 2560
288 สบ.ทบ. 29 ส.ค. 2560
289 ขส.ทบ. 29 ส.ค. 2560
290 กธก.สก.ทบ. 29 ส.ค. 2560