การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
301 นรด. 30 ส.ค. 2561
302 ดย.ทบ. 30 ส.ค. 2561
303 วทบ. 30 ส.ค. 2561
304 สธน.ทบ. 30 ส.ค. 2561
305 สง.ปรมน.ทบ. 30 ส.ค. 2561
306 กรจ.มทบ.11 30 ส.ค. 2561
307 สด.ก.ท. 30 ส.ค. 2561
308 รร.กบ.ทบ. 30 ส.ค. 2561
309 ขส.ทบ. 30 ส.ค. 2561
310 รร.กง.กง.ทบ. 30 ส.ค. 2561