การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
301 สมาชิกธนาคาร 23 มี.ค. 2561
302 กง.ทหาร 28 ก.พ. 2561
303 สปช.ทบ. 28 ก.พ. 2561
304 พธ.ทบ. 28 ก.พ. 2561
305 กรจ.มทบ.11 28 ก.พ. 2561
306 สพธ. 28 ก.พ. 2561
307 ยศ.ทบ. 28 ก.พ. 2561
308 รร.ขว.ทบ. 28 ก.พ. 2561
309 สสน.บก.ทบ. 28 ก.พ. 2561
310 สลก.ทบ. 28 ก.พ. 2561