การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
21 สพธ. 30 ม.ค. 2562
22 สส. 30 ม.ค. 2562
23 รร.กง.กง.ทบ. 30 ม.ค. 2562
24 รร.สร.พบ. 30 ม.ค. 2562
25 รร.ขว.ทบ. 30 ม.ค. 2562
26 ศพม. 30 ม.ค. 2562
27 รร.กบ.ทบ. 30 ม.ค. 2562
28 ศอพท. 30 ม.ค. 2562
29 พธ.ทบ. 29 ม.ค. 2562
30 รพ.รร.6 29 ม.ค. 2562