การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
21 สวพท. 27 ก.ย. 2561
22 ขกท. 27 ก.ย. 2561
23 ศพม. 27 ก.ย. 2561
24 สง.ปรมน.ทบ. 27 ก.ย. 2561
25 รร.สร.พบ. 27 ก.ย. 2561
26 สลก.ทบ. 27 ก.ย. 2561
27 สพ.ทบ. 27 ก.ย. 2561
28 สพธ. 27 ก.ย. 2561
29 ยศ.ทบ. 27 ก.ย. 2561
30 รวท.อท.ศอพท. 27 ก.ย. 2561