การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
321 ศซบ.ทบ. 29 ส.ค. 2561
322 กบ.ทบ. 29 ส.ค. 2561
323 สตน.ทบ. 29 ส.ค. 2561
324 นปอ. 29 ส.ค. 2561
325 มทบ.11 29 ส.ค. 2561
326 พล.ม.2 รอ. 29 ส.ค. 2561
327 ศอพท. 29 ส.ค. 2561
328 อท.ศอพท. 29 ส.ค. 2561
329 สร. 29 ส.ค. 2561
330 ขว.ทบ. 29 ส.ค. 2561