การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
21 รร.กบ.ทบ. 30 พ.ค. 2562
22 วพบ. 30 พ.ค. 2562
23 ศพม. 30 พ.ค. 2562
24 พธ.ทบ. 29 พ.ค. 2562
25 ขส.ทบ. 29 พ.ค. 2562
26 สลก.ทบ. 29 พ.ค. 2562
27 สพ.ทบ. 29 พ.ค. 2562
28 สง.ปรมน.ทบ. 29 พ.ค. 2562
29 ขว.ทบ. 29 พ.ค. 2562
30 ยย.ทบ. 29 พ.ค. 2562