การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
21 สวพท. 29 มี.ค. 2561
22 วศ.ทบ. 29 มี.ค. 2561
23 วพบ. 29 มี.ค. 2561
24 ศพม. 29 มี.ค. 2561
25 สด.ก.ท. 29 มี.ค. 2561
26 พบ. 29 มี.ค. 2561
27 รร.กบ.ทบ. 29 มี.ค. 2561
28 ขกท. 29 มี.ค. 2561
29 ขส.ทบ. 29 มี.ค. 2561
30 รร.สร.พบ. 29 มี.ค. 2561