การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
21 สธน.ทบ. 26 ก.ค. 2561
22 สด.ก.ท. 26 ก.ค. 2561
23 รร.กง.กง.ทบ. 26 ก.ค. 2561
24 วพบ. 26 ก.ค. 2561
25 ยย.ทบ. 26 ก.ค. 2561
26 รร.กบ.ทบ. 26 ก.ค. 2561
27 พบ. 26 ก.ค. 2561
28 สง.ปรมน.ทบ. 26 ก.ค. 2561
29 สพธ. 26 ก.ค. 2561
30 ขกท. 26 ก.ค. 2561