การนำส่งเงินสงเคราะห์บำรุงศพ - การรับเงินส่วนกลาง

การรับเงินส่วนกลาง

ลำดับ หน่วยงาน วันที่รับเงิน หมายเหตุ
351 กธก.สก.ทบ. 26 ก.พ. 2561
352 ศซบ.ทบ. 26 ก.พ. 2561
353 กง.ทบ. 26 ก.พ. 2561
354 รร.สธ.ทบ. 26 ก.พ. 2561
355 พล.ม.2 รอ. 26 ก.พ. 2561
356 กสค.สก.ทบ. 26 ก.พ. 2561
357 สบ.ทบ. 26 ก.พ. 2561
358 กฌป.สก.ทบ. 24 ก.พ. 2561
359 มทบ.11 23 ก.พ. 2561
360 อผศ. 23 ก.พ. 2561