การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
291 ยก.ทบ. 27 ต.ค. 2560
292 กธก.สก.ทบ. 27 ต.ค. 2560
293 ศซบ.ทบ. 27 ต.ค. 2560
294 พล.ม.2 รอ. 27 ต.ค. 2560
295 กพ.ทบ. 27 ต.ค. 2560
296 มทบ.11 25 ต.ค. 2560
297 กฌป.สก.ทบ. 25 ต.ค. 2560
298 อผศ. 25 ต.ค. 2560
299 รร.สร.ทบ. 16 ต.ค. 2560
300 กสค.สก.ทบ. 3 ต.ค. 2560