การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
291 กง.ทหาร 31 ส.ค. 2561
292 วพม. 31 ส.ค. 2561
293 กรส.สก.ทบ. 31 ส.ค. 2561
294 สสน.บก.ทบ. 31 ส.ค. 2561
295 สวพท. 30 ส.ค. 2561
296 สวพ.ทบ. 30 ส.ค. 2561
297 กง.กห. 30 ส.ค. 2561
298 สพ.ทบ. 30 ส.ค. 2561
299 พบ. 30 ส.ค. 2561
300 วพบ. 30 ส.ค. 2561