การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
21 รร.กบ.ทบ. 30 ต.ค. 2561
22 สธน.ทบ. 30 ต.ค. 2561
23 นปอ. 30 ต.ค. 2561
24 ศพม. 30 ต.ค. 2561
25 วทบ. 30 ต.ค. 2561
26 ขส.ทบ. 30 ต.ค. 2561
27 สพธ. 30 ต.ค. 2561
28 รร.สร.พบ. 30 ต.ค. 2561
29 ขกท. 30 ต.ค. 2561
30 ศซบ.ทบ. 30 ต.ค. 2561