การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
311 ขกท. 30 ส.ค. 2561
312 รร.ขว.ทบ. 30 ส.ค. 2561
313 สส. 30 ส.ค. 2561
314 ยก.ทบ. 30 ส.ค. 2561
315 ศพม. 30 ส.ค. 2561
316 รร.สร.พบ. 30 ส.ค. 2561
317 ยศ.ทบ. 30 ส.ค. 2561
318 สลก.ทบ. 30 ส.ค. 2561
319 สพธ. 30 ส.ค. 2561
320 พธ.ทบ. 29 ส.ค. 2561