การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
281 พล.ม.2 รอ. 27 มิ.ย. 2561
282 สสน.บก.ทบ. 27 มิ.ย. 2561
283 กพ.ทบ. 27 มิ.ย. 2561
284 ยย.ทบ. 27 มิ.ย. 2561
285 กสค.สก.ทบ. 27 มิ.ย. 2561
286 รร.สธ.ทบ. 27 มิ.ย. 2561
287 กง.ทบ. 26 มิ.ย. 2561
288 กฌป.สก.ทบ. 26 มิ.ย. 2561
289 กธก.สก.ทบ. 26 มิ.ย. 2561
290 อผศ. 26 มิ.ย. 2561