การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
341 ศอพท. 27 ก.พ. 2561
342 อท.ศอพท. 27 ก.พ. 2561
343 รร.กง.กง.ทบ. 27 ก.พ. 2561
344 กร.ทบ. 27 ก.พ. 2561
345 จบ. 27 ก.พ. 2561
346 สส. 26 ก.พ. 2561
347 ยย.ทบ. 26 ก.พ. 2561
348 กอท.สก.ทบ. 26 ก.พ. 2561
349 กบ.ทบ. 26 ก.พ. 2561
350 สตน.ทบ. 26 ก.พ. 2561