การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
331 สป. 29 ส.ค. 2561
332 กร.ทบ. 29 ส.ค. 2561
333 จบ. 29 ส.ค. 2561
334 สบ.ทบ. 29 ส.ค. 2561
335 ยย.ทบ. 29 ส.ค. 2561
336 รพ.รร.6 29 ส.ค. 2561
337 รร.สธ.ทบ. 29 ส.ค. 2561
338 กพ.ทบ. 29 ส.ค. 2561
339 สห.ทบ. 29 ส.ค. 2561
340 สปช.ทบ. 29 ส.ค. 2561