การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
291 กพ.ทบ. 29 ส.ค. 2560
292 สป. 29 ส.ค. 2560
293 กฌป.สก.ทบ. 28 ส.ค. 2560
294 มทบ.11 28 ส.ค. 2560
295 อผศ. 28 ส.ค. 2560
296 สมาชิกธนาคาร 24 ส.ค. 2560
297 กง.ทบ. 21 ส.ค. 2560
298 กง.ทหาร 3 ส.ค. 2560
299 กสค.สก.ทบ. 1 ส.ค. 2560
300 สวพ.ทบ. 31 ก.ค. 2560