การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
311 นปอ. 27 ก.พ. 2561
312 วทบ. 27 ก.พ. 2561
313 สร. 27 ก.พ. 2561
314 สวพ.ทบ. 27 ก.พ. 2561
315 กง.กห. 27 ก.พ. 2561
316 รร.สร.ทบ. 27 ก.พ. 2561
317 รพ.รร.6 27 ก.พ. 2561
318 ปรมน.ทบ. 27 ก.พ. 2561
319 กรส.สก.ทบ. 27 ก.พ. 2561
320 ศพม. 27 ก.พ. 2561